5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу 2017-2018н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови в 9 класі на 2017-2018 навчальний рік ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Перегляд файлу

 

№№

Дата

Зміст програмового матеріалу

Соціокультурна лінія

Повто-рення

1

2

3

4

5

І семестр

Вступ – 1 год + 2год РЗМ

1

 

Вступ (1 год.)

Розвиток української мови.

Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку та популяри зації українсь кої мови

Мова – засіб пізнання

2

 

РЗМ  № 1

Повторення вивченого  про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Критичне аудіювання. Переглядове читання мовчки. Жанри мовлення.

Символіка української держави.

Аналіз прослуханих і прочитаних текстів (уривків).

Різновиди аудіюваннячитання. Стилі, типи мовлення

3

 

РЗМ  № 2

Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

 

Умови успішного спілкування  в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

Діалог

Повторення вивченого у 8 класі – 2 год + 1 год РЗМ            

4

 

 

Граматична основа речення.

Односкладне й двоскладне речення.

Мова і мислення.

 

5

 

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

Україна – від часів Київської Русі до сучасності.

 

6

 

РЗМ  № 3 Вибірковий переказ тексту художнього стилю (У)

Цінності суч. молодого українця

 

Синтаксис. Пунктуація. Пряма і непряма мова  6 год +1год РЗМ

 

7

 

Пряма і непряма мова.

Українська громада

Види підметів

8

 

Заміна прямої мови непрямою

 

Види присудкі

9

 

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Складання висловлення  з використанням дібраних з мережі Інтернет цитат.

Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних біл-бордах

Означення, додаток, обставина

10

 

Діалог.

 

Прикладка

1

2

3

4

5

11

 

РЗМ  № 4 Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. 

Етикет повідомлень засобами SMS-спіл-кування, а також колективної комуні-кації в режимі конфе-ренції та в чатах

 

12

 

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого)

Український національний характер.

Тире між підметом і присудком

13

 

Контрольна робота №1

«Повторення вивченого у 8-му класі. Пряма і непряма мова»(тестування)

 

 

Складне речення. Складносурядне речення- 5 год +4 год РЗМ

14

 

Аналіз контрольної роботи Складне речення і його основні ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 

Види обставин

15

 

РЗМ  № 5 Стислий усн. переказ тексту публ.стилю (за складним планом).

Я і нац.історія і культура

Порівняльний зворот

16

 

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

 

Однор. чл. реч.

 

17

 

РЗМ  № 6 Контрольний докладний переказ тексту публ.стилю з творчим завданням (П)

Душа болить за рідну Україну.

 

18

 

РЗМ  № 7 Контрольний докладний переказ тексту публ.стилю з творчим завданням (П)

 

19

 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Ремесла та народні художні промисли.

Види сур. Спол.

20

 

 

Розділові знаки між частинами СС речення.

 

Одн. чл. реч.

21

 

РЗМ  № 8 Аналіз контр. переказу. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Найвизначніші постаті вітчизняної та світової культури

УЗ слова при одн. чл. реч.

22

 

Контрольна робота №2 «Складносурядне речення» (тестування)

 

 

Складнопідрядне речення - 7 год + 3 год РЗМ                      

23

 

Аналіз контр. роботи Складнопідр. реч., його будова і засоби зв’язку  між частин.. Розрізнення сполучників і спол. слів

Транспорт України.

Види односкл. речень

24

 

РЗМ № 9 Контр. письм. твір есе (на основі кількох джерел) у публ стилі на мор.- етичну або суспільну тему.

 

Неповні речення

 

1

2

3

4

5

25

 

Основні види СП речень. Розділові знаки між частинами СП речення. СП речення  з підрядними означальними і з’ясувальними

Поселення та житло.

Звертання

26

 

СП речення з підрядними обставинними. СП реч. з підрядними способу дії й ступеня,  порівняння.

 

Вставні слова

27

 

Контрольна робота №3 «Складнопідрядне речення». Контрольний диктант за І семестр

На тернистих шляхах нації.

 

28

 

СП речення з підрядними обст. місця, часу,причини

Щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі.

Відокремлені члени речення

29

 

СП речення з підрядними обст. умови, мети, наслідку, допусту

 

30

 

РЗМ  № 10 Есе  з використанням СП речень

«Що робить мене щасливим(ою)»

 

31

 

 РЗМ  № 11 Ділові папери. Заява. Резюме.

Культура ділового мовлення.

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

ІІ семестр              

Складнопідрядне речення -5 год +1 год РЗМ                       

33

 

РЗМ  № 12 Усний твір-роздум у публ. стилі  на суспільну тему.

Україна, її географ. положення.

 

34

 

Види СП речень (тренувальні вправи)

Спішу у храм святого слова.

Пряма, не-пряма мова

35

 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Україна, її географічне положення.

Спос. замі-ни прямої мови

36

 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Цитата

37

 

Розділові знаки в СП реченні з кількома підрядними

 

Діалог

38

 

Контрольна робота №4 «Складнопідрядне речення» (тестування)

 

 

Безсполучникове складне речення - 10 год + 3 год РЗМ

 

39

 

 

Аналіз контрольної роботи БС складне речення: смислові відношення між його частинами

Я і ми (родина, народ, людство).

Складне речення і його види

40

 

Особливості інтонації БС речень залежно від смислових відношень.

 

 

41

 

РЗМ  № 13 Діалог-обговорення актуальної теми.

Природа різних регіонів.

Складно-сурядне речення

1

2

3

4

5

42

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні

Природні багатства України.

Розділ. зн.

 в СС реч.

43

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні

44

 

Двокрапка у БС складному реченні

 

Будова СП реч.

45

 

Двокрапка у БС складному реченні

46

 

РЗМ  № 14 Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публ. стилі

«Своє, рідне -своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії

47

 

РЗМ  № 15 Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публ. стилі

48

 

Тире у безсполучниковому складному реченні

Я і рідна природа.

Види СП реч.

49

 

Тире у безсполучниковому складному реченні

50

 

Розділові знаки у БС складному реченні (тренувальні вправи)

Я вірю в май-бутнє твоє, Україно!

 

51

 

Контрольна робота № 5

(Тестування)

 

 

Складне речення з різними видами зв’язку – 6 год + 2год РЗМ

52

 

Аналіз контрольної роботи. Складні речення з різними видами зв’язку

( спол. і безспол.)

Я і мистецтво.

Види СП обст.реч.

53

 

Складні речення з різними видами зв’язку

 ( тренувальні вправи)

Чарівний дивосвіт мистецтва.

СП реч. з кільк. підр.

54

 

РЗМ  № 16 Контрольний вибірковий переказ тексту наук. стилю

 

 

55

 

РЗМ  № 17 Контрольний вибірковий переказ тексту наук. стилю

 

 

56

 

Розділові знаки у скл. реч. із різними видами зв’язку

Музика й театр

БС речення

57

 

Розділові знаки у скл. реч. із різними видами зв’язку ( тренувальні вправи)

 

Смисл. зв.

 в БП реч.

58

 

Використання скл. речень з різними видами зв’язку в текстах різних стилів

Рок-музика для передавання патріот. настроїв,

Кома і крапка з комою в БП

59

 

Узагальнення й систематизація з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку »

Мистецтво і графіка.

Двокрапка в БП реч.

Текст як одиниця мовлення – 4 год + 2 год РЗМ                       

60

 

Текст, його основні ознаки. Будова  тексту. Мікротема й абзац.

Мистецтво і орнамент.

Тире в БП реч.

61

 

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

ССК

1

2

3

4

5

62

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Прекрасне і потворне у мистецтві.

ССК

63

 

Контрольна робота № 6

«Складне речення з різними видами зв’язку Текст». Річний диктант

Видатні люди

 

64

 

 

РЗМ  № 18

Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

Видатні постаті культури (освіти, науки, мистецтва).

 

65

 

РЗМ № 19

Тези прочитаних публіцистичної чи наук.-пізнавальної статей.

Мій професійний вибір.

 

Узагальнення і систематизація вивченого - 5 год

66

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

Життєвий і професійний вибір особист.

 

67

 

Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).

Природний світ

 

68

 

Орфографія.

Тваринний світ

 

69

 

Пунктуація.

Взаємоповага і взаємодопомога у суспільстві

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІДНА МОВА – 9 клас

 

Всього – 70 год

На тиждень – 2 год

 

Програма:

Українська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання./ Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. − К.: Видавничий дім «Освіта». – К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

 

Підручник:

 • Українська  мова: Підруч. для 9-го класу загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. - К.: Грамота, 2017. – 160с.

 

 

Кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення курсу української мови в загальноосвітній школі

 

Семестр

 

Контрольні роботи

 

 

Мовні теми

РЗМ

Читаннявголос

Говоріння

Письмо

Диктант

Мовні теми

Діалог

Переказ

Твір

Переказ

Твір

І

1

2

11

-

1

1

-

1

1

II

1

2

8

1

-

-

1

1

1

Всього

2

4

19

1

1

1

1

2

2

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 53
Оцінки та відгуки
 1. Пихтіна Лілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лучинський Михайло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ревенко Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Радченко Зоя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пономаренко Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Сташук Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Zhadan Nastya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Орленко Кирилл
  Боже, просто потрясно)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Shumelchuk Katerina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Гриценко Костя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Khonor Lady
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Казак Валерий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Осокіна Кіра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Данко Наталія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Тупало Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Shumelchuk Alla
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Плугарь Максим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Яким Давид Петрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Фурсова Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Фодеева Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Lazareva Julia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Недильска Валерия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Прудченко Иван
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Бодя Фастийчук
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. franchuk misha
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Шумельчук Ирина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Йолкин Паша
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 28. Валовая Валерия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 29. Паша Титаренко
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 30. Rostimin Rostislav
  Спасибо большое
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 31. Sahison
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 32. Cat Vika
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 33. Фурсова Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 34. Чекалова Оксана Едуардівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 35. Морозов Владислав
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 36. Вінницька Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 37. Мешков Виталик
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 38. Сагайдак Яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 39. Яким Наталя Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 40. Сєдова Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 41. Konina Katerina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 42. Глоба Олексій Андрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 43. Василь Лєсак
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 44. лапченко игорь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 45. Василенко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 46. Качуровский Костя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 47. Гужеля Олександра Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 48. Осокина Валерия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 49. Качуровский Олег
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 50. Лагутіна Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 51. Глоба Марина Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 52. Жук Валентина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 53. Качуровська Ірина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 50 відгуків
doc
Додано
15 січня 2018
Переглядів
2495
Оцінка розробки
5.0 (53 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку