Математична гра "Найрозумніший"

Про матеріал
Математична гра "Найрозумніший" призначена для позакласної роботи з математики для учнів 11 класів. Гра розроблена у програмі PowerPoint і імітує телевізійну гру. Розробка працює завдяки посиланням, тому доречно переглядати її у режимі демонстрації слайдів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Математична гра «Найрозумніший»Вчитель математики С. В. Лавренко

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Обери правильний варіант відповіді1. Швець мав 16 метрів сукна від якого відрізав щодня 2м. на який день він відріже останній кусок?А). 8 Б). 7 В).16 Г). 152. Скільки у десятковій системі числення цифр?А). 9 Б). безліч. В). 10 Г). 1 трильйон3. Що означає «нуль» в перекладі з латинської?А). нічого. Б). ніякий. В). сам собіГ). круглий4. У скільки разів збільшилося число якщо його збільшили на 100%?А). у 2 рази. Б).у 1,5 раза. В). в 3 рази. Г). у 100 разів

Номер слайду 4

5. З чотирьох завдань учень розв’язав 3. На скільки відсотків він виконав завдання?А). 50%Б). 100%В). 25%Г). 75%6. Число 12 має …А). 5 дільників. Б). 4 дільники. В). 6 дільників. Г). 3 дільники7. Сума коренів рівняння х2-4х+3=0 рівна …А). 4 Б). -4 В). 3 Г). -38. Відношення прилеглого катета  до гіпотенузи це …А). косинус кута. Б). синус кута. В). тангенс кута. Г). котангенс кута. Обери правильний варіант відповіді

Номер слайду 5

9. Де знаходиться центр коло, описаного навколо будь-якого трикутника?А). в точці перетину медіан трикутника. Б). в точці перетину бісектрис трикутника. В). в точці перетину висот трикутника. Г). в точці перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника10. Скільки кутів утворюють три промені, що виходять з однієї точки?А). 6 Б). 4 В). 3      Г). 211. Чому рівна площа квадрата периметр якого 4 м?А). 4м2 Б). 2 м2 В). 16 м2 Г). 1 м212. Хто є автором слів «Ніякої вірогідності немає в науках там, де не можна прикласти жодної з математичних наук»?А). Леонардо да ВінчіБ). Софія Ковалевська. В). Ейнштейн. Г). Лейбніц. Обери правильний варіант відповіді

Номер слайду 6

13. Хто зайвий у цьому ряду?А). Вієт. Б). Піфагор. В). Лейбніц. Г). Фалес14. Доведення невірного твердження називається …А). абсурдом. Б). софізмом. В). оптимізмом. Г). трактатом15. Символ D у римській системі числення означає…А). 100 (С)Б). 500 В). 1000 (М)Г). 200 (СС)16. Яке слово зайве?А). планіметрія. Б). парабола. В). тригонометрія. Г). комбінаторика. Обери правильний варіант відповіді

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Додатковий ТУР17. Яка з фігур, що мають однаковий об’єм має найменшу площу поверхні?А). куля. Б). куб. В). конус. Г). Призма18. Радіус кола, заданого рівнянням (х-4)2+(у+1)2=9 рівний …А). 3 Б). 2 В). 9 Г). 119. Якщо катети трикутника рівні 6см і 8см, то гіпотенуза цього трикутника рівна …А). 9см Б). 7см. В). 10см. Г). 11см20. 1 літр – це …А). 1 куб. мм. Б). 1 куб. см. В). 1 куб. дм. Г). 1 куб м

Номер слайду 9

Відомий математик2   2   4   1   6   7{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}1 АБВ2 ГДЕЄ3 ЖЗИІ4ЇЙКЛ5 МНО6 ПРС7 ТУФХ8 ЦЧШЩ9 ЯЮЬ

Номер слайду 10

{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Трикутники. Співвідношення у прямокутному трикутникуІменовані числа. Тригонометрія. ПлощіВектори. Об’єми. Функції іграфіки. Властивості степенів і многочленів. Чотирикутники. Секрет. РівнянняІІІ раунд

Номер слайду 11

Трикутники. Трикутник у якого один кут рівний 900? Трикутник у якого дві сторони рівні? 3. Відрізок що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони?4. Що можна обчислити у трикутнику за формулою 1/2ah5. Синусом кута у прямокутному трикутнику називають .6. Як розміщена середня лінія трикутника по відношенню до однієї із сторін трикутника? 7. Де знаходиться центр кола вписаного в прямокутний трикутник? 8. У якому трикутнику висота і медіана співпадають? 9. Скільки тупих кутів у тупокутному трикутнику? 10. Скільки гострих кутів у гострокутному трикутнику? 11. Як називається найбільша сторона у прямокутному трикутнику? 12. Де знаходиться центр коло описаного навколо тупокутного трикутника?

Номер слайду 12

Співвідношення у прямокутному трикутнику1. Як називають сторони у прямокутному трикутнику?2. Як називають відношення прилеглого до даного кута катета до гіпотенузи?3. Як називають відношення протилежного до даного кута катета до гіпотенузи?4. Як називають відношення протилежного катета до прилеглого? 5. Як формулюється теорема Піфагора? 6. Чому рівна сума двох гострих кутів у прямокутному трикутнику ? 7. Катет прямокутного трикутника а, а прилеглий до нього кут β. Чому рівна гіпотенуза? 8. Чому рівний катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута рівного 300?9. Який катет більший, той що лежить проти кута 300 чи 600? 10. Катет прямокутного трикутника рівний 5см, а один з гострих кутів , то другий катет рівний? 11. Гіпотенуза рівна а , а один з гострих кутів α. Чому рівний катет протилежний до цього кута? 12. Чому рівний тангенс кута в 450?

Номер слайду 13

Іменовані числа1.    Скільки 1 тонна містить кілограмів? 2.      Скільки 1 гектар містить метрів квадратних? 3.      Скільки центнерів містить тонна? 4.      Скільки літрів містить 1 кубічний метр?5.      У скільки разів 1 кілограм більший від 1 грама? 6.      Скільки сантиметрів кубічних міститься в 1 метрі кубічному? 7.      Скільки сантиметрів квадратних міститься у одному метрі квадратному? 8.      Скільки секунд становить 1 година? 9.      Швидкість рівна 72км/год, скільки це метрів за секунду? 10.  Скільки хвилин у годині? 11.  Яку частину години триває урок? 12.  Що більше 36 км/год чи 15 м/с?

Номер слайду 14

Чотирикутники1.      Чотирикутник у якого всі сторони паралельні називається …2.      Як називається чотирикутник у якого дві сторони паралельні , а дві ні? 3.      Паралелограм у якого всі кути рівні називають …4.      У якого паралелограма діагоналі рівні?5.      Як обчислити площу прямокутника? 6.      Як розміщені діагоналі у ромба? 7.      Як називають трапецію у якої дві сторони рівні? 8.      Як називають трапецію у якої є кут 900? 9.      Що таке периметр чотирикутника? 10.  Чому рівна сума всіх внутрішніх кутів чотирикутника? 11.  Скільки діагоналей має чотирикутник? 12.  Чому рівний радіус коло вписаного у квадрат?

Номер слайду 15

Тригонометрія. Основна тригонометрична тотожність? Відношення синуса кута до косинуса цього кута називають? Відношення косинуса кута до синуса цього кута називають? Добуток тангенса і котангенса рівний? Графік функції синуса називають? Скільки коренів має рівняння sinx=2? Скільки коренів має рівняння cosx=1/3? Функція y=tgx зростаюча чи спадна? Для яких кутів тангенс немає смислу? Скільки рівний синус кута 300? Скільки рівний косинус кута 600? Скільки рівний тангенс 450?

Номер слайду 16

Площі1. Формула Герона? 2. Одиниці вимірювання площі? 3. Площа круга? 4. Площа квадрата? 5. Площа поверхні куба? 6. Прилад для вимірювання площі? 7. Площа трапеції? 8. Площа прямокутника?9. Площа поверхні кулі? 10. Площа паралелограма? 11. Площа трикутника? 12. Площа квадрата з стороною 5 см?

Номер слайду 17

Вектори1. Вектор це … 2. Модулем вектора називають? 3. Які вектори називають рівними? 4. У колінеарних векторів координати … 5. Чому рівний модуль вектора (0;1).6. Чому рівний скалярний добуток двох перпендикулярних векторів? 7. Як додають вектори? 8. Якщо два вектора рівні і перший має координати (4;2), тоді вектор два має координати.. ? 9. Сумою векторів (1;0) і (0;1) є вектор..? 10. Чому рівний модуль суми двох перпендикулярних векторів з довжинами 3см і 4см?. Як розміщені вектори, якщо їх скалярний добуток дорівнює 0 ?12. Як називають вектори, що лежать на одній прямі і мають різні напрямки?

Номер слайду 18

Об’єми. Чому рівний об’єм куба? Чому рівний об’єм прямокутного паралелепіпеда? Як у практиці називають 1 кубічний дециметр Чому рівний об’єм кулі? Чому рівний об’єм призми? Чому рівний об’єм піраміди?Чому рівний  об’єм циліндра? Чому рівний об’єм конуса? Чому рівне відношення об’ємів подібних фігур? Як називається прилад для вимірювання об’ємів? Чому рівний об’єм 1 кілограма води? Що має більшу масу 1 літр олії чи 1 літр води?

Номер слайду 19

Функції і графіки1. Графіком квадратичної функції є?2. Незалежну змінну функції називають? 3. Коли парабола напрямлена вітками вниз? 4. Графік показникової функції називають? 5. Відносно якої прямої симетрична парна функція? 6. Як називають графік оберненої пропорційності? 7. Функція обернена до функції синуса називається? 8. Областю визначення функції є проміжок? 9. Десятковим логарифмом називають логарифм з основою? 10. Графіком лінійної функції є? 11. Область значень функції це значення залежної чи не залежної змінної? 12. Як називають графік функції у=х3?

Номер слайду 20

Властивості степенів і многочленів 1. При діленні степенів з однаковим основами показники.2. а0 дорівнює .3. Квадрат суми двочлена рівний .4. Різниця квадратів дорівнює .5. При піднесенні степеня до степеня показники .6. Суму квадратів двох чисел без подвоєного добутку цих чисел називають.7. а2-х2 =.8. При множенні степенів з однаковими основами їх показники .9. 52 = .10. 23 = .11. Яке число буде під коренем, якщо 2 занести під корінь: 2 кроненів з 2 .12. (142-132) =…

Номер слайду 21

Секрет. Цікаві задачі. Скільки горобець зробить кроків за 100 років?  Що буде з козою коли її мине 8 років? Цеглина важить 2 кг і ще пів цеглини. Скільки важить цеглина? У сім’ї у кожного з шести братів по сестрі. Скільки дітей у сім’ї? Величина кута 300. Чому буде дорівнювати його величина, якщо на нього дивитися у лупу з двократним збільшенням? Два хлопчики грали в шахи 2 години. Скільки часу гра у шахи кожен хлопчик? ( 2 год). Скільки граней має не підструганий шестигранний олівець?  (8). Учні вистроїлися в шеренгу на відстані 1м один від одного і зайняли 25 м. Скільки було учнів? (26)Чи може йти дощ два дні підряд? (ні). На  двох руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках (50). Археологи знайшли монету датовану 25 роком до нашої ери. Чи можливо це? (ні). Учень лягає спати в 8 годин вечора і заводить будильник на 9 годин ранку. Скільки годин буде спати учень? (1 годину).

Номер слайду 22

Рівняння. Що означає розв’язати рівняння? Що таке рівняння?Щоб знайти невідомий доданок треба … Квадратичним називають рівняння яке… Яке число є розв’язком рівняння 6=3х? За якої умови квадратне рівняння немає розв’язків?Як знайти невідомий від’ємник? Як знайти невідомий множник?  Скільки є розв’язків у  рівняння 0=6/х? Скільки розв’язків у рівнянні  0=0/х?Чому рівний розв’язок рівняння sinx=1? Чому рівний розв’язок рівняння cosx=0  

Номер слайду 23

Геометрична фігура 6 2 4 6 5 6{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}1 АБВ2 ГДЕЄ3 ЖЗИІ4ЇЙКЛ5 МНО6 ПРС7 ТУФХ8 ЦЧШЩ9 ЯЮЬ

Номер слайду 24

ІІІ тур{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}Жінки математики. Досконалі числа. Михайло Васильович Остроградський. Загальні знання

Номер слайду 25

{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435361100317282613415341129229211420197123624272313358231632256303518

Номер слайду 26

{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435361100317282613415341129229211420197123624272313358231632256303518341013151726282571224273133369111419202122293468161823253032351

Номер слайду 27

1. Хто ввів у математику поняття досконалого числа?

Номер слайду 28

2. Які числа називаються досконалими?

Номер слайду 29

3. Які досконалі числа були відомі піфагорійцям?

Номер слайду 30

4. Формула досконалого числа.

Номер слайду 31

5. Для чого вивчалися віруючими досконалі числа?

Номер слайду 32

6. Хто перший вивів формулу досконалого числа і чи була вона правильною?

Номер слайду 33

7. Хто вивів правильну формулу досконалих чисел?

Номер слайду 34

8. Скільки цифр містить десяте досконале число?

Номер слайду 35

9. Скільки часу працювала перша ЕОМ, щоб вивести алгоритм обчислення 25 досконалого числа

Номер слайду 36

1. Коли і де народився М. В. Остроградський?

Номер слайду 37

2. Що завжди носив у кишені маленький Михайлик?

Номер слайду 38

3. У скільки років Михайло Васильович поступив в Харківський університет?

Номер слайду 39

4. Чому Остроградському не видали диплом по закінченню університету?

Номер слайду 40

5. Членом яких академій наук був Остроградський?

Номер слайду 41

6. Хто про Остроградського сказав: «Цей слов’янський молодий юнак наділений великою проникливістю і надзвичайно освічений».?

Номер слайду 42

7. У якому місті за кордоном учився М. В. Остроградський?

Номер слайду 43

8. Яку назва мала його перша наукова праця?

Номер слайду 44

9. Якою діяльністю крім математичної займався Остроградський?

Номер слайду 45

1. Перша жінка математик з дійшовши до нас відомостей?

Номер слайду 46

2. Коли і да народилася відомажінка математик Софія Василівна Ковалевська?

Номер слайду 47

3. Яку назву мав журнал і де він видавався редактором якого була С. В. Ковалевська?

Номер слайду 48

4. За яку роботу Софія Василівна отримала премію Парижської академії наук?

Номер слайду 49

5. Про яку відому жінку математика відомий математик Александров сказав: «Самая крупная женщина математик, когда-либо сушествовавшая»?

Номер слайду 50

6. В якій області математики працювала український математик Клавдія Яківна Латишева?

Номер слайду 51

7. В яких галузях математики працювала доктор математичних наук український математик Олена Львівна Ющенко?

Номер слайду 52

8. Яка відома жінка математик зробила значний внесок у розвиток топології?

Номер слайду 53

9. Хто з відомих жінок математиків розв’язував свої задачі тайком під одіялом, так як батьки забороняли займатися математикою?

Номер слайду 54

1. Кому належать слова: «Математика не тільки наука, а й мистецтво і то прекрасне мистецтво».

Номер слайду 55

2. Які числа називаються взаємно простими?

Номер слайду 56

3. Які знання з математики дають можливість обчислити висоту дерева не залазячи на нього?

Номер слайду 57

4. Як правильно на землі розбити прямокутник за допомогою мотузок?

Номер слайду 58

5. Які системи числення ви знаєте?

Номер слайду 59

6. Три курки несуть три яйця за три дні. Скільки курок знесуть 10 яєць за 10 днів?

Номер слайду 60

7. У скільки разів 6-ий поверх вищий за 3-ій?

Номер слайду 61

8. Що повинні були робити учні Піфагора на протязі перший п’яти років навчання у його школі?

Номер слайду 62

9. Піфагор своїм учням говорив: « Не допускай ледачого сну на втомлені очі, перш ніж на три питання про день, що минув, не відповіси». Які це запитання?

Номер слайду 63

Вітаємо найрозумнішого учня серед 11-х класів ЗОШ №86

pptx
Додано
25 липня 2019
Переглядів
785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку