Календарно – тематичне планування з курсу «Материки та океани» 7 клас на 2018 – 2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно – тематичне планування з курсу «Материки та океани» 7 клас

на 2018 – 2019 навчальний рік

(70 год., 2 год. на тиждень, з них 6 годин – резервних)

Складено згідно навчальної програми «Географія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
За підручником: Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. — Київ : Генеза, 2015. — 272 с.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Дмитрівський НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

 

«Перевірено»

Заступник директора з НВР

____________/ І.І. Мусієнко /

«____» вересня 2018 р.

«Затверджую»

Директор Дмитрівського НВК

____________/ Н.В. Антонян /

«____» вересня 2018 р.

 

 

 

Календарно – тематичне планування з курсу

«Материки та океани» 7 клас

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

вчитель географії ІІ категорії

Золотарьов Є.Г.

 

 

 

Складено згідно навчальної програми «Географія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

За підручником:  Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. — Київ : Генеза, 2015. — 272 с.

 

 

 

 

Дмитрівка – 2018


Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 7 класів орієнтують на формування:

 • розуміння про взаємозв’язки компонентів природи; вплив людини та її діяльності на планетарні природі комплекси; дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі; значення природоохоронних територій для збереження унікальних ландшафтів Землі; значення Червоної книги;
 • знань про небезпечні природні об’єкти та явища в різних частинах світу та правила безпечної поведінки.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • отримання і аналіз інформації щодо світових явищ і процесів, зв’язків України з іншими країнами із широкого кола джерел;
 • уміння формулювати обґрунтовану думку щодо суспільних проблем, критично мислити;
 • роботу в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;
 • толерантне ставлення до культурних надбань і традицій народів світу.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • усвідомлення значення санітарно-гігієнічних умов проживання і харчування для збереження життя і здоров’я людей (в тому числі на прикладі  країн, що розвиваються);
 • розуміння важливості профілактичних заходів під час закордонних подорожей до країн з високою ймовірністю епідемій;
 • формування знань про небезпечні природні об’єкти та явища та їхній вплив на життя людини.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • формування умінь розв’язувати елементарні екологічні проблеми;
 • командний стиль роботи під час виконання навчальних проектів і досліджень.

Календарно – тематичне планування з курсу «Материки та океани» 7 клас

(70 год., 2 год. на тиждень, з них 6 годин – резервних)

 

Скорочення:  ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток,  ЗБ – здоров’я і безпека,

ГВ – громадянська відповідальність,    ПФГ – підприємливість і фінансова грамотність.

* Додаток 1 – Наскрізні змістові лінії за темами календарно – тематичне планування курсу «Загальна географія» 6 клас

 

№ з/п

Тема уроку

Практична складова

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

*Наскрізні змістові лінії

Дата

(календарна)

Дата

(фактична)

Д/з

І семестр

ВСТУП (2 год.)

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної  географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

 

Знаннєвий  компонент:

називає материки, частини світу, океани,

Діяльнісний компонент:

порівнює материки та океани за площею

ГВ

07.09

 

§1, с. 4-8

2

Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

 

Знаннєвий  компонент:

називає різні види карт.

Діяльнісний компонент:

порівнює карти за масштабом та просторовим охопленням;

розрізняє в атласах карти

показує (знаходить) на картах  різного  масштабу материки, частини світу, океани.

Ціннісний компонент:

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани

ГВ

07.09.

 

§2, с. 9-12

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі (1 год.)

3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

 

Знаннєвий  компонент:

знає і уявляє форму  Землі, дні рівнодення та сонцестояння;

розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;

пояснює вплив  форми Землі та її рухів на природу материків і  океанів.

Ціннісний компонент:

оцінює і характеризує наслідки  форми  Землі,  добового і річного рухів Землі на життя людини

ЗБ

14.09.

 

§3, с. 13-15

§4, с. 16-19

Тест с. 19

Тема 2. Материки  й океани — великі природні комплекси географічної оболонки (8 год.)

4

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи горотворення.

 

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит;

знає і розуміє гіпотези  дрейфу материків

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу найбільші літосферні плити;

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

ЕБСР

14.09.

 

§5, с. 20-23

5

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота 1.

Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє найбільші платформи та області складчастості;

наводить приклади  форм рельєфу на материках і в океанах, платформ і областей складчастості;

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах,

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

ЕБСР

21.09.

 

§6,

с. 24-27

Доробити п/р №1

6

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

Діяльнісний компонент:

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: кліматичної 

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

ЕБСР

21.09.

 

§7,

с. 28-32

7

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.

 

Знаннєвий  компонент:

наводить приклади  різних за властивостями повітряних мас;

знає і розуміє загальну циркуляцію атмосфери та їх вплив на природні умови Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів;

пояснює вплив повітряних мас на погодні умови Землі своєї місцевості;

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: кліматичної 

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

ЕБСР

28.09.

 

§7,

с. 28-32

8

Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє основні і перехідні кліматичні пояси;

наводить приклади  типів клімату,

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу кліматичні пояси,

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: кліматичної 

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

ЕБСР

28.09.

 

§9-10,

с. 35-40

9

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

Дослідженняя Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

Знаннєвий  компонент:

наводить приклади  різних за властивостями водних мас, теплих і холодних течій,

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу найбільші теплі й холодні поверхневі течії

аналізує причини виникнення океанічних течій

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

досліджує наслідки взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу

ЕБСР

05.10.

 

§8,

с. 32-34

10

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна  (вертикальна) поясність.

 

Знаннєвий  компонент:

наводить приклади  природних зон на материках;

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу природні зони;

аналізує розміщення природних комплексів на материках і в океанах,  взаємодію і взаємовплив океанів і материків;

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: географічних поясів природних зон.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини

ЕБСР

05.10.

 

§11,

с. 40-43

Тест с. 43

11

Тематичне оцінювання 1.

(Тестове завдання)

 

 

 

12.10.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт (25 год., з них 4 год. резервні)

Тема 1. Африка (9 год.)

12

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практичні роботи 2.

Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

Діяльнісний компонент:

характеризує  географічне положення материка;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

моря: Середземне, Червоне;

затоки:  Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;

острів Мадагаскар;

півострів Сомалі;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

12.10.

 

§12,

с. 44-46

Доробити п/р №2

13

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практичні роботи 3.

(початок)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу;

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан Кіліманджаро;

нагір’я Ефіопське;

плоскогір’я Східноафриканське;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

19.10

 

§12,

с. 46-49

Завдання п/р №3

14

Загальні риси клімату.

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практичні роботи 4.

Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

Ціннісний компонент:

робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;

Знаннєвий  компонент:

знає  розміщення  типів  клімату на  материку;

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення кліматичних поясів,

визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

19.10.

 

§13-14,

с. 49-56

Доробити п/р №4

15

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

Практичні роботи 3.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  внутрішніх  вод,

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення вод суходолу,

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад  Вікторія;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

26.10.

 

§15,

с. 56-60

Завдання п/р №3

16

Природні зони, закономірності їх розміщення.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  природних  зон  на  материку;

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення природних зон, зональні типи ґрунтів;

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;

робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;

обґрунтовує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

26.10.

 

§16-17,

с. 60-67

17

Стихійні явища природи.

Екологічні проблеми.

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО.

 

Діяльнісний компонент:

описує природу найвідоміших національних парків Африки;

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;

обґрунтовує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

09.11.

 

§18,

с. 68-71

18

Населення.

 

Знаннєвий  компонент:

розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія, Південна Африка.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

09.11.

 

§19,

с. 72-73

19

Держави.

Зв’язки України з державами Африканського континенту.

Практичні роботи 3.

(закінчення)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

Знаннєвий  компонент:

розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія, Південна Африка.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

16.11.

 

§20,

с. 74-78

Тест с. 78

Доробити п/р №3

20

Тематичне оцінювання 2.

(Тестове завдання)

 

 

 

16.11.

 

 

Тема 2. Південна Америка (9 год.)

21

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практичні роботи 5.

(початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка,

Діяльнісний компонент:

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

море Карибське;

затоку Ла-Плата; 

протоки: Магелланова, Дрейка;

острови: Вогняна Земля, Фолклендські, Галапагоські;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

23.11.

 

§21,

с. 79-82

Завдання п/р №5

22

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу,

Діяльнісний компонент:

аналізує особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

рівнини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська низовини, Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;

гори Анди (г. Аконкагуа);

вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;

пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу,

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

23.11.

 

§22,

с. 82-85

23

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практичні роботи 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  типів  клімату,

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку;

визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

30.11.

 

§23,

с. 85-89

Доробити п/р №6

24

Води суходолу.

Практичні роботи 5.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  внутрішніх  вод,

Діяльнісний компонент:

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

річки: Амазонка, Парана, Оріноко;

водоспади:Анхель, Ігуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака;

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновкипроосновні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

30.11.

 

§24,

с. 90-92

Завдання п/р №5

25

Природні зони. Вертикальна поясність Анд.

Дослідження.

Природні унікуми Південної Америки

Знаннєвий  компонент:

знає  природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

порівнює, зіставляє особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах;

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

07.12.

 

§25,

с. 93-96

26

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

Діяльнісний компонент:

 зіставляє особливості природних умов Південної Америки та Африки;

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

 

07.12.

 

§26,

с. 96-99

27

Населення.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

14.12.

 

§27,

с. 100-104

28

Держави.

Зв’язки України з державами Південної Америки.

Практичні роботи 5.

(закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

Діяльнісний компонент:

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

14.12.

 

§27,

с. 100-104

Тест с. 104

Доробити п/р №5

29

Тематичне оцінювання 3.

(Тестове завдання)

 

 

 

21.12.

 

 

Тема 3. Австралія (7 год., з них 4 год. резервні)

30

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практичні роботи: 7.

(початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка,

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;

півострів Кейп-Йорк;

характеризує  особливості географічного положення,

порівнює географічне положення Австралії і Африки.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

21.12.

 

§28,

с. 105-109

Завдання п/р №7

31

Клімат.

Практичні роботи 8.

Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу,

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

плоскогір’я Західно-Австралійське;

низовину Центральну;

гори: Великий Вододільний хребет(г. Косцюшко);

Ціннісний  компонент:

пояснює вплив рельєфу на формування вод суходолу,

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

28.12.

 

§29,

с. 110-114

Доробити п/р №8

32

Контрольна робота №1.

(семестрова к/р)

 

 

 

28.12.

 

 

ІІ семестр

33

Води суходолу.

Практичні роботи: 7.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  типів  клімату, внутрішніх  вод,

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

річки: Муррей, Дарлінг;

озеро Ейр;

пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія;

Ціннісний  компонент:

пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу,

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§29,

с. 110-114

Завдання п/р №7

34

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною.

Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  природних  зон  на  материку.

Ціннісний  компонент:

пояснює унікальність органічного світу;

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§30,

с. 115-119

35

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

Практичні роботи: 7.

(закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

державуАвстралійський Союз та її столицю;

характеризує  особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності;

Ціннісний  компонент:

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§31,

с. 120-123

Тест с. 123

Доробити п/р №7

36

Тематичне оцінювання 4.

(Тестове завдання)

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети (2 год.)

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду (1 год.)

37

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

 

Знаннєвий  компонент:

знає історію дослідження та освоєння  материка , першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

наводить приклади про значення міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

пояснює відмінності  між Антарктикою й Арктикою.

Діяльнісний компонент:

характеризує  особливості географічного  положення  материка;

позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.

Ціннісний компонент

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди

ЕБСР

 

 

§32,

с. 124-129

Тема 2. Природа материка (1 год.)

38

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

 

Знаннєвий  компонент:

знає та пояснює  представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси природи Антарктиди, Антарктики;

характеризує особливості тектонічної будови, клімат;

пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка.

Ціннісний компонент

обґрунтовує судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети

ЕБСР

 

 

§33,

с. 129-136

Тест с. 136

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі (23 год.)

Тема 1. Північна Америка (9 год.)

39

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Практична робота 9.

(початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка,

Діяльнісний компонент:

характеризує  географічне положення материка;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска;

острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; 

півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

Ціннісний компонент:

обґрунтовує вплив географічного положення материка на його природу, 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§34,

с. 137-141

Завдання п/р №9

40

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 9.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу

аналізує особливості розміщення корисних  копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;

гори: Кордильєри,Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі;

порівнює рельєф Північної і Південної Америки;

Ціннісний компонент:

робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§35,

с. 141-145

Завдання п/р №9

41

Загальні риси клімату.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  типів  клімату.

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  клімату

порівнює клімат Північної і Південної Америки;

Ціннісний компонент:

робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§36,

с. 145-148

42

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  типів  клімату.

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  клімату

порівнює клімат Північної і Південної Америки;

Ціннісний компонент:

робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§37,

с. 149-152

43

Води суходолу.

Практична робота 9.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  внутрішніх  вод

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  внутрішніх вод, знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;

водоспад Ніагарський;

озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§38,

с. 152-155

Завдання п/р №9

44

Природні зони. Висотна поясність у горах.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон,

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§39,

с. 156-160

45

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

Дослідження Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності розміщення  впливу господарської діяльності людей на природу материка;

визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

досліджує об’єкти Північної Америки, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО

Ціннісний компонент:

оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка;

висловлює судження про економічний розвиток країн материка;

робить висновок  про механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§40,

с. 160-164

46

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки.

Практична робота 9.

(закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу:

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

Ціннісний компонент:

висловлює судження про економічний розвиток країн материка;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§41,

с. 164-169

Тест с. 169

Доробити п/р №9

47

Тематичне оцінювання 5.

(Тестове завдання)

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Євразія (14 год.)

48

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Практичні роботи 10.

(початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Діяльнісний компонент:

характеризує  географічне положення материка;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське; 

затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;

протоки: Босфор, Ла-Манш,

острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань;

півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§42,

с. 170-173

Завдання п/р №10

49

Дослідження та освоєння материка.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  дослідників  материка,

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§42,

с. 170-173

50

Тектонічна будова.

Практичні роботи 10.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу,

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності форм рельєфу,

аналізує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська,  Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик;

гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

нагір’я: Тибет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§43,

с. 174-176

Завдання п/р №10

51

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.

Практичні роботи 10.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Знаннєвий  компонент:

знає  особливості  тектонічної  будови, основні  форми  рельєфу,

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності форм рельєфу,

аналізує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська,  Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик;

гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

нагір’я: Тибет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§44-45,

с. 177-181

Завдання п/р №10

52

Загальні риси клімату.

Практична робота 11.

(початок)

Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності клімату

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§46,

с. 182-185

Завдання п/р №11

53

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота 11.

(закінчення)

Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  типів  клімату,

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності форм клімату,

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§47-48,

с. 185-191

Доробити п/р №11

54

Води суходолу.

Практичні роботи 10.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  внутрішніх  вод,

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності річок та озер;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§49,

с. 191-195

Завдання п/р №10

55

Води суходолу.

Практичні роботи 10.

(продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  внутрішніх  вод

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності озер;

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

озера: Каспійське, Женевське,  Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§50,

с. 195-198

Завдання п/р №10

56

Природні зони.

 

Знаннєвий  компонент:

знає  географічне  розміщення  природних  зон  на  материку.

Діяльнісний компонент:

пояснює закономірності типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних  зон  материка;

аналізує особливості розміщення корисних  копалин  на  території материка та їх вплив на господарську  діяльність людини;

установлює причини різноманітності природи Євразії.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§51-52,

с. 199-204

57

Вертикальна поясність.

 

Діяльнісний компонент:

порівнює висотні пояси в різних гірських системах;

установлює причини різноманітності природи Євразії.

Ціннісний компонент:

висловлює судженнящодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; 

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§53-54,

с. 204-209

58

Зміни природи материка людиною.

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

Дослідження.

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

Діяльнісний компонент:

порівнює висотні пояси в різних гірських системах;

установлює причини різноманітності природи Євразії.

Ціннісний компонент:

висловлює судженнящодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; 

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§55,

с. 210-213

59

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії.

Практичні роботи 10.

(закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

Ціннісний компонент:

висловлює судженнящодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; 

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновкипро основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§56,

с. 213-218

Доробити п/р №10

60

Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

Ціннісний компонент:

висловлює судженнящодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; 

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

 

§56,

с. 213-218

Тест с. 218

61

Тематичне оцінювання 6.

(Тестове завдання)

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Океани (5 год.)

Тема 1.Тихий океан (2 год.)

62

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води.

Практична робота  12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови

Діяльнісний компонент:

характеризує  риси географічного положення Тихого океану;

досліджує виникнення форм рельєфу, островів;

знаходить і показує на картах  різного  масштабу:

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§57,

с. 219-223

63

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

Знаннєвий  компонент:

називає природні багатства.

Діяльнісний компонент:

досліджує виникнення течій;

знаходить і показує на картах  різного  масштабу:

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська;

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу;

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;

робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§58,

с. 223-227

Тема 2. Атлантичний океан (1 год.)

64

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу:

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська;

острів: Ісландія;

характеризує особливості клімату океану;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про проблеми забруднення океану;

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§59,

с. 228-233

Тема 3. Індійський океан (1 год.)

65

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси.

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

 

Знаннєвий  компонент:

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси;

досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить  і показує на картах  різного  масштабу: 

течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;

порівнюєособливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.

Ціннісний компонент

оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§60,

с. 234-238

Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год.)

66

Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

Знаннєвий  компонент:

знає історію освоєння океану;

називає великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

пояснює вплив географічного положення океану на клімат.

Ціннісний компонент:

оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

 

§61,

с. 239-245

Тест с. 245

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів (4 год., з них 2 год. резервні)

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів (1 год.)

67

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.  Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти.

 

Знаннєвий  компонент:

Знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.

Діяльнісний компонент:

пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення  антропогенних ландшафтів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує зміни природних  умов  внаслідок інтенсивного природокористування;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів;

даєгосподарську оцінку природним ресурсам

ЕБСР

 

 

§62,

с. 246-249

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (3 год., з них 2 год. резервні)

68

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження Шляхи розв’язування екологічних проблем.

Знаннєвий  компонент:

знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи.

Діяльнісний компонент:

розрізняє основні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;

знаходить  і  показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха;

прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;

аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах за показниками екологічного моніторингу.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів;

оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства

ЕБСР

 

 

§63,

с. 250-254

Тест с. 254

69

Тематичне оцінювання 7.

(Тестове завдання)

 

 

 

 

 

 

70

Контрольна робота №2.

(річна к/р)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Наскрізні змістові лінії за темами календарно – тематичне планування курсу «Материки та океани» 7 клас

 

№ з/п

Тема уроку

Наскрізні змістові лінії

Вступ (2 год.)

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної  географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

Громадянська відповідальність

Уміє  пояснювати  на  конкретних  прикладах  та  доводити  практичне  значення  вивчення  материків  та  океанів

2

Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі (1 год.)

3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

Здоров’я і безпека

Моделює оптимальний  режим  життя  відповідного  до  добових  і  річних  циклів (ритмів).

Тема 2. Материки  й океани — великі природні комплекси географічної оболонки (8 год.)

4

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи горотворення.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пояснює  взаємозв’язки  між  природними  компонентами  у  географічній  оболонці, у  тому  числі – на  прикладі  своєї  місцевості.

5

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

6

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

7

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.

8

Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

9

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.   

10

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна  (вертикальна) поясність.

11

Тематичне оцінювання 1.

(Тестове завдання)

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт (25 год., з них 4 год. резервні)

Тема 1. Африка (9 год.)

12

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує вплив природних чинників  на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє важливість  напрямків  взаємозв’язків  України  та  країн  Африки.

13

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

14

Загальні риси клімату.

Кліматичні пояси і типи клімату.

15

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

16

Природні зони, закономірності їх розміщення.

17

Стихійні явища природи.

Екологічні проблеми.

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО.

18

Населення.

19

Держави.

Зв’язки України з державами Африканського континенту.

20

Тематичне оцінювання 2.

(Тестове завдання)

Тема 2. Південна Америка (9 год.)

21

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (вулкан, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє  значення  різних  напрямків  взаємозв’язків  України  та  країн  Південної  Америки.

22

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

23

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

24

Води суходолу.

25

Природні зони. Вертикальна поясність Анд.

26

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

27

Населення.

28

Держави.

Зв’язки України з державами Південної Америки.

29

Тематичне оцінювання 3.

(Тестове завдання)

Тема 3. Австралія (7 год., з них 4 год. резервні)

30

 Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує механізм утворення стихійних явищ (лісові пожежі, посухи) та їх вплив на життя людей.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє  значення  різних  напрямків  взаємозв’язків  України  та  Австралії.

31

Клімат.

32

Контрольна робота №1.

(семестрова к/р)

33

Води суходолу.

34

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною.

Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

35

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

36

Тематичне оцінювання 4.

(Тестове завдання)

РОЗДІЛ ІІІ. Полярних материк планети (2 год.)

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду (1 год.)

37

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Дискутує  щодо  перспективних  напрямків  розвитку  окремих  видів  діяльності  людини  на  материку.

Тема 2. Природа материка (1 год.)

38

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Дискутує  щодо  перспективних  напрямків  розвитку  окремих  видів  діяльності  людини  на  материку.

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі (23 год.)

Тема 1. Північна Америка (9 год.)

39

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє  важливсть  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Північної  Америки.

40

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.   

41

Загальні риси клімату.

42

Кліматичні пояси і типи клімату.

43

Води суходолу. 

44

Природні зони. Висотна поясність у горах.

45

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

46

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки. 

47

Тематичне оцінювання 5.

(Тестове завдання)

Тема 2. Євразія (14 год.)

48

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує  добірку  матеріалів  про  один  із  прикладів  порушення  природної  рівноваги  на  материку та  шляхи  її  відновлення.   Здоров’я і безпека Обґрунтовує  механізм утворення стихійних явищ (цунамі, землетрус) та їх  вплив на життя людей.

Громадянська відповідальність

Установлює  залежність  між  рівнем  соціального  розвитку  країн  і станом  природних  комплексів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє  важливість  різних  напрямків  взаємозв’язків  між  Україною  та  країнами  Євразії.

49

Дослідження та освоєння материка. 

50

Тектонічна будова.

51

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні. Корисні копалини.   

52

Загальні риси клімату.

53

Кліматичні пояси і типи клімату.

54

Води суходолу.

55

Води суходолу.

56

Природні зони.

57

Вертикальна поясність.

58

Зміни природи материка людиною.

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

59

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії.

60

Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

61

Тематичне оцінювання 6.

(Тестове завдання)

РОЗДІЛ V. Океани (5 год.)

Тема 1.Тихий океан (2 год.)

62

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану.

63

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Тема 2. Атлантичний океан (1 год.)

64

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану.

Тема 3. Індійський океан (1 год.)

65

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси.

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану.

Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год.)

66

Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує  шляхи  розв’язання  екологічних  проблем Світового  океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує  цінність  і  шкоду  для  здоров’я  окремих  видів  морепродуктів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Презентує  власні  розробки  щодо  раціонального  використання  ресурсів  Світового  океану.

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

(4 год., з них 2 год. резервні)

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів (1 год.)

67

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.  Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Аналізує  порушення  природної  рівноваги на  прикладі  природних  комплексів  своєї  місцевості. Описує  антропогенні  ландшафти  своєї  місцевості. Розуміє  та  пропонує  шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів. 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (3 год., з них 2 год. резервні)

68

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Аналізує  порушення  природної  рівноваги на  прикладі  природних  комплексів  своєї  місцевості. Описує  антропогенні  ландшафти  своєї  місцевості. Розуміє  та  пропонує  шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів. 

69

Тематичне оцінювання 7.

(Тестове завдання)

70

Контрольна робота №2.

(річна к/р)

 

1

Золотарьов Є.Г.

docx
Пов’язані теми
Географія, Планування
Додано
8 листопада 2018
Переглядів
404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку