КТП з Основ правознавства 9 клас

Про матеріал

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

Основи правознавства. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.О.Ремех, О.І.Пометун. Київ : Літера ЛТД,2017 .- 224 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ від 20.03.2017 № 417)

Перегляд файлу

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         Директор школи

                                                                                         _________

                                                                                        «____»_________2018 р.

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу з    Основ правознавства

в 9 класі на І і II семестри 2018/2019  н. р.

 

Учитель:   

 

Розглянуто на засіданні МО

вчителів суспільно-гуманітаного циклу 

Протокол № 01 від ____.09.2018 р.

Керівник МО

____________  

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

_____________  

«____»_________2018 р.

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі  

 

Семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

 Тест

-контроль

Навчальний проект

 Практичні

заняття

Кількість

тематичних

І

16

1

2

3

3

2

II

19

1

2

2

 7

2

Усього

35

1

4

5

10

4

З ущільненням:

 

І

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів,  затверджена  наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.  

 

Основи правознавства. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Т.О.Ремех, О.І.Пометун. Київ : Літера ЛТД,2017 .- 224 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ від 20.03.2017 № 417)

 

 

 

 

(35 годин / 1 година на тиждень)

№ уроку

№ уро

ку

з ущ.

Дата

Дата з ущ.

К­ - ть

год

.

К-ть год. з ущ

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Повторення

Тематичні

 

 

 

 

 

 

І семестр

Вступ до «основ правознавства» (1 год.)

 

 

 

1

 

 05.09

 

1

 

 Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

Учень/учениця:

згадує з курсів історії та пояснює причини  й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства;

згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства;

пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;

висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

  §1

с.9-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ОСНОВИ теорії держави і права (4 год.)

 

 

 

2

 

12.09

 

4

 

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

Учень/учениця:

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права;

пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»;

характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права;

описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

  §2

 с. 18-22

 

 

 

 

3

 

19.09

 

Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

§3

с.23-28

4

 

26.09

 

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

§4

с.29-33

5

 

03.10

 

Практичне заняття № 1. Соціальні норми в житті людей. Навчальний проект № 1 «Чи може Україна стати суспільством правової культури»

§5

с.34-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (4 год.)

 

 

 

6

 

10.10

 

 4

 

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

§6

с.42-45

 

 

7

 

17.10

 

Правопорушення: поняття, склад, види.

§7

с.46-51

 

 

8

 

24.10

 

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

§8

с.52-56

 

 

9

 

 07.11

 

Практичне заняття № 2.

 Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

 Навчальний проект № 2 «Порушення –відповідальність»

§9

с.57-62

 

 

10

 

14.11

 

1

 

Узагальнення  за розділом 1 та розділом 2.

(Тест-контроль № 1)

с.63-65

§6-§9

Т №1

 

 

 

 

 

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (5 год.)

 

 

 

11

 

21.11

 

5

 

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини»,  «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України;

розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

§10

с.68- 72

 

 

 

12

 

28.11

 

Правова характеристика понять «людина», «особа»,«громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

 

§11

с.73- 78

 

 

 

13

 

05.12

 

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

 

§12

с.79- 84

 

 

 

14

 

12.12

 

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

§ 13-§14

с.85-93

 

 

 

15

 

19.12

 

 

 

Практичне заняття № 3

Звернення громадян.

Навчальний проект № 3 «Шкільна хартія свободи думки, слова , поглядів та переконань»

§ 15

с.94-98

 

 

 

 

16

 

26.12

 

1

 

Узагальнення    розділом 3.

(Тест-контроль № 2)

с.99-103

§10-§15

Т №2

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин (11 год.+2 резерв)

 

 

 

17

 

 

 

 13

 

 Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.  

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»;

характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування,  особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;

розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 §16

с. 106-110

 

 

 

 

18

 

 

 

Практичне заняття № 4

Власність неповнолітніх.

 §17

с. 111-116

 

 

 

19

 

 

 

Практичне заняття № 5

Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

Навчальний проект № 4

«Право-інструмент розв’язання проблем»

 

 

§18

с. 117-124

 

 

 

20

 

 

 

Сім’я. Шлюб.

 

 

§19

с. 125-129

 

 

 

21

 

 

 

Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

§20

с. 130-138

 

 

 

22

 

 

 

Практичне заняття № 6

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

§21

с. 139-146

 

 

 

23

 

 

 

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

§22-§23

с. 147-150

 

 

 

24

 

 

 

Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.

§22-§23

с. 151-154

 

 

 

25

 

 

 

Практичне заняття № 7

Працевлаштування неповнолітніх.

§24

с. 155-161

 

 

 

26

 

 

 

Адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність.

§25

с. 155-168

 

 

 

27

 

 

 

Злочини. Кримінальний проступок. 

§26

с. 169-176

 

 

 

28

 

 

 

Кримінальна відповідальність та покарання.

§27

с. 177-181

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 8

Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

§28

с. 182-190

 

 

 

30

 

 

 

1

 

 Узагальнення    розділом 4.

(Тест-контроль № 3)

с. 191-193

 

§16-§28

 

Т№ 3

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ (4 год.)

 

 

 

31

 

 

 

4

 

Професія «юрист».  Юристи в нашому житті.

 Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією; 

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти,  дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності  нотаріуса та адвоката;

називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

§29

с. 196-201

 

 

 

32

 

 

 

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

§30

с.202-

 207

 

 

33

 

 

 

Практичне заняття № 9

Ігровий суд

§31-§32

с. 206- 213

 

 

 

34

 

Практичне заняття № 10

Зустріч з юристами чи правозахисниками.

Навчальний проект № 5

«Як стати правником»

 

 

 

 

35

 

 

 

1

 

Підсумкове узагальнення «Правова обізнаність – запорука життєвого успіху»

С.214-215

§29-§32

 

Т№ 4

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єсипенко Лариса Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
2514
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку