10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА ЯКОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬ

Про матеріал

У статті розглядаються основні вектори компетентісної освіти КЗО НВК № 59 ДМР, подається модель реалізації компетентісної освіти у закладі, а також досягнення НВК.

Перегляд файлу

1

 

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА ЯКОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

Розбудова системи національної освіти в напрямку входження до європейського та світового освітнього просторів передбачає формування соціально активної, високо інтелектуальної та національно свідомої особистості. В умовах модернізації змісту національної освіти в Україні надактуальним стає пошук нових освітніх парадигм, орієнтованих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              на розвиток всебічно освіченої, компетентної особистості.

У контексті цивілізаційної компетентності українська школа спрямовує зусилля на плекання, по-перше, вільної, активної особистості, яка бере на себе відповідальність, є господарем власної долі й долі свого народу; по-друге, на основі ціннісно-нормативного базису проектує і формує активні моделі життя і успішної людини; по-третє, сприяє переоцінці цінностей у новому ціннісно-нормативному просторі.

Освітній простір XXI століття визначає компетентісна освіта. У зв'язку з цим сьогодні головним виміром якості функціонування освітньої системи має бути здатність молодого покоління повноцінно жити і активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни, особ­ливо у періоди технологічних та цивілізаційних змін.

Тобто, щоб прийняти історичний виклад XXI століття, освіта має носити випереджувальний характер, бути наці­леною в майбутнє, на розв'язання проблем нового століття, розвиток компетентнос­ті учнів, формування у них проективної культури, нових способів мислення і діяльності. На сучасному етапі в Україні компетентнісний підхід визнано одним із напрямків мо-дернізації освіти. Готовність українських педагогів запровадити компетентнісний підхід у системі освіти задекларовано в основних освітніх документах. Так, у Концепції загальної середньої освіти формування основних компетентностей особистості – життєвої, соціальної, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і комп’ютерної – визначається як одне з головних завдань сучасної школи України.

Відповідно до вимог нового Державного стандарту дошкільної, базової та повної загальної середньої освіти сучасна парадигма національної освіти в Україні ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту дошкільної, базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей дошкільників та учнів, а компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. Отже, в умовах модернізації змісту національної освіти в Україні, пошуку нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток всебічно освіченої, творчої особистості, особливого значення набуває реалізація в педагогічній практиці сучасної школи саме компетентісного підходу.

Таким чином, сучасна освіта, зорієнтовані на компетентісну модель, збільшує її результативний компонент, визначає  переміщення акцентів з накопичення обсягу знань на цілеспрямований розвиток ключових і предметних компетентностей як інтегрованої якості особистості.

Методологічний ландшафт сучасної цивілізації визначають нині дві гене­ральні тенденції: майбутньотворення та конструктивізація, що позначається збли­женням теоретичних і практичних аспектів діяльності, розкриттям процедурно-технологічних потенцій теорії та модельно-інформаційних здатностей практики. Перша тенденція характеризується посиленням процесів цілереалізації. Друга тен­денція набуває вигляд розгортання процесів трансформації теоретичного в практич­не. Такий концептуальний підхід до сучасної освіти визначає актуальну проблему сучасної педагогічної теорії, що полягає в проектування креативних педаго­гічних моделей різних типів з метою формування ціннісних і предметних компетенцій учнів, як структури, заснованої на  цінностях, знаннях, досвіді, набутих особистістю як у процесі навчання, так і поза ним. Предметна

компетенція реалізується на різних рівнях, тобто включає різні розумові операції (аналітичні, критичні, комунікативні), а також практичні вміння, здоровий глузд і має свою класифікацію та ієрархію. Головною при цьому стає орієнтація на задоволення потреб і культурних запитів особистості, пов'язаних із практичною діяльністю, духовним життям, комунікативними інтересами.

  На підставі такого підходу процес підвищення якості змісту навчально-виховного процесу, який ґрунтується на компетентісному підході, необхідно розглядати у світлі освіти як інноваційну форму організації освітнього середовища, в основі якого лежить комплексний характер діяльності дитини (вихованця днз та учня) в умовах ак­тивної взаємодії з оточуючим середовищем.

Навчально-виховна діяльність сучасного навчального закладу покликана не просто дати дитині суму знань, умінь, навичок, а й сформувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, отриманих завдяки навчально-виховному процесу. Традиційна освітня парадигма поступилася місцем новій, в основі якої – формування життєвої компетентності дошкільника та школяра, що передбачає мобільність знань, гнучкість методів і критичність мислення, тобто здатність використовувати наявні знання та вміння на вищому рівні, переносити їх у різні ситуації, застосовувати практично, робити правильні висновки.

Отже, актуальність проблеми компетентісного підходу до підвищення якості змісту навчально-виховного процесу визначається, по-перше, пріоритетними на­прямами державної політики в галузі освіти в Україні, реалізацією нового Державного стандарту дошкільної, початкової та базової середньої освіти; по-друге, ключовим завданням сучасної вітчизняної освіти – формування компетентної особистості.

Зміна стратегічних пріоритетів розвитку освіти ХХІ століття, європейський освітній простір, що визначає пріоритет компетентісної освіти у країнах Євросоюзу, який перебуває у руслі Болонського процесу,  наявність перспективних методик і європейського досвіду реалізації компетентісного підходу, процеси глобалізації суспільства і освіти, сучасна освітня парадигма орієнтують наш комплекс на реалізацію компетентнісного підходу, що базується на розвитку та вихованні дитини – дошкільника та учня, здатного впливати на власну освітню та життєву траєкторію у проекції на національні та загальнолюдські цінності та досягнення. Актуальним стало створення умов для реалізації процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка дозволяє ефективно гармонізувати своє власне я з потребами суспільства.

Компетентнісний підхід, на основі якого працює педагогічний колектив КЗО НВК № 59, спрямований на подолання розриву між освітою і життям, спонукав нас до створення Концепції компетентісної освітньо-виховної діяльності, а також Моделі підготовки компетентного випускника, в основі яких – особлива філософія освіти, пов'язана із запитами сучасного життя. В основі нашої педагогічної філософії лежить дитоноцентрична модель, оскільки дитина – найвища цінність на Землі.

Формування життєвої компетентності дошкільника та учня, навчання життєвих навичок виходять сьогодні на рівень пріоритетних у нашому навчальному закладі. І саме компетентнісно спрямована освіта передбачає внесення суттєвих змін у змістовий, виховний, управлінський, методико-технологічний аспекти діяльності сучасної української школи, отже, і нашого комплексу. Таким чином, ці методологічні засади дали нам можливість розробити Концепцію компетентісної освіти комплексу, як основи підвищення якості змісту навчально-виховного процесу комплексу.

 

 

Під поняттям «компетентнісний підхід» ми розуміємо спрямованість навчально-виховного процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Компетентнісний підхід скеровує освіту на формування цілого набору компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), якими мають оволодіти вихованці днз та учні під час навчання в нашому комплексі. Ми поступово відійшли від традиційної системи освіти, яка акцентувала основні зусилля на набуті знань, умінь і навичок і формувала знаннєвий підхід до навчання. Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку у дошкільників та учнів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних життєвих ситуаціях. При цьому ми формуємо у випускника дошкільного навчального закладу і загальноосвітнього навчального закладу високу готовність до успішної діяльності в реальному житті. В такій концептуальній схемі педагоги, дошкільники й учні орієнтуються на особистісно орієнтовані і діяльнісні моделі навчання. Це вимагає від педагога кординальної зміни навчально-виховній діяльності із інформаційної до організаційно-управлінської, тобто з ретрослянтора знань педагог перетворюється на організатора освітньої діяльності. Змінюється й модель поведінки дошкільника та учня – від пасивного засвоєння знань, до дослідницько активної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Навчально-виховний процес наповнюється розвивальною функцією, яка стає інтегрованою характеристикою навчання. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і включає знання, вміння, навички, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Ми вважаємо, що одним із шляхів оновлення змісту навчально-виховного процесу й узгодження його з актуальними потребами суспільства, інтеграцією в міжнародний освітній простір є усвідомлення необхідності формування еволюційного соціального замовлення суспільства на інноваційну компетентну особистість, здатну до творчого перетворення в сучасних умовах. Це стане основою, по-перше, для формування у дитини системи неперервного навчання протягом усього життя, по-друге, орієнтації змісту навчальних програм на придбання ключових компетентностей і на створення  ефективних механізмів їх упровадження.

Виходячи з цих концептуальних положень, ми визначили основні завдання компетентісно зорієнтованої освіти у навчально-виховному комплексі, які покликані підвищити якість змісту навчально-виховного процесу:

 

Виходячи з такого підходу до реалізації компетентісного навчання, у структурі навчально-виховного процесу посилюється роль і значення освоєння різноманітних способів діяльності, створення умов для активної соціальної дії. Це дає нам підстави спрямувати зусилля на формування таких основних груп компетентностей дитини, яких потребує сучасний вимір життя і які є базовими для формування ключових (більш широких) та предметних (більш вузьких) компетентностей. Цю структуру ми бачимо у такому вигляді:

 

 

  Таким чином, навчально-виховний процес має бути спрямований на побудову у свідомості дитини алгоритму причинної системи розвитку, оскільки життєдіяльність людини визначається об’єктивними вимогами суспільства, соціального середовища. Ці вимоги суспільства (соціуму) в процесі становлення особистості дитини перетворюється на її особистий життєвий проект (внутрішній план дій),  усвідомлюються як життєва необхідність. Такий підхід дав нам можливість створити модель компетентного життєвого простору дитини:

                 

 

Ми спрямували навчально-виховну діяльність НВК на те, щоб у відповідності до моделі компетентного життєвого простору навчити дітей проектувати і формувати активні моделі життєдіяльності, моделі успішної людини. Така позиція ставить перед педагогами комплексу конкретно визначену мету – навчити дитину:

 •                   бути: гнучкою, мобільною, вміти інтегруватись у динамічне суспільство; здатною до самостійного та відповідального життєвого вибору; здатною формувати активну громадянську позицію, оволодівати цінностями та принципами демократичного суспільства; готовою презентувати свої досягнення на різних рівнях і у різних сферах діяльності;
 •                   вміти:  самостійно та критично мислити; бачити та формувати проблеми, використовувати знання як інструмент їхнього розв’язання; застосовувати інформацію, отриману з різних джерел, задля власного самовдосконалення; нестандартні рішення й відповідати за них; виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх; працювати у  команді; самостійно розвивати особисту моральність, інтелект, культурний рівень; формувати відповідні екологічні пріоритети, ощадливу споживчу культуру;
 •                   володіти:  комунікативною культурою; навичками медіаграмотності; навичками бережного ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших як найвищої цінності, усвідомлювати залежність здоров'я від стану довкілля; навичками самовдосконалення та самореалізації.

 Концепція розвитку компетентісної освітньо-виховної діяльності НВК покликана визначити шляхи освоєння компетентнісно зорієнтованої педагогіки, забезпечити дотримання прав дитини, суттєве осучаснення комплексу на методичному, матеріально-технічному рівнях, мета діяльності якого спрямована на формування у дитини готовності до постійного і різнобічного самовдосконалення. Реалізація Концепції дає нам змогу створити такий простір життя дитини, де б вона не готувалася до життя, а повноцінно жила, побудувати навчально-виховний процес так, щоб він сприяв становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між дітьми і педагогами, родиною, ґрунтуючись на ідеях самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору життєвого шляху.

Формування компетентнісної особистості ґрунтується на певній стратегії дій, такими пріоритетними стратегічними напрямками у комплексі були визначені:

 

Стратегічний напрямок

Діяльнісний аспект

1.

Стійка потреба в знаннях, в оволодінні новими засобами діяльності, в саморозвитку

Виконання різноманітних завдань творчого характеру; пошук неординарних рішень при розгляданні різних проблем; досягнення успіху у нових ситуаціях.

2.

Здатність приймати рішення

Самостійне прийняття рішень у значних ситуаціях; здатність швидко приймати рішення; організація діяльністю груп людей.

3.

Навчання протягом життя

Вміння працювати з різними джерелами інформації; сформованість системи загальних, спеціальних, освітніх, комунікативних навичок.

4.

Система мислення

Розвиток усіх компонентів мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування, конкретизація); вміння мислити самостійно, критично, гнучко, оригінально.

5.

Визначення цілей

Вміння ставити перед собою реальні цілі, підпорядковувати їм свою діяльність.

6.

Творча самореалізація

Здатність впродовж життя розвивати свої творчі вміння; самостійно утворювати образи, фантазувати; вміння пропонувати декілька підходів до розв'язання задач; розгляд проблем в різних ракурсах; використання асоціацій.

 

Реалізуються ці стратегічні напрямки діяльності через таку модель компетентісного супроводу дитини у навчально-виховному процесі:

 

 

Отже, розроблена нами стратегія компетентісної освіти у НВК, яка базується на європейському векторі розвитку освіти, сучасній парадигмі розвитку освіти в Україні, концепції компетентісної освіти комплексу, а також система роботи із реалізації даної концепції дає підстави створити узагальнену модель компетентісного випускника комплексу:

 

Розробка та впровадження моделі освітнього інноваційного середовища для реалізації компетентісного вектору організації навчально-виховного процесу у НВК визначає місію та філософію комплексу, систему поглядів на певне педагогічне явище, інноваційний процес, спосіб розуміння, реалізації педагогічних ідей. Компетентнісний підхід є одним із найбільш перспективних напрямів модернізації загальної середньої освіти. Спрямованість колективу на його реалізацію вимагає створити в НВК науково-методичні й організаційні умови. Ми вважаємо, що для реалізації концепції компетентісної освіти в комплексі з метою підвищення якості навчально-виховного процесу необхідно створити інноваційне середовище на всіх рівнях організації роботи комплексу та організації навчально-виховної роботи.

Першою умовою у вирішені проблеми компетентісного підходу ми вважаємо управлінський аспект. Сучасні методи управління загальноосвітнім навчальним закладом інноваційного типу вимагають нових підходів та прогресивних засобів управління закладом освіти в системі «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» в контексті компетентісної освіти, які полягають у зміні змісту, технологій управління діяльністю і розвитком комплексу на методичному рівні вирішення проблеми.

У системі інноваційного перетворення управлінського аспекту в діяльності НВК адміністрація комплексу надає пріоритет швидкому пристосуванню управлінських рішень до зовнішніх змін у функціонуванні закладів освіти в Україні та здійснення управлінської політики відповідно до цільових та концептуальних державних завдань розвитку освіти. Другий напрямок організації управлінської діяльності в НВК – системно-комплексний, аспектний і локальний моніторинг діяльності НВК за різними напрямками роботи. На основі моніторингових досліджень вивчається підгрунтя для введення інновацій в систему управлінської діяльності комплексу.

Організовуючи компетентісний підхід до управління інноваційною діяльністю в НВК, адміністрація ставить на меті реалізацію таких основних завдань: визначення стійкої соціально-значущої мотивації впровадження комптентісної освіти, її інноваційний компонент, професіоналізм педагогів, зацікавленість їх у результатах праці, здатність до вирішення завдань, які стоять перед комплексом; розвиток аналітично-творчого мислення педагогів, здатності абстрагуватися і моделювати шляхи розвитку педагогічного процесу в системі дошкільний навчальний заклад – школа І рівня (1-4 класи) – школа ІІ рівня (5-9 класи) – школа ІІІ рівня (10-11 класи), вироблення оперативності та конструктивності мислення педагогів; формування та розвиток таких особистісних якостей педагога як комунікативність, відкритість, здатність до емпатії, інтелектуальна та психологічна готовність до прийняття нестандартних рішень, вміння раціонально організовувати свою діяльність та діяльність дошкільників та учнів. Тобто, пріоритет у стратегії інноваційної діяльності НВК надається формуванню інноваційної компетентності педагогів комплексу.

Таким чином, мова йде про створення інноваційного середовища, при якому інноваційний потенціал педагога стає основою для ефективного впровадження компетентісно орієнтованої освіти та педагогічних інновацій з метою модернізації навчально-виховного процесу та формування компетентної особистості дитини. Слід зазначити, що цей процес неможливо здійснити на репродуктивному, адаптативному чи локально-моделюючому рівнях управління, тому оптимальним управлінським рівнем, який застосовується у системі роботи комплексу, є системно-моделюючий та екстрополяційні рівні, при яких апарат управління (адміністрація) створив модель розвитку НВК в межах актуальних проблем освіти, а також модель перспективного, випереджального розвитку на основі сукупності тенденцій й прогресу сучасної української освіти і суспільства в цілому та компетентісного підходу до процесу освіти у комплексі.

Другою умовою  ефективності впровадження компетентісного підходу до навчально-виховного процесу і підвищення його ефективності ми вважаємо професійну компетентність педагога. Тільки готовність до самовдосконалення може гарантувати оптимальну самореалізацію своєї особистості кожною людиною, а отже, і справжній життєвий успіх. Це найбільш гуманна мета, яка може бути поставлена перед сучасною школою. Готовий до постійного різнобічного самовдосконалення, педагог перестає бути залежним від зовнішніх обставин, спираючись у всьому на власні сили. Він до мінімуму зводить кількість своїх помилок і максимально реалізує свій особистий потенціал, всі ті можливості, які дає її життя на користь собі і в інтересах усього суспільства. З метою формування і розвитку інноваційного середовища, інноваційної компетентності педагога в НВК створено проектно-модульну організаційну структуру управління науково-методичною роботою на основі компетентісного підходу, яка забезпечує ефективне впровадження педагогічних інновацій. Цей процес відбувається шляхом створення додаткової структурної ланки в управлінні – методичної служби, яка діє одночасно з традиційними методичними комісіями педагогів і здійснює функцію науково-методичного координування інноваційною діяльністю в НВК на основі модульності, гнучкості й інтегрованості.

Відповідно до цієї моделі, методична робота передбачає чітку взаємодію усіх підструктурних ланок методичної служби НВК на всіх етапах реалізації науково-методичної та навчально-виховної роботи педагогів шляхом введення інноваційної складової.

Методична служба комплексу складається з таких структурних підрозділів:

 •                  центру педагогічної майстерності «Перспектива»;
 •                  центру компетентісної освіти;
 •                  центру виховної роботи;
 •                  центру інноваційної та експериментальної діяльності;
 •                  центру інклюзивної освіти.

 

 

 

Розглянемо детально роботу Центру компетентісної освіти (далі – Центру).

Метою діяльності Центру є:

 •                  підвищення рівня професійної та компетентності педагогів,  їх педагогічної майстерності та творчої активності;
 •                  створення стратегії впровадження компетенісної освіти в навчально-виховний процес НВК;
 •                  формування механізму внутрішньої мотивації до навчання, індивідуального розвитку дитини;
 •                  визначення компетентісної життєвої траєкторії дошкільників та учнів;
 •                  розробка технологічного аспекту створення інноваційного освітнього середовища в закладі з метою ефективної реалізації компетентісної освіти.

Основні завдання діяльності Центру:

 •                  створення умов для особистісно зорієнтованої системи безперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;
 •                  D:\Щоголєва РОБОТА завуча\Міжнар виставка\VІІІ Міжнар виставка Сучасні заклади освіти-2017\ФОТО\P9301697.JPGзабезпечення співпраці педагогів і учнів з метою реалізації діяльнісного підходу до навчання;
 •                  створення системи педагогічних інновацій, системи інформаційної підтримки компетентісно орієнтованого навчання;
 •                  прогнозування результату впровадження компетентісного підходу;

 надання оперативної методичної, консалтингової допомоги, забезпечення умов ефективної реалізації компетентісної  освіти;

 просвітницька робота;

 проведення наукових психолого-педагогічних досліджень у галузі формування компетентісно орієнтованого вихованця та учня, конкурентоздатних педагогів;

 участь у спільних дослідницьких проектах, методичних заходах;

 сприяння організації і виданню наукових публікацій, присвячених компетентісній освіті.

Структура Центру та система організації роботи має такий вигляд:

 

 

Координаційна рада методичної служби НВК наділена функціями оперативного управління роботою усіх центрів, що входять до її складу, а саме: планує поточну діяльність центрів, творчих педагогічних лабораторій, формує їх склад за проблемами наукового пошуку, координує діяльність педагогів творчих лабораторій; готує проведення науково-методичних заходів, визначає інноваційні форми методичної роботи, здійснює корекцію напрямків діяльності центрів у відповідності до запитів суспільства. 

Керівник-координатор здійснює загальне керівництво роботою Центру у відповідності до завдань, мети, напрямків та стратегії діяльності, спрямовує діяльність педагогічного колективу та управлінського апарату в напрямку стратегії компетентісної освіти закладу.

Основною формою реалізації інноваційної стратегії діяльності Центру компетентісної освіти є робота творчих педагогічних лабораторій (міні-лабораторій – творчих динамічних груп педагогів дошкільного навчального закладу та вчителів), які формуються за професійними інтересами та напрямками інноваційної діяльності.

Відповідно до інноваційної складової діяльності НВК, науково-методичного проекту комплексу «Створення освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини в дошкільні та шкільні роки», основних напрямків науково-дослідницької та експериментальної діяльності у межах роботи Центру діють такі міні-лабораторії:

 •                  «Впровадження компетентісного підходу в систему управління НВК»;
 •                  «Компетентісного аспекту реалізації педагогічної технології «Росток»;
 •                  F:\педсов\P1310501.JPG«Компетентісного підходу до підвищення фахової майстерності педагогів»;
 •                  «Компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу»;
 •                  «Моніторингу та діагностики».

Міні-лабораторії Центру працюють над такими науково-методичними проектами:

 •                  «Компетентісні підходи до управління сучасним закладом освіти в системі «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» в умовах інноваційної діяльності»;
 •                  «Роль педагога в формуванні компетентної соціально адаптованої особистості засобом педагогічної технології «Росток»;
 •                  «Розвиток та підвищення фахової майстерності педагогів шляхом компетентісного підходу»;
 •                  «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу як дієвий засіб підвищення його ефективності»;
 •                  «Інноваційні методики вивчення компетентісного аспекту діяльності навчального закладу».

Центр розробив концепцію компетентісної освіти комплексу, стратегію формування ключових та предметних компетентностей дошкільника та учня, технологічний аспект реалізації компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу, систему методичних заходів, спрямованих на підвищення професійної компетентності педагогів в даному напрямку.

D:\Щоголєва РОБОТА завуча\СЕМІНАРИ\СЕМІНАРИ 2015-2016 н.р\Семінар міський по кабінету рос мова ЖОВТЕНЬ 2015\Фото семінару КАБІНЕТ РОС МОВИ 13.10.2015\IMG_1256.JPGОскільки впровадження компетентісного підходу в систему роботу навчального закладу починається з педагога, в річному плані роботи комплексу ми передбачаємо систему методичних заходів, присвячених компетентісному підходу: традиційні (педради, психолого-педагогічні і практичні семінари, круглі столи, лекції-консультації, педагогічні читання) та нетрадиційні (тренінги, методичний фестиваль, методичний ринг, аукціон ідей, ярмарок педагогічних ідей і технологій, салон педагогічних ідей, професійні дискусії, педагогічні студії, захист творчих проектів, ділові ігри, Інтернет-конференції, вебінари, відкриті засідання творчих лабораторій, майстер-клас). Наведемо приклади комплексної системи таких заходів за останні роки на рівні НВК:

 •                  педради: «Навчання і здоров′я дитини в світлі компетентісної освіти» (педрада-засідання творчої лабораторії, 2012 р.); «Особливості організації компетентісного підходу та зміст інноваційних технологій в роботі педпрацівників за науково-педагогічним проектом «Росток» (педрада-засідання творчої лабораторії, 2013); «Нестандартні форми виховної роботи як засіб розвитку соціальної компетентності учнів та вихованців» (педрада-тренінг, 2014); «Ефективність уроку – стимул до успіху вчителя й учня» (педрада-ділова гра, 2014); «Використання сучасних виховних педагогічних технологій як засобу розвитку компептентної особистості учня та вихованця днз» (педрада-практикум, 2015); «Розвиток творчих здібностей учнів та вихованців днз на основі використання нестандартних форм організації пізнавальної діяльності в системі розвиваючого навчання «Росток» (педрада-методичний дайджест, 2015); «Соціалізація особистості учня як стратегічний напрямок реалізації педагогічної технології «Росток» (педрада-тренінг, 2016); «Стратегії створення інноваційного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини в шкільні роки» (педрада-панорама, 2016); «Виховання в учнів найкращих рис українського менталітету – важлива умова демократичної консолідації українського суспільства» (педрада-педагогічна панорама, 2017);
 •                  семінари: «Соціалізація особистості учня як стратегічний напрямок роботи за педагогічною технологією «Росток» (педагогічне кафе «Діалог», 2014); «Формування соціально-громадянської компетентності дошкільника та учня засобом громадянського та національного виховання» (науково-теоретичний семінар, 2015); «Соціально-психологічні і педагогічні проблеми соціалізації особистості учня» (теоретичний семінар, 2015); «Інноваційні шляхи оптимізації процесу соціалізації учня, спрямовані на соціальну практику» (теоретико-практичний семінар, 2016);
 •                  круглі столи: «Розвиток творчої активності учнів початкових класів з позиції особистісно зорієнтованого навчання» (2013); «Інтерактивна технології навчання як засіб компетентісної освіти» (2014); «Компетентісний підхід: теоретико-методичний аспект» (2015); «Формування навичок взаємодії у суспільстві, толерантного ставлення до оточуючих у дітей та учнівської молоді як основа соціалізації особистості» (2016);
 •                  тренінги: «Портрет випускника НВК № 59» (2013); «Який я та як стати краще?» (2014); «Конструктивна взаємодія в шкільному середовищі» (2015); «Шляхи взаємодії психологічної служби та педагогічного колективу для розвитку комунікативної культури та міжособових відносин, соціальної компетентності, самосвідомості та толерантності у дітей та підлітків» (2016).

Така система роботи сприяє підвищенню професійної компетентності педагога, що, на нашу думку, є основою успішного впровадження компетентісного підходу в навчально-виховний процес. Цей висновок підтверджують моніторингові дослідження рівня сформованості професійних компетентностей педагогів НВК:

 

Педагоги Центру компетентісної освіти розробили концептуальні теоретичні засади формування та розвитку ключових та предметних компетентностей учнів в освітньо-виховному процесі:

• навчання має бути науково обґрунтованим; його мета – сформувати в учнів предметні дії, які мають поступово переходити у внутрішній план нестандартного (креативного) виконання;

• у навчанні має актуалізуватися суб'єктивний досвід учнів;

• здобуті знання мають перетворювати суб'єктивний досвід учнів;

• навчання має вести до самонавчання і саморозвитку, сприяти саморегуляції особистості учнів;

• навчання має бути проектованим і організованим;

• засобом технологізованого навчання виступає навчальна (дидактична) задача;

• методом розв'язання навчальної задачі є моделювання способу дії, вирішення нестандартних задач;

• навчання реалізується внаслідок здійснення теоретичних узагальнень та практичних їх рішень;

• навчальний процес базується на партнерських відносинах усіх його суб'єктів;

• визначення способів розумової роботи учнів та оцінка їх ефективності.

На основі цих концептуальних засад ми сформулювали умови, які забезпечують ефективність компетентнісного підходу до формування ключових та предметних компетентностей учнів:

Який же технологічний аспект створення інноваційного освітнього середовища для формування ключових та предметних компетентностей учнів?

Суть інноваційної діяльності в даному контексті полягає в такій організації навчально-виховного процесу, за якої, в першу чергу, ми формуємо особистісну компетенцію учнів шляхом залучення практично всіх школярів до процесу пізнання, внаслідок чого вони отримують можливість розуміти та рефлексувати з приводу того, що  знають, думають і вміють. Для цього необхідно застосовувати такі методи і прийоми навчання, які формують і розвивають компетентність особистості, активізують пізнавальну діяльність учнів, створюють проблемні ситуації, вимагають дослідження проблеми та творчого підходу. Пріоритет ми надаємо проектному навчанню, яке  створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку їх інтересів та  інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з майбутнього самостійного життя, які проектуються у навчання. Необхідність вибору проблеми змушує учнів замислюватися над особистими та суспільними проблемами,  мати особисте ставлення до проблеми та шляхів її вирішення. Вивчення обраної в проекті проблеми потребує від учнів поглиблення набутих знань та вміння застосовувати їх у нових нестандартних ситуаціях, вміння працювати з великим обсягом інформації (пошук джерел,  накопичення, відбір, аналіз, синтез,  оцінка), інтеграції знань з різних дисциплін. Необхідність визначення шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування запропонованих рішень потребує від учнів вміння зваженої аргументації,  логічного мислення, пошуку компромісу та відповідальності.  Пошук раціональних шляхів вирішення проблеми вимагає від учнів усвідомлення власних можливостей. Планування дій потребує вміння прогнозувати, організованості, уважності, координованості.

Щоб виконати цей стратегічний план дій, необхідно застосувати найефективніші інноваційні технології: технологію розвивального навчання; розвитку критичного мислення;   навчання як дослідження; інтерактивного навчання; випереджаючого навчання; створення ситуації успіху, інформаційно-комунікативні технології.

 Як бачимо, використання саме цих інновацій має не тільки спільні методологічні та технологічні точки дотику, методологічну основу та проектування цілей діяльності, а й ряд переваг: гнучкість у застосуванні, багатоваріантність прийомів, взаємодоповнюваність.

Таким чином, створена нами модель інноваційного освітнього середовища розглядає застосування певного виду інновацій як портал, через який реалізуються активні види розумової діяльності.

Практично реалізується дана модель інноваційного середовища для формування ключових та предметних компетентностей учнів у світлі вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів через структуру особистисно зорієнтованого уроку засобом використання інтегративної моделі інноваційних технологій з використанням технологічних прийомів активних видів розумової діяльності.

 

Як бачимо, мова йде про вирішення проблеми компетентісного навчання на рівні навчальних технологій, які набули в сучасній дидактиці найбільшої популярності. Ми не торкнулися в даній моделі такої важливої умови організації сучасного навчально-виховного процесу, як використання інформаційно-комунікативних технологій та медіапростору. Цьому питанню у нашому комплексі надається особливе значення. В основу впровадження ІКТ у навчально-виховний процес ми поклали теорію поколінь (автори – американські вчені Нейл Хоув та Уільям Штраус).

Ми проаналізували віковий склад учнів 1-11-х класів комплексу і прийшли до висновку, що на сьогодні більшість наших учнів (98%) належать до покоління Z (Майбутнє мовчазне, народжені в 2000-2011 роках) і тільки вихованці дошкільного навчального закладу – до покоління А (Альфа) (народжені з 2012 року). Психолого-педагогічні дослідження підтвердили наше припущення, що учні комплексу мають чітко виражені риси Z-покоління:

 

 Це дало нам підстави створити модель сучасних освітніх концепцій медіагроматності в проекції на Z-покоління, яка є платформою для впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес:

IMG_1578C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\i.jpgУ навчально-виховному процесі педагоги НВК використовують такі ІКТ за методичним призначенням: навчальні, тренажери, інформаційно-пошукові, демонстраційні, імітаційні, лабораторні, моделюючі, навчально-ігрові, діагностичні. Педагоги комплексу найбільше використовують у навчально-виховному процесі такі елементи ІКТ: мультимедіа (презентації, проекти), електронні підручники і посібники, інтерактивні дошки, електронні енциклопедії і довідники, тренажери і програми тестування, освітній ресурс Інтернету, інтерактивні карти та атласи, інтерактивні конференції і конкурси, матеріали для дистанційного навчання, науково-дослідницькі проекти. Найбільшу популярність отримали у комплексі такі технології: перевернутого навчання (на платформі Quipper School), програми onlane-тестування (Kahoot), інтернет-інструменти оцінювання учнів (Quizizz, Plickers та ін.), мультимедіа (Smart Board, Wizer.Me, Piay Posit та ін.), тренажери за допомогою макросів, тести за допомогою тригерів, програми «Фізикон», «Жива геометрія», «Репетитор». Педагоги комплексу для створення власних освітніх ресурсів використовують програми Word, Excel, Power Point, ведуть блоги.

 Реалізуючи концепцію компетентісного навчання педагоги комплексу працюють над такими індивідуальними науково-методичними проектами: «Створення моделі розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку з урахуванням рівнів розвитку в контексті компетентісної освіти засобом використання технології розвитку критичного мислення»;  «Створення моделі використання інноваційних ігрових технологій для формування і розвитку життєвих компетентностей дітей дошкільного віку»; «Створення моделі стимулювання пізнавальної діяльності молодших школярів як засобу формування предметних компетентностей за педагогічною технологією «Росток»; «Використання інноваційних освітніх технологій з метою формування математичної компетентності учнів 5-11-х класів в аспекті реалізації педагогічної технології «Росток»; «Впровадження інноваційних  технологій та моделей навчання на уроках хімії як фактору формування і розвитку предметної компетентності учнів»; «Інноваційні моделі формування соціально компетентної особистості на уроках історії»; «Впровадження компетентісного підходу на уроках фізики для створення умов успішної соціалізації учнів»; «Інноваційні технології формування громадянської компетентності учнів на уроках географії»; «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобом використання ігрових технологій»; «Формування і розвиток математичної компетентності учнів засобами ІКТ»; «Розвиток творчої компетентності учнів у синтезі різних видів мистецтв»; «Створення сучасного освітнього простору на уроках української словесності з метою формування ключових і предметних компетентностей»; «Використання сучасних технологій розвитку мовленнєвої компетентності учнів як дієвого засобу формування соціально адаптованої особистості на уроках англійської мови», «Компетентісний підхід до викладання української мови та літератури»  та інші.

Реалізують педагоги компетентісний підхід через систему особистісно-орієнтованого уроку. Педагоги Центру компетентісної освіти розробили типологію уроків (урок засвоєння нових знань, застосування знань, умінь і навичок, проблемний урок, урок творчості, ціннісно-смисловий, інтерактивний, комбінований, контролю та корекції знань) та алгоритм побудови сучасного компетентнісно-спрямованого уроку:

   

D:\Щоголєва РОБОТА завуча\СЕМІНАРИ\Семінари 2009-2012\ЖОВТЕНЬ 2012 Міський семінар по РОСТКУ\Фото\Изображение 215.jpgD:\ФОТО\ШКОЛА\НВК № 59 Фото на щоденники\8.JPGВчителі проводять за даною системою такі компетентісно орієнтовані уроки: поетична вітальня «Сучасна українська поезія», урок-проект «Т.Шевченко – духовний лідер українців», інтелект-шоу «Найрозумніший», урок-гра «У світі цікавої лексикології», чарівний урок «Магія чисел», урок-подорож «Подорож до Країни Складного Речення», урок-детектив «Дії з дробами», урок-ярмарок «Додавання та віднімання багатозначних чисел», урок-дослідження «Наша Земля – великий магніт», урок милування природою «Задачі на дві дії», урок-суд «Значення бактерій у природі та житті людини», міні-проект «Рослини-хижаки», математична казка «Пригоди Галинки та її друзів у Країні Математики», тренінг-мінімум «Властивості кислот», проблемний урок «Хімічні рівняння»,урок-конференція «Розвиток космонавтики», проблемний урок «Екологічні проблеми ядерної енергетики», урок-диспут «Магнітне поле – добро чи зло?», урок-екскурсія «Вплив звуків на здоров’я людини» та багато інших.

У світлі реалізації компетентісного підходу до навчання педагоги комплексу працюють над такими освітніми, виховними, соціальними, практико-орієнтованими проектами: «Учні             НВК № 59 – за мир», «У дивоколі традицій рідної землі», «Шляхи формування державності України», «Волонтерський рух», «Благодійні ярмарки на підтримку бійців АТО», «Світ навколо мене», «Що я хочу і як я можу це зробити», «Барви рідної землі», «Турнір юних математиків», «Юні знавці рідної мови», «Пізнайко», «Ми – маленькі українці».

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Фото на банер Київ\image (4).jpgДля формування і розвитку компетентної особистості дитини у навчально-виховному комплексі, починаючи з дошкільного навчального закладу, і закінчуючи 11-м класом, застосовується інноваційна педагогічна технологія «Росток», основна мета і завдання якої – створити необхідні педагогічні і психологічні умови для всебічного розвитку, природних здібностей та обдарувань дітей за природничо-математичним напрямком. Діяльнісний підхід, покладений в основу технології «Росток», дає змогу організувати навчально-виховний процес через творчу діяльність дошкільників та учнів в межах кожного

навчального предмету. Діти отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об'єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації у доступній для них літературі та інші види пошукової діяльності; спеціальні вправи та завдання на розвиток уяви, спостережливості, творчого підходу до вирішення навчальних завдань, критичного мислення; вправи з моделювання, конструювання об'єктів та явищ навколишнього світу; вправи та завдання для оволодіння загальнонавчальними уміннями. Отже, актуальним у світлі компетентісної освіти є застосування в навчальному процесі інноваційної технології «Росток», спрямованої на розвиток особистості вихованця та учня і формування компетентності дитини.

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Фото на банер Київ\image.jpg У навчально-виховному комплексі працює дитяча організація «Горицвіт», основна мета якої – різнобічний розвиток, самовдосконалення, самореалізація особистості, виховання учнів на традиціях і звичаях українського народу, рідного краю, створення сприятливих умов для самовираження дитини у різних видах діяльності, розвиток творчих нахилів особистості, формування компетентної особистості. Реалізується цей напрямок роботи через діяльність учнівського парламенту, обраного на основі демократичних виборів з числа учнів 5-11-х класів, та об’єднань дітей – міністерств: «Інтелект», «Дисципліна і порядок», «Спорт та здоров’я», «Дозвілля», «Юність», «Пам’ять», «Пролісок», «Господар», що спрямовані на розвиток індивідуальних нахилів особистості, її талантів. Проведення творчих спільних справ, днів самоврядування, робота в міністерствах створюють сприятливі умови для самореалізації дітей у різних видах діяльності та формування соціальної, комунікативної, громадянської, соціокультурної, полікультурної компетентностей.

Створена нами інноваційна система компетентісного підходу до навчання та виховання, в першу чергу, сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу.

Моніторинг навчальних досягнень учнів та вихованців днз показав підвищення результатів навчання, отже, і рівня сформованості предметних компетентностей учнів:

Як наслідок, спостерігається динаміка результативності участі учнів НВК у районних, міських та обласних предметних олімпіадах:

Особисте зростання учнів прослідкуємо на прикладі результативності участі учня 10-А класу Астатуряна Олексія в районних, міських та обласних олімпіадах з хімії, біології, математики, української та російської мови протягом двох останніх років:

 D:\Щоголєва РОБОТА завуча\Міжнар виставка\VІІІ Міжнар виставка Сучасні заклади освіти-2017\IMG_2046.JPG

Підвищилась результативність участі учнів комплексу у районних, міських та обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Фото на банер Київ\15094970_1810138192589265_4740570373061792120_n.jpg

Изображение 240Одним із показників зростання рівня професійної компетентності педагогів є участь у фахових конкурсах міського, обласного всеукраїнського рівнів.  У 2016 р. вчителі комплексу стали переможцями Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Сучасний урок». Протягом останніх років постійно збільшується кількість педагогів, які висвітлюють свій досвід у Всеукраїнських та регіональних виданнях на електронних та паперових носіях: у науково-методичних посібниках Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту обдарованої дитини, Дніпровського регіонального центру обдарованої дитини «Інноваційні технології розвитку особистості», «Виховання і розвиток обдарованої дитини», «Сучасний урок» (2013, 2014, 2015, 2016),  фаховому виданні – журналі «Нива знань» (2010-2016 р.р.).

Педагоги комплексу постійно беруть активну участь у районних, міських, обласних методичних заходах, присвячених проблемі компетентісного навчання: міському семінарі-практикумі для вчителів початкових класів, які працюють за системою розвиваючого навчання, - «Розвиток ключових та предметних компетенцій учнів початкових класів у системі «Росток» (2012); районному семінарі для заступників директорів з виховної роботи «Спрямування виховного впливу сім’ї та педагогічного колективу на профілактику асоціативної поведінки учнів» (2013); міському семінарі-практикумі для директорів загальноосвітніх навчальних закладів «Інноватика в системі роботи сучасного закладу освіти: багатовекторний напрямок реалізації програми розвиваючого навчання «Росток» (2014 р.); міському семінарі-практикумі для молодих учителів української мови і літератури «Компетентісний підхід на уроках української мови і літератури» (2014); районному та міському семінарах-практикумах шкільних бібліотекарів «Виховання креативної особистості читача засобами шкільної бібліотеки» (2013, 2014, 2015); обласному семінарі бібліотекарів «Інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки з виховання культури читання учнів» (2014), міському семінарі «Роль кабінету російської мови та літератури в забезпеченні оптимізації умов для організації навчально-виховного процесу та впровадження інноваційної технології «перевернуте навчання» (2015 р.).

У 2013 р. комплекс був нагороджений  почесним дипломом ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2013» за активну участь з упровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес за підписом міністра освіти і науки, молоді та спорту України; дипломом V Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті» за активну участь і представлення освітніх інноваційних технологій за підписом міністра освіти і науки України.

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\фото\Изображение 071.JPGIMG_1192У 2014 році – дипломом V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» за

 презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти  за підписом міністра освіти і науки України; дипломом та золотою медаллю у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» за підписом міністра освіти і науки України.

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\12279060_1698484640421288_5253762582770532798_n.jpgC:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\12472842_1698485590421193_6033512558871467350_n.jpgУ 2015 році – почесним дипломом VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2015» та срібною медаллю у номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки розвитку обдарованих дітей та молоді», в обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015».

У 2016 р. НВК взяв участь у VІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2016» та був нагороджений почесним дипломом та золотою медаллю у номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогів».

Отже, розбудова системи національної освіти в напрямку входження до європейського та світового освітнього просторів передбачає формування соціально активної, високо інтелектуальної та національно свідомої, компетентної особистості. В умовах модернізації змісту національної освіти в Україні, пошуку нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток компетентної особистості, підвищення якості навчально-виховного процесу особливого значення набуває реалізація в педагогічній практиці сучасної школи саме компетентісного підходу.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Тимощук Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Квакуша Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Подельнюк Валентина Вікторівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 4. Михайлова Зоя
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 1 відгук
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
9 січня 2018
Переглядів
18248
Оцінка розробки
4.5 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку