9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Календарно-тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для 10 класу на 2019-2020 н.р

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови складено за навчальною програмою: Українська мова. 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

з української мови для 10 класу

за програмою «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання. 10-11 класи (рівень стандарту)»

(наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

Усього 70 год., 2 год. на тиждень.

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

есе

 

2

 

3

Говоріння:

               діалог

 

1

 

-

               переказ

1

-

               твір

-

1

Перевірка зошитів

4

5

 

 

№ з/п

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

Примітка

 

 

І семестр

 

1.

 

Тема № 1. Вступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  тому числі на електронних носіях).

Обговорення теми «Словники в нашому житті».

 

2.

 

Інформативна й нормативна функції словників.

Складання й редагування словникових статей.

 

3.

 

Основні типи словників. Довідкові медіаресурси.

Укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тематичних словників-мінімумів тощо.

 

4.

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові.

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм.

Редагування текстів на суспільну тематику.

 

5.

 

Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

Написання вільного есе «Чарівність і могутність слова».

 

6.

 

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.

Дискусія «Чи потрібні мові запозичення?»

 

7.

 

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови.

Написання повідомлення «Жорстокі слова» (із використанням синонімів та антонімів).

 

8.

 

Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) «Прекрасна мить життя».

КР Есе

9.

 

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

Складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні».

 

10.

 

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

Виступ під час дискусії «Які слова руйнують наше життя?»

 

11.

 

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів.

Укладання словника фразеологізмів за творами українських письменників.

 

12.

 

Говоріння. Усний контрольний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

Усний

контрольнийпереказ

13.

 

Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

Підготовка проекту «Музей одного слова» про фразеологічне багатство творів Мирослава Дочинця.

 

14.

 

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення).

Складання лінгвістичних мініатюр про правильність мовлення.

 

15.

 

Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Лексикографія. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).

КР № 1

16.

 

Тема № 2. Практична риторика. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна.

Аналіз контрольної роботи. Роль риторики в сучасному світі.

Діалог «Чи потрібна риторика сьогодні».

 

17.

 

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

Добір аргументів до конкретної тези (на актуальні теми сучасності).

 

18.

 

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

Переказування взірцевих текстів промов.

 

19.

 

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

Аналіз власного і чужих виступів.

 

20.

 

Говоріння. Усний контрольний діалог. Складання діалогу «Культура мовлення пов’язана з культурою мислення».

Усний контрольний діалог

21.

 

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу.

Складання плану виступу.

 

22.

 

Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків).

 

23.

 

Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Екологія мовлення».

КР Есе

24.

 

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.

Визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови.

 

25.

 

Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

Висловлення особистого ставлення до почутого.

 

26.

 

Орфоепічна норма.

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його.

 

27.

 

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності.

 

28.

 

Основні правила вимови голосних звуків.

Складання рекомендацій «Мовна гігієна».

 

29.

 

Основні правила вимови приголосних звуків.

Складання діалогу «Володіти інформацією – володіти світом».

 

30.

 

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові.

Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос.

Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів.

Написання вільного есе «Наголос – душа слова».

 

31.

 

Контрольна робота № 2 за темою «Практична риторика

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Орфоепічна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).

КР № 2

32.

 

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за І семестр.

 

 

 

ІІ семестр

 

33.

 

Тема № 3. Орфографічна норма.

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.

Принципи української орфографії.

Редагування чужого тексту.

 

34.

 

Ненаголошені е, и в корені слова.

Добір слів для словникового диктанту.

 

35.

 

Апостроф. Позначення м’якості приголосних.

Написання вільного есе «Моє бачення сучасної школи».

 

36.

 

Контрольна робота. Написання формального критичного есе «Чого варто уникати в спілкуванні».

КР Есе

37.

 

Чергування голосних. Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

Письмове обґрунтування свого вибору «Електронна чи паперова книга?»

 

38.

 

Спрощення приголосних.

Переказування тексту публіцистичного стилю.

 

39.

 

Подвоєння та подовження приголосних.

Написання ділового листа.

 

40.

 

Правопис префіксів. Правопис суфіксів.

Обговорення тексту рекламного характеру.

 

41.

 

Уживання великої літери.

Складання карти «Волонтерство в сучасній Україні».

 

42.

 

Правила перенесення слів із рядка в рядок.

Усний твір «Уміння любити й бути щасливим».

 

43.

 

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. Правила графічних скорочень слів.

Письмове обґрунтування свого вибору «Чи важливо бути пунктуальним».

 

44.

 

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

Коментування висловлень відомих людей про ставлення до свого здоров’я.

 

45.

 

Говоріння. Усний контрольний твір «Життя без конфліктів».

Усний контрольний твір

46.

 

Складні випадки написання прізвищ.

Переказування тексту наукового чи публіцистичного стилю, що містить незмінювані прізвища.

 

47.

 

Складні випадки написання географічних назв.

Укладання карти віртуальної подорожі світом.

 

48.

 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх.

Коментування висловлень відомих людей про ставлення до свого здоров’я.

 

49.

 

Написання не, ні з різними частинами мови.

Письмове обґрунтування свого вибору «Що означає «бути відповідальним»?»

 

50.

 

Контрольна робота № 3  за темою «Орфографічна норма» (тестові завдання закритої та відкритої форми).

КР № 3

51.

 

Тема № 4. Морфологічна норма.

Аналіз контрольної роботи. Морфологічна помилка. Іменник.

Написання вільного есе за змістом висловів народної мудрості.

 

52.

 

Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

Написання електронного листа.

 

53.

 

Паралельні родові форми іменника

 (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).

Складання діалогів «Моя майбутня професія» із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду.

 

54.

 

Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) «Ще назва є, а річки вже немає (Л. Костенко)».

КР Есе

55.

 

Іменники спільного і подвійного роду.

Складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо).

 

56.

 

Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

Переказування тексту наукового стилю, що містить незмінювані іменники.

 

57.

 

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

Написання вільного есе про явища природи, що викликають найбільше захоплення й здивування.

 

58.

 

Складні випадки відмінювання іменників.

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

Усне висловлення за темою «Весняне пробудження природи».

 

59-

60.

 

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену). Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо).

Написання звернення до громадян міста (села) про чистоту довкілля.

 

61.

 

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

Висловлення подяки незнайомим людям за допомогу.

 

62.

 

Словозміна іменників ІV відміни.

Оголошення приватного змісту.

 

63.

 

Особливості кличного відмінка.

Написання привітання близькій людині.

 

64.

 

Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Планування колективної роботи з розподілом ролей кожного учасника.

 

65.

 

Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

КР Есе

66.

 

Практична риторика.

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки.

Визначення теми й мети суперечки.

 

67.

 

Аргументи й докази. Полемічні прийоми.

Аналіз аргументів суперника.

 

68.

 

Мистецтво відповідати на запитання.

Формулювання запитань суперникові.

 

69.

 

Контрольна робота № 4  за темою «Морфологічна норма. Практична риторика» (тестові завдання закритої та відкритої форми).

КР № 4

70.

 

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік.

 

 

docx
Додано
9 лютого
Переглядів
3549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку