Контрольна роботи у формі ЗНО "Україна на початку ХХ ст.

Про матеріал

Контрольна робота (тести) до теми: «Україна на початку ХХ ст»дає змогу учням систематизувати та перевірити знання учнів з теми та підготуватись до здачі ЗНО (ДПА).

Перегляд файлу

Контрольна робота(тести)до теми: «Україна на початку ХХ ст»

                                Варіант І

Завдання 1-19 мають 4 варіанти відповідей  серед яких лише однин правильний

1.Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на

     АБуковині.    БГаличині      ВЗакарпатті.      Гволині

 

2.  Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла:

    А.завершенню промислового перевороту.

    Б.створенню монополістичних об'єднань.

    В.формуванню ринку вільнонайманої праці.

    Г.подоланню залежності від іноземного капіталу

 

3.Форма монополістичного об'єднання, що була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.:

  1. Концерн.    Б.Трест.     В.Картель.   Г.Синдикат.

 

4.Поява українських парламентських громад у Державній думі Російської імперії пов’язана

      А.перебігом Першої світової війни.

      Б.подіями революції 1905–1907 рр.

      В.завершенням земельної реформи П. Столипіна.

      Г.діяльністю Товариства українських поступовців.

 

5. Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

     А.фактично втратив свою чинність Емський указ.

     Б.упроваджено земства в губерніях Правобережної України.

     В.остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.

     Г.створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

 

6.Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

    А.Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

    Б.Оприлюднення Емського указу 1876 р.

    В.Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

    Г.Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

 

7.Яка подія відбулася під час російської революції 1905—1907 рр.?

    А.Створення Союзу визволення України (СВУ).

    Б.Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.

    В.Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».

    Г.Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка

 

8. У ході проведення земельної реформи П. Столипіна селяни

    А.виходили з общини й закріплювали землю у приватну власність.

    Б.одержували особисту свободу й невеликі наділи землі без викупу.

    В.залишалися тимчасовозобов’язаними до укладення викупної угоди.

    Г.прикріплювалися до військових поселень, створених на Півдні України.

 

9.На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

D:\док\вишивки\1_1.jpg

    А.вирощування цукрового буряку та виробництво цукру. 

    Б.розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

    В.видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

    Г.видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

 

10.Кризові явища на Україні охопили період:

А.1900-1903 рр.                                        В.1900-1905 рр.      

Б.1905-1907 рр.                                         Г.1900-1907 рр.

 

11. До складу яких двох держав входили українські етнічні землі на початку ХХ ст.:

А.Росія та Австро-Угорщина      В.Польща та Австро-Угорщина

Б. Росія та Чехо-Словаччина       Г. Австрія та Німеччина

 

12. Видатний архітектор України, автор шедеврів костьол Св. Миколая, “Будинок з химерамu”:

А) В.Городецький                      В) А.Бекетов

В) В.Кричевський                      Г) М.Пимоненко

 

13.Митрополитом УГКЦ в 1900 році став:

      А.Й.Сліпий;    Б.А.Шептицький;    В. ВЛипківський;   Г.М.Любачівський

 

14. Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено: «Бюро української парламентської групи надіслало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя України...»?

      А.революційні події в Росії (1905–1907 рр.)

       Б.упровадження загального виборчого права для чоловіків в Австро-Угорщині (1907 р.)

       В.реалізація реформи П. Столипіна (1906–1911 рр.)

       Г.судовий процес у «справі Бейліса» (1913 р.)

 

15.Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа? "Від заворушень, що виникли, може з'явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов'язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів

      А.Поява перших україномовних періодичних  видань,розгортання мережі осередків «Просвіт»;

      Б.Відкриття в університетах кафедри історії України

      В.Відкриття УАПЦ

      Г.Створення земств

16. Який термін відповідає визначенню: «Селянські господарства, які утворилися в межах села»?

А) Хутори                                 В) Відруби

Б) Колгоспи                              Г) Ферми

17. Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905-1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела:

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури… південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги українською мовою не тільки некорисні, але й небезпечні.»

А.Насадження великодержавного шовінізму

Б.Реалізація земельної реформи П.Столипіна

В.Сприяння міграції росіян на Південь і Схід України

Г.Подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

 

18. . Засновник українського стилю у архітектурі:

      А.М.Городецький  

      Б.С.Крушельницька   

      В.В.Кричевський.

      Г.П.Нестеров.

 

19. Громадсько-політичний діяч, основоположник українського націоналізму, автор програми РУП «Самостійна Україна», ініціатор створення УНП.

А. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.098.jpg Б. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.105.jpg  В. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.080.jpg    Г. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.090.jpg

Завдання 20-21 на встановлення відповідностей

20.Встановіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони пов’язані:

Д.Донцов

Студент ,що здійснив замах на галицького намісника  графа А.Потоцького

М.Січинський

Ідеолог українського інтегрального націоналізму

Є.Чикаленко

Митрополит УГКЦ

А.Шептицький

Підприємець- цукрозаводчик,український меценат

М.Терещенко

 

 

21.Встановітьвідповідність між періодами та подіями

1.1905-1907рр                   А.світова економічна криза

2.1906-1916рр                   Б.перша буржуазна революція в Росії

3.1900-1903рр                   В.Столипінська аграрна реформа

4.1911-1913рр Г.Справа Бейліса

                                           Д.Економічне піднесення в Україні

У завдання 22-23 необхідно розташувати події в хронологічній послідовності

 

22.Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст.

    А.створення української парламентської громади в І Державній Думі Російської імперії

    Б.повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський»

    В.видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод

    Г.створення Української народної партії (УНП)

 

23.Встановіть послідовність подій.

  А.Виборча реформа в Австро-Угорщині;

  Б.Створення молодіжного товариства «Пласт»

  В.Перший селянський страйк в Галичині

  Г.Призначення митрополитом УКЦ А.Шептицького

У завдання 24-25 необхідно вибрати три правильні  відповіді  із семи запропонованих

 

24.Позначте варіанти, у яких названо особливості промислового розвитку Наддніпрянської України:

1) Концентрація промислового виробництва;

2) Утворення монополій;

3) Згортання розвитку ринкових відносин;

4) Зменшення впливу іноземного капіталу;

5) Зростання впливу іноземного капіталу;

6) Нерівномірність розвитку окремих регіонів України;

7) Спеціалізація промислових районів;

 

25.Основні положення маніфесту  Миколи ІІ від 17жовтня 1905р

1.заборона діяльності політичних партій

2.проголошення демократичних прав і свобод

3.дозвіл на створення політичних партій

4.заборона діяльності «Просвіт»,видавництв,клубів.

5.скликання Державної Думи ,як законодавчого органу ,та українське представництво в ній.

6.заборона української видавничої періодики.

7.заборона навчання в школах українською мовою

 

 

 Варіант ІІ

Завдання 1-19 мають 4 варіанти відповідей  серед яких лише однин правильний.

1.Політична партія Наддніпрянщини, що відстоювала ідею незалежності України

A. РУП              Б.УНП.    В.УСДРП Г.УДРП

 

2.  Рік створення Товариства українських поступовців

A. 1890      Б.1900        В. 1905         Г.1908

 

3.Укажіть спільну рису соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій на початку ХХ ст.

     А.подолання селянського безземелля та малоземелля

     Б.початок широкомасштабного залізничного будівництва

     В.скасування особистої залежності селян від поміщиків

     Г.зростання частки іноземного капіталу в промисловості

4.Регіон, спеціалізацією якого  на початку ХХ ст.. була залізорудна промисловість.

      А.Донбас

      Б.Правобережжя

      В.Кривий Ріг

      Г.Степова Україна

 

5.Одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним, — це

     А.ліквідація великого поміщицького землеволодіння.

     Б.подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва.

     В.зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.

     Г.скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

 

6.Яка соціальна верства була домінуючою в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.?

   А.інтелігенція     Б.пролетаріат     В.підприємці     Г.селянство

 

7.На початку XX ст. влада Австро-Угорщини йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з

   А.Німеччиною.  Б.Росією.   В.Італією. Г.Румунією

8. .  Назва української фракції в І та ІІ Державних думах:

  1. Українська трудова громада   Б.Союз українських націоналістів
  1. Малоросійська громада           Г.Українська фракція

 

9.  На карті заштриховано українські землі, що наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на

буряк

    А. буряковому виробництві
    Б. зерновому виробництві
    В. нафтодобуванні
    Г. садівництві 

 

10.Вкажіть галузь промисловості, яка була найбільш розвиненою на західноукраїнських землях:

А.Цукрова                            В. Вугільна

Б.Нафтодобувна                   Г.Деревообробна

 

11. Із яким видом мистецтва пов’язані імена братів Тобілевичів:

А.Живопис                                В.Театр

Б.Музика                                    Г.Архітектура

12.Українським П´ємонтом на  поч. ХХ ст., називали:

А. Сх.Галичину                                     В.Наддніпрянщину

Б.Буковину                                            Г.Закарпаття

13. Якому поняттю відповідає наведене визначення?

Велике об’єднання виробників, банкірів, торговців із метою концентрації капіталів, узгодження дій підприємств по виробництву та збуту товарів, які виникають в умовах посилення конкурентної боротьби.

        А.Акціонерне товариство  Б.Монополія   В.Кооператив        Г.Корпорація

14. Революція в Російській імперії охоплює період:

А.1900-1905 рр.                             В. 1908-1914 рр.

             Б.1905-1907 рр.                            Г.1848-1849 рр

15.Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

    А.Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

     Б.Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

     В.Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

     Г.Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

 

16. Яка країна на початку XX ст. визначила свої зовнішньополітичні пріоритети таким чином: "…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) приєднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного моря до Середземного"?

А.Австро-Угорщина;    Б.Росія;     В.Польща;   Г.Чехо-Словаччина

 

17. “ Добровільне об’єднання осіб для участі у виробничій або споживчій діяльності на основі пайової власності - це ….”?

А.Підприємство                                 В.Монополія

Б. Кооператив                                     Г.Концесія

 

18. Що стало причиною соціально-економічних змін, охарактеризованих в уривку з історичного джерела:«Якщо в 40 губерніях Європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общини вийшло близько 24 % господарств, то в Південній Україні цей показник становив 34,2 %, а в Правобережній Україні- 50,7 %»?

      А.здійснення земської реформи

      Б.розвиток громадівського руху

      В.поширення кооперативного руху

      Г.проведення столипінської реформи

 

19. політичний і державний діяч, історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, завідуючий кафедрою історії України Львівського університету, автор 10-томної «Історії України-Русі», один із співзасновників Української демократичної партії

А. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.098.jpg Б. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.105.jpg  В. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.080.jpg    Г. https://naurok.com.ua/uploads/files/3320/2768/2768_html/images/2768.090.jpg

2.Завдання 20-21 на встановлення відповідностей

 

 

 Встановіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони пов’язані:

А) Г.Вакуленчук

 

1) Ініціатор проведення земельної реформи

Б) Б.Жаданівський

 

2)  Очолював Українську думську громаду у І Держ.Думі.

В) І. Шраг

 

3) Повстання селян у Сорочинцях

Г) П.Столипін

 

4) Повстання солдат у Києві

 

 

5) Повстання на панцернику “Потьомкін Тавричеський”

 

Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX — початку XX ст. та їхніми характеристиками.

1Русько-українська радикальна партія (РУРП)

2Українська національно-демократичня партія (УНДП)

3Революційна українська партія (РУП)

4Українська народна партія (УНП)

Апровідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Бпартія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії

Вперша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної самостійності України

Гпартія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України

Дперша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського

 

У завдання 22-23 необхідно розташувати події в хронологічній послідовності

22.Встановіть послідовність подій  революції 1905-1907рр

А. «Кривава неділя».

Б.Виступ на броненосці «Очаків»

В.Загальна політична криза в Російській імперії

Г.Виступ на броненосці «Потьомкін»

 

23.Встановіть послідовність виникнення українських політичних партій

  А.ТУП;        Б.УНП       В. РУП;      Г.УСДРП

У завдання 24-25 необхідно вибрати три правильні  відповіді  із семи запропонованих

 

24.Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?

1зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

2розв’язати проблему аграрного перенаселення

3розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

4скасувати панщину та кріпосну залежність селян

5ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.

6подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва

7ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

 

25.Особливості національної політики російського царизму 1907-1914рр

1.дозвіл на діяльність «Просвіт»,українських клубів та товариств

2.заборона вживання в періодиці термінів «Україна» , «український»

3.заборона реєструвати будь-які «інородницькі» товариства та видавництва

4. дозвіл викладання українською мовою в школах , де самовільно впроваджено в період революції.

5.створення в Києві «Клубу російських націоналістів»,що вів боротьбу проти укр. руху

6. Відмова від примусового виселення євреїв з місцевостей ,де їм дозволили проживати 1904-1906рр

7.лояльне ставлення до українського національного руху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Бланк відповіді

                  Прізвище ім’я,по-батькові___________________

Варіант________

.

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

21.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

22.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 


23.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

             24. 25.

 

 

 

 

 

  

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
2417
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку