Календарно-тематичне планування з української літератури. 9 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української літератури, 9 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки позакласного та виразного читання, літератури рідного краю.

Перегляд файлу

Українська література. 9 клас

                        Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Зауваги

 

Вступ (1)

 

1

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Питання до теми.

 

Дослідницька робота за таблицею

 

Усна народна творчість (5)

 

 

2

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.

«Місяць на небі, зiроньки сяють».

ТЛ: народна пісня (поглиблено).

 

Дослідницька робота за таблицею

3

«Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (на вибір),

«Ой під вишнею, під черешнею». Виразне читання родинно-побутових пісень.

Вивчити напам’ять 1 баладу аб опісню (на вибір).

Створення відеопоезії

4

Зв’язне мовлення (усно). Усний твір «Моральні норми і щирі почуття, відображені в родинно-побутових піснях українців».

 

 

5

Зв’язне мовлення (письмово). Складання синканів  на основі вивчених народних пісень.

 

 

6

Українські народні балади.  «Ой летить стріла», «Ой на горі вогонь горить».

ТЛ: балада.

 

Створення відеопоезії

 

 

Давня українськалітература (16)

 

7

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).

 

Дослідницька робота за таблицею

8

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди про Вавилонську  вежу, про Мойсея.

 

Дослідницька робота за таблицею

 

 

 

9

 

 

 

Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо і художній текст. Українські переклади Біблії (П.Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах.

ТЛ: притча (повторення і поглиблення).

 

 

10

11

Контрольна робота № 1. Контрольний письмовий твір на одну з тем: «Українські балади–перлини усної народної творчості», «Бібілія в моєму житті».

 

 

12

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

Метод «Я – редактор»

13

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

ТЛ: літописи.

 

Дослідницька робота за таблицею

14

«Слово о полку Ігоревім» – давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Особливості композиції. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Питання авторства. Переклади і переспіви  «Слова…» у ХІХ–ХХ ст.

ТЛ: ліро-епіка.

 

 

15

Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму..

Поетичність образу Ярославни. Образ Русько ї(української) землі. Фольклорні мотиви в поемі. Стилістичні засоби. Символічно-міфологічні образи та їх значення.

 

Творчо-пошукова робота (знайти фольклорні елементи, міфологічні образи)

16

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

ТЛ: ренесанс, бароко.

 

 

Дослідницька робота за таблицею

17

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії із собою і світом.

Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські», «Бджола та Шершень».

Метод «Мікрофон»

18

«Всякому місту – звичай і права», «Delibertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»).

Вивчити напам’ять «Всякому місту – звичай і права».

 

Створення відеопоезії

19

Урок виразного читання 1. Виразне читання поезії          Г. Сковороди напам’ять.

 

Метод «Я – декламатор»

20

Урок позакласного читання 1. Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Розігрування діалогів

21

Контрольна робота № 2. «Слово о полку Ігоревім».  Українська оригінальна література, література доби Ренесансу і Бароко. Творчість Г. Сковороди (тестування).

 

 

22

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

 

 

Нова українська література (48)

 

23

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

ТЛ:  травестія, бурлеск.

 

Дослідницька робота за таблицею

24

Іван Котляревський. Творчість письменника – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. «Енеїда».  Історія появи твору.

 

 

25

Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла). Провідні проблеми і мотиви твору. Характеристика героїв поеми,  образ Енея.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

 

Створення буктрейлера

26

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя.

 

27

Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Колоритні образи твору. Гумористичні засоби в драмі. Роль і функція пісень.

 

Метод «Мікрофон»

28

Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті». Гуманізм, християнські ідеали,етнографічне тло творів. «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози з виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

 

 

29

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті. П.Куліш про Г.Квітку.

 

Метод «Мікрофон»

30

Урок позакласного читання 2. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Салдацький патрет».

 

 

31

Контрольна робота № 3. Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка (тестування).

 

 

32

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Урок літератури рідного краю 1. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

Тематична

 

Створення буктрейлера

33

 

 

 

 

 

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок з ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині і Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П.Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В.Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М.Шашкевич). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

ТЛ: романтизм.

Дослідницька робота за таблицею

34

Петро Гулак-Артемовський. Коротко про письменника. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення.  Фольклорна основа твору.

 

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору, змагання «У лабіринті поезії» (знайти у вірші епітети, метафори, порівняння)

35

Євген Гребінка. Основні відомості про поета. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).

ТЛ: романс.

 

Висловити враження від прочитаного мовою музики, кольору, змагання «У лабіринті поезії» (знайти у вірші епітети, метафори, порівняння)

36

Зв’язне мовлення (письмово). Твір-мініатюра «Мій улюблений твір поетів-романтиків».

 

 

37

Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

 

 

38

Повість «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і            М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору.

 

 

39

Зв’язне мовлення (усно). Усний твір-характеристика головного героя повісті М. Гоголя «Тарас Бульба». Піднесено-героїчний образ головного героя.

 

 

40

Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

 

Метод «Мікрофон»

41

42

Контрольна робота № 4. Контрольний письмовий твір  «Патріотичні мотиви   повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» .

 

43

Аналіз контрольних робіт.  Питання до теми.

Тематична

 

Метод «Я – редактор»

44

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування  пам’яті  поета в Україні і  за кордоном.

 

Дослідницька робота за таблицею

45

Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів

(«Причинна», «Думи мої…»).

 

Створення відеопоезії

46

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря(«Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

Метод «Мікрофон»

47

Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей  поетичного зображення.

ТЛ:  гротеск, контраст, умовність.

Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір).

 

Метод «Мікрофон»

48

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої  особистості. Сатиричний характер поеми.

 

 

49

«Кавказ» – пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження темина ціонально-визвольної боротьби.

 

Метод «Вільний мікрофон»

50

Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

 

51

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору(суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Вивчити напам’ять фрагмент (на вибір).

 

Метод «Мікрофон»

52

«Вічна» тема матері і сина. Романтичний тип утілення теми жіночої долі  («Катерина»).

 

Метод «Мікрофон»

53

Еволюція жіночого образу в творах Т. Шевченка. Реалістично-побутовий тип утілення теми жіночої долі («Наймичка»).

 

Метод «Мікрофон»

54

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

Метод «Мікрофон»

55

Лірика Т. Шевченка періоду арешту і заслання  та після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя («Доля»).

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

Вивчити напам’ять «Доля».

 

Створення відеопоезії

56

Урок виразного читання 2. Виразне читання віршів Т. Шевченка.

 

Метод «Я –декламатор»

57

Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі («Росли  укупочці,з росли…»).

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета(«Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстахт ворів.

ТЛ: псалом.

Або

Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання. Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності і згоди в поезії «Злоначинающих спини…», пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, щирої дружби. Потреба єднання і взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей.

ТЛ: молитва.

 

Метод «Мікрофон»

58

Урок позакласного читання 3. Тарас Шевченко. «Назар Стодоля».

 

 

59

Контрольна робота № 5. Творчість Т. Шевченка (тестування).

 

 

60

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

61

П. Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач (Бібілія, твори В. Шекспіра,     Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації.

 

 

62

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Символи роману.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

 

 

63

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.

 

 

64

Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького.  Оцінка роману Т. Шевченком.

 

 

Метод «Вільний мікрофон»

65

Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. М. Вовчок як перекладач (Ж. Вера, Г.К. Андересена, А.Е. Брема). «Народні оповідання». Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка».

ТЛ: реалізм.

 

 

66

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція утворі.

 

Метод «Мікрофон»

67

Урок позакласного читання 4. М. Вовчок «Народні оповідання».

 

Створення буктрейлера

68

Контрольна робота № 6. Творчість П. Куліша, М. Вовчка (тестування).

 

 

69

Аналіз контрольних робіт. Підсумковий урок.

 

Вікторина «Відкритий мікрофон»

70

Урок літератури рідного краю 2. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків (проза).

Тематична

 

Створення буктрейлера

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
661
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку