24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота: "Оксигеновмісні органічні сполуки."

Про матеріал
Контрольна робота з хімії для 10 класу ( рівень стандарту) з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки” містить завдання різних рівнів складності: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на знаходження відповідності, завдання на складання рівнянь хімічних реакцій, розв’язування розрахункових задач
Перегляд файлу

Контрольна робота 2. 10 клас.

Варіант 1.

1.Укажіть характер  середовища водного розчину аміноетанової кислоти:

А) кислотний, б) лужний, в) нейтральний, г) інша відповідь.

2.Укажіть формулу етанаміну:

А) –СООН, Б) –NH2, B) C2H5NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 2-амінопропанової кислоти:

А) СН3-СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН3 

                     СН3                                    NH2   СН3

 

4. Укажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

а) -OH, -SH;              б) -NH2, -COOH;          в) -NH2, -OH.

5.  Установітьвідповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH                      А. 1-бутанол

2. CH3 - COOC4H9                                          Б. α-амінобутановакислота

3. CH3 - CH2 - CH(NH2)-COOH                    В. Бутиловийетероцтовоїкислоти

6. При взаємодії амінокислот з металами, оксидами металів утворюються:

А. Прості ефіри (етери).  В. Солі.

С. Складні ефіри (естери).   D. Органічні основи.

7. Кінцеві продукти гідролізу білків:

А. Глюкоза. В. Амінокислоти.

С. Глюкоза і фруктоза.  D. Гліцерин і амінокислоти

8. Із запропонованих формул виберіть ту, що відповідає полімеру, з якого виробляють капронове волокно:

А. (C6H10O5)n.           В. .

С. (−CH2−CH2−)n.           D. .

 

9.Скласти рівняння реакцій:

 a. СН3NH2+ O2 =

 b. С2Н5NH2+ HCl =                    

  c. NH2 – СH2COOH + КОН =

 

10.Вкажіть відповідність між формулами синтетичних речовин та їх назвами

    1. (-СН2 – НС = СН – СН2 -)п )          а)капрон                                                          

   2. (-СН2 – СН (С6Н5)-)п;                      b) бутадієновий каучук

   3. (-СН2-СCl=СН-СН2-)n                       c) хлоропреновий каучук

 

  4. [-NH(CH2)5CO-]n                                d) полістирен

 

11. Здійсніть перетворення, визначте невідомі речовини:

12.  Нітросполука містить 58,54 % С, 4,09 % Н, 26,00 % О, 11,37 % N. Складіть молекулярну формулу нітросполуки та обчисліть суму індексів у формулі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2.

1.Укажіть характер  середовища водного розчину оцтової кислоти:

А) кислотний, б) лужний, в) нейтральний, г) інша відповідь.

2.Укажіть формулу аніліну:

А) –СООН, Б) –NH2, B) C2H5NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 3-метилбутан-2-амін:

А) СН3-СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН3 

                     СН3                                    NH2   СН3

4. . Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

а) пептидних;            б) водневих; в) дисульфідних.

5. Установітьвідповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - OH         А. Амінооцтова кислота

2. CH3 - COOC5H11                                    Б. 2-пентанол

3. CH2(NH2) - COOH                                  В. Пентиловий етер оцтової кислоти

6. З наведених нижче формул визначте ту, яка відповідає амінокислоті:

А. .         В. .

С. .                  D. .

7. Як називається реакція, записана рівнянням:

?

A)Реакція етерифікації. Б. Реакція естерифікації.

B).Реакція поліконденсації. Г.Реакція гідролізу.

8. Амфотерні властивості білків зумовлюються наявністю в молекулах функціональних груп:

А.)–ОН, -SH. Б.) –NH2 , –COOH.

В). –NH2, -COH. Г). –COOH, -OH.

9. Скласти рівняння реакцій:

a. С2Н5NH2+ O2 =

 b. СН3NH2+ HCl =

с.NH2 –СH2COOH + HCl =

 

10. Вкажіть сполуку, полімеризацією якої одержують тефлон:

a. етилен; b. хлорвініл; c. тетрафлуоретилен; d. пропілен.

11. Здійсніть перетворення, визначте невідомі речовини:

е

 

12. Масові частки елементів у органічній речовині: Карбону 61,02%, Гідрогену – 15,25% і Нітроген. Густина її пари за вуглекислим газом 1,342. Визначте формулу речовини, складіть формули її ізомерів. (С3Н7NН2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3.

1.Укажіть характер  середовища водного розчину оцтової кислоти:

А) кислотний, б) лужний, в) нейтральний, г) інша відповідь.

2.Укажіть формулу аміногрупи:

А) –СООН, Б) –NH2, B) C2H5NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 3-метилбутан-1-амін:

А) СН3-СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН3 

                     СН3                                    NH2   СН3

4. Денатурація білка відбувається під дією:

а) води;  б) кислот;    в) радіації., г) сонця.

5.  Установіть відповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - OH     А. 2-амінопропанова кислота

2. CH3 - CH2 - COOC2H5      Б. 2-пропанол

3. CH3 - CH(NH2) - COOH    В. Етиловий естер пропанової кислоти

6. Амінокислоти реагують як з кислотами, так і лугами з утворенням:

А. Оксидів.    В. Солей.     С. Спиртів.       D. Альдегідів.

7.Первинна структура білків стійка за рахунок:

А. Дисульфідних зв’язків. В. Йонних зв’язків.

С. Ковалентних пептидних зв’язків.  D. Водневих зв’язків.

8. Кінцеві продукти гідролізу білків:

А. Глюкоза.В.Амінокислоти.С.Глюкоза і фруктоза.  D. Гліцерин і амінокислоти.

9. Скласти рівняння реакцій:

a. С2Н5NH2+ O2 =

 b. СН3H2H2   -NH2+ HCl =

с.NH2 –СH2– СH2-COOH + HCl =

10. Виберіть хімічну формулу поліпропілену:

 a. (-СН2–СН2-)п;           b. (-СН2 – СН (С6Н5)-)п;

 c. (-СН2–НС(СН3)-)п;    d. (-СН2 – НС = СН – СН2 -)п

 

11. Здійсніть перетворення, визначте невідомі речовини:

 

 

 

 

 

12. Молекула мономера складається з двох атомів Карбону і атомів двох галогенів. Масова частка Карбону 20,6%, а Хлору 30,47%. Визначте формулу мономера. Складіть рівняння його полімеризації. (С2ClF3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4.

1.Укажіть характер  середовища водного розчину оцтової етиламіну:

А) кислотний, б) лужний, в) нейтральний, г) інша відповідь.

2.Укажіть формулу карбоксильної групи:

А) –СООН, Б) –NH2, B) C2H5NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 3-амінопропанової кислоти:

А) СН3-СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН3 

                     СН3                                    NH2   СН3

4. Денатурація білків — це реакція руйнування структури:

а) первинної;             б) вторинної;    в) вторинної та третинної.

5.Укажіть, до якого класу органічних сполук належить анілін:

А)аміни,Б) білки, В) амінокислоти, Г) карбонові кислоти.

 

6. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

 

5

Клас органічних сполук

А  амінокислота

Б  етер

В  альдегід

Г  естер

Д  амін

 

 

7.Амінокислоти реагують зі спиртами, утворюючи:

А. Солі.   В. Складні ефіри (естери).

С. Прості ефіри (етери).     D. Оксиди.

 

8. Взаємодія білків з концентрованою нітратною кислотою має назву:

А)Біуретова реакція.Б)Реакція нейтралізації.

В) Ксантопротеїнова реакція. Г)Цистеїнова реакція.

 

 9.Скласти рівняння реакцій:

 a. СН3NH2+ O2 =

 b. С2Н5NH2+ HBr =                    

  c. NH2 – СH2COOH + LiОН =

10. Капрон – це волокно:

a. штучне; b. синтетичне; c. природне; d. поліамідне.

11. Здійсніть перетворення, визначте невідомі речовини:

 

 

11. Масові частки елементів у органічній речовині: Карбону 61,02%, Гідрогену – 15,25% і Нітроген. Густина пари за вуглекислим газом 1,342. Визначте формулу речовини, складіть формули її ізомерів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5.

1.Укажіть реактив, під час дії якого на білок утворюється розчин фіолетового кольору:

А) купрум (ІІ) оксид, б) концентрована сульфатна кислота,

В)купрум (ІІ) гідроксид, г) концентрована нітратна кислота.

2.Укажіть формулу метанаміну:

А) СН3СООН, Б) СН3NH2, B) C2H5NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 2-амінобутанової кислоти:

А) СН3- СН2 -СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН3 

                     СН3                                    NH2   СН3

4.Кінцевим продуктом гідролізу білків є:

А) аміни, Б) анілін, В) амінокислоти, г) карбонові кислоти.

5.Укажіть, до якого класу органічних сполук належить етанамін:

А)аміни,Б) білки, В) амінокислоти, Г) карбонові кислоти.

6. Реакція поліконденсації амінокислот супроводжується:

А. Виділенням вуглекислого газу.В. Виділенням амоніаку.

С. Виділенням кисню.    D. Виділенням молекул води.

7.  Характерною властивістю амінокислот, яка відрізняє їх від карбонових кислот, є:

А. Взаємодія з металами. В. Взаємодія зі спиртами.

С. Взаємодія з лугами.  D. Взаємодія з кислотами.

8. Взаємодія білків з купрум (ІІ) гідроксидом має назву:

А)Біуретова реакція. Б)Реакція нейтралізації.

В)Ксантопротеїнова реакція. Г) Цистеїнова реакція.

9. Складіть рівняння реакцій даної амінокислоти з натрій гідроксидом хлоридною кислотою

10. Встановіть відповідність між формулами полімерів та їх назвами.

 a. (- СН2 – СН2 -)п                       1. тефлон

b. ( - СН2 – СНСl-)п                      2. поліпропілен

c. ( -СН2 – СН(СН3)-)п                 3. Поліетилен

 d. ( - СF2CF2-) п                       4. полівінілхлорид

 

11. Здійсніть перетворення

С6Н14           С6Н12           С6Н5NO2           С6Н5NH2

12. Масові частки елементів у органічній речовині: Карбону 53,33%, Гідрогену – 15,55% і Нітроген. Густина пари за повітрям 1,551. Визначте формулу речовини, складіть формули ізомерів, назвіть їх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 6.

1.Укажіть реактив, під час дії якого на білок утворюється розчин

 жовтого  кольору:

А) купрум (ІІ) оксид, б) концентрована сульфатна кислота,

В)купрум (ІІ) гідроксид, г) концентрована нітратна кислота.

2.Укажіть формулу пропанаміну:

А) СН3СООН, Б) СН3NH2, B) C3H7NH2, Г) С6Н5 NH2.

3.Укажіть структурну формулу 2-аміногексанової кислоти:

А) СН3- СН2 -СН(NH2)СООН ,  Б) NH2 -СН2- СН2- СООН,

В) СН3-СН-СН2-СН2-NH2   , Г) СН3-СН-СН-СН2-СН2- СООН, 

                     СН3                                          NH2  

4.До складу білкових молекул входять залишки молекул :

А)карбонових кислот, Б)β-амінокислот, В)α-амінокислот, Г)γ-амінокислот.

5.Укажіть, до якого класу органічних сполук належить гемоглобін:

А)аміни,Б) білки, В) амінокислоти, Г) карбонові кислоти.

6.Пептидний зв’язок утворюється завдяки взаємодії:

А. Карбоксильної групи однієї амінокислоти і аміногрупи іншої амінокислоти.

В. Аміногруп двох -амінокислот.

С. Карбоксильних груп двох -амінокислот.

D. Карбоксильної групи однієї амінокислоти і вуглецевого ланцюга іншої амінокислоти.

7. Які властивості аміноетанова кислота виявляє у реакції?

А. Кислотні. Б.Основні. В. Амфотерні. Г. Спиртові.

8. Денатурація білків – це:

А)Процес руйнування вторинної і третинної структури білків.

Б)Процес гідролізу білків.

В)Процес термолізу білків.

Г)Процес незворотнього руйнування первинної структури білків.

9. Складіть рівняння реакцій даної амінокислоти з: калій гідроксидом бромідною кислотою

 

 

10. Виберіть правильні твердження про вітамін С

a) жиророзчинний b) водорозчинний c) руйнується при тривалому нагріванні d) міститься у молоці, сирі e) попереджує цингу f) інша назва його аскорбінова кислота .

11. Здійсніть перетворення

С2Н2           С6Н6           С6Н5NO2           С6Н5NH2

 

12. Обчисліть об’єм метиламіну, що містить 4% домішок, який згорів, якщо при цьому утворилося 4,9 л азоту. (10,2 л)

docx
Додано
26 липня 2019
Переглядів
4265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку