Урок "Лексикологія і фразеологія"

Про матеріал

Тема. ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ

Мета. Узагальнити й систематизувати знання з теми, розвивати зв'язне мовлення, навички мовного аналізу, вміння користуватися словником, виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова

Тип. Урок узагальнення й систематизації знань

Методи й прийоми. Метод проектів (робота в групах), бесіда, метод вправ

Обладнання. Газети-звіти, словники, тексти для роботи, рефлексійна газета «Розтопи річку», набір чотирьох кіл, музична апаратура

Хід уроку

І.Організація груп( червоний, коричневий, зелений, синій)

ІІ. Вступне слово

Людина довго вдихала повітря, перш ніж дізналася про його існування, і довго знала про існування повітря, перш ніж відкрила його властивості, його склад і значення у житті людини.

Люди довго користувалися скарбами рідного слова скарбами рідного слова, перш ніж звернули увагу на його складність і глибину, оцінили його значення в своєму житті.

Мета уроку : Узагальнити й систематизувати знання з теми, розвивати, навички мовного аналізу, вміння користуватися словником, виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова.

Я – старшокласник.

Я – особистість творча.

Я думаю, аналізую, висловлюю

свої судження.

РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ : ВИЗНАЧЕННЯ ЛЗ СЛОВА

« ТВОРЧІСТЬ» - ЦЕ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, СПРЯМОВАНА НА СТВОРЕННЯ ЯКИХОСЬ ЦІННОСТЕЙ»

ІІІ.Розминка «Вірю – не вірю»

1.Лексика – це словниковий склад мови +

2. Усі терміни – багатозначні слова -

3.У реченні «сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні +

4.Слова «велетень, титан, гігант» - синоніми +

5.Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» - омоніми -

6.У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми +

7.Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні +

8.Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні -

9.Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені -

10.Сполучення « пекти раків, ловити гав, як курка лапою» - фразеологізми +

11.Фразеологізми « як кіт наплакав, і кури не клюють» - синонімічні -

12.Фразеологізми роблять мову яскравою, влучною, образною+

ІУ. Робота з текстом

( матеріалом для якої одиниці є слова? – це текст)

Мова - найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу і передачі досвіду від одного покоління до другого. Виникла мова у глибоку давнину, у процесі появи первісних людей, які, вдосконалюючи знаряддя праці, розвивали і збагачували мову - знаряддя думки. У свою чергу, праця і мовлення мали величезний вплив на розвиток мислення. Отже, праця і мовлення сформували саму людину. За допомогою мови люди пізнавали і пізнають навколишній світ, нагромаджували знання і передавали їх нащадкам. Пізніше вони винайшли письмо.. У наш час, коли суспільне життя стало дуже динамічним, значення мови ще більше зросло. Мова єднає мільйони людей в цілісну суспільно-історичну спільність - у народ. З її допомогою здійснюється розвиток народного господарства, науки, техніки, культури нашої країни.
Але слід розрізняти мову та мовлення. Якщо мова становить певну систему фонетичних, лексичних і граматичних засобів, то мовлення - це практичне користування цими засобами в процесі мовленнєвої діяльності. Як усне, так і писемне мовлення однаково важливі для суспільства, проте кожне з них має і свою специфіку. В усному мовленні часто вживаються побутова лексика, розмовно-просторічні слова, своєрідні фразеологізми. Співрозмовники мають змогу уточнити те, що виявиться незрозумілим. Усне мовлення є порівняно економнішим, оскільки розмовляючий користується такими додатковими засобами висловлення, як інтонація, міміка, жести, що надають мовленню потрібної виразності. Писемне мовлення обслуговує різноманітні потреби народу в галузі науки, освіти, культури, державної і господарської діяльності. Через писемне мовлення можуть передаватися думки і досвід необмеженої кількості людей. Писемне мовлення сприймається зором, безпосереднє спілкування тут відсутнє. Той, хто читає, може повернутись до написаного, ще і ще раз продумати його. Тому складні, довгі речення не заважають розумінню писемного мовлення.
Мова - це духовне багатство народу. Але багатство, втілене в скарбницях мов інших народів, залишається для людини недоступним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова. Добре знання мови дає змогу виражати думки точно, виразно, красиво, сприяє успіхам у труді і в особистому житті.

-визначити тему

-визначити основну думку

-стиль

-тип – роздум (теза, докази, висновки)

У. Виконання вправ (найтиповіші завдання, які можна побачити в ЗНО)

1. До поданих прикметників дібрати синоніми й антоніми, визначити тип ЛЗ

А.Легкий удар – слабкий удар - Сильний удар

Б.Легке питання – просте питання – складне питання

В.Легкий характер - гарний характер - важкий характер (яку частину мови добирали)

2. Заповнити пропуски словами з дужок

А)Учитель детально ………………………. тему. Вулиця ……………………

дуже добре. ( освітлювати, висвітлювати)

Б) Сергій - постійний……….. оператора «Київстар». Дівчина придбала ………

на відвідування басейну.(абонент, абонемент)

В) Пам'ятник Невідомому солдату - …….. споруда.

Від Шевченка українська література співає ……………пісню матері. (величний, величальний). Якими частинами мови можуть бути пароніми?

3.Замінити запозичені слова ( назвати ознаки) відповідними синонімами. Пояснити правопис

Чудовий сервіс ( обслуговування), яскрава афіша (оголошення), важка орфографія ( правопис), нове шосе (дорога), ввічливий портьє (швейцар)

4.Продовжити ряд слів, які б починалися названими запозиченими елементами, пояснити ЛЗ.

БІО- (життя) – біологія, біохімія, біосинтез

ТЕЛЕ – (далеко) – телеграма, телефон, телеграф

ІНТЕР ( поміж всіма) – Інтернет, інтервал.

5..Із речень виписати фразеологізми, пояснити їхнє ЛЗ

Похнюпився Бурмило, стоїть ні в сих ні в тих. (розгублено)

Далеко десь, серед чужих країн пан на всю губу жив. (розкішно)

Уже наші чоботи на всю каші просять. (розірвані)

6. До поданих фразеологізмів дібрати слова – синоніми (що для цього треба зробити?)

Зарубати собі на носі – (запам'ятати ) – забути

Ґав ловити – (неуважно) – уважно

Байдики бити – (ледарювати) – працювати

Говорити під ніс – (тихо) – голосно

УІ. Прослухати пісню «Моя Україна», кожній групі визначити свою тему

УІІ. Підсумки

-за теорією

а. що є об'єктом вивчення лексикології ( слово і його ЛЗ)

б. які групи слів за значенням виділяють мовознавці

в. на які групи поділяються слова з погляду на походження

г. що є об'єктом вивчення фразеології

-виконання тестових завдань

1.Лексикологія - це

А. Розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови

Б. Розділ мовознавчої науки, що вивчає правила вимови

В. Розділ мовознавчої науки, що вивчає стилі мовлення

2. У якому рядку вжито всі слова в прямому значенні

А. Оживають надії. Співає нива. Ідуть студенти

Б. Шумить день. Ідуть дощі. Гіркий огірок

В. Солоний борщ. Золотий перстень. Теплий клімат

3. Який тип переносного значення вжито в реченні : « Сонце прокинулося рано-вранці»

А. Метонімія

Б. Метафора

В. Синекдоха

4.У якому ряді всі слова синоніми

А. мужній, сміливий, відважний

Б. пригощати, частування, чаювання

В. веселий, сумний, хитрий

5. У якому ряді подано антонімічні пари

А. Тихий – темний

Б. говорити – мовчазний

В. Всі – ніхто

6. У якому ряду подано омоніми

А. світає – смеркає

Б. адресат – адресант

В. востаннє – в останнє

7. У якому ряді всі слова іншомовні

А. полонина, гора, будинок

Б. голова, вічний, рідня

В. репродукція, візажист, інтер'єр

8. В якому ряді у всіх словах треба написати и

А. Д..скомфорт, такс.., ц..трусові

Б. Ас..стент, ц..тата, с..мвол

В. еп..тет, тр..о, д..єз

9 – 12 Встановити відповідність між фразеологізмами та тлумаченням

1. пекти раків А. насміхатися

2. замилювати очі Б. червоніти

3. розбити глека В. зруйнувати

4. пускати шпильки Г. брехати

Ґ. посваритися

УІІІ. Заключне слово про роль слова в житті людини,

З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу у своєму духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив перед красою світу

. Д/з Твір –роздум «О мово рідна!»

Підбиття підсумків

ІХ. Рефлексійна вправа «Розтопи річку»

Перегляд файлу

Тема.           ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ

Мета.           Узагальнити  й систематизувати знання з теми, розвивати зв’язне мовлення, навички мовного аналізу, вміння користуватися словником, виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова

Тип. Урок узагальнення й систематизації знань

Методи й прийоми. Метод проектів (робота в групах), бесіда, метод вправ

Обладнання.  Газети-звіти, словники, тексти для роботи, рефлексійна газета «Розтопи річку», набір чотирьох кіл, музична апаратура

 

                                         Хід уроку   

І.Організація груп( червоний, коричневий, зелений, синій)

ІІ. Вступне слово

     Людина довго вдихала повітря, перш ніж дізналася про його існування,  і довго знала про існування повітря, перш ніж відкрила його властивості, його склад і значення у житті людини.

     Люди довго користувалися скарбами рідного слова скарбами рідного слова, перш ніж звернули увагу на його складність і глибину, оцінили його значення в своєму житті.

     Мета уроку : Узагальнити  й систематизувати знання з теми, розвивати, навички мовного аналізу, вміння користуватися словником, виховувати повагу до рідної мови, пошану до слова.

                                                                Я – старшокласник.

                                                               Я – особистість творча.

                                                               Я думаю, аналізую, висловлюю

                                                                свої  судження.

 РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ : ВИЗНАЧЕННЯ ЛЗ СЛОВА

 « ТВОРЧІСТЬ» - ЦЕ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, СПРЯМОВАНА НА СТВОРЕННЯ ЯКИХОСЬ ЦІННОСТЕЙ»

 

 

ІІІ.Розминка «Вірю – не вірю»

 1. Лексика – це словниковий склад мови +
 2.   Усі терміни – багатозначні слова -
 3. У реченні «сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні +
 4. Слова «велетень, титан, гігант» - синоніми +
 5. Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» - омоніми -
 6. У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми +
 7. Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні +
 8. Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні -
 9. Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені -
 10. Сполучення « пекти раків, ловити гав, як курка лапою» - фразеологізми +
 11. Фразеологізми « як кіт наплакав, і кури не клюють» - синонімічні -
 12. Фразеологізми роблять мову яскравою, влучною, образною+

ІУ. Робота з текстом

( матеріалом для якої одиниці є слова? – це текст)

 

   Мова - найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу і передачі досвіду від одного покоління до другого. Виникла мова у глибоку давнину, у процесі появи первісних людей, які, вдосконалюючи знаряддя праці, розвивали і збагачували мову - знаряддя думки. У свою чергу, праця і мовлення мали величезний вплив на розвиток мислення. Отже, праця і мовлення сформували саму людину. За допомогою мови люди пізнавали і пізнають навколишній світ, нагромаджували знання і передавали їх нащадкам. Пізніше вони винайшли письмо.. У наш час, коли суспільне життя стало дуже динамічним, значення мови ще більше зросло. Мова єднає мільйони людей в цілісну суспільно-історичну спільність - у народ. З її допомогою здійснюється розвиток народного господарства, науки, техніки, культури нашої країни.
Але слід розрізняти мову та мовлення. Якщо мова становить певну систему фонетичних, лексичних і граматичних засобів, то мовлення - це практичне користування цими засобами в процесі мовленнєвої діяльності. Як усне, так і писемне мовлення однаково важливі для суспільства, проте кожне з них має і свою специфіку. В усному мовленні часто вживаються побутова лексика, розмовно-просторічні слова, своєрідні фразеологізми. Співрозмовники мають змогу уточнити те, що виявиться незрозумілим. Усне мовлення є порівняно економнішим, оскільки розмовляючий користується такими додатковими засобами висловлення, як інтонація, міміка, жести, що надають мовленню потрібної виразності. Писемне мовлення обслуговує різноманітні потреби народу в галузі науки, освіти, культури, державної і господарської діяльності. Через писемне мовлення можуть передаватися думки і досвід необмеженої кількості людей. Писемне мовлення сприймається зором, безпосереднє спілкування тут відсутнє. Той, хто читає, може повернутись до написаного, ще і ще раз продумати його. Тому складні, довгі речення не заважають розумінню писемного мовлення.
Мова - це духовне багатство народу. Але багатство, втілене в скарбницях мов інших народів, залишається для людини недоступним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова. Добре знання мови дає змогу виражати думки точно, виразно, красиво, сприяє успіхам у труді і в особистому житті.

 • визначити тему
 • визначити основну думку
 • стиль
 • тип – роздум (теза, докази, висновки)

 

 

 

У. Виконання вправ (найтиповіші завдання, які можна побачити в ЗНО)

1. До поданих прикметників дібрати синоніми й антоніми, визначити тип ЛЗ

А.Легкий удар –  слабкий удар - Сильний удар

Б.Легке питання – просте питання – складне питання

В.Легкий характер  - гарний характер - важкий характер (яку частину мови добирали)

2. Заповнити пропуски словами з дужок

А)Учитель  детально ………………………. тему. Вулиця ……………………

дуже  добре. ( освітлювати, висвітлювати)

Б) Сергій -  постійний……….. оператора «Київстар». Дівчина придбала ………

на відвідування басейну.(абонент, абонемент)

В) Пам’ятник Невідомому солдату - ……..       споруда.

Від Шевченка українська література співає ……………пісню матері. (величний, величальний). Якими частинами мови можуть бути пароніми?

 1. Замінити запозичені слова ( назвати ознаки) відповідними синонімами. Пояснити правопис

Чудовий сервіс ( обслуговування), яскрава афіша (оголошення), важка орфографія ( правопис), нове шосе (дорога), ввічливий портьє (швейцар)

 1. Продовжити ряд слів, які б починалися названими запозиченими елементами, пояснити ЛЗ.

БІО- (життя) – біологія, біохімія, біосинтез

ТЕЛЕ – (далеко) – телеграма, телефон, телеграф

ІНТЕР ( поміж всіма) – Інтернет, інтервал.

 

 

5..Із речень виписати фразеологізми, пояснити їхнє ЛЗ

Похнюпився Бурмило, стоїть ні в сих ні в тих. (розгублено)

Далеко десь, серед чужих країн пан на всю губу жив. (розкішно)

Уже наші чоботи на всю каші просять. (розірвані)

 

 

6. До поданих фразеологізмів дібрати слова – синоніми (що для цього треба зробити?)

Зарубати собі на носі – (запам’ятати ) – забути

Ґав ловити – (неуважно) – уважно

Байдики бити – (ледарювати) – працювати

Говорити під ніс – (тихо) – голосно

 

УІ. Прослухати пісню «Моя Україна», кожній групі визначити свою тему

 

УІІ. Підсумки

 • за теорією

а. що є об’єктом вивчення лексикології ( слово і його ЛЗ)

б. які групи слів за значенням виділяють мовознавці

в. на які групи поділяються слова з погляду на походження

г. що є об’єктом вивчення фразеології

 

 • виконання тестових завдань

 

 1. Лексикологія - це 

А. Розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови

Б.  Розділ мовознавчої науки, що вивчає правила вимови

В. Розділ мовознавчої науки, що вивчає стилі мовлення

2. У якому рядку вжито всі слова в прямому значенні

А. Оживають надії. Співає нива. Ідуть студенти

Б. Шумить день. Ідуть дощі. Гіркий огірок

В. Солоний борщ. Золотий перстень. Теплий клімат

3. Який тип переносного значення вжито в реченні : « Сонце прокинулося рано-вранці»

А. Метонімія

Б. Метафора

В. Синекдоха

4.У якому ряді всі слова синоніми

А. мужній, сміливий, відважний

Б. пригощати, частування, чаювання

В. веселий, сумний, хитрий

5. У якому ряді подано антонімічні пари

А. Тихий – темний

Б. говорити – мовчазний

В. Всі – ніхто

6. У якому ряду подано омоніми

А. світає – смеркає

Б. адресат – адресант

В. востаннє – в останнє

7. У якому ряді всі слова іншомовні

А. полонина, гора, будинок

Б. голова, вічний, рідня

В. репродукція, візажист, інтер’єр

8. В якому ряді у всіх словах треба написати и

 

А. Д..скомфорт, такс.., ц..трусові

Б. Ас..стент, ц..тата, с..мвол

В. еп..тет, тр..о, д..єз

9 – 12 Встановити відповідність між фразеологізмами та тлумаченням

1. пекти раків                                   А. насміхатися

2. замилювати очі                            Б. червоніти

3. розбити глека                               В. зруйнувати

4. пускати шпильки                         Г. брехати

                                                           Ґ. посваритися

 

 

 

УІІІ. Заключне слово про роль слова в житті людини,

                                     З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу у своєму духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив перед красою світу

. Д/з  Твір –роздум «О мово рідна!»

Підбиття підсумків

 

ІХ. Рефлексійна вправа «Розтопи річку»

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 березня 2018
Переглядів
1450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку