Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Лекція "Економіка зернопродуктового виробництва"

Про матеріал
Сучасні соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають перебудови всієї системи освіти і, в першу чергу, реформування педагогічної освіти в контексті положень Болонської декларації.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка зернопродуктового виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сучасні соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають перебудови всієї системи освіти і, в першу чергу, реформування педагогічної освіти в контексті положень Болонської декларації. Потреби часу вимагають вивчення особливостей європейських підходів до підготовки конкурентоспроможних фахівців. Сучасний викладач повинен дати студентам не тільки міцні професійні знання, уміння, навички, але й навчити їх жити самостійно й успішно само реалізуватися в сіті швидко змінюваного ринкового простору.

Тому головним завданням викладачів є надання можливостей студентам проявити свої таланти і здібності, розкрити свій творчий потенціал. Найбільшого значення набуває розробка і залучення у навчальний процес нових інноваційних педагогічних технологій, які ґрунтуються на принципах створення  комфортних умов навчання, свободи творчості, використанні науки і техніки.

Серед інноваційних технологій, що застосовуються в навчальному процесі, важливе місце посідають інтерактивні технології навчання, які мають особистісну та фахову зорієнтованість, тому що спрямовані на розвиток особистості та її самореалізацію у професійній діяльності та життєтворчості.

Інтерактивність навчання, як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен, хто навчається, відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх його учасників. Спільна діяльність студентів в процесі пізнання, оволодіння навчальним матеріалом означає, що кожний вносить в цей процес свій особистий індивідуальний вклад, що йде обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності. Причому відбувається це в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації та співпраці.

 

Сценарій заняття

на тему: «Економіка зернопродуктового виробництва»

 

Мета:

навчальна: ознайомити студентів з народногосподарським значенням, розвитком і розміщенням виробництва зерна; розглянути показники та напрями підвищення ефективності виробництва зерна;

виховна: виховувати любов до обраної професії, господарське ставлення до землі як найбільшого багатства України, почуття відповідальності;

розвивальна: розвивати економічне мислення, навчальний та пізнавальний інтерес;

Методи викладання: розповідь  з  елементами  бесіди, демонстрація, елементи рольової гри, кейс-методу.

Вид заняття:  проблемна  лекція

 

Хід заняття

 

1. Організаційна частина (бесіда)

Перевірка присутності студентів на занятті, готовності студентів, аудиторії до заняття.

2. Представлення гостей:

3. Актуалізація опорних знань студентів: підготовка студентів до сприйняття та обговорення нового матеріалу, бесіда, виконання тестів на ПК,  розв’язування задачі та  кросворду з використанням дошки «Міміо».

Усне опитування

Запитання:

1. Назвіть показники економічної ефективності діяльності підприємства.

Відповідь: прибуток та рівень рентабельності.

Запитання:

Як розраховується:

  • прибуток;
  • рівень рентабельності?

Відповідь:

  • прибуток розраховується як різниця між грошовими надходженнями підприємства та повною собівартістю.
  • рівень рентабельності розраховують діленням прибутку на повну собівартість і множать на 100.

Виконання тестів на ПК

Тестові завдання

1. Результат тих чи інших заходів, які проводяться в сільськогосподарському   виробництві, і характеризуються підвищенням урожайності культур та продуктивності тварин :

1.  інновація;

2. ефект;

3.  інтенсифікація;

4.  спеціалізація.

2. Узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика якої відображається у високій результативності живої та уречевленої праці це:

1.  інновація;

2.  інтенсифікація;

3.  ефективність виробництва;

4.  спеціалізація.

3. Ефективність, яку відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати:

1.  економічна;

2.  соціальна;

3.  екологічна.

4.  виробнича.

4. Процентне відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції – це:

1.  рентабельність;

2.  норма прибутку;

3.  дохід;

4.  виручка.

  5. Рентабельність витрат діяльності визначається:

1.  відношенням чистого доходу до собівартості реалізованої продукції і помноженого на 100;

2.  відношенням валового прибутку до собівартості реалізованої продукції і помноженого на 100;

3.  відношенням чистого прибутку до витрат діяльності і помноженого на 100;

4.  відношенням фінансового результату від звичайної діяльності до витрат діяльності і помноженого на 100.

6. Які фактори впливають на зміну рівня рентабельності від реалізації продукції?

1.  ціна і повна собівартість реалізованої продукції;

2.  прибуток і повна собівартість реалізованої продукції;

3.  прибуток і виробнича собівартість реалізованої продукції;

4.  ціна і кількість реалізованої продукції.

7.  Основною умовою одержання підприємством прибутку є:

1.   задоволення попиту споживачів;

2.  перевищення доходів над витратами;

3.   здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

4.   перевищення витрат над доходами.

8. Валовий дохід підприємства визначається як:

1.  різниця між матеріальними витратами і прибутком;

2. різниця між виручкою та матеріальними витратами;

3.  різниця між чистим прибутком і собівартістю;

4.  різниця між виручкою і прибутком.

9. На суму виручки від реалізації продукції впливають такі основні фактори:

1.  попит на продукцію і ціна;

2.  собівартість і ціна;

3.  собівартість і кількість реалізованої продукції;

4.  кількість реалізованої продукції і ціна.

10. Прибуток підприємства – це:

1.  виручка від реалізації продукції;

2.  грошове вираження вартості товару;

3.  різниця загального доходу і ПДВ;

4. частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і   реалізацію продукції.

 

Розв’язування задачі  з використанням дошки «Міміо».

Визначити показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в ТОВ «Світанок». Виручка від реалізації продукції – 10852,3 тис. грн., в т. ч. рослинництва – 5298,6 тис. грн., тваринництва – 5528,7 тис. грн. Повна собівартість реалізованої продукції – 9221,6 тис. грн., в т. ч. рослинництва – 3657,6 тис. грн., тваринництва – 5550,1 тис. грн.

Показник

Розрахунок

Результат

Прибуток, тис.грн.

 

 

в тому числі:

 

 

- в рослинництві

 

 

- в тваринництві

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

в тому числі:

 

 

- в рослинництві

 

 

- в тваринництві

 

 

 

Розв’язок:

Прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю.

Рівень рентабельності визначається відношенням прибутку до повної собівартості і виражається у відсотках.

Показник

Розрахунок

Результат

Прибуток, тис.грн.

10852,3 – 9221,6

1630,7

в тому числі:

 

 

- в рослинництві

5298,6 – 3657,6

1641,0

- в тваринництві

5528,7 – 5550,1

-21,4

Рівень рентабельності, %

1630,7 : 9221,6 х 100

17,7

в тому числі:

 

 

- в рослинництві

1641,0 : 3657,6 х 100

44,9

- в тваринництві

-21,4 : 5550,1 х 100

-0,4

Із розрахованих показників видно, що ТОВ «Світанок» є прибутковим і рентабельним підприємством – прибуток становить 1630,7 тис.грн., рівень рентабельності – 17,7%.  Галузь рослинництва також прибуткова: прибуток – 1641,0 тис.грн., рівень рентабельності – 44,9%. Галузь тваринництва збиткова: збиток становить 21,4 тис.грн., рівень збитковості – 0,4%.

Розв’язування  кросворду з використанням дошки «Міміо».

1.

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

К

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Т

 

 

 

1. Поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток. (Рентабельність)

2. Показник, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами  (Ефективність)

3. Ефективність, що характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, які використовуються в сільському господарстві як засоби виробництва. (Технологічна)

4. Ефективність, що характеризує співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. (Економічна)

5. Показник, що визначається як різниця між виручкою від реалізації та повною її собівартістю (Прибуток)

4. Повідомлення   теми,   формування   мети   та   основних    завдань.

(розповідь, пояснення).


5. Мотивація навчальної діяльності (бесіда).

Викладач: історично так склалося, що переважна більшість наших предків займалася землеробством. Протягом року хлібороб працював не покладаючи рук. Від того, як защедрив урожай, залежали статки селянина, його добробут і майбутнє. Лише після закінчення жнив селянин міг собі дозволити перепочити. Адже вирощене зерно зібране, а нива засіяна дорідною озиминою.

Дана тема є актуальною тому, що зернове господарство країни являється основою для функціонування багатьох галузей і сфер діяльності: основа харчування людини, найважливіший корм для галузі тваринництва, сировина для переробної промисловості тощо.

Студент: вірш «Притча про сіяча».

Вийшов сіяч у поле.

Ранок, чорніє рілля.

Прийме зерно, як долю,

Зранена плугом земля.

Ті золоті зернини

У сіячевій жмені –

Плоду чекання, нині

Повні снаги й натхнення.

Впали одні обіч шляху,

Що в далину курився.

Стали обідом птаху –

Марно сіяч трудився.

Інші – на грунт кам’янистий.

Швидко рости почали.

Сонце зійшло променисте –

Швидко вони пов’яли.

Ще одні впали між терен.

Вигнався той – поглушив.

Не дочекатися зерен,

Тільки бур’ян лишивсь.

Решта на добру землю

Впали в обійми ниви.

Золотом сяють стебла

У промінцях пестливих.

…Чути коси голос,

Пісня женців тане…

Пада рясний колос -

Хлібом зерно стане.

 

6. Вивчення нового матеріалу.

План:

  1. Народногосподарське значення виробництва зерна
  2. Розвиток і розміщення виробництва зерна
  3. Ефективність розвитку зернопродуктового виробництва
  4. Напрями підвищення ефективності виробництва зерна

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, 11 клас, Сценарії
Додано
12 березня 2019
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку