2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Лекція на тему: Методика проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

Про матеріал
Конспект лекційного занчяття з теми: Методика проведення інтегрованих уроків в початкових класах.
Перегляд файлу

 

 

 

Лекція

 

Тема: Методика проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

Мета:

 •  Ознайомити студентів з поняттям інтеграція та сутністю інтегрованих уроків.
 • Розвивати логічне та критичне мислення студентів і розумові здібності.
 • Виховувати охайність при веденні конспектів.

 

План

 

 1. Інтегровані уроки як один з методів розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.
 2. Класифікація інтегрованих уроків.
 3. Методика проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

Висновки

Список використаних джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інтегровані уроки як один з методів розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

 

Сучасна освіта характеризується системними змінами в структурі та змісті, постійним оновленням, пошуком нових методів, прийомів які сприяють кращому засвоєнню знань. Переосмислення пріоритетів навчання, ролі учня як суб'єкта навчально-виховного процесу, а також суспільні зміни, обумовлюють нетрадиційні підходи до вирішення багатьох освітніх проблем. Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інтеграція її змісту. 

Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягнути цілісності знань, розкрити творчі здібності.

 

Інтеграція – це процес і результат створення нерозривно пов’язаного, єдиного, суцільного. У навчанні вона здійснюється шляхом злиття в одному синтезованому курсі елементів різних навчальних предметів.

Є три рівні інтеграції:

 • Внутрішньо предметна - інтеграція понять всередині окремих навчальних предметів;

-  Міжпредметна - синтез фактів, понять, принципів і т.д. двох і більше    дисциплін, що і повинен використовувати педагог при підготовці інтегрованого   уроку;

- Транс предметна - синтез компонентів основного і додаткового змісту освіти.

 

Міжпредметні зв’язки передбачають включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення його  теми. Це окремі короткочасні моменти уроків, які сприяють глибшому сприйманню та осмисленню якогось окремого поняття.

Наприклад, на уроці читання в 3 класі, аналізуючи оповідання О.Донченка « Лісовою стежкою », в бесіді активізують ознаки картин природи середини осені, залучаючи дитячі малюнки із зображенням осіннього лісу, повторюють матеріал із природознавства про яруси лісу. В цьому разі на уроці читання маємо справу з між предметними зв’язками уроків природознавства та образотворчого мистецтва.

Якщо ж проводити урок на тему « Художній образ осіннього лісу», на якому зінтегровано зміст з різних предметів, й учні включаються в різні види діяльності, щоб в їхній свідомості та уяві виник літературно – художній образ осіннього лісу, то такий урок вважають інтегрованим.

Особливістю інтегрованого уроку є те, що на ньому поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядковані одній темі.

Тому дуже важливо чітко визначити головну мету даного інтегрованого уроку, те, як він сприяє цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні.

Методичне проведення інтегрованих уроків потребує дуже високого професіоналізму та ерудиції вчителів.

 

Основні завдання інтегрованих уроків :

 

 • створення передумов для всебічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища;
 • формування системного мислення;
 • збудження уяви;
 • позитивного емоційного ставлення до пізнання;

 

Урок повинен підпорядковуватися одній головній меті, а не бути безладною мозаїкою окремих картин. Тому заздалегідь потрібно визначати інтегровані уроки, зіставляючи матеріал різних предметів, визначаючи теми, близькі за змістом або метою використання. Адже до інтегрованих уроків слід готуватися не лише вчителеві, а й учням.

 

Мета інтегрованих уроків :

 

 • формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної діяльності;
 • формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями між предметних зв’язків, опорними схемами;
 • підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу;
 • виявлення творчих здібностей учнів та їх особливостей;
 • створення творчої атмосфери в колективі учнів;
 • підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;
 •  реалізація розвивальної функції навчання.

 

 

 

Відмінність інтегрованого уроку від звичайного :

 

предметом вивчення на такому уроці є багатопланові об’єкти, інформація про сукупність яких міститься в різних навчальних дисциплінах;

широка палітра використання між предметних зв’язків при різнобічному розглядуванні однопланових об'єктів;

своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, що сприяють його організації та реалізації поставлених цілей;

Відомо, що будь – яка  діяльність починається з підготовчого етапу. Урок спочатку « народжується » в думці й тільки потім реалізується на практиці, аналізується, вдосконалюється. Саме в цьому розвиток творчої особистості пов'язаний з технологією проектування.

 

У цілому підготовка до інтегрованого уроку – проектування – відбувається в кілька етапів :

 

Моделювання уроку – створення умовної моделі, версії, концепції інтегрованого уроку.

Конструювання уроку – так званий « конструктор » може мати вигляд плану уроку, конспекту сценарію.

Створення проекту уроку – проект уроку – записана на папері структура педагогічного процесу відповідно з визначеною метою. Інтегрований урок як педагогічна система визначають його завдання, головні з яких пов’язані з розвитком творчої особистості.

 

Переваги інтегрованого уроку :

дозволяє учням здійснити засвоєння знань з предмета в сукупності з іншими науками;

сприяє формуванню пізнавального інтересу;

 

Крім інтеграції, яка є необхідна в початковій школі для забезпечення оптимальних умов для розвитку творчої особистості молодшого школяра, велику увагу приділяють технології навчально – виховного процесу як моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети.

 

 1. Класифікація інтегрованих уроків.

 

Інтегровані уроки можуть поділятися залежно від:

 • навчальних предметів, що інтегруються:

– урок рідної мови і мовлення з образотворчим мистецтвом;

– урок рідної мови і мовлення з ознайомленням з навколишнім світом (природознавством);

– урок рідної мови і мовлення з художньою працею;

– урок рідної мови і мовлення з народознавством тощо;

 • визначення мети уроку:

– урок з автономними цілями;

– урок з домінуючими та супровідними цілями;

 • місця проведення уроку:

– уроки, що проводяться у класній кімнаті;

– поза класом:

        урок у залі, музеї, на виставці; урок творчості серед природи;

– комплексна форма (класна у поєднанні з позакласною);

 • тривалості уроку:

– академічний урок;

– спарений (два-три 45- чи 30-хвилинних уроки);

 кількості інтегрованих уроків:

– подвоєні (інтегрування змісту двох навчальних предметів);

– потроєні (інтегрування змісту трьох навчальних предметів).

 • За дидактичною метою:
 • Тип уроку: застосування знань на практиці

Основні форми уроків даного типу:

 1. рольові та ділові ігри;
 2. практикуми;
 3. уроки захисту проектів;
 4. подорож;
 5. екскурсія;
 6. урок творчого пошуку.

 

На цих уроках, мобілізуючи теоретичні знання, діти включаються в експериментальну, дослідницьку, пошукову та частково-пошукову діяльність. У дітей формуються наукові погляди, цілісний світогляд.

 

 • Тип уроку: урок повторення, систематизації та узагальнення знань, закріплення умінь
  1.  повторювально- узагальнюючий урок;
  2. диспут;
  3. гра (КВН, щасливий випадок, поле чудес, конкурс, вікторина);
  4. театралізований урок (урок-суд);
  5. урок- вдосконалення;
  6. заключна конференція;
  7. заключна екскурсія;
  8. оглядова лекція;
  9. оглядова конференція;
  10. урок-бесіда.

Цей урок сприяє найбільшій інтеграції та реалізації міжпредметн их зв'язків. Форми даного типу уроку.

 

 • Урок повторення и узагальнення

Урок повторення й узагальнення може використовуватися при можливості об’єднання матеріалу суміжних дисциплін навколо однієї мети, поєднання тим самим повторення і закріплення знань, умінь і навичок з різних предметів на одному уроці чи паралельних уроках. урок контролю та перевірки знань і умінь.

 

 • Урок творчого пошуку

 Урок творчого пошуку передбачає, що діти самостійно шукають вирішення поставленої проблеми, інформацію для відповіді на питання, додаткові відомості з даної теми. Методи пошуку повинні бути попередньо добре продумані вчителями й засвоєні учнями на попередніх заняттях. Такий урок може мати високу ефективність.

 

 1. Методика проведення інтегрованих уроків в початковій школі.

 

Етапи розробки і підготовки інтегрованих уроків

 

 Першим етапом даної роботи є :

 • вивчення та узгодження навчальних програм з предметів ;

 • розгляд інтегрувального змісту взаємопов'язаних тем з предметів ,

 • вибір теми та мети уроку з міжпредметних змістом.

  Навчальні програми необов'язково повинні бути ідентичні , головне - виявити загальні напрями даних тем; обговорити і сформулювати загальні поняття , узгодити час їх вивчення; для цього необхідні взаємні консультації вчителів .

 Головне завдання - позначити мету майбутнього інтегрованого уроку або інтегрованого курсу.

 

 

Другий етап:

 • Вибір форми інтегрованого уроку .
 • Складання плану уроку ,
 • Визначення методів контролю та оцінки школярами методів і засобів навчання . Особливу увагу приділяється взаємодії ( взаимоувязке ) змісту навчання , проведення попереднього хронометражу часу майбутнього уроку .

 При складанні конспекту уроку слід чітко розподілити кількість часу , що відводиться кожному педагогу і строго дотримуватися даного регламенту.

       Кожен вчитель готує свою частину уроку з урахуванням виділеного часу ( презентацію для учнів ; роздатковий матеріал; завдання для уроку; питання для самоперевірки і т.д.) , а потім весь зібраний матеріал об'єднують в єдине ціле.

 

Третій етап:

 • слід звернути особливу увагу на організацію інтегрованого уроку: ретельно продумати розташування необхідного обладнання, щоб не витрачати час на його пошуки або розвішування під час уроку;
 • продумати форми організації практичної роботи учнів і розставити відповідно столи;
 • заздалегідь розкласти на столах необхідний роздатковий і робочий матеріал.

 Все це необхідно для більш раціонального використання часу, відведеного на урок.

 

 

Рекомендована структура інтегрованого уроку:

 • І. Організація класу
 • ІІ. Повідомлення теми, мети та завдання уроку
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
 • І V . Актуалізація та коригування опорних знань з усіх інтегрованих предметів

Під час актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої - актуалізація знань з усіх інтегрованих предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка цього етапу уроку потребує від учителя особливої уваги: бесіда повинна бути змістовною, лаконічною, чіткою. Саме тому, об'єднання змісту навчальних дисциплін значно скорочує час на їх опанування і забезпечує різнобічне сприймання предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції.

 • V . Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ
 • V І. Творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації
 • V ІІ. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень дітей
 • V ІІІ. Підбиття підсумків інтегрованого уроку

 

 

 

 

 

Висновки.

Характерною особливістю початкової школи більшості закордонних країн стало навчання за інтегрованими курсами. Так, читання, письмо, усне мовлення об'єднані в мистецтво мовлення; відомості з історії, географії, громадянського права - у суспільствознавство; відомості з фізики, хімії, астрономії - у природознавство тощо  

Методика проведення інтегрованого уроку вимагає від учителя високого професіоналізму та ерудиції. Якщо такі нестандартні уроки відбуваються систематично, це значно впливає на розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів. О.Савченко зазначає, що «змістовні, цілеспрямовані інтегровані уроки вносять  у звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою знімають суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно і системно сприйняти деякі поняття, явища»

         На жаль,  предметні програми в початковій школі складені так, що знання дитини залишаються розрізненими, розчленованими по предметних ознаках і тому необхідно використовувати систему інтегрованих уроків.
Адже інтегровані уроки в початковій школі покликані навчити дитину з найперших кроків у школі уявляти світ як єдине ціле, в якому все взаємопов'язане.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел.

 

 1.  Бех І. Інтеграція як освітня перспектива: навч. посібник / І. Бех. К.: Початкова школа, 2002.
 2. Безрук Г. З  досвіду проведення інтегрованніх уроків /  Г. Безрук. К.: Початкова ш кола, 2000.
 3. Звєрєв І.Д. Максимова В.Н. Міжпредметні зв'язки в сучасній школі: навч посібник / І. Д. Звєрєв, В.Н. Максимова. М.: Педагогіка, 1981. - 160 с. 
 4.  Підласий І.П. Педагогіка початкової школи: навч. посібник / І.П. Підласний. М.: ВЛАРОС, 2001. - 232 – 234 с.
 5. . Андрєв М. Інтегративні тенденції в навчанні: навч. посібник / М. Андрєв. К.:  Народна просвіта, 1986. - 176 с.
 6. Колягін Ю.М. Алексенко О.Л. Інтеграція шкільного навчання: навч.посібник / Ю.М. Колягін, О.Л. Алексенко. К.:  Початкова школа. 1990.  - 28 – 31 с. 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
24 жовтня 2019
Переглядів
1556
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку