Календарно-тематичне планування з української літератури 9 клас поглиблене вивчення

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української літератури 9 клас поглиблене вивчення 2018-2019 н.р.


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

8–9 класи

програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)

з поглибленим вивченням української літератури

Перегляд файлу

Тема уроку

Дата

Примітки

1

ВСТУП

   Роль і місце літератури в житті нації. Складність і специфіка розвитку української літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір − нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

   ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

04.09

 

2

Початки художньої творчості народу (народна обрядовість). Специфіка фольклору як усної народної творчості, його роль у житті народу, у збагаченні національної літератури.

04.09

 

3

   Весілля − один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід.

07.09

 

4

Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору…», «А брат сестрицю та й розплітає…», «Розвий, сосно, сімсот квіток…», «Летять галочки у три рядочки…», «Ой матінко, та не лай мене…», «Горіла сосна, палала…» (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової.

07.09

Вивчити напам’ять 2 пісні (на вибір).

5

 

Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук та ін. ).

11.09

 

6

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого).

ТЛ: народна пісня (поглиблено).

11.09

 

7

Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько».

14.09

 

8

Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка, образотворчі засоби.  «В кінці греблі шумлять верби», «Ой не світи, місяченьку», «Чи я в лузі не калина була…»

14.09

 

9

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).Художня майстерність. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить».

ТЛ: балада (поглиблено).

18.09

 

10.

Прийом метаморфози (перетворення людини в рослину) у баладі «Ой чиє ж то жито…»  

18.09

 

11

ЛРК №1. Творчість В. Кулика.

21.09

 

12

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

21.09

 

13

Перекладна література

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

ТЛ: притча (поглиблено).

25.09

 

14

РЗМ №1(У). Усний переказ біблійних легенд.

25.09

 

15

Біблія як Святе Письмо.  Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

28.09

 

16

Літописи як історико-художні твори. Літопис Руський («Повість временних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»). Нестор Літописець.

28.09

Зошит

17

«Києво-Печерський Патерик» як пам’ятка житійної літератури.  «Поученьє Володимира Мономаха». «Слово про закон і благодать» Іларіона – зразок ораторської прози.

03.10

 

18

«Слово о полку Ігоревім» − давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу.

ТЛ: ліро-епіка (поглиблено), героїчна поема.

03.10

 

19

Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ−ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

05.10

 

20

Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення.

05.10

 

21

Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

09.10

 

22

РЗМ№2 (У) Літературний квест за «Словом о полку Ігоревім»

09.10

 

23

Контрольна робота №1 (тестові завдання) з розділів «Усна народна творчість. Давня література. »

12.10

 

24

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні.  Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський, Феофан Прокопович  – видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Давня українська драматургія (шкільна драма, інтермедія). Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

12.10

Тематична

25.

УПЧ № 1 Величковський І. «Зегар цілий і полузегарок».

16.10

 

26

  Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Збірки «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом.

16.10

 

27

Збірка «Сад Божественних пісень». Тематика віршів, поетичний образ Саду. «Пісня 28» зі збірки, її ідейний зміст.   Критика тогочасного суспільного ладу, його несправедливості в поезії Г.Сковороди («Всякому місту – звичай і права»). Уславлення свободи як найвищої цінності людини ( «De libertate»).

19.10

Вивчити напам’ять «Всякому місту − звичай і права».

 

28

УВЧ №1 Декламування поезій Г. С. Сковороди.

19.10

 

29

Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські». Образне втілення ідеї «сродної праці»  («Бджола та Шершень»). Майстерність діалогічної форми викладу.

23.10

 

30

РЗМ №3 (П) Есе за творчістю  філософа

Г. Сковороди.

23.10

 

31

Мудрість і лаконізм афористичних висловів Г.Сковороди, його місце в українській літературі та філософській світовій думці. 

26.10

 

32

УПЧ№2  Івченко М. «Напоєні дні» (повість про

Г. Сковороду).

26.10

Зошит

33

Контрольна робота №2 Контрольний твір №1 за творчістю Г. С. Сковороди.

06.11

Тематична

34

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

   Суспільно-історичні, культурні  обставини становлення нової української літератури. Літературний процес кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу − предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

   ТЛ: літературний напрям, течія.

06.11

 

 

35

Творчість І. Котляревського − новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Поет, драматург і театральний діяч.

09.11

 

36

Історія появи поеми «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію.

   ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

09.11

 

37.

Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла). Втілення в образах поеми волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей.

   ТЛ: Силабо-тонічне віршування (поглиблено).

13.11

Вивчити напам’ять уривок з «Енеїди» (на вибір).

38.

«Енеїда» як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів. Особливості жанру.

Соціально-побутова драма

13.11

 

39

«Наталка Полтавка» − перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики.

16.11

 

40

Наталка як уособлення кращих рис української жінки.  Показ моральної вищості представників трудового народу (Петра, Миколи, Терпилихи) над представниками вищих верств суспільства (Виборним, Возним).

16.11

 

41

РЗМ №4 (П) Письмова характеристика образів твору «Наталка Полтавка».

20.11

 

42

Драматургічна майстерність

 І. Котляревського. Роль пісні у творі.

Т.Шевченко про значення творчості І.Котляревського в українській літературі.

20.11

 

 

43

УПЧ  Квітка-Основ’яненко Г.  «Конотопська відьма»,

23.11

 

44

Контрольна робота №3 (тестові завдання) за творчістю І. Котляревського.

23.11

Тематична

45

Григорій Квітка-Основ’яненко - батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. 

27.11

 

46

«Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова, перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.  Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

ТЛ: сентименталізм.

27.11

 

47

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.  Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь).

30.11

 

 

48

Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя.

30.11

Зошит

 

49

Оповідання «Салдацький патрет» як зразок бурлескно-реалістичних творів письменника. Природа сміху в оповіданні: гумористичне зображення оточення і самого маляра.

04.12

 

50

Підтекст твору: полеміка з некомпетентними критиками, які виносили суворий присуд новому українському письменству.   

 П.Куліш про Г.Квітку.

04.12

 

51

Література українського романтизму

   Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»).

ТЛ: романтизм, романс.

07.12

 

52

Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А.Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О.Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).

07.12

 

53

Байкарська творчість поетів-романтиків (П.Гулака-Артемовського, Л.Боровиковського, Є.Гребінки).

11.12

 

54

Петро Гулак-Артемовський − перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»).

11.12

 

55

Балада «Рибалка» П.Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки).

14.12

 

56

Засоби романтичного зображення  («Соловейко»

М. Костомарова). Приховане порівняння: соловейко і «співець»-поет. Відгук співу в романтично настроєній душі.

14.12

 

57-58

Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т.Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І.Франком байкарської майстерності Є. Гребінки.

18.12

 

59

Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Черные очи» та ін.).   

18.12

 

60-61

Маркіян Шашкевич – основоположник нової української літератури на західноукраїнських землях. Фольклорні мотиви у його поезії («Веснівка»), змалювання краси природи, образотворчі засоби поезії.Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

21.12

 

62

Контрольна робота №4 (тестові завдання) за творчістю Г. Квітки-Основ`яненка, поетів-романтиків.

21.12

 

63

УПЧ №4  Байки Є. Гребінки.

28.12

 

64

ЛРК №2. Творчість А. Кичинського.

28.12

Зошит

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
1 вересня 2018
Переглядів
813
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку