28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу за оновленою програмою.Подається мовленнєва змістова лінія та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 год, 2  год на тиждень)

 

 

 

 

Тема уроку

 

 

Мовленнєва змістова лінія

 

 

Кіль кість го дин

 

Дата проведен ня

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

Примітки

 

Вступ

1

Розвиток української мови.

 

Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української мови, наприклад: «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства»,  «Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку тапопуляризації української мови»).

Зіставлення прочитаних мовою оригіналу та в перекладі українською творів зарубіжної літератури. 

Записування й коментування висловів відомих людей про розвиток української мови.

 

1

 

Розуміє, що розвиток мови — це зміни, що відбуваються в напрямі вдосконалення її;  наводить приклади таких змін. розпізнає застарілі слова, які вийшли з ужитку; розрізняє

історизми та архаїзми; користується            лінгвістичними словниками, зокрема словниками онлайн. цінує українську мову як державну — чинник національної ідентичності;  висловлює зацікавлення  розвитком української мови. 

 

2

Розвиток зв’язного мовлення №1. Повторення й узагальнення  вивченого про мовлення. 

Види мовленнєвої діяльності. 

Різновиди аудіювання та  читання

(ознайомлювальне, вивчальне, переглядове).

Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення. Аналіз прослуханих і прочитаних текстів (уривків).

1

 

Аналізує прослухані або прочитані тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення; вміє визначати особливості текстів.

 

 

 

 

Стилі та типи мовлення

 

 

 

 

 

3

Розвиток зв’язного мовлення № 2. Вимоги до мовлення.

Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернетпросторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування.

Складання тексту виступу в шкільному радіожурналі (орієнтовна тема: «Як впливає на нашу свідомість навколишня інформація: реклама, білборди, написи на футболках?» (з використанням речень, ускладнених відокремленими членами).

 

1

 

Усвідомлює важливість дотримання правил етикету;  критично оцінює рівень продуктивності (досягнення мети) власного діалогічного спілкування;

усвідомлює потребу мовної освіти й самоосвіти, безперервного вдосконалення власного мовлення, вміння застосовувати різноманітні комунікативні стратегії.

 

4

Розвиток зв’язного мовлення №3. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми.  

 

Обговорення етикету повідомлень засобами SMS-спілкування, а також колективної комунікації в режимі конференції та в чатах (домовляння про зустріч, вибачення, привітання зі святом).

 

1

 

Складає діалоги відповідно до ситуації та мети спілкування; усвідомлює важливість дотримання правил етикету;  критично оцінює рівень продуктивності (досягнення мети) власного діалогічного спілкування;

усвідомлює потребу мовної освіти й самоосвіти, безперервного вдосконалення власного мовлення, вміння застосовувати різноманітні комунікативні стратегії.

 

Повторення вивченого    у 8 класі

 

5

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

 

Складання      висловлення з використанням          двоскладних й односкладних речень (орієнтовні теми: «Чому вміння спілкуватися вважають запорукою успіху», «Яким я уявляю своє     майбутнє:       освіту,             професію, родину»

1

 

Знає й називає основні ознаки речення;

ставить розділові знаки в простому ускладненому реченні та обґрунтовує їх відповідними правилами.

визначає      в      тексті      прості

речення, 

розрізняє двоскладні й односкладні речення, виділяє в них граматичну основу;  складає висловлення на актуальні й цікаві теми, використовуючи виражальні можливості простого ускладненого речення; знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила. усвідомлює значення простих ускладнених речень у мовленні.

 

6

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

 

Складання висловлення з використанням речень, ускладнених однорідними та відокремленими членами речення (орієнтовні теми: «Яка вона, моя Україна», «Цінності сучасного молодого українця», «Як усе встигнути в прискореному ритмі сьогодення», «Про що мріє цифрове покоління українських школярів»).

 

1

 

 

Синтаксис. Пунктуація. 5 годин

7

Пряма й непряма мова.  Заміна прямої мови непрямою.

 

Складання розповіді-спогаду про спілкування із цікавою людиною з використанням речень із прямою мовою.

Складання тексту в художньому стилі «Про що я хотів(ла) б розпитати свого прапрапрадіда           (або     далекого нащадка)» з використанням речень із прямою мовою.

 

1

 

Пояснює поняття «пряма й непряма мова» як способи передавання чужого мовлення; ставить і пояснює розділові знаки в реченнях із прямою й непрямою мовою;

усвідомлює виражальні можливості речень із прямою й непрямою мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Цитата як спосіб передачі чужої мови. 

 

Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» з використанням у мовленні цитат.

Складання висловлення з використанням дібраних з мережі

Інтернет цитат.

1

 

Ставить і пояснює розділові знаки в реченнях  при діалозі, у реченнях, що містять цитати; 

знає різні комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації  діалогічного

спілкування;

визначає в тексті речення з прямою й непрямою мовою, цитатами, репліки діалогу; складає речення з прямою та непрямою мовою;

створює й розігрує діалог на запропоновану або самостійно обрану тему; порівнює виражальні можливості різних способів передавання прямої мови; проводить мовні експерименти, спостерігає, аналізує будову речень, замінюючи пряму мову непрямою.

усвідомлює роль комунікативних умінь для майбутньої професійної

кар’єри;

виявляє у спілкуванні толерантність до поглядів і суджень співрозмовників;

усвідомлює виражальні можливості речень із діалогами.

 

9

Діалог. 

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

 

Укладання     словничка      «Формули мовного етикету сучасної молоді». Обговорення питання «Навіщо потрібен нетикет» (правила спілкування в Інтернеті) з розігруванням зразків діалогів між школярами на форумах і чатах

1

 

 

10

Повторення та систематизація з теми «Пряма мова. Діалог.

Розділові знаки».

 

1

 

 

 

11

Розвиток зв’язного мовлення № 4. Складання й розігрування діалогів – обговорень  з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. Складання й розігрування діалогудомовленості.

Діалог на тему прочитаної книги, прослуханих  музичних новин; Діалогдомовленість: потреба очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення й т. ін.

1

 

створює й розігрує діалог на запропоновану або самостійно обрану тему;

усвідомлює роль комунікативних умінь для майбутньої професійної

кар’єри;

виявляє у спілкуванні толерантність до поглядів і суджень співрозмовників;

усвідомлює виражальні можливості речень із прямою й непрямою мовою, діалогів.

 

12

Контрольна робота № 1 «Синтаксис. Пряма мова.

Розділові знаки».

 

1

 

Застосовує отримані знання при виконанні завдань; аналізує мовні засоби.

 

13

Розвиток зв’язного мовлення № 5 Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.  

 

1

 

 

 

 

Складне речення, його ознаки

6 годин

14

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.  Контрольний диктант

Створення тестів «Моя майбутня професія» («Який життєвий шлях обираю я»

1

 

Знає види складних речень; розрізняє сурядний і підрядний зв'язок.

 

 

15

Складносурядне речення

його будова й засоби зв’язку між його частинами. 

 

Створення висловлення-роздуму про щойно прочитану книжку з висновком: чого навчає вдумливого читача література (проеціювання змісту прочитаного на ситуації сучасного

життя)              з              використанням 

1

 

Правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення та обґрунтовує їх.

 

 

 

 

складносурядних речень. 

 

 

 

розрізняє прості та складні речення, розпізнає складні речення із сурядним і підрядним зв’язком;                          

визначає види складних речень

(сполучникові й безсполучникові), засоби зв’язку між частинами речення у складному, кількість граматичних основ у ньому;

знаходить у тексті складносурядні речення, встановлює смислові зв’язки між частинами його;

розмежовує складносурядні речення і прості речення, ускладнені однорідними членами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила; складає речення й тексти, використовуючи складносурядні речення. Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складносурядних речень та синонімічних до них конструкцій;

 

 

16

Складносурядне речення. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

 

Створення висловлення-розповіді з елементами опису з використанням складносурядних речень (орієнтовна тема:«Що нині означає “жити красиво?») 

 

1

 

 

 

17

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Створення роздуму «Як стати цікавим людям і собі» з покликаннями на життєві приклади успішних українців — наших сучасниківз використанням  складносурядних речень.

1

 

 

Вміє розставляти розділові знаки у складнопідрядному реченні, пояснює теоретичний матеріал.

 

 

18

Розвиток зв’язного мовлення №6  Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

Переказ тексту про роль родини (матері) у житті людини ( або «Вчинки людини»).

1

 

Вміє конструювати тексти, застосовуючи мовні та стилістичні ознаки. 

 

19

Розвиток зв’язного мовлення №7  Ділові папери. Резюме.

 

1

 

Вміє складати ділові папери згідно особливостей оформлення ділових паперів.

 

20

21

Розвиток зв’язного мовлення №8-9  Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

2

 

 

 

22

Повторення та систематизація вивченого з теми «Складносурядне речення»

Написання есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері — мені найбільше імпонують?».

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

1

 

 

 

23

Контрольна робота № 2 «Складносурядне речення. Зв’язки, розділові знаки»

 

1

 

 

 

Складнопідрядне речення  12 годин

 

24

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.

 

1

 

Знає будову СПР;  Розрізняє види складних речень.

 

25

Розвиток зв’язного

мовлення №10 Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

 

1

 

 

 

26

Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

 

1

 

Розрізняє у реченні сполучники від сполучного слова;

Вміє конструювати речення зі словами і сполучниками. 

 

27

Розвиток зв’язного мовлення №11

Контрольний твір (есе) («Що робить мене щасливим(ою)») 

 

1

 

 

 

28

 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами.

 

1

 

Знає основні види складнопідрядних речень, пояснює їх будову; правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх. Діяльнісна складова знаходить у тексті  складнопідрядні речення з однією й кількома підрядними частинами;

визначає головну й підрядну

 

29

Складнопідрядне речення             місця, часу, причини. Розділові знаки між      частинами складнопідрядного речення.

 

Складання роздуму про необхідність підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями та те, як їм можна й потрібно допомагати (з використанням складнопідрядних речень з підрядними місця, часу).  

 

1

 

 

 

30

Складнопідрядне речення наслідку, мети, умови, допусту.

Створення роздуму в публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?» (з використанням складнопідрядних речень з підрядними причини та мети).

1

 

частини,         види складнопідрядних     речень, істотні ознаки їх, межі головної й підрядної частин, кількість частин;

класифікує складнопідрядні речення за значенням і будовою, засобами зв’язку в них;

розрізняє       сполучники    і сполучні слова; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила; правильно інтонує складнопідрядні речення;

аналізує         й          порівнює виражальні     можливості складнопідрядних     речень             та інших             синонімічних конструкцій у текстах різних стилів; 

конструює складнопідрядні речення різних видів і вводить їх у тексти різних стилів;

складає          усні     й             письмові висловлення різних стилів на визначену             тему, використовуючи             в          них виражальні             можливості складнопідрядних речень. Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень; ставиться до здоров’я як до

 

31

Складнопідрядне речення способу дії й ступеня, порівняння.

Створення для розміщення на блозі тексту звернення-прохання до однолітків про допомогу людям, які стали жертвами стихійного лиха (з уживанням складнопідрядних речень з підрядними способу дії та ступеня).

 

1

 

 

32

Розділові      знаки       між

частинами складнопідрядного речення.

 

Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

1

 

 

 

 

 

 

 

 

цінності,схвалюєздоровий спосіб життя.

 

 

33

Контрольна робота № 3 «Складнопідрядне  речення. Зв’язки, розділові знаки»

 

1

 

 

 

34

Розвиток зв’язного мовлення №12 Коротке повідомлення(на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

 

1

 

 

 

35

36

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

 

Складання роздуму про роль спорту в житті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла!» з використанням складнопідрядних речень.

2

 

Конструює складнопідрядні речення різних видів і вводить їх у тексти різних стилів; визначає смислові зв’язки; розставляє розділові знаки; будує схеми, виконує синтаксичний аналіз.

 

37

  Розділові        знаки        у

складнопідрядному

реченні       з       кількома

підрядними частинами

«Історична доля мого рідного народу». 

 

1

 

 

 

38

Систематизація та узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення. Зв'язки.

Розділові знаки»

Створення висловлення «Як уникнути

залежності від Інтернету» з використанням складнопідрядних речень.

1

 

 

 

39

Розвиток зв’язного мовлення №13 Ділове

мовлення. Заява

 

1

 

 

 

40

Контрольна робота № 3

«Складнопідрядне речення          з            кількома

підрядними частинами»

«Світ наших уподобань»

 

1

 

 

 

Безсполучникове складне речення

10 годин

41

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки. 

 

 

1

 

 

 

Знаннєва складова знає основні види складнопідрядних речень, пояснює їх будову; правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх. Діяльнісна складова знаходить у тексті 

складнопідрядні речення з однією й кількома підрядними частинами;

визначає головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень, істотні ознаки їх, межі головної й підрядної частин,

кількість частин;

класифікує складнопідрядні речення за значенням і будовою, засобами зв’язку в них; розрізняє сполучники і сполучні слова; знаходить і виправляє

 

42

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

 

 

     1

 

 

 

43-

44

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні з однорідними частинами (кома, крапка з комою)

 

2

 

помилки на вивчені правила; правильно інтонує складнопідрядні речення; аналізує й порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів; 

конструює складнопідрядні речення різних видів і вводить їх у тексти різних стилів;

складає усні й письмові висловлення різних стилів на визначену тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень. Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень; ставиться до здоров’я як до цінності,схвалює                   здоровий спосіб життя.

 

 

45-

46

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні з неоднорідними частинами (тире, двокрапка, кома)

 

2

 

47

Синонімічність сполучникових і безсполучникових складних речень.

Контрольний диктант 

 

1

 

48

Систематизація та узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

 

1

 

49

Розвиток зв’язного мовлення №14 Діалогобговорення актуальної теми

Обговорення теми «Береться мудрість не із заповітів» , «Як творити добро»

 

1

 

 

 

50

Контрольна робота № 4 «Безсполучникове складне речення. Розділові знаки»

«Туристична привабливістьУкраїни».

 

1

 

 

 

 

51

Розвиток зв’язного мовлення №15

Написання творуроздуму на морально-

етичну           тему           в

публіцистичному стилі 

орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

1

 

 

 

 

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

6 годин

52

 

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

Розвиток зв’язного мовлення №15

Вибірковий письмовий переказ          тексту наукового      стилю (з використанням складних       речень            з різними            видами зв’язку). 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

4 години

 

54-

55

Текст, його основні ознаки. Будова  тексту.

Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 

Створення тексту-розповіді про спілкування з  людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є,на вашу думку, найціннішим для людини

2

 

знає й називає істотні ознаки тексту, пояснює його структурні особливості.

Діяльнісна складова

визначає тему, основну думку тексту, виділяє ключові слова в тексті й тематичне речення в абзаці;

розрізняє спільне й відмінне між мікротемою й абзацом; визначає  засоби міжфразового

зв’язку в тексті;

конструює  невеликі тексти на певну тему;

використовує виражальні можливості текстів різних типів, стилів і жанрів у власному усному й писемному мовленні. Ціннісна складова

оцінює            виражальні             можливості текстів різних типів і стилів.

 

56-

57

Розвиток зв’язного мовлення №16-17. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

Конспект        сприйнятого на        слух             науковонавчального тексту.

 

2

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого

4 години

58-

61

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

Орфографія.Пунктуація

.

 

Написання речень (текстів)з поясненням орфограм і вживанням розділових знаків. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Складання діалогів-рефлексій на основі аналізу власних навчальних досягнень.

2

 

 

 

 

 

  

   2

 

Діяльнісна складова аналізує, систематизує, узагальнює Ціннісна складова усвідомлює продовження самоосвіти, удосконалення вмінь.

 

вивчене про речення.

 

необхідність мовної освіти та безперервного мовних             знань   і

 

62

Розвиток зв’язного мовлення №18. Повторення вивченого про типи, стилі мовлення.

 

1

 

 

 

 

 

 

63

Узагальнення вивченого упродовж  5-9 класу

 

1

 

 

 

 

 

 

64

Підготовка до ДПА

 

1

 

 

 

 

 

 

Розробила Мазакова О.А., вчитель української мови та літератури 

pdf
Додано
23 липня 2018
Переглядів
880
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку