Календарно-тематичне планування з програмою з української мови для 9 класу на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Матеріал зручний для використання у практичній діяльності. Уніфікована форма календарно-тематичного планування з навчальною програмою дає можливість вчителеві у системі готуватися до викладання української мови у 9 класі.

Планування розроблено для шкіл з російською мовою викладання.

Перегляд файлу

  

Українська  мова

9 клас

(70 год., 2 год. на тиждень; резервний час – 2 год.)

складено за програмою Українська мова: Програма для 5–9 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання (наказ МОН України № 84 від 20. 01. 2017)

 


 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт в 9 класі

 

 

9 кл.

Усього годин

70

Години з РМ

 

19

 

 

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

 

 

 

2

2

Письмо: Переказ

 

 

 

1

1

               Твір

 

 

 

1

1

Правопис:

диктант

 

 

 

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

 

 

1

-

 усний переказ

 

 

1

-

 усний твір

 

 

-

1

 читання вголос

 

 

-

1МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

(20 год.)

Очікуванірезультати навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

(навчальної діяльності)

Учень / учениця:

застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички;

Відомості про мовлення

Відомості про мовлення і спілкування, про текст, стилі й типи мовлення (повторення).

Поняття про тези, тематичні

виписки.

 

уважно слухає; сприймає з голосу і розуміє аудіо-, відеотексти різних стилів, типів і жанрів мовлення, мовлення монологічне й діалогічне, живе або в запису, розгорнуте і пожвавлене, як на близькі, так і незнайомі теми, в особистісній, публічній та освітній сферах; визначає тон, настрій мовця;

розуміє на слух записані або трансльовані аудіоматеріали широкого    спектра  соціокультурної

тематики    т.  ч.  морально-етичної та суспільної);

засвоює і використовує найбільш важливу й актуальну інформацію з прослуханих повідомлень, аудіо-, відеотекстів різних стилів, типів і жанрів мовлення;

складає план, тези прослуханого, переказує почуте усно й письмово за простим і складним планом докладно, стисло й вибірково; робить висновки, критично оцінює прослухане й висловлює власну думку;

перекладає усно за планом невеликий озвучений текст;

аналізує вжиті в аудіотекстах мовні

засоби.

Аудіювання

Аудіювання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Удосконалення вмінь здобувати, критично оцінювати і доцільно використовувати необхідну інформацію.

Вибіркове цільове аудіювання текстів.

Вичленування різних категорій смислової інформації (визначення в абзаці або тексті речення,  яке виражає основну думку).

Розвиток аудіативної пам’яті, уваги, уяви, логічного мислення (порівняння двох прослуханих фрагментів щодо наявності/пропуску нової інформації).

Усний переклад за планом невеликого озвученого тексту українською мовою.

Аналіз уживання мовних засобів.

 

пристосовує читання до особливостей слухацької аудиторії;

використовує основні види читання;

знаходить у текстах логічні центри, з’ясовує їх взаємозв’язок, розвиває логічну будову тексту;

знаходить необхідну інформацію (в т. ч. шляхом перегляду кількох текстів), сприймає, визначає її достовірність, цільове призначення, пізнавальну цінність; критично оцінює, інтерпретує і переробляє здобуту інформацію, реагує на неї, співвідносить зі своїм життєвим досвідом і використовує за призначенням; зіставляє різні погляди на ту саму проблему, робить висновки й узагальнення;

переказує прочитане усно і

письмово за самостійно складеним планом (простим і складним) докладно, стисло і вибірково;

робить висновки з прочитаного;

складає тези прочитаного, робить тематичні виписки як основу для усного і письмового повідомлення.

Читання

Читання автентичних текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення з використанням основних видів Читання.

Поділ тексту на смислові частини (формулювання висвітлених у тексті проблем).Розуміння фактичного змісту прочитаного (відповіді на проблемні запитання за змістом).

Виділення смислових віх (визначення основних проблем, що розглядаються в тексті).

Визначення достовірності та цільового призначення наданої в тексті інформації.

Удосконалення  вмінь інтерпретувати прочитане (визначення повноти висвітлення автором порушеної в тексті проблеми).

Визначення пізнавальної цінності прочитаного (коментування найцікавішої частини тексту).

Розвиток умінь висловлювати оцінні судження про прочитане (виявлення розбіжностей у підходах різних авторів до розкриття проблеми).

Прогнозування змісту (оцінка частин тексту щодо єдності та логіки викладу; передбачення можливої структури і проблематики тексту за вступним абзацом).

Оволодіння  структурно- композиційними особливостями текстів різних функціональних стилів (добір статей певної проблематики з кількох джерел).

Розвиток умінь пошукового читання (знаходження авторського висновку тощо).

Стислий переказ текстів публіцистичного стилю.

Вибірковий переказ текстів наукового стилю.

Розвиток техніки читання.

 

ефективно  і  коректно веде діалог; бере активну участь у дискусії;

вільно спілкується з двома-трьома співрозмовниками; дотримується основних характеристик діалогу (лаконічність, логічність, виразність, доцільність, гнучкість та ін.), норм української літературної мови і правил спілкування;

ініціює, підтримує розмову і реагує на репліки співрозмовника в типових ситуаціях спілкування: заперечує достовірність наведеного факту і повідомляє дійсний факт; протиставляє факти, повідомлення, інформацію;                                                        переконує співрозмовника з метою вплинути на його              думку, змінити її, використовуючи в діалозі факти з різних джерел, які підтверджують правильність думки; аргументовано заперечує; висловлює готовність прийняти позицію співрозмовника; визнає свою неправоту і правоту співрозмовника;                                          коректно перериває партнера; просить вибачення за вимушене втручання в розмову                            і              переривання співрозмовника;

створює зв’язні висловлення

відповідно до прийнятих норм.

Говоріння

Діалогічне мовлення.

Ведення діалогу в ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування в особистісній, публічній та освітній сферах, у т. ч. діалогу – обміну інформацією, думками, судженнями, діалогу – спонукання до дії (наприклад, під час виконання спільного завдання), дискусії в межах обговорюваної проблеми або на основі прочитаного тексту із дотри- манням основних характеристик діалогу, норм української літературної мови і правил спілкування.

Монологічне мовлення. Вибірковий переказ тексту з висвітленням однієї думки чи ряду взаємозв’язаних думок.

Розгортання поданої тези в зв’язне висловлення з доведенням правильності своєї позиції.

Підготовка монологічного висловлення за тезами.

Самостійне створення монологічного висловлення.

Дискусія на морально-етичну тему.

 

складає перекази і твори (вказаних у програмі видів); осмислює тему, розвиває її, підпорядковує висловлення темі й основній думці; добирає і систематизує матеріал з двох-трьох джерел, узагальнює в своєму висловленні різні думки, підходи, робить висновки; складає оповідання на самостійно вибрану тему; вибирає стиль, відповідний ситуації спілкування; використовує різні типи мовлення; висловлює свої думки, враження і почуття.

Письмо

Написання переказів (за складним планом).

Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

Вибірковий переказ тексту наукового стилю.

Написання творів (за складним планом).

Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

Оповідання на самостійно вибрану тему.

Добір із тексту речень, які ілюструють наведені твердження.

Розгортання поданої тези за раху- нок відповідного матеріалу з тексту.

Тези статей на морально-етичні та суспільні теми.

Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного.

Удосконалення зв’язних висловлень.

складає заяву, автобіографію;

добирає мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення;

дотримується вимог до відповідного жанру;

вдосконалює висловлення згідно з вимогами до писемного мовлення;

пише переказ-переклад; перекладає різні за стилем і жанром уривки або невеликі закінчені твори, дотримуючись вимог до цього виду

мовленнєвої діяльності.

Ділові папери

Заява. Автобіографія.

 

 

 

 

Переклад

Переказ-переклад тексту художнього стилю (письмовий).

Переклад з російської мови різних за стилем і жанром уривків або

невеликих закінчених творів.

Міжпредметні зв’язки

Виступ проблемного характеру  на літературну  тему; тези, літературно-

критичних статей, окремих розділів підручника (література).

 МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

уроку

Тема уроку

Дата

 проведення

Учень / учениця:

Обґрунтовує розвиток  і функціонування мови як суспільного явища.

ВСТУП (1год.)

Розвиток української мови

1.

Тема №1.  Вступ   

Розвиток української мови.

 

 

 

 

 

застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички на складнішому мовному матеріалі.

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ (2 год.)

Граматична основа речення. Просте речення. Двоскладне й односкладне просте  речення.

2.

Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі

Граматична основа речення. Просте речення.

 

3.

Двоскладне й односкладне просте речення

 

 

 

розрізняє складні речення і прості з однорідними та відокремленими членами;  визначає

компоненти в складному реченні та засоби зв’язку між ними;

розпізнає складносурядні речення, визначає їх структуру, смисловий зв’язок і мовні засоби зв’язку між частинами; правильно будує складносурядні  речення,

використовуючи  синонімічні сполучники і сполучні слова; правильно інтонує і вживає їх у мовленні; використовує як синоніми прості й складні речення;

правильно ставить і пояснює розділові знаки між частинами складносурядного речення; знаходить і виправляє помилки на вивчені

правила.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

Складне речення.

Складносурядне речення (5 год.)

Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення. Інтонація складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Синонімічність складносурядних  речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень.

4.

Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики.

Складне речення. Складносурядне речення, його будова. Засоби зв’язку в складносурядному реченні.

 

5.

РМ №1.  Повторення відомостей про мовлення і спілкування, про текст, стилі і типи мовлення.

 

6.

Смислові зв’язки між компонентами складносурядного речення. Інтонація складносурядного речення.

 

7.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

 

8.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.. Синонімічність складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень.

 

9.

РМ №2. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю. Аналіз уживання мовних засобів.

 

10.

Контрольна робота №1 (тестові завдання) за темою             „Складносурядне речення”.

 

Міжпредметні зв’язки

Опис у художньому творі (література)

 

 

 

 

розпізнає складнопідрядні речення, визначає вид підрядної частини; правильно будує складнопідрядні речення, використовуючи синонімічні сполучники і сполучні слова; замінює складнопідрядні речення     

синонімічними конструкціями; правильно інтонує і використовує складнопідрядні речення та прості з другорядними членами (в т. ч. відокремленими) як синтаксичні синоніми;

правильно ставить і пояснює розділові знаки між підрядною і головною частинами

складнопідрядного реченням, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

Складнопідрядне речення (16 год.)

Складнопідрядне    речення;   його будова і   засоби  зв'язку  в  ньому. Інтонація складнопідрядного речення. Розділові                                          знаки              між                            головною              і підрядною                                                                      частинами                                                        речення. Основні                                                                      види                                          складнопідрядних речень                            з                                                        підрядними                            частинами: означальними,                                                                                                  з’ясувальними, обставинними (місця, часу, способу і ступеня                                          дії,                                          порівняльними,                            мети, умови,                                                                                    причини,                                                        наслідкові,  допустові).

Складнопідрядне речення з

кількома підрядними частинами. Розділові знаки в ньому.

Синонімічність сполучникових

складних речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.

11.

Тема №2. Складнопідрядне речення.

Будова і засоби зв'язку в ньому. Інтонація складнопідрядного речення.

Синонімічність сполучникових складних речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.

 

12.

РМ №3. Поняття про тези, тематичні виписки. Робота з тезами статті «Як уберегти дітей та підлітків від кіберзлочинства?» (http://cikavoznaty.com.ua/2017/05/03/jak-vberegty-ditej-vid-kiberzlochunciv/)

 

13.

Розділові знаки між головною і підрядною частинами речення.

 

14.

Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

 

15.

РМ №4. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему  « Я в житті та я в Інтернеті».

 

16.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

 

17.

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

 

18.

РМ №5.  Створення усного висловлення за тезами «Найпотрібніші в Україні професії» з використанням підрядних з’ясувальних ( Я думаю, що.., упевнений у тому, що… тощо).

 

19.

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

 

20

РМ №6. Говоріння. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового  стилю (назва).

 

21.

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

 

22

Контрольна робота №2 (тестові завдання) за темою           

 „ Складнопідрядне речення”.

 

23

Тема № 3 Складнопідрядне речення.

 Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу.

 

24

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня дії.

 

25

Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети.

 

26

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними та умови.

 

27

РМ №7. МД. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту  наукового стилю (назва) за складним планом.

 

28

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими та наслідку.

 

29.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в ньому.

 

30.

Синтаксичний розбір складнопідрядних речень. Тренувальні вправи.

 

 

31.

Контрольний диктант за І семестр.

Контрольна робота №3 ( тестові завдання)

 

32.

РМ № 8. Створення діалогів  « Я – те, що я їм»  у ситуації вибору продуктів для приготування їжі, запрошення до походу в заклад фаст-фуду.

 

Міжпредметні зв’язки

Епітет і порівняння як художні засоби (література).

 

 

 

 

розпізнає безсполучникові складні речення, визначає і передає за допомогою інтонації смислові відношення між компонентами, що входять до їх складу; правильно будує і використовує безсполучникові та синонімічні їм речення із сполучниками і прості речення;

обґрунтовує вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення; знаходить і виправляє помилки на вивчені

правила.

Безсполучникове складне речення

(6 год.)

Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні. Інтонація безсполучникового складного речення. Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

Синонімічність складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.

33

Тема №4. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні .

 

34

РМ №9. Навчальне читання мовчки тексту  художнього стилю. визначення основних проблем, що розглядаються в тексті.

 

35

Інтонація безсполучникового складного речення. Синонімічність складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.

 

36

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

 

37

РМ №10. Дискусія на морально-етичну тему « Чи є зрадою дружби  звернення до батьків чи вчителів, якщо ти дізнався, що твій друг вживає наркотики?»

 

38

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

 

39

РМ №11.  МД. Говоріння.  Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему  «Місце України в європейській спільноті»..

 

40

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення.

 

41

РМ №12. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі  за складним планом « Подвиг волонтерства України».

 

42

РМ №13. Переклад з російської мови різних за стилем і жанром уривків.

 

43

РМ №14. Ділові папери. Заява. Автобіографія.

 

44

Контрольна робота №4 (тестові завдання) за темою              „Безсполучникове складне речення”.

 

Міжпредметні зв’язки

Опис у художньому творі (література)

 

 

 

 

розпізнає складні речення з різними видами зв'язку, правильно будує, інтонує і використовує їх; вживає складні і прості синтаксичні конструкції як синоніми;

обґрунтовує вживання розділових знаків у складних реченнях з різними видами зв’язку; правильно ставить у них розділові знаки.

Складне речення з різними видами зв’язку (4 год.)

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Інтонація складного речення з різними видами зв’язку. Розділові знаки в ньому.

Синонімічність складних і простих

синтаксичних конструкцій.

45

Тема №5. Складне речення з різними видами зв’язку

Складні речення із сурядним сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Інтонація складного речення з різними видами зв’язку.

 

46

Складні речення із підрядним сполучниковим та безсполучниковим зв’язком .

 

47

РМ №15. Переклад тексту публіцистичного стилю з російської мови українською.

 

48

Складні речення із сполучниковими зв’язками сурядності й підрядності та безсполучниковим.

 

49

РМ №16 . Редагування  помилок у створених перекладах, зокрема граматичних помилок у складних реченнях з різними видми зв’язку.

 

50

Синтаксичний розбір складних речень з різними видами зв’язку. Тренувальні вправи.

 

51

РМ №17.  Створення усного висловлення за тезами «Найпотрібніші в Україні професії».

 

52

Синонімічність складних і простих синтаксичних конструкцій.

 

53

Контрольна робота №5 (тестові завдання) за темою „Складне речення з різними видами зв’язку”.

 

Міжпредметні зв’язки

Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

 

 

 

 

 

оперує засвоєними поняттями; застосовує здобуті знання, сформовані вміння  й  навички;   знаходить і виправляє орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні помилки, обґрунтовує написання за допомогою вивчених правил;

користується словниками;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно будує й використовує

речення різних типів;

правильно ставить розділові знаки відповідно до вивчених правил; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила.

(14 год.).

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (2 год.).

Звуки, їх вимова і позначення на письмі.

Вживання ь й апострофа.

Лексикологія. Фразеологія (2 год.).

Однозначні й багатозначні слова.

Пряме і переносне значення слів.

Групи слів за значенням, походженням і вживанням. Фразеологізми.

Будова слова. Словотвір. Орфографія (2 год.).

Значущі частини слова, їх правопис. Основні способи словотвору (практично).

Морфологія. Орфографія (6 год.).

Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово, його особливі форми. Прислівник. Службові частини мови.

Найскладніші випадки правопису.

Синтаксис. Пунктуація (2 год.).

Граматична основа речення. Види речень за будовою, розділові знаки в них.

54

Тема №6 . Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Звуки, їх вимова і позначення на письмі.

 

55

Вживання ь й апострофа.

 

56.

Лексикологія. Фразеологія.

Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

 

57.

Групи слів за значенням, походженням і вживанням. Фразеологізми.

 

58.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

Значущі частини слова, їх правопис.

 

59.

Основні способи словотвору (практично).

 

60.

РМ №18. Контрольний письмовий стислий переказ тексту художнього стилю (назва) за складним планом.

 

61.

Морфологія. Орфографія.

Іменник. Прикметник.

 

62.

Числівник. Займенник.

 

63.

Дієслово, його особливі форми.

 

64.  

Прислівник. Службові частини мови. Найскладніші випадки правопису.

 

65.

Синтаксис. Пунктуація.

Граматична основа речення.

 

66.

Види речень за будовою, розділові знаки в них.

 

67.

Контрольний диктант за ІІ семестр (назва).

 

68.

Контрольна робота №6 (тестові завдання) за темою „Узагальнення й систематизація вивченого в 5-9 класах”.

 

69. 

РМ №19. МД. Контрольне читання вголос тексту наукового стилю (назва).

 

70.

РМ № 20. Створення електронного матеріалу ( есе з графічними організаторами ) для шкільного сайту « Рятуймо планету сьогодні!» про екологічне споживання ресурсів.

 СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Проблематика

Історія, сьогодення і майбутнє України.

Роль мови у формуванні української нації. Розвиток української мови.

Видатні українці.

Географічне положення України. Природа різних її регіонів. Екологічні проб-

леми.

Загальнолюдські моральні пріоритети.

Матеріальна і духовна культура суспільства.

Дружба. Любов. Сім’я. Взаємозв’язок поколінь. Культура загальнолюдських і сімейних взаємин.

Самовдосконалення і здоровий спосіб життя – основа формування гармонійної

особистості.

Захоплення сучасної молоді.

Вибір професії. Робота «престижна» і «непрестижна».

Проблеми сучасного міста.

Історія відкриттів, їх значення для людства.

Засоби масової комунікації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень / учениця:

  •    здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;
  •    встановлює і підтримує  соціальні контакти з носіями мови, виступає посередником у міжособистісних  стосунках, в публічній та освітній сферах;
  •    реалізує основні мовленнєві функції та адекватно реагує на них; ефективно користується мовою з соціальною метою;
  •    володіє достатнім спектром ідіоматичних виразів, усвідомлює відмінності між ментальністю, традиціями, цінностями, притаманними українцям і росіянам, та узгоджує з ними свою мовленнєву і соціальну поведінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЯЛЬНІСНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

 

Учень / учениця:

самостійно визначає мету і структуру власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності;

планує та реалізує навчальну й самоосвітню діяльність з урахуванням реко- мендацій учителів, використовує адекватні матеріали для самостійного вивчення; визначає, організовує й застосовує засоби навчання для самоосвіти; вільно користується сформованими вміннями навчальної діяльності; контролює її перебіг і дає самооцінку;

опановує різні способи розв’язання пошукових завдань;

поєднує сприймання лекції з фіксацією основних положень у вигляді плану, тез, тематичних виписок;

встановлює джерело інформації, збирає її, обробляє, аналізує і представляє; зв’язно викладає матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом;

вчиться передавати зміст навчального матеріалу в графічній та інших формах згортання інформації; самостійно складає логічні схеми типових відповідей, користується згорнутими формами відповіді (план, тези, таблиці);

ефективно користується мовою з метою вирішення проблем у специфічних навчальних ситуаціях;

встановлює міжпредметні зв’язки (у нескладних випадках);

працює з критичною літературою; систематично використовує науково- популярну літературу;

удосконалює методи роботи з періодикою; 

систематично звертається до радіо- і телепередач, аудіозаписів, Інтернету,

використовує їх зміст у навчальному процесі.

 


 

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку