5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Контрольна робота з теми: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (ІІІ частина)

Про матеріал
Контрольна робота з теми: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (ІІІ частина) розрахована на учнів 5 класу. Робота складається з двох частин: тести та практичні завдання.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (ІІІ частина)

Тестово-практичні завдання

І варіант

1.  Знайти рядок слів, у яких букв більше, ніж звуків:
а) сіль, піонерський, джміль, знання;                                б) сімейка, будівля, дзвінок, щит;
в) щавель, мілина, гість, лялька;

2. Знайти рядок слів, у яких букв менше, ніж звуків:
а) пояснити, тато, ряд, в’юн;                                        б) Юля, ясний, сім’я, реєстр;
в) квітка, буря, читання, море;                                    г) юрист, об’їзд, день, троє.

3. Знайти рядок слів, у яких м’який знак і апостроф не вживаються:
а) підребер..я, бул..йон, ст..ожка, п..єса;                б) медв..яний, кур..йозний, жовч.., мен..ше;
в) матір..ю, черв..як, різ..бяр, Маньчжурія;            г) п..ятизлотник, заход..те, дон..чин, скрин..ці.

4. Знайти речення, у яких треба вжити у.
а) В (У) нього не розживешся і серед зими льоду.

б) Скоро заб’ється їжак (в)у своє кубло на (у)всю зиму.

в) До весняного сонечна (в)(у)сю зиму просить їжак .
г) Навчання (у)(в) щасті прикрашає, а (у)(в) нещасті потішає.
д) Від спеки (у)(в)день ховається, а (в)(у)вечері від комарів.

5. Знайти групу слів, у яких можливе чергування приголосних звуків при словозміні:
а) вухо, книга, берег, кошик;                                  б) деревина, плюскіт, мішок, небо;
в) нога, козак, султан, долоня;                              г) шепіт, коса, жито, серце.

6. Знайти групу слів, у яких можливе чергування голосних:
а) писар, віл, воля, сік;                                                  б) лазити, носити, замітати, слово;
в) ворона, тонкий, вихователь, вітер;                         г) чотири, чіпляти, доба, вдома.

7. Знайти групи слів, які записані без орфографічних помилок:
а) кістлявий, тижневий, велетень, депозитний;   б) комендантський, зхопити, прималювати, пресісти; в) верб’я, женьшень, священик, прізвище;             г) півяблука, устний, лехкий, козьба.

8. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;    

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;   

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

9. У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?

А Він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот; 

Б сіл..ю, пишеш.., учительці, Уман..щина, спіл..нота;   

В нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот.

10. У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?

А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний;     Б матір..ю, від..їздом, розм..якшити, дит..ясла;

В з..явитися, дух..мяний, торф..яний, об..єднатися.

11. У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів?

А Враз, втриматися, ударити, вступ;                              Б вживатися, вправа, удача, узимку;

В вбігти, уміти, ввійти, уболівати.

12. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;   

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

1.Спишіть слова, вставте, де потрібно м'який знак. Підкресліть орфограми.

Низ...ко, промін…чик, мен…ший, л…отчик, нул…овий, піс…ня, гарнесен…кий, гал…ці, дон…ці, Уман…щина, прос…ба, купаєт…ся, піт…ма, нян…чити, кіл...ця, 1пол1…с…кий, біл…ше, буд…, стіл…ці, різ…бяр.

2. Дані слова розподілити у дві колонки: з апострофом і без нього. Підкресліть орфограми.

Лук…ян, хом…як, моркв…яний, матір…ю, тьм…яний, мавп…ячий, з…їсти, бур…я, 1р.….єкція, 1р.….яткувати, духм…яний, з…їзд, черв…як, полум…я, дит…ясла, пів…яблука, торф…яний, кур…єр, солов…ї, р…ясно.

3. Спишіть слова, уставляючи пропущені голосні букви. Підкресліть орфограми.

Ш…ржавий, ч…брець, пш…но, ш…вство, ч…ж, щ…тка, г…рський, ч…тач, щ..ка, х…жак, ч…пляти, вч…рашній, веч…ри, п…кти, г…няти, кам…ня, г…дкий, приг…нати, к…нський, гор…зонт.

4. До поданих слів доберіть форми слова або спільнокореневі слова. Підкресліть орфограми.

Зразок: кількість – кількісний

Тиждень, баласт, гігант, шість, радість, масло, щастя, виїзд, кістка, користь, злість, швидкість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (ІІІ частина)

Тестово-практичні завдання

ІІ варіант

1. Знайти рядок слів, у яких букв більше, ніж звуків:
а) повір’я, щеня, доня;                                                б) ґудзик, больовий, Рафаель, ось;
в) тінь, стаття, дзвінок, сільський;                            г) відсоток, епоха, майка, вікно.

2. Знайти рядок слів, у яких букв менше, ніж звуків:
а) полощуть, кузня, кожух, сміх;                                б) в’ялість, робота, Україна, бій;
в) воїн, щоб, грає, Ярило;                                              г) щебінь, тиша, крутиться, легкий.

3. Знайти рядок слів, у яких м’який знак і апостроф не вживаються:
а) піч.., бур..як, мавп..ячий, весел..чин;                     б) п..ята, р..са, тім..я, л..одовик;
в) Соловй..ов, зів..ялий, жен..жен.., матір..ю;         г) р..ясно, моркв..яний, рибал..чин, ковз..кий.

4. Знайти речення, у яких треба вжити зі, зо.
а) Челядь над’їхала (з,зі,зо) степу (З газети).

Б) У дитинстві завжди (з, зі,зо) мною була бабуся Орися.
в) Не будуть жнива (з,зі,зо) доброго дива

г) (З, зі, зо) поганої трави не буде доброго сіна

5. Знайти групу слів, у яких можливе чергування приголосних звуків при словозміні:
а) щастя, кінь, свічка, аспірант;                                       б) жаль, козак, гігант, користь;
в) східці, сік, корінь, подяка;                                           г) рука, рік, капелюх, пшениця.

6. Знайти групу слів, у яких можливе чергування голосних:
а) річ, радість, пекти, бджола;                                        б) сім’я, затінок, стеля, брів;
в) сніг, піч, гора, зоря;                                                         г) промінь, юність, ополонка, голуб.

7. Знайти групи слів, які записані без орфографічних помилок:
а) Арктіка, прирва, шістнадцять, щидрувальний;           б) Флорида, молодую, священний, щипці;
в) прекрутити, Лукянівка, превентивний;                         г) динамо, цистера, сфотографувати, ралі.

8. У якому рядку порушено чергування у//в, і//й?

А Земля й небо; пішла в школу; У Ялті проходить зустріч.

Б батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

В прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.

9. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних при зміні слова?

А Виск, випуск, пропуск, хворост;                             Б контраст, компост, студент, пестощі;

В бризкати, блиск, тиск, тріск.

10. У якому рядку всі слова пишемо зі знаком м’якшення?

А Донец..кий, ган..ба, швец.., тон..ший;                  Б різ..бяр, т..мяний, нєн..чин, робит..ся;

В корис..тю, дівчинон..ці, на пис..мі, кін..чик.

11. У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів?

А Пам’ять, пів’яблука, Лук’яненко, солов’їний;               Б з’явитися, черв’як, довір’я, святкувати;

В возз’єднання, верб’я, пів’ящика, підгір’я.

12. У якому рядку всі слова написані правильно?

А Поволжжя, майбуття, з’їхатися, п’ятсот;                       Б льється, під’єднати, Маринці, бадьорість;

В чотирма, шістсот, кузня, верб’я, яблуньці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

 1. Дані слова розподілити у дві колонки: з апострофом і без нього. Підкресліть орфограми.

П…юре, під…їзд, духм…яний, торф…яний, 1св.…ященник, в…язати, цв…ях, бар…єр, без…язикий, мавп…ячий, ад…юта1нт, морв…яний, сім…я , Стеф…юк, Лук…янчук, п…юре, пів…ящика, бур…яковий, п1р.…ясти, п…єса.

2.Спишіть слова, вставте, де потрібно м'який знак. Підкресліть орфограми.

Спіл…ний, нян...ка, лял…чин, Натал..ці, син…ого, Хар…ків, Гор…кий, нул…овий, бояз…ко, верхн…ого, хвалит…ся, камінець…, піс…ня, міл…йон, прос…ба, турец…кий, кіл…це, буд…, низ…ко, брен…кіт.

3. Спишіть слова, уставляючи пропущені голосні букви. Підкресліть орфограми.

Щ…міти, веч..ри, пож…вк, ж…ржина, х…ткий, щ…тка, заг…нути, ж…ночий, к…шка, г…рський, дж…рельний, вч…рашній, щ…тина, як…р, ш…піт, с…реда, пш…ниця, ч…тири, л…мити, ч…ткий.

4. До поданих слів доберіть форми слова або спільнокореневі слова. Підкресліть орфограми.

Зразок: кількість – кількісний

Жалість, піст, блиск, участь, злість, шість, студент, контраст, честь, заздрість, ненависть, турист.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Івченко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Щелкун Світлана Олександрівна
  Дякую, хороша контрольна робота!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дяченко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Михайленко Ірина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
14159
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку