20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу 2017-2018н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови в 9 класі на 2017-2018 навчальний рік ( зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Перегляд файлу

 

№№

Дата

Зміст програмового матеріалу

Соціокультурна лінія

Повто-рення

1

2

3

4

5

І семестр

Вступ – 1 год + 2год РЗМ

1

 

Вступ (1 год.)

Розвиток української мови.

Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку та популяри зації українсь кої мови

Мова – засіб пізнання

2

 

РЗМ  № 1

Повторення вивченого  про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Критичне аудіювання. Переглядове читання мовчки. Жанри мовлення.

Символіка української держави.

Аналіз прослуханих і прочитаних текстів (уривків).

Різновиди аудіюваннячитання. Стилі, типи мовлення

3

 

РЗМ  № 2

Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

 

Умови успішного спілкування  в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

Діалог

Повторення вивченого у 8 класі – 2 год + 1 год РЗМ            

4

 

 

Граматична основа речення.

Односкладне й двоскладне речення.

Мова і мислення.

 

5

 

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

Україна – від часів Київської Русі до сучасності.

 

6

 

РЗМ  № 3 Вибірковий переказ тексту художнього стилю (У)

Цінності суч. молодого українця

 

Синтаксис. Пунктуація. Пряма і непряма мова  6 год +1год РЗМ

 

7

 

Пряма і непряма мова.

Українська громада

Види підметів

8

 

Заміна прямої мови непрямою

 

Види присудкі

9

 

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Складання висловлення  з використанням дібраних з мережі Інтернет цитат.

Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних біл-бордах

Означення, додаток, обставина

10

 

Діалог.

 

Прикладка

1

2

3

4

5

11

 

РЗМ  № 4 Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. 

Етикет повідомлень засобами SMS-спіл-кування, а також колективної комуні-кації в режимі конфе-ренції та в чатах

 

12

 

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого)

Український національний характер.

Тире між підметом і присудком

13

 

Контрольна робота №1

«Повторення вивченого у 8-му класі. Пряма і непряма мова»(тестування)

 

 

Складне речення. Складносурядне речення- 5 год +4 год РЗМ

14

 

Аналіз контрольної роботи Складне речення і його основні ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 

Види обставин

15

 

РЗМ  № 5 Стислий усн. переказ тексту публ.стилю (за складним планом).

Я і нац.історія і культура

Порівняльний зворот

16

 

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

 

Однор. чл. реч.

 

17

 

РЗМ  № 6 Контрольний докладний переказ тексту публ.стилю з творчим завданням (П)

Душа болить за рідну Україну.

 

18

 

РЗМ  № 7 Контрольний докладний переказ тексту публ.стилю з творчим завданням (П)

 

19

 

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Ремесла та народні художні промисли.

Види сур. Спол.

20

 

 

Розділові знаки між частинами СС речення.

 

Одн. чл. реч.

21

 

РЗМ  № 8 Аналіз контр. переказу. Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Найвизначніші постаті вітчизняної та світової культури

УЗ слова при одн. чл. реч.

22

 

Контрольна робота №2 «Складносурядне речення» (тестування)

 

 

Складнопідрядне речення - 7 год + 3 год РЗМ                      

23

 

Аналіз контр. роботи Складнопідр. реч., його будова і засоби зв’язку  між частин.. Розрізнення сполучників і спол. слів

Транспорт України.

Види односкл. речень

24

 

РЗМ № 9 Контр. письм. твір есе (на основі кількох джерел) у публ стилі на мор.- етичну або суспільну тему.

 

Неповні речення

 

1

2

3

4

5

25

 

Основні види СП речень. Розділові знаки між частинами СП речення. СП речення  з підрядними означальними і з’ясувальними

Поселення та житло.

Звертання

26

 

СП речення з підрядними обставинними. СП реч. з підрядними способу дії й ступеня,  порівняння.

 

Вставні слова

27

 

Контрольна робота №3 «Складнопідрядне речення». Контрольний диктант за І семестр

На тернистих шляхах нації.

 

28

 

СП речення з підрядними обст. місця, часу,причини

Щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі.

Відокремлені члени речення

29

 

СП речення з підрядними обст. умови, мети, наслідку, допусту

 

30

 

РЗМ  № 10 Есе  з використанням СП речень

«Що робить мене щасливим(ою)»

 

31

 

 РЗМ  № 11 Ділові папери. Заява. Резюме.

Культура ділового мовлення.

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

ІІ семестр              

Складнопідрядне речення -5 год +1 год РЗМ                       

33

 

РЗМ  № 12 Усний твір-роздум у публ. стилі  на суспільну тему.

Україна, її географ. положення.

 

34

 

Види СП речень (тренувальні вправи)

Спішу у храм святого слова.

Пряма, не-пряма мова

35

 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Україна, її географічне положення.

Спос. замі-ни прямої мови

36

 

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Цитата

37

 

Розділові знаки в СП реченні з кількома підрядними

 

Діалог

38

 

Контрольна робота №4 «Складнопідрядне речення» (тестування)

 

 

Безсполучникове складне речення - 10 год + 3 год РЗМ

 

39

 

 

Аналіз контрольної роботи БС складне речення: смислові відношення між його частинами

Я і ми (родина, народ, людство).

Складне речення і його види

40

 

Особливості інтонації БС речень залежно від смислових відношень.

 

 

41

 

РЗМ  № 13 Діалог-обговорення актуальної теми.

Природа різних регіонів.

Складно-сурядне речення

1

2

3

4

5

42

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні

Природні багатства України.

Розділ. зн.

 в СС реч.

43

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні

44

 

Двокрапка у БС складному реченні

 

Будова СП реч.

45

 

Двокрапка у БС складному реченні

46

 

РЗМ  № 14 Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публ. стилі

«Своє, рідне -своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії

47

 

РЗМ  № 15 Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публ. стилі

48

 

Тире у безсполучниковому складному реченні

Я і рідна природа.

Види СП реч.

49

 

Тире у безсполучниковому складному реченні

50

 

Розділові знаки у БС складному реченні (тренувальні вправи)

Я вірю в май-бутнє твоє, Україно!

 

51

 

Контрольна робота № 5

(Тестування)

 

 

Складне речення з різними видами зв’язку – 6 год + 2год РЗМ

52

 

Аналіз контрольної роботи. Складні речення з різними видами зв’язку

( спол. і безспол.)

Я і мистецтво.

Види СП обст.реч.

53

 

Складні речення з різними видами зв’язку

 ( тренувальні вправи)

Чарівний дивосвіт мистецтва.

СП реч. з кільк. підр.

54

 

РЗМ  № 16 Контрольний вибірковий переказ тексту наук. стилю

 

 

55

 

РЗМ  № 17 Контрольний вибірковий переказ тексту наук. стилю

 

 

56

 

Розділові знаки у скл. реч. із різними видами зв’язку

Музика й театр

БС речення

57

 

Розділові знаки у скл. реч. із різними видами зв’язку ( тренувальні вправи)

 

Смисл. зв.

 в БП реч.

58

 

Використання скл. речень з різними видами зв’язку в текстах різних стилів

Рок-музика для передавання патріот. настроїв,

Кома і крапка з комою в БП

59

 

Узагальнення й систематизація з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку »

Мистецтво і графіка.

Двокрапка в БП реч.

Текст як одиниця мовлення – 4 год + 2 год РЗМ                       

60

 

Текст, його основні ознаки. Будова  тексту. Мікротема й абзац.

Мистецтво і орнамент.

Тире в БП реч.

61

 

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

ССК

1

2

3

4

5

62

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Прекрасне і потворне у мистецтві.

ССК

63

 

Контрольна робота № 6

«Складне речення з різними видами зв’язку Текст». Річний диктант

Видатні люди

 

64

 

 

РЗМ  № 18

Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

Видатні постаті культури (освіти, науки, мистецтва).

 

65

 

РЗМ № 19

Тези прочитаних публіцистичної чи наук.-пізнавальної статей.

Мій професійний вибір.

 

Узагальнення і систематизація вивченого - 5 год

66

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні).Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

Життєвий і професійний вибір особист.

 

67

 

Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).

Природний світ

 

68

 

Орфографія.

Тваринний світ

 

69

 

Пунктуація.

Взаємоповага і взаємодопомога у суспільстві

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІДНА МОВА – 9 клас

 

Всього – 70 год

На тиждень – 2 год

 

Програма:

Українська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання./ Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. − К.: Видавничий дім «Освіта». – К., 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

 

Підручник:

  • Українська  мова: Підруч. для 9-го класу загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. - К.: Грамота, 2017. – 160с.

 

 

Кількість навчальних годин, що відводяться на вивчення курсу української мови в загальноосвітній школі

 

Семестр

 

Контрольні роботи

 

 

Мовні теми

РЗМ

Читаннявголос

Говоріння

Письмо

Диктант

Мовні теми

Діалог

Переказ

Твір

Переказ

Твір

І

1

2

11

-

1

1

-

1

1

II

1

2

8

1

-

-

1

1

1

Всього

2

4

19

1

1

1

1

2

2

 

doc
Додано
15 січня 2018
Переглядів
1937
Оцінка розробки
5.0 (53 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку