27 травня о 18:00Вебінар: Узагальнення досвіду методичної роботи вчителя за рік: проста та ефективна модель ведення звітної документації

Календарно-тематичне планування з української мови 10 клас . Профіль "Українська філологія"

Про матеріал

Календарно тематичне планування з української мови для 10 класу. Профіль "Українська філологія", розроблене за програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі. Мацько Л.І., Семеног О.М. К., Грамота, 2010

Перегляд файлу

Українська мова                 10 клас

(профільний рівень).  Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень/ Укладачі. Мацько Л.І., Семеног О.М.  К.,  Грамота, 2010

Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи

(філологічний напрям: профіль – українська філологія)

Форми контролю

10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми

3

3

3

3

Письмо:

переказ

1

1

1

1

твір

1

1

1

1

Правопис:

диктант

1

1

1

1

140 год, 4  год на тиждень

І семестр - усний переказ, діалог. 

ІІ семестр -  усний твір .

 

 

уроку

Тема

Дата

Примітки

Т № 1. Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

(6 год. + 3 год. РМ)

1.

Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.

 

 

2.

Розвиток  мовлення № 1. Офіційне і неофіційне, публічне і не публічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування.

 

 

3.

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовні обов`язки громадян. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови.

 

 

4.

Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників. Словник-довідник з культури української мови.

 

 

5.

Розвиток мовлення № 2. Особливості аудіювання (слухання). Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

Навчальне аудіювання тексту.

 

 

6.

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення.

 

 

7.

Розвиток мовлення № 3. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

 

 

8.

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов`янських мов. Ознаки самобутності української мови. Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов`янськими мовами. Основні етапи формування і розвитку української національної мови

 

 

9.

. Розвиток мовлення №4. Конспект прочитаного  художнього твору,

 

 

10.

Контрольний диктант

 

 

11.

Поява писемності у східних слов`ян. Створення слов`янського алфавіту. Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов`янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов`янських систем письма. Види письма в період Київської Русі: устав, на півустав, скоропис.

 

 

12.

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика» Мелетія Смотрицького ( 1619 р.) Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.)

 

 

13.

Розвиток мовлення №5. Особливості читання мовчки. Різновиди читання (переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне). Навчальне читання мовчки.

 

 

14.

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

 

 

 

Т № 2. Українська мова як вища форма існування національної мови

(4 го + 2 год РЗМ)

15.

Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

 

 

16.

Поняття про українську літературну мову та її діалекти. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Український міський сленг. Мова села.

Поняття про стилістичну систему української мови ( стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).

 

 

17.

Розвиток  мовлення №6  Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту.

 

 

18.

Розвиток  мовлення № 7. Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

 

 

19.

Розвиток  мовлення №8. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

 

 

20.

Контрольна робота № 1.  Мова як суспільне явище . Тест..

 

 

 

Т № 3. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

(8 год. + 2 год. РЗМ)

21.

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми.

 

 

22.

Розвиток мовлення № 9. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції.

 

 

23.

Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

 

 

24.

Чергування [О] та [Е] з [І]

Чергування [О] , [Е] з  нулем звука.

 

 

25.

Чергування [О]  з [Е]  після Ж, Ч, Ш, ДЖ та [Й] 

 

 

26.

Чергування [Г] , [К], [Х]  із [Ж], [Ч], [Ш] та  [З], [Ц], [С]

 

 

 

27.

Основні випадки чергування у-в; і-й;з-із-зі(зо)

 

 

 

28.

Асимілятивні. Дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

 

 

29.

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція. Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого мовлення, художнього мовлення, використання орфоепічного словника.

 

 

30.

Розвиток  мовлення №10. Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дискусійне мовлення.

 

 

 

Т № 4. Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

(4 год.)

 

31.

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [г],  сонорних [дж] і [дз], шиплячих [ж], [ч],  [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних   ( уподібнення, спрощення), м`яких і пом`якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

 

 

32.

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова ЗМІ, дикторів радіо і телебачення. Сценічна мова.

Причини відхилення від орфоепічних норм. Місце сім'ї в мовному вихованні  особистості. Територіальні варіанти літературної вимови.

 

 

33.

Вимова деяких граматичних форм. Особливості вимови імен та по-батькові.

Інтонаційні особливості українського мовлення.

Смислорозрізнювальна функція інтонації.

 

 

34.

Наголос в української мові, його види (емфатичний, фразовий, логічний). Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу. Тенденції українського мовлення на сучасному етапі.

 

 

35.

Контрольна робота № 2.  Українська орфоепія, фонетика.       Диктант. 

 

 

 

 

Т № 5. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

(10 год. + 3 год. РЗМ)

36

Розвиток мовлення №11. Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювальне-реферативне та ін.

 Конспект прочитаної публіцистичної статті.

 

 

37.

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціювальний. Характеристика написань за цими принципами. Основні орфографічні норми. Типові помилки, викликані відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

 

 

38.

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо. Складні випадки правопису м'якого знака. Складні випадки правопису апострофа.

 

 

 

39.

Вживання великої букви. Лапки у власних назвах.

 

 

 

40.

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

 

 

41.

Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (закінчення).

 

 

42.

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

Правопис складноскорочених слів.

 

 

43.

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів.

 

 

44.

Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів. Історичний коментар до різних мовних явищ.

 

 

45.

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.

 

 

46.

Контрольна робота № 3. Українська орфографія, графіка.

Тест.

 

 

 

Т № 6. Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

( 13 год. + 3 год. РЗМ)

47.

Слово як основа одиниця мови. Ознаки слова. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Походження і розвиток лексичного значення. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови.

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.            

Лексичні норми. Вживання слова у відповідності з його лексичним значенням. Використання тлумачного словника.  . Поняття про конотацію. Оцінна лексика. Експресивна лексика.

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення ( метафора, метонімія, синекдоха).

 

 

48.

Розвиток мовлення № 12. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів

 

 

49.

Розвиток мовлення №13.  Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів. Можливості комп'ютерних текстових редакторів.

 

 

50.

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів.

 

 

51.

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Стилістичне забарвлення синонімів.

 

 

52.

Антоніми та їх види. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон).

 

 

53.

Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) мовна недостатність.

 

 

54.

Контрольний твір.

 

 

 

55.

Контрольний твір (закінчення).

 

 

 

56.

Лексика  української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейских та східнослов'янских мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської). Правильне й доцільне використання власне українських слів.

 

 

57.

Запозичена  лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Нові іншомовні запозичення. Кальки. Варваризми. Правильне й доцільне використання запозичених слів.

 

 

58.

Поняття про старослов'янську мову, її ознаки, роль в розвитку української мови. Стилістична роль старослов'янізмів в мовленні.

 

 

59.

Контрольна робота № 4. Лексикологія.  Диктант.

 

 

 

60.

Розвиток  мовлення № 14. Основні аспекти культури мовлення: інформативність, нормативність.

 

 

61.

Розвиток  мовлення № 15. Комунікативні ознаки мовлення. Поняття про комунікативну доцільність, точність, ясність, правильність, чистоту, логіку, послідовність, образність, виразність, естетичність мови.

 

 

62.

Розвиток  мовлення № 16. Конспект прочитаної науково-популярної статті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

 

№ уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата

 

Т №1 «Лексикологія української мови як учення про лексичний склад» (8 годин + 4 год. РЗМ).

65

Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Загальновживані слова. Лінгвокультуреми

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

1

 

66

Розвиток  мовлення. № 17.  Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки.

1

 

67

Стилістичне використання діалектизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики.

1

 

68

Специфічно-професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні,літературознавчі терміни. Словник лінгвістичних термінів. Терміни в науковому стилі.

1

 

69

Розвиток мовлення  № 18  Стаття в газету на морально-етичну тему (усно).

 

 

70

Розвиток  мовлення № 19 .  Стаття в газету на морально-етичну тему (письмово).

1

 

71

\ Розвиток  мовлення № 20 .  Ділові папери: звіт про виконану роботу

1

 

72

Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання.

Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції (русизми, полонізми).

1

 

73-74

Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Стилістична роль архаїчної лексики. Реактивація (відновлення) пасивної лексики, повторна активація.

2

 

75

Розвиток  мовлення №21.  Фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.

1

 

76

Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми. Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.

1

 

 

Т №2 «Фразеологія як розділ мовознавства» (8 годин + 2 год. РЗМ).

 

77

Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення. Фразеологічні словники і довідники.

1

 

78

Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

1

 

79

Прислів'я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

1

 

80

Розвиток  мовлення  № 22 . Жанри розмовного мовлення.

1

 

81

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

1

 

82

Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологічні запозичення з інших мов.

1

 

83

Уживання фразеології у різних стилях. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників.

1

 

84

Розвиток  мовлення №23. Відгук про твір мистецтва (письмово).

1

 

85

Фразеологізми з професійної мови. Мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови.

1

 

86

Контрольна робота №5.   «Фразеологія.  Тест.

1

 

 

Т №3 «Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників»

(3 години + 1 год. РЗМ).

87

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.

1

 

88

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627р.). Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

1

 

89

Стилістичні засоби лексикографії.

1

 

90

Розвиток  мовлення №24 . Науковий стиль, сфери його використання, особливості. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об’єктивність викладу. Наукова метафорика.

1

 

 

Т №4 «Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів»

(8 годин + 1 год. РЗМ).

91

Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Синонімія словотвірних афіксів. Словотвірний тип і словотвірне значення.

1

 

92

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Стилістичне використання засобів словотвору. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм.

1

 

93

Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, пере розклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Етимологія як учення про походження слів. Етимологічний словник.

1

 

94

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

1

 

95

Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою.

1

 

96

Основні способи творення дієслів, прислівників.

1

 

97

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Особливості вживання осново- і слово- складання, абревіатур, їх правильна вимова.

1

 

98

Розвиток  мовлення №25. . Підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний та їх особливості.

1

 

99

Контрольна робота №6.  Морфеміка і словотвір.   Диктант.

1

 

 

Т №5 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови». (15 год. +3 РЗМ)

100

Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.

1

 

101

Розвиток  мовлення  №26. Основні жанри наукового стилю. Бесіди, дискусії, повідомлення на наукову тему. Структура текстів різних жанрів.

Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови. Складні випадки правопису різних частин мови. Морфологічні засоби виразності мови. Морфологічні норми. Нормативне вживання форм слова.

1

 

102

Розвиток  мовлення  №27 .  Розгорнута відповідь на уроці (іспиті) в науковому стилі

1

 

103

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Словозміна іменників. Форми іменників О.в., М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників зі сполучниками як, мов, неначе.

1

 

104

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Невідмінювані іменники. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості.

1

 

105

Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

 

 

106

Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.

1

 

107

Розвиток  мовлення  №28. . План наукової статті, тези, тематичні виписки (письмово).

1

 

108

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.

1

 

109

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. Словник епітетів української мови.

1

 

110

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників.

1

 

111

Контрольний диктант.

1

 

112

Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації.. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках.

1

 

113

Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Написання заперечених неозначених займенників. Прономіналізація. Перехід займенників в інші частини мови.

1

 

114

Розвиток  мовлення  №29. Особливості конспектування. Читання наукової, науково-популярної статті. Переглядове, ознайомлювальне читання науково-популярної, довідкової літератури.

1

 

115

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика. Групи числівників за будовою. Наголос у числівниках. Синонімія числівників.

1

 

116

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і від числівникових слів (дванадцятиповерховий, десятимільйонний). Стилістична роль числівників.

1

 

117

Контрольна робота №7.   Українська морфологія. Тест.

1

 

 

Т №6 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови» (20 год. + 3 РЗМ)

 

118

Дієслово як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі.

1

 

119

Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І-ІІ дієвідміни.

1

 

120

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

1

 

121

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (закінчення).

 

1

 

122

Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.

1

 

123

Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні форми дієслів. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів.

1

 

124

Розвиток  мовлення  №30. . Написання доповідей, рефератів, анотацій, тез, рецензій з навчально-наукової проблеми. Спільне і відмінне між ними.

1

 

125

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Стилістичні функції дієприкметників.

1

 

126

Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на –но, - то. Стилістичні функції безособових форм дієслова.

1

 

127

Розвиток  мовлення  №31.  Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів.

1

 

128

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Стилістичні функції дієприслівників.

1

 

129

Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

1

 

130

Контрольний твір.

1

 

131

Контрольний твір (закінчення).

1

 

132

Прислівник як частина мови: лексичні значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві  помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

1

 

133

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

1

 

134

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

1

 

135

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

1

 

136

Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

1

 

137

Зв’язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

1

 

138

Контрольна робота № 8. Українська морфологія. Диктант

1

 

139

Розвиток  мовлення №32.  Бібліографія. Анотація (письмово).

1

 

140

Розвиток  мовлення №33 . Бібліографія. Анотація (письмово). Підсумковий урок.

1

 

 

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
8603
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку