25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Календарно-тематичне планування з української мови (5 клас) на 2019-2020 н.р

Про матеріал
Календарно-тематичнепланування з української мови складено за навчальною програмою: Українська мова. 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);
Перегляд файлу

Українська мова

5 клас

157 год.

(4,5 год. на тиждень)

Програма. Українська мова. 5  9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 

 

Усього

годин

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Чит.

уголос

Зош.

РМ

Рік

157

8

2

2

1

1

1

1

9

24

І сем.

 

4

1

1

1

1

0

0

4

11

ІІ сем.

 

4

1

1

0

0

1

1

5

13

 

з / п

 

Тема, зміст навчального матеріалу

Прим.

І семестр

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

1

 

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова державна мова України.

 

2

 

 

РМ. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

 

4

 

Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

 

5

 

 

РМ. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне.

 

6

 

Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

 

7

 

 

РМ. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

 

8

 

Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

 

9

 

 

РМ.  Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту.

 

10

 

Усні й письмові форми тексту (висловлення).

 Зміст, заголовок тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення.

 

11

 

Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

12

 

 

РМ. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

 

13

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова.

 

14

 

Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речень.Складання речень певного змісту за опорними словами.

 

15

 

 

РМ. Особливості будови опису предмета (тварини). Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

 

16

 

 

КР  1. «Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово»: тестування, виконання завдань.

 

Лексикологія

17

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

 

18

 

Однозначні й багатозначні слова

 

19

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник.

 

20

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

 

21

 

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

22

 

Групи слів за значенням.

 

23

 

Синоніми (повторення й поглиблення).  Ознайомлення зі словником синонімів.

 

24

 

Антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.

 

25

 

Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів.

 

26

 

Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

 

27

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

28

 

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

29

 

 

КР  2. «Лексикологія»: тестування.

Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

30

 

 

РМ. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

 

31

 

 

 

РМ. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

 

32

 

 

РМ. Аналіз письмового переказу.

 

 

33

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

34

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова

 

35

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

36

 

Визначення в реченнях (текстах) і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси.

 

37

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

 

38

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

 

39

 

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

40

 

Незмінні й змінні слова.

 

41

 

Незмінні й змінні слова.

 

42

 

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

 

43

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

44

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

45

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

46

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

47

 

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

48

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

49

 

 

КР  3. «Будова слова. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

50

 

 

РМ. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

51

 

РМ. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

52

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

53

 

Приголосні тверді та м’які (повторення).

 

54

 

Приголосні дзвінкі та глухі (повторення).

 

55

 

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

 

56

 

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

 

57

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

 

58

 

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

59

 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

60

 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

61

 

Склад. Основні правила переносу.

 

62

 

Склад. Основні правила переносу.

 

63

 

Основні правила переносу.

 

64

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

65

 

Орфоепічна помилка (практично).

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

 

66

 

Орфографічний словник. Орфограма (практично).

 

67

 

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

68

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних.

 

69

 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

70

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

71

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

72

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

73

 

 

КР  4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

74

 

Контрольний диктант № 1.

 

75

 

Вимова приголосних звуків

 

76

 

Уподібнення приголосних звуків.

 

77

 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

78

 

Спрощення в групах приголосних.

 

79

 

Спрощення в групах приголосних.

 


 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

80

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

 

81

 

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

 

82

 

Чергування [о], [е] з [і].

 

83

 

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

 

84

 

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

85

 

Основні випадки чергування у – в (правила милозвучності).

 

86

 

Основні випадки чергування і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

 

87

 

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

 

88

 

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

 

89

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

90

 

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

91

 

Правила вживання апострофа.

 

92

 

Правила вживання апострофа.

 

93

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

94

 

 

КР  5. «Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

95

 

 

РМ. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

96

 

 

РМ. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

97

 

 

РМ. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

98

 

 

РМ. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

 

99

 

 

 

РМ.Аналіз письмового твору.

 

100

 

 

РМ Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

101

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

 

102

 

Головне й залежне слово в словосполученні.

 

103

 

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 

104

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

 

105

 

Речення з одним головним членом

 

 

106

 

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

 

107

 

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

108

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

109

 

 

РМ. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі «Чого не можна купити за гроші»

 

110

 

РМ. Аналіз письмового твору.

 

111

 

Другорядні члени речення.

 

112

 

Додаток.

 

113

 

Означення.

 

114

 

Обставина.

 

115

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

116

 

 

КР  6. «Словосполучення й речення. Члени речення»: тестування, виконання завдань.

 

117

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

 

118

 

Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення. Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

 

119

 

Кома між однорідними членами.

 

120

 

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

121

 

 

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

122

 

 

РМ. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

123

 

 

РМ. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

124

 

 

РМ. Аналіз письмового переказу.

 

125

 

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.

 

126

 

Розділові знаки при звертанні

 

127

 

Розділові знаки при звертанні

 

128

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

 

129

 

Виділення вставних слів на письмі комами.

 

130

 

Виділення вставних слів на письмі комами.

 

131

 

 

РМ. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

 

132

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

133

 

 

КР  7. «Просте ускладнене речення»: тестування, виконання завдань.

 

134

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

135

 

 Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

136

 

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

137

 

 

РМ. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

138

 

Пряма мова.

 

139

 

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

140

 

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

141

 

Діалог.

 

142

 

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

143

 

Тире при діалозі.

 

144

 

Тире при діалозі.

 

145

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

146

 

 

КР  8. «Складні речення. Пряма мова. Діалог»: тестування, виконання завдань.

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

147

 

Лексикологія.Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

 

148

 

Будова слова й орфографія.

 

149

 

Будова слова й орфографія.

 

150

 

Контрольний диктант  2.

 

151

 

Фонетика й графіка.

 

152

 

Фонетика й графіка.

 

153

 

Орфоепія й орфографія

 

154

 

Орфоепія й орфографія.Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

 

155

 

Синтаксис і пунктуація.

 

156

 

Синтаксис і пунктуація. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

 

157

 

Підсумковий урок.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кожевнікова Світлана Євгенівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
9 лютого
Переглядів
6026
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку