10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Курсова робота: "Інформаційно-комунікативні технології на уроках англійської мови як джерело творчості"

Про матеріал
У курсовій роботі розглядаються деякі форми роботи з використанням інформаційно-комунікативних технологій та автентичних матеріалів на уроках англійської мови.
Перегляд файлу

Інформаційно-комунікативні технології

на уроках англійської мови
як джерело творчості

 

Школа — це джерело знань, завтрашнє суспільство.

За свою багаторічну роботу я зіткнулася з багатьма проблемами:

 •  небажання учнів вчитися
 • відсутність чіткого бачення учнями найближчих і далеких перспектив і шляхів їх досягнення;
 •  недостатня мотивація;
 •  недостатня кількість часу для  вивчення іноземної мови;
 •  мінімальні знання з лінгвокраїнознавства;
 • відсутність систематизованого краєзнавчого матеріалу у навчанні, без якого неможливо сформувати готовність учнів до вступу в діалог культур і до комунікації на міжкультурному рівні.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\алексей\images.jpegШкола – це передусім учитель, його особистість.

(В.О. Сухомлинський)

Коли з задоволенням вчаться??? – Коли з задоволенням учать!!! У нашій повсякденній  практичній діяльності перед нами часто постають питання:

- Як доцільніше реалізувати співпрацю вчителя з учнем?

- Як викликати і розвивати інтерес учнів до вивчення  іноземної мови?

- Які стимули використовувати для активізації їх мовлення?

Компетентність вчителя – це синтез

 • професіоналізму,
 • творчості,
 • артистизму,
 • і величезне почуття відповідальності.

Педагогічне кредо:  „Щоб бути хорошим вчителем треба любити те, що ти викладаєш, і тих, кому викладаєш»

 

 Вчитель повинен  не тільки знайти шлях, йдучи  яким дитина  вчилася  б краще, але й міг знайти відповіді на запитання:

 • як стимулювати в учнів бажання вчитися і не втратити позитивне ставлення до школи?
 • як організувати особистісно-орієнтоване навчання?
 • як створити атмосферу психологічного комфорту в класі?

 

Лише в умовах спільної діяльності вчителя та учнів між ними можуть скластися відносини партнерства,  тобто реалізується  взаємозв’язок та взаємовплив вчителя та учнів. Давно відомо,що найперша і  найголовніша потреба тих, хто вивчає іноземну мову – це спілкування, комунікативність, то на уроці для цього  необхідно створити такий мікроклімат , який налаштує  учнів та вчителя на  приємне  спілкування  і звичайно стимулюватиме їхню діяльність.

Отже потрібна позитивна мотивація. Формування мотивації до навчання – це найважливіше  і спеціальне   завдання вчителя. Саме  мотивація передбачає та спонукає пізнавальні інтереси учнів, викликає  у них потребу до оволодіння новими знаннями, навичками, уміннями. Актуальним на сьогодні постає питання  мотивації і зацікавленості до процесу вивчення іноземної мови.

Всі ми добре розуміємо, що ефективність навчання іноземній мові в значній  мірі  залежить  від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від вміння вчителя враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та їх індивідуальні особливості.
 

Це означає,що вчитель іноземної мови повинен:

 •  мати високий рівень знань з іноземної мови,
 • володіти методикою навчання іноземної мови, новинками, новими розробками,
 • орієнтуватися на розвиток індивідуальних здібностей кожного учня. 

Вимоги, щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями загальноосвітньої школи за останні роки  значно зросли. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, перебудова в застосуванні нових форм співробітництва  в Україні викликало  значне зростання інтересу до вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови.  

Традиційне навчання робить учнів пасивними одержувачами знань, нецікаве і не ефективне. Одним з найефективніших рішень цієї проблеми  сьогодні є на мою думку  є використання інноваційних комп’ютерних технологій, тому що дає можливість реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних, психологічних принципів і  перетворити навчальний процес на цікавий та творчий.

Незалежно від нас  в нашому житті з’явилися  електронні засоби зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Молодіжне спілкування через всесвітню мережу Інтернет вимагає вільного володіння англійською мовою , тому що англійська мова – це майбутнє,  кар’єра, спілкування, навчання, бізнес, наука, фільми, Інтернет. Тому поява сучасних,  в тому числі і мультимедійних технологій в  освіті є закономірним  і зрозумілим процесом.

Вважаю, що сьогодні  найціннішим  і невичерпним джерелом  творчості та запорукою успіху вчителя іноземної мови є автентичні матеріали та Інтернет.

Автентичні матеріали та Інтернет  дають можливість :

 • створювати найцікавіші проекти та реальну комунікацію
 • пропонують багату та змістовну мову
 • стимулюють до навчання, тому що цікаві, тому що на іноземній мові, а також  самою мовою спонукають до дії
 • мотивують до вивчення іноземної мови
 • підтримують самостійне вивчення мови
 • сприяють тому,  щоб викликати роздуми про мову
 •  створити рефлексію, або самоаналіз навчального процесу
 • містять можливості міжкультурного навчання.

Оскільки соціокультурна компетенція поділяється на країнознавчу та лінгвокраїнознавчу, учні, дякуючи автентичним матеріалам  по-перше, здобувають відповідні країнознавчі знання з історії, географії та культури країн, мову яких вивчають у школі, по-друге, мають можливість оволодіти особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови у тій чи іншій ситуації спілкування. Саме формуванню такої компетенції має сприяти автентичний текст, який, як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи, є центром будь-якого акту мовленнєвого спілкування.

Згідно з вимогами чинної програми, учні загальноосвітньої школи мають розуміти нескладні автентичні тексти, що стосуються приватної, публічної, професійної та освітньої сфер спілкування, а також знайомитись зі змістом соціокультурної інформації про країну, мову якої вивчають.

Для вчителів  іноземної мови єдиним вірним шляхом для успішної діяльності сьогодні вважаю використання на уроках автентичних матеріалів та вивчення зарубіжної методики викладання іноземних мов. Цей висновок змушують зробити Загальноєвропейські Рекомендації Ради з мовної освіти, умови Болонського процесу та зразки завдань з незалежного тестування з  іноземної мови за минулий рік, тому що деякі з них були складенні на основі  зарубіжних джерел масової інформації: газет та журналів.

Усі автентичні матеріали можна розподілити на три групи:

 • аудіовізуальні
 • художні та документальні фільми
 • телешоу
 • кліпи
 • мультфільми
 • новини
 • аудіоматеріали:
 • пісні
 • реклама
 • радіопередачі
 • друковані матеріали:
 • газетні статті
 • тексти пісень
 •  програми

Тексти для читання та подальшого їх опрацювання  добираю таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили доречні правила ввічливості та поведінки, включали основні відомості про культури народів, мова яких вивчається, про їх повсякденне життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, історію та мистецтво, соціальні відмінності того чи іншого народу. Наприклад на основі автентичного тексту можна розвивати і контролювати навички аудіювання та читання.

Listening and Reading

Exercise 1

Listen to the story and put the pictures into the correct order.

The treasure 

Simon Dalton sat miserably at the kitchen table with his parents.  It was the middle  of  August and it was very hot.  They all wanted to go on holiday      
     1)…………they just couldn’t  afford  it.  

Simon finished his breakfast  2)………… he went into the garden. Buster, his dog, followed him happily. Simon lay on the grass. He felt bored. He looked around the garden for something to do. Suddenly , he had an idea. «Come on Buster! Let’s  plant some trees». Simon took a spade from the garden shed   3) ……….started digging.

Suddenly his spade hit something hard. It was the top of a small wooden chest.  He kept digging until he could pull the chest out.  He tried to open it but it was locked. 4)…………he used his spade to break the old padlock.  5) ……..he opened the chest he couldn’t believe his eyes. The chest was full of ancient coins.  «Mum!  Dad !  he shouted loudly. «Come and see! It looks like treasure «It is» his dad   replied. «It’s silver  

The Daltons took the treasure to the local museum and they were delighted   to receive a reward Simon was in all the newspapers and  they even interviewed  him on
    TV.

A week later Simon was on a sandy beach in Florida. His idea of planting trees in the back garden wasn’t such a bad one after all. He looked at his parents and smiled happily. This was going to be a great holiday.

 

http://www.mvestnik.ru/mvfoto%5C2013%5C06%5C20%5C%ED%E0%EB%EE%E3%E8.jpgа)    The pictures show something which happened to Simon Dalton and his family last  year.  Look at them , read the questions and circle the correct answer.

1.   What month was it?

       A.    June          B.     September         C.  August

2.   What did Simon decide to do?

      A. plant trees

      B.   dig up flowers with spade?

http://www.websad.ru/archive/D/12822.jpg      C.  lie on the grass  

3.    What  was  there  inside the chest?

     A. forks     B.   ancient silver coins

      C. jewellery

http://nt-magazine.at.ua/_nw/8/36360087.jpg4.  What did the Daltons receive in  picture  A?

   A. coins             B. newspaper         C.  a  reward

http://natsolint.com/img/blog/post_21/post_21.jpg5. Where were the Daltos   in picture E?

  A. in their back garden    B. in the museum

http://ic.pics.livejournal.com/zdoroviy_vybor/61786056/8464/8464_original.jpg C. on a sandy beach

 

 

в) How do they feel in each picture?

Exercise 2

 1.   Read the story and  fill in and but when then or so the explain the highlighted words .
 2.   Read the story again and correct the sentences by changing one word only.
 1. Simon finished  his breakfast then he went into the bedroom
 2.  Suddenly his spade hit something soft.
 3. He used his knife to break the old padlock.
 4. The Daltons were delighted to offer a reward.
 5. A week later Simon was on a sandy beach in Miami.

с)   Find the sentences in the story which best describe each picture.

d)   Read the story again then ask and answer questions as in example.

                               S1:  Where was Simon?

                               S2:  In the kitchen.  Who was he with?

е)  Underline and say all past forms in the story. Which are regular ? Which are  irregular?

З великим задоволенням використовую відеофільми. Відеофільми  створюють додаткове мовне середовище і відтворюють мовну ситуацію звуковими і зоровими засобами навчального процесу і надають йому максимальної комунікативної спрямованості. За короткий проміжок часу, відведений на перегляд відеосюжету або відеофрагменту, учень одержує великий обсяг інформації одразу по двох каналах: зоровому і слуховому. Зоровий ряд допомагає краще запам'ятати мовні структури і стимулює розвиток мовленнєвих навичок і навичок аудіювання.

Обов’язковим компонентом цілей і змісту навчання іноземної  мови в середній школі у сучасних умовах стає міжкультурна комунікація, що включає в себе знайомство з особливостями матеріальної і духовної культури носіїв мови, знання їх національної психології, традицій, звичаїв і норм поведінки. Відеоматеріали   гарантують  необмежений доступ до джерел автентичної інформації. Тому  діяльність вчителя іноземної мови не можлива без застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Однією з таких технологій я вважаю роботу над фільмами  і відеосюжетами, яку практикую вже другий рік. На мій погляд, ця форма навчальної діяльності не тільки активізує увагу учнів, а й успішно сприяє вдосконаленню навичок аудіювання і говоріння.

Відеоматеріали надають великі можливості для вивчення мови. Застосування відеоматеріалів дає можливість занурення учнів у ситуацію знайомства з традиціями ,  культурою країни, мова якої вивчається з мовою жестів і міміки. А найголовніше, що на основі відеоматеріалів учні чують і вивчають живу мову носіїв мови. Крім аудіювання, за допомогою відеоматеріалів вчитель має можливість пропонувати учням різні завдання, наприклад на розшифровку міміки і жестів, на стимулювання бесіди і спілкування (говоріння), на читання і навіть на розвиток навичок письма.

Таким чином, на основі застосування відео-технологій відкривається велика можливість розвитку творчого потенціалу учнів, зокрема розвиток уяви і прогнозування ситуацій на основі реальних життєвих ситуацій і подій. З іншого боку, ці методи навчання дають можливість надалі уникнути грубих комунікативних помилок при реальному спілкуванні з представниками країн, що вивчається, тобто в реальній життєвій ситуації. Таким чином, ми вирішуємо одне з головних завдань вивчення іноземної мови – проблему спілкування, одночасно отримуючи можливість ефективно формувати всі 4 види мовленнєвої діяльності, пропонуючи учням цікаві завдання по роботі над фільмом або відеосюжетом.

Такі відеоматеріали як:

         - художні фільми

         - документальні фільми

         - мультфільми

         - музичні відеокліпи

          - реклами

          - відеоекскурсії

роблять навчальний процес дійсно привабливим і викликають в учнів справжній інтерес  до вивчення іноземної мови.

Методику роботи з відеофільмом організовую у такій послідовності:

 • ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями та складними граматичними явищами;
 • перегляд відеосюжету з метою охоплення загального змісту фрагменту;
 •  бесіда за змістом переглянутого (учні ставлять запитання, відповідають на

      запитання вчителя);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • повторний перегляд відеосюжету з метою свідомого сприйняття іноземної мови на слух, закріплення одержаної інформації;
 •  виконання різноманітних завдань залежно від вікових особливостей та рівня підготовки учнів (це підбір або малювання ілюстрацій, складання плану, інсценування епізодів відеосюжету, створення рекламних роликів, виконання проектних програм).

Учням можна запропонувати подивіться відеоролик чи відеосюжет і виконати наступні завдання:

 • Визначити правильні / неправильні твердження;
 • заповніть пропуски в реченнях;
 • поставте речення в правильній послідовності;
 • визначте причину і наслідок;
 • підберіть англійські слова чи вирази до наступних українських слів чи виразів;
 • поміркуйте як може закінчитися відеофільм;
 • запишіть дієслова, подані у списку, в тій формі, в якій вони вживались у фільмі;
 • знайдіть правильні відповіді на запитання;
 • побудуйте частини тексту у логічній послідовності;
 • вправи з використанням кнопки «ПАУЗА» - учням пропонують висловити припущення до наступного розвитку подій.

                Як приклад можу запропонувати фільм This is Britain – School http://yandex.ua/video/search?text=this%20is%20britain%20school%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1448552988923576-1319158659512029361609779-man1-

http://4.bp.blogspot.com/-mnfFGLa0P6w/UXp1HDN-XRI/AAAAAAAAAQk/1SL8rRh_wAk/s1600/5-1-13.jpg

Контроль навичок аудіювання за даним фільмом

Listening

Is it true or false?

 1. Jamie is 10 years old.___
 2. This is his holiday.___
 3. He lives in Walthamstow in the south of England.___
 4. Annette is Jamie’s grandma.___
 5. Lollipop Lady helps all children to cross the road.___
 6. Jamie and his classmates don’t wear a school uniform.___
 7. School starts at 8.50 with class- registration.___
 8. All children have assembly. ___
 9. The break time is at 10.00. ___
 10. Jamie’s favorite subject is Art. ___
 11. Miss Watts: “Can I help you, please?” ___
 12. It’s 12.30. Lunchtime. ___
 13. I eat lunch at home with my parents. ___
 14. After lunch we play in the playground. ___
 15. Lesson three starts at 1.15. Today it’s science. ___
 16. It’s 3.15.The end of school day. ___
 17. Jamie comes to my house. ___

Для створення приємного мікроклімату на уроках із задоволенням використовую відеоролики:  If You're Happy - Super Simple Songs (http://yandex.ua/video/search?text=If%20You%27re%20Happy%20-%20Super%20Simple%20Songs&path=wizard&parent-reqid=1448554290149271-557784910947234761212010-iva1-0875&filmId=KRr5je16UXI&redircnt=1448554297.1 ),
What Do You Like To Do song (http://yandex.ua/video/search?filmId=oeTyMK9MUXI&text=What%20Do%20You%20Like%20To%20Do%20song&_=1448554670891&safety=1  ).

Справжнім творчим стимулом для вчителя є створення уроків-презентацій.  Презентація демонструється на екрані у супроводі автора і містить назви розділів , ілюстрації, фотографії, відеофільми, мультиплікації.  Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків. Презентації  використовую на всіх етапах навчального процесу: під час пояснення нового матеріалу, при закріпленні знань, при формуванні умінь та навичок, при перевірці засвоєння навчального матеріалу, при поясненні нового лексичного, чи граматичного матеріалу. Презентації володіють необмеженими  можливостями графіки та кольору.

     Це особливо важливо:

 • під час ознайомлення з новою лексикою;
 • при вивченні граматичного та краєзнавчого матеріалу, коли яскраві картинки з екрану сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

 Найбільш продуктивними є презентації, в яких після пояснення матеріалу є вправи на закріплення. Ці вправи учні виконують колективно прямо з екрану.

А якщо презентація оформлена ще й звуковими ефектами (наприклад, аплодисментами при правильній відповіді), вона стає гарним стимулом для роботи.

Мої  презентації :

 1. The theme: «Summer holidays»

 

 

 

 

 

 

 1.   BIGGER! STRONGER! FASTER!

 

 

 

 

 

 

 1. Презентація для формування граматичних навичок

«Ступені порівняння прикметників та прислівників»

 

 

 

 

 1. Презентація для формування граматичних навичок
  «Мовні зразки з дієсловом have got»

 

 

 

 

 

 

Одним з головних помічників вчителя є Інтернет. Для вчителів іноземної мови. Інтернет відкрив кордони всіх країн, з’явилася можливість спілкуватися з носіями мови. Можливості використання Інтернет безмежні: краєзнавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет та журналів, необхідна література. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути самоціллю. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності. Щодо інформаційних сайтів, то  учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності.

Відтепер маю справжніх помічників в Інтернеті - наступні навчальні сайти:  

 

promo_lead_nano20100901

 

 

 Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від таких факторів:

 •               чіткого формулювання завдань;
 •               конкретних вказівок щодо їх виконання;
 •               добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів;
 •               вмілого використання часу і простору.

 

Інтернет стає все більш необхідною умовою одержання і передачі інформації з будь-якої спеціальності. Сучасні засоби зв'язку з партнерами, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет припускають досить вільне володіння не тільки комп'ютерними технологіями, а й іноземними мовами. Основна інформація в мережі англійською мовою. Це реальність, з якою доводиться рахуватися.

Отже мультимедійні техноло­гії роблять урок наочнішим, жвавішим, цікавішим, сучас­нішим. І можна впевнено сказати, що методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу сприяє наступному:

- посиленню мотивації навчання учнів;

- вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку;

- зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;

- підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;

- демонстрації можливостей комп’ютера не лише як засобу для гри.

Крім того уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:

- сформувати мотивацію до навчання взагалі;

- засвоїти базові знання з предмета;

- сформувати навички самоконтролю.

 Дякуючи широким можливостям мультимедійної презентації на уроці вчитель може:
• змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування;
• навчити мову не аналітично, а критично (формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою);
• підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь;
• викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних (так звана інформаційна прогалина – невід’ємна складова інтерактивного обміну інформацією);
• виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

І тоді учні вчаться
• читати з метою вибіркового отримання інформації;
• точно записувати необхідну інформацію;
• оформляти короткі повідомлення;
• точно і стисло викладати думку;
• визначати тему та основні ідеї тексту і записувати їх;
• формулювати своє ставлення до прочитаного;
• оформляти пункти плану;
• користуватися словником і довідковою літературою.

Вважаю, що в арсеналі сучасного вчителя англійської мови доцільною є організація інтерактивного навчання, яка  передбачає створення життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та певної ситуації. Інтерактивне навчання – це сукупність  різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. Інтерактивні методики розраховані не на  запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук шляхів її вирішення.

Базова модель інтерактивного навчання включає в себе 5 етапів:

 • мотивація;
 • оголошення теми та очікуваних навчальних результатів;
 • надання необхідної інформації;
 • інтерактивна вправа;
 • рефлексія

Мета першого етапу  сфокусувати увагу учнів  на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми за допомогою методів «мозковий штурм», «мікрофон», тощо.

Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності , тобто того, чого  вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель досягається на другому етапі уроку.

Третій етап уроку – дає дітям достатньо інформації , для того, щоб на її основі за мінімально короткий час вони могли виконувати практичні завдання.

Інтерактивна вправа - центральна частина заняття – її метою є засвоєння навчального матеріалу , досягнення результатів уроку. На цьому етапі найчастіше я використовую сенкани, гронування, створення асоціативного куща, діаграми та інше.

Останній етап уроку - рефлексія, мета якого – усвідомлення отриманих результатів.

Отже, можна зробити наступні висновки:

ІКТ можуть бути  використані на любому етапі уроку:

 1. для визначення теми року за допомогою питань по темі, яка вивчається, створюючи проблемну ситуацію
 2. як супровід під час пояснення (презентації, схеми, малюнки, відео фрагменти)
 3. як інформаційно-навчальний посібник
 4.  для контролю учнів

Сучасні інформаційні технології вимагають впровадження нових підходів до навчання.  Використання ІКТ перетворює вчителя з автори­тарного транслятора готових ідей на натхненника, здатно­го розбурхати інтелектуальний і творчий потенціал учня.

Ефективність використання ІКТ залежить від того наскільки грамотно вчитель володіє методикою  роботи з ними.

Використання ІКТ сприяє підвищенню ефективності оволодіння іноземною  мовою, являється засобом підвищення результативності навчальної праці школярів, особливо на середньому та старшому етапах, коли учні втрачають інтерес до предмета і віру в успіх. Узагальнюючи досвід використання комп’ютера , мультимедійних технологій, та відеофільмів на уроках іноземної мови, можна зробити висновок про ефективність використання інформаційних комп’ютерних технологій по наступним пунктам:

 1. Загальнокультурний розвиток учнів.
 2. Удосконалення навичок володіння комп’ютером.
 3. Удосконалення мовного рівня.
 4. Індивідуалізація навчання  (диференційовані завдання)
 5. Самоствердження учнів.
 6. Підвищення мотивації у вивченні мови.
 7. Економія витрачання матеріалів вчителем (не має необхідності створювати незліченні карточки, друковані матеріали).
 8. Естетичність презентації навчальних матеріалів.
 9. Удосконалення процесу перевірки робіт учнів.
 10.  Підвищення авторитету вчителя (« іде в ногу з часом»).
 11.  В учнів з’являється  бажання самостійно отримувати знання.

Новизна роботи з комп‘ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за ступенем складності.

Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху.

Працюючи на комп‘ютері учень має можливість довести до кінця вирішення завдання.

Використання комп’ютерних технологій робить урок привабливим та сучасним. Це урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам‘ять, мова, уява, інтерес до навчання, з’являються нові можливості для розвитку гармонічної  індивідуальності, здібної до колективної співпраці.

Але жоден комп’ютер не замінить живого спілкування з учителем. Більш розумним є  використання комп′ютера на занятті як фрагмента уроку.  Сучасні ІКТ дозволяють підвищити рівень навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації. Важливим є те,що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і,  таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності.   

І все ж як би не заманливо було постійно використовувати комп’ютерні мультимедійні технології на уроках, ніщо і ніколи не зможе замінити самого вчителя. Лише розумне  та комплексне поєднання всіх методичних прийомів, які є в розпорядженні вчителя, зможе дати бажаний результат.


Список використаної  літератури

1. Демченко В.В. Виховання обдарованої дитини.

2. Журнал« Іноземні мови в школі» № 3 2004

3. Носонович В.В.Параметри автентичного тексту

4. Вороніна Г.І. Організація роботи з автентичними текстами молодіжної преси в  старших класах.

5. Казачінер О.С. Використання відео курсів на уроках англійської мови.

 

 

1

 

docx
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
1399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку