5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Конспект уроку з української мови для 9 коасу "Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язками "

Про матеріал

Розробка уроку дасть змогу поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком, вміння визначати граматичні основи складного речення, засоби зв'язку між його частинами, навчити знаходити їх у текстах; розвити увагу, логічне мислення, пам'ять; сформувати вміння й навички роботи з підручником і таблицею, збагатити й уточнити словниковий запас учнів; виховати любов до природи, навколишнього середовища.

Перегляд файлу

Тема: Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язками

Мета: поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком, вміння визначати граматичні основи складного речення, засоби зв’язку між його частинами, навчити знаходити їх у текстах; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння й навички роботи з підручником і таблицею, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи, навколишнього середовища.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, лексикологія, морфологія, пунктуація, синтаксис.

Міжпредметні зв’язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, критерії оцінювання, роздатковий матеріал, таблиця “Складне речення”.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Привітання

2. Перевірка присутніх

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Метод “Атака на учня”
 • Що таке реченням? (Речення – це синтаксична одиниця, оформлена за законами даної мови, що виражає закінчену думку;  найменша комунікативна одиниця)
 • Які ви знаєте речення за будовою? (Прості і складні)
 • Яке речення називається простим? (Що має одну граматичну основу)
 • Складне речення – це…(Речення, яке має дві або більше граматичних основ)
 1. Індивідуальна робота з картками (перевірка домашнього завдання)

Картка № 1

 • Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Знайдіть цитати, поясніть уживання розділових знаків.

Повсякчас, навіть коли Україну злії люди робили для її дітей мачухою, і тоді вона залишалася дорогою вірним її синам. Тарас Шевченко (не)мало зазнав лиха за неї, але любов до (матері)України горіла в його серці (не)вгасимим вогнем, бо нема на світі України, (не)має другого Дніпра!

Царственно красива ця земля писав колись про неї французький письменник Бальзак.

Був захоплений і російський художник Васнецов. Я споглядав багато красот землі казав він але нічого подібного (ні)де (не)знаходив і певний, що й не міг би знайти (П. Панч).

Картка № 2

 • Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Знайдіть цитати та підкресліть їх.

Відомий український педагог Василь Сухомлинський  сказав щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжно величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити. Народна мудрість стверджує, що насильно милим не станеш. В. Сосюра говорив про рідний край як не любить той край, що дав тобі і силу, і гострий зір очей, і розум молодий, і далі, що тобі красу свою одкрили, і моря голубий, розгаданий прибій.

 1. Словниковий диктант
 • Перепишіть слова, вставляючи, де треба, на місці крапок пропущені букви.
  (Один учень працює біля дошки, решта - в зошитах)

Тиж…невий, форпос…ний, піз…но, виїз…ний, чес…ний, віс…ник, нещас…ний, корис…ний, жаліс…ний, щас…ливий, розіс…лати, кіс…лявий, хваст…ивий, со…нце, сер…це, реміс…ник, ляс…нути, пис…нути, тріс…нути, вис…нути, аген…ство, декаден…ський, ровес…ник, контрас…ний, прихвос…ні, очис…ний, влас…ний, ціліс…ний, шіс…десят, совіс…ний, хрус…нути, шіс…надцять, ус…ний, випус…ний, зап’яс…ний, пес…ливий.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Для створення висловлювань мовці використовують прості й складні речення. Складні речення, на відміну від простих, несуть більше інформації. Між їхніми частинами встановлюється змістовий і граматичний зв’язок. Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняють такі основні види складних речень: 1) складні сполучникові речення (складносурядні й складнопідрядні); 2) складні безсполучникові речення.

V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 •   Діти, сьогодні на уроці ми з вами будемо поглиблювати знання про складне речення, його будову, ознаки, інтонаційні особливості; учитися знаходити в тексті складні речення із сполучниковим та безсполучниковим зв’язками; будувати схеми речень і т.п. Ці знання знадобляться вам при оформленні, повідомленні й вираженні своїх думок, вольових почуттів та емоцій, під час складання тестів ЗНО.

 

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

 1. Пояснення нового матеріалу вчителем

Складним називається речення, яке утворене з двох або більше частин, об’єднаних змістом та інтонацією. Наприклад: І знову осінь я зустрів в просторах жовтня зимно-синіх, під лютим батогом вітрів летить отара хмар осінніх (Є. Маланюк).

Частини складного речення можуть з’єднуватися за допомогою сполучників або без них.

Складні речення (СР) утворюються як із двоскладних простих речень, так і з односкладних. Між частинами складного речення встановлюється смисловий зв’язок.

Залежно від типів сполучників складні сполучникові речення поділяються на дві групи:

1). Складносурядні речення – у яких синтаксично рівноправні, незалежні одна від одної частини поєднані сполучниками сурядності: Обличчя вершника ховалося за березовим листям, і Катря ніяк не могла його розгледіти (В. Яворівський).

2). Складнопідрядні речення – у котрих нерівноправні частини, з яких одна залежить від іншої, поєднані сполучниками підрядності або сполучними словами: Йдемо стежечкою, що вється між травами до Дніпра (О. Гончар).

В усному мовленні в складному реченні між його частинами роблять паузи. Частини складного речення втрачають інтонаційну завершеність, а інтонацію кінця має все складне речення і вона зосереджена на його останній частині:

 

Приходив дощ, || а потім було зимно (Л. Костенко).

На письмі частини складного речення, як правило, відділяються одна від одної розділовими знаками: найчастіше комою, а також – тире, двокрапкою або крапкою з комою.

Засобами зв’язку частин складного речення є сполучники або сполучні слова (займенники, прислівники) та інтонація.

Складні речення широко використовуються в науковому й офіційно-діловому стилях мовлення, оскільки мають (порівняно з простими реченнями) ширші можливості для вираження різних синтаксичних відношень. Вони повніше передають думку, точніше виражають зв’язки між явищами.

 1. Робота з таблицею “Складне речення”
 2. Робота з підручником

 

 

VІІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності

1. Спостереження над мовним матеріалом

 • Прочитати речення, заздалегідь записані на дошці. У кожному з  речень підкреслити граматичні основи. Назвати речення просте та складні, пояснити, чим вони  розрізняються. Вказати, як з’єднано частини простих речень, що входять до складних. Прочитати складні речення, правильно їх інтонуючи.

 

 Я спішу тую мову співучу скоріше почуть і до слів барвінкових  припасти душею щасливо (І. Шевченко). Слова я чую барвінкові, і серце щемно завмира (Т. Бартош). Коли ти плекаєш слово, йде воно, як злотонить; калиново й барвінково  рідна мова пломенить (Д. Білоус).  Комусь українська нагадує мова  бурхливий потік навесні, співуче Тарасове слово джерельцем струмує в мені (Т. Синьоока).

2. Попереджувальний диктант

 • У кожному з речень підкреслити граматичні основи. Довести, що записані речення - складні. Чи в усіх складних реченнях частини зєднано за допомогою сполучників? Прочитати безсполучникові  речення.

Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева й тиша вечорова. А для мене, мово, ти мов синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова – пісня стоголоса, нею марять весни, нею плаче осінь. Нею марять зими, й нею кличе літо. В ній криваві  рими й сльози “Заповіту” (Ю. Рибчинський).

3. Творче моделювання (групова робота)

 • З поданих простих речень утворіть складні, використовуючи потрібні засоби зв’язку й уникаючи повторення слів.

У цьому році на уроках літератури ми вивчатимемо творчість І. Котляревського. Він є зачинателем нової української літератури. Він є автором відомої “Енеїди”. “Енеїду” вважають першим твором нової української літератури. Вона написана народною мовою.

4. Хвилинка відпочинку

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі рідній поклоніться

За щасливий день вчорашній.

Веретеном покрутіться,

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

5. Метод “Мить творчості”

 • Склади речення за схемами.

[  ], і [  ].

[  ], однак [  ].

[  ], [  ].

[  ], але[  ].

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Вправа “Гаряче – холодно”
 • Кожен учень має зелену і червону фішки. Якщо він чує просте речення, то піднімає зелену фішку, а якщо складне, то червону.

Хотілося швидше дізнатися про життя дорогих мені людей (М. Чабанівський). В лісі посутеніло (М. Коцюбинський). Ішов дрібний густий дощик, і сіра імла застилала берег. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). Співають птицями діброви, шумлять, хвилюються жита (В. Сосюра). Дружба має різні прояви, але закон у неї один – вірність (М. Коцюбинський). Глухо, вже по-осінньому гули дерева (О. Гончар).

 1. Проведення тестового опитування
 1. Синтаксис – це:

а) розділ науки про мову, який вивчає синтаксичні одиниці;

б) другорядні члени речення;

в) головні члени речення.

2. Пунктуація – це:

а) розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків;

б) розділ науки про мову, який вивчає частини мови та їх відмінювання;

в) розділ науки про мову, який вивчає синтаксичні одиниці.

3. Граматичну основу речення становлять:

а) синтаксичні одиниці;

б) другорядні члени речення;

в) головні члени речення.

4. Складне речення – це:

а) речення, що складається з двох або кількох простих речень, обєднаних в одне ціле за змістом та інтонацією.;

б) граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку;

в) речення, що складається з одного або кількох граматично поєднаних слів, які виражають відносно закінчену думку.

5. Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняють такі види складних речень:

а) складні сполучникові і складні безсполучникові;

б) складносурядні;

в) складнопідрядні.

6. Складні сполучникові речення поділяються на:

а) безсполучникові;

б) складносурядні і складнопідрядні;

в) лише складнопідрядні.

7. У складних реченнях лише одна граматична основа?

а) так;

б) ні;

в) взагалі відсутня.

8. Вкажіть складне речення:

а) Весна;

б) В лісі посутеніло;

в) Ішов дрібний густий дощик, і сіра імла застилала берег.

9. Вкажіть складносурядне речення:

а) Життя не має ціни, а воля дорожча за життя;

б) Є люди, що їх у сьому хочеться наслідувати;

в) У села, де немає молоді, немає майбутнього.

10. Вкажіть складнопідрядне речення:

а) Життя не має ціни, а воля дорожча за життя;

б) У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос;

в) У села, де немає молоді, немає майбутнього.

11. Вкажіть безсполучникове речення:

а) У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос;

б) Літо дбає, зима поїдає;

в) Є люди, що їх у сьому хочеться наслідувати.

12. Складні речення широко використовуються в стилях:

а) розмовному;

б) публіцистичному;

в) науковому й офіційно-діловому.

VІІІ. Підсумок уроку

 1. Оцінювання

(оцінка діяльності на уроці, обґрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи).

ІХ. Домашнє завдання

 • §        ;   вправа 
 • За бажанням:  Напишіть роздум-пояснення про те, у чому полягає велич людини, використовуючи складні речення.

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Глазова О.П.)
Додано
14 січня 2018
Переглядів
9664
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку