Контрольна робота з хімії для 9 класу по темі "Алкани. Алкени. Алкіни. Арени"

Про матеріал

Контроьна робота з хімії для 9 класу по темі "Алкани. Алкени. Алкіни. Арени" направлена на перевірку знань, умінь і навичок учнів по вивченим темам. Зміст і завдання контрольної роботи відповідає чинній навчальній програмі з хімії для 7-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 07.06.2017р. №804

Перегляд файлу

Тематична контрольна робота по темі «Алкани. Алкени. Алкіни. Арени»      

Оцінювання тестових завдань з теми

Завдання

Кількість балів

Час

9 клас. Алкани. Алкени. Алкіни. Арени

1 – 14

0,5

45 хв.

15-16

2,5

 

І варіант

 

І. Тестові завдання

 

1. Речовини, що мають подібну будову та властивості, але відрізняються за складом молекули  на групу – СН2, називають:

    а) ізомерами;                       б) гомологами;                          в) радикалами;                              г) аналогами.

2. Гомологічний ряд метану утворюють:

    а) насичені вуглеводні нерозгалуженої будови;                                               в) ненасичені вуглеводні;   

    б) насичені вуглеводні розгалуженої будови;                                                   г) циклічні.

3. Назви гомологів етену утворюються за допомогою суфікса:

    а) –ан;                                     б) –ин(-ін);                                 в) –ил(-іл);                                       г) –ен.

4. Загальна формула гомологів алкінів:

    а) СnH2n-2;                             б) CnH2n;                                      в) CnH2n+2;                                          г) CnH2n+6.

5. Яка формула виражає порядок сполучення атомів у молекулі:

    а) електронна;                  б) молекулярна;                    в) структурна;                                   г) ковалентна?

6. Як називаються частинки, що мають неспарені електрони:

    а) атоми;                           б) йони;                                 в) вільні радикали;                            г) молекули? 

7. Основу атмосфери Юпітера і Сатурна становить:

    а) СН4;                               б) С2Н6;                                 в) С3Н8;                                              г) С4Н10.

8. Назви радикалів утворюються від назв відповідних алканів із заміною суфікса –ан на:

    а) –ил(-іл);                         б) –ен(-єн);                           в) –ин(-ін);                                         г) –ол.

9. Яка геометрична форма молекули етену:

    а) октаедрична;               б) тетраедрична;                   в) кутова;                                           г) ромбічна?

10. Який тип зв’язку між атомами Карбону та Гідрогену в молекулі алканів:

     а) ковалентний полярний;       б) йонний;                      в) ковалентний неполярний;            г) атомний?

11. Під час спалювання органічної речовини утворюється:

     а) СО і Н2О;                      б) СО2 і Н2;                             в) С і Н2О;                                          г) СО2 і Н2О?

12. За температури 10000С з метану одержують:

     а) чадний газ;                 б) сажу;                                     в) етилен;                                           г) ацетилен.

13. Виключіть один компонент, що не відповідає загальній одиниці:

    а) пентин;                     б) метил;                   в) етин;                        г) пропін;                           д) бутин.

14. Знайдіть логічну пару між формулою органічної сполуки і її назвою:

   а) СH3 – СH2  Cl                                              1) хлорметан ;            

                                                       

    б)  СН3  Cl                                                           2) дихлорметан;

 

    в)  СН2 – Сl 2                                                                            3) 1,1,2,2 - тетрахлорметан;   

 

    г)  С2Н2 Cl4                                                          4) хлоретан.

                                    

 

ІІ. Практичні завдання

 

15. Які речовини треба взяти, щоб добути такі продукти реакції (в схемах проставити  коефіцієнти):

    1) …→С2Н42;

    2) …+2Nа+…→С2Н6+2NaCl;

    3) …+…→С2Н5Сl+HCl.

 

16. Зробіть перетворення:

    С → СН4 → СН3Сl → С2Н6 → СО2 → Са(НСО3)2.

Тематична контрольна робота по темі «Алкани. Алкени. Алкіни. Арени»      

 

Оцінювання тестових завдань з теми

Завдання

Кількість балів

Час

9 клас. Алкани. Алкени. Алкіни. Арени

1 – 14

0,5

45 хв.

15-16

2,5

ІІ варіант

 

І. Тестові завдання

 

1. Яка загальна формула аренів:

    а) CnH2n+2;                                  б) CnH2n-2;                                   в) CnH2n;                                        г) CnHn?

2. До якого типу реакцій належать реакції хлору з етеном:

    а) приєднання;                         б) заміщення;                         в) сполучення;                           г) окиснення?

3. Вкажіть гомолог ацетилену

    а) С2Н4;                                     б) С2Н6;                                   в) С3Н6;                                       г) С3Н4.

4. З яких речовин можна синтезувати метан:

    а) С та Н2;                                б) СО та Н2О;                         в) СО та СО2;                              г) СО2 та Н2?

5. Які типи реакцій характерні для алканів:

    а) заміщення;                                                                                       б) приєднання; 

    в) обміну;                                                                                             г) сполучення?

6. У гомологів:

     а) однакове значення відносної молекулярної маси;                         б) однакова кількість груп –СН2;

     в) подібна будова молекули та хімічні властивості;                          г) однаковий агрегатний стан.

7. За яких умов відбувається хлорування алканів:

    а) при нагріванні;                                                                         б) при нагріванні та підвищеному тиску;

    в) при освітленні ультрафіолетовим промінням;                      г) при наявності каталізатора – MnO2?

8. Гомологічна різниця -  це група атомів:

    а) С2Н5;                                 б) СН3;                                    в)  СН;                                               г) СН2.

9. Які насичені вуглеводні за звичайних умов є рідинами:

    а) С2Н6;                                 б) СН4;                                    в) С25Н35;                                          г) С8Н18?

10. Із бензеном реагують:

     а) КОН, НВr, Cl2;               б) HNO3, O2, Cl2;                    в) Ba, H2O, CaCl2;                        г) H2О, Cl2, Br2.

11. У результаті дегідрування пропану утвориться:

     а) СН3;                                 б) С3Н7;                                   в) С3Н6;                                        г) СН4.

12.  В органічних речовинах переважають зв’язки:

     а) ковалентний полярний;     б) ковалентний неполярний;      в) йонний;                         г) водневий.

13. Виключіть один компонент, що не відповідає загальній одиниці:

    а) гексан;                    б) нонан;                        в) гептил;                          г) пропан;                       д) декан.

14. Знайдіть логічну пару між формулою органічної сполуки і її назвою:

   а) С2H5 ОН                                                1) хлорбензен ;          

   б)  С6Н5Сl                                                         2) трихлорметан;

   в)  СНCl3                                                                           3) етин;   

   г)  СН ≡  CH                                              4) етанол.          

 

ІІ. Практичні завдання

 

15. Які речовини треба взяти, щоб добути такі продукти реакції (в схемах проставити коефіцієнти):

    1) …→С+2Н2;

    2) …+ 7О2→4СО2+6Н2О;

    3) …→С6Н5NO2+H2O.

 

16. Зробіть перетворення:

    СН4→С2Н4→С2Н6→С2Н5Сl→С2Н4Сl2.

                              

                            СО2

Тематична контрольна робота по темі «Алкани. Алкени. Алкіни. Арени»      

Оцінювання тестових завдань з теми

Завдання

Кількість балів

Час

9 клас. Алкани. Алкени. Алкіни. Арени

1 – 14

0,5

45 хв.

15-16

2,5

ІІІ варіант

 

І. Тестові завдання

 

1. Яка загальна формула алкенів:

    а) CnH2n+2;                                  б) CnH2n-2;                                  в) CnH2n;                                       г) CnH2n-6?

2. До якого типу реакцій належать реакції хлору з етаном:

    а) приєднання;                        б) заміщення;                           в) сполучення;                           г) окиснення?

3. Вкажіть гомолог етилену:

    а) С2Н4;                                    б) С2Н6;                                     в) С3Н6;                                       г) С3Н4.

4. З яких речовин можна синтезувати  етан:

    а) С та Н2;                              б) СО та Н2О;                             в) СО та СО2;                             г) СО2 та Н2?

5. Які типи реакцій характерні для алкінів:

    а) заміщення;                                                                                       б) приєднання; 

    в) обміну;                                                                                             г) сполучення?

6. Бензен має такі фізичні властивості:

     а) безбарвна рідина, розчинна у воді;                                    б) безбарвна рідина погано розчинна у воді;

     в) безбарвний газ погано розчинний у воді;                         г) безбарвний газ добре розчинний у воді.

7. За яких умов відбувається хлорування алкенів:

    а) при нагріванні;                                                                     б) при нагріванні та підвищеному тиску;

    в) при освітленні ультрафіолетовим промінням;                  г) за звичайних умов?

8. Радикал -  це група атомів:

    а) С2Н4;                                 б) СН3;                                         в)  СН;                                              г) СН2.

9. Які насичені вуглеводні за звичайних умов є рідинами:

    а) С2Н6;                                 б) С2Н4;                                        в) С2Н2;                                          г) С6Н6?

10. Із етеном реагують:

     а) КОН, НВr, Cl2;               б) HNO3, O2, Cl2;                         в) Ba, H2O, CaCl2;                       г) H2, Cl2, Br2.

11. У результаті дегідрування етену утвориться:

     а) СН3;                                 б) С2Н2;                                        в) С2Н6;                                           г) СН4.

12. Ацетилен використовують для:

     а) зварювання металів;                         б) у боротьбі із шкідниками сільського господарства;

     в) у медицині;                                        г) у харчовій промисловості.

13. Виключіть один компонент, що не відповідає загальній одиниці:

    а) гексен;                       б) нонен;                   в) гептин;                           г) пропен;                      д) децен.

14. Знайдіть логічну пару між формулою органічної сполуки і її назвою:

   а) С2H5 Сl                                                   1) гексахлорциклогексан ;            

   б)  С6Н6Сl 6                                                       2) тетрахлорметан;

   в)  СCl4                                                                              3) дихлоретан;   

   г)  C2H4Cl2                                                  4) хлоретан.

 

ІІ. Практичні завдання

 

15. Які речовини треба взяти, щоб добути такі продукти реакції (в схемах проставити коефіцієнти):

    1) …→С2Н2+3Н2;

    2) …+ 15О2→12СО2+6Н2О;

    3) …→С6Н5Сl+HCl.

 

16. Зробіть перетворення:

    СН4→С2Н2→С6Н6→С6Н5Сl.

                              

                               C6H12 → СО2

Тематична контрольна робота по темі «Алкани. Алкени. Алкіни. Арени»      

Оцінювання тестових завдань з теми

Завдання

Кількість балів

Час

9 клас. Алкани. Алкени. Алкіни. Арени

1 – 14

0,5

45 хв.

15-16

2,5

ІV варіант

 

І. Тестові завдання

 

1. Яка геометрична формула молекули ацетилену:

    а) тетраедрична;               б) кутова;                              в) розгалужена;                         г) лінійна.

2. Гомологічний ряд етену утворюють:

    а) насичені вуглеводні нерозгалуженої будови;                                               в) етиленові вуглеводні;   

    б) насичені вуглеводні розгалуженої будови;                                                   г) ароматичні вуглеводні.

3. Назви гомологів етину утворюються за допомогою суфікса:

    а) –ан;                                    б) –ин(-ін);                                   в) –ил(-іл);                                          г) –ен.

4. Загальна формула гомологів алкенів:

    а) СnH2n-2;                           б) CnH2n;                                      в) CnH2n+2;                                           г) CnH2n+6.

5. Який тип гібридизації у молекулі алканів: 

    а) sp3;                                      б) sp2;                                        в) sp4;                                                 г) sp?

6. Яким полум’ям горить бензен:

    а) світним;                        б) кіптявим;                         в) темним;                            г) дуже кіптявим? 

7. У переліку речовин С2Н4, С3Н8, С4Н6, СН4, С2Н2, С3Н6, С4Н8, С6Н6 є більше:

     а) алканів;                         б) алкенів;                                  в) алкінів;                                          г) аренів.

8. Реакція відщеплення Гідрогену називається:

     а) гідрування;                 б) дегідрування;                   в) гідратація;                      г) дегідратація.

9. Для насичених вуглеводнів характерні реакції:

     а) заміщення і обміну;                                                            в) приєднання і обміну;

     б) приєднання і заміщення;                                                    г) заміщення і розкладу.

10. Які з перелічених речовин реагують з етиленом:

     а) Cl2 i HCl;                   б) NaOH i H2SO4;                   в) HBr i  Cu;                    г) Ag2O i  CuO?

11. Кількість молекул кисню, необхідних для спалювання ацетилену дорівнює:

     а) 4;                                б) 5;                                         в) 6;                                  г) 7.

12. За температури 15000С з метану одержують:

     а) чадний газ;                           б) сажу;                                  в) етилен;                                    г) ацетилен.

13. Виключіть один компонент, що не відповідає загальній одиниці:

    а) етан;                 б) пропан;                         в) етен;                           г) метан;                         д) бутан.

14. Знайдіть логічну пару між формулою органічної сполуки і її назвою:

   а)  СH2Cl2                                                      1) трихлорметан ;            

                                                       

    б)  СН –   Cl 3                                                       2) хлорбензен;

 

    в)  С6Н5 – Сl                                                                           3) етаналь;   

 

    г)  СН3 CОН                                                    4) дихлорметан.

 

                      

 

ІІ. Практичні завдання

 

15. Які речовини треба взяти, щоб добути такі продукти реакції (в схемах проставити  коефіцієнти):

    1) …→С6Н6+3Н2;

    2) …+3Н2→С2Н6;

    3) …+…→СН3Сl+HCl.

 

16. Зробіть перетворення:

    СН4 → С2Н4→С2Н5Сl → С2Н5ОН → С2Н4 →СО2 . 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Морозова Олена Григорівна
  Дякую! Дуже гарна розробка
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Морозова Олена Григорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Морозова Олена Григорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Мазуренко Таміла Євгенівна
  Дуже гарна розробка. Дякую
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
28 лютого 2018
Переглядів
15426
Оцінка розробки
4.7 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку