Матеріали для друку "Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови"

Про матеріал
Даний матеріал включає теорію про викоритсання інтерактивних вправ на уроках англійської мови та комплекс інтерактивних вправ для проведення цікавих уроків з викоритсаннням різноманітних ігор під час вивчення певних тем.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання інтерактивних вправ на уроках англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language is the dress of thought.

Samuel Johnson

    На початку нового тисячоліття знання іноземних мов стає невідємної частиною розвитку сучасного суспільства. Головною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітніх закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування у реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної професії.

                Проблема над якою я працюю : «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови».

 Мета дослідження:

 • розкрити значення інтерактивних технологій навчання під час формування комунікативної компетенції у школярів. Навчати своїх учнів так, щоб вони відчували себе невідємною частиною європейської спільноти.

 Завдання:

 •            розгляд суті та ефективності застосування інтерактивних технологій ; аналіз діяльності вчителя і учнів під час навчально-виховного процесу, розкрити їх позитивні та негативні сторони.
  Об'єкт дослідження: вплив інтерактивних технологій на процес формування комунікативної компетентності у школярів, формування знань, умінь і навичок.
  Предмет дослідження:
 •            інтерактивні технології – засіб активації мовленнєвої діяльності учнів..
            Методи дослідження:
 • досконале вивчення державних документів про освіту; критичний аналіз методичних джерел та фахових журналів; узагальнення передового педагогічного досвіду роботи вчителів;власний досвід.

Інноваційне значення полягає в розробці методичних рекомендацій для використання  інтерактивних методів навчання для формування комунікативної компетентності  учнів, розвитку творчої особистості.

      Комунікативна спрямованість навчального процесу є головною складовою сучасної теорії навчання. Це вимагає від сучасного вчителя володіння комунікативною методикою навчання іноземних мов, яка розглядає навчальну діяльність на уроці як діяльність спілкування.

Це потребує широкого використання інтерактивних форм навчання, які наближають учнів до умов реального спілкування.

     Ясна річ, шкільна освіта має оновлюватися і філологічна освіта не повинна стояти на місці, її зміст міняється під впливом потреб суспільства і прогресу наук. Все це потрібно довести до учнів - це і є основний обов'язок педагога. А для цього необхідна творчість учителя, його методична і предметна компетентність , широта кругозору, культурно-інтелектуальна ерудиція, висока професійна і педагогічна майстерність.

     І справжній, досвідчений учитель, якому не соромно за своїх колишніх учнів, який має ким пишатися,впродовж своєї діяльності використовував різні методи навчання, провів сотні нетрадиційних уроків( уроки-лекції, уроки-консультації, уроки-конкурси, уроки-розв’язання „ключових задач", залікові уроки і т.д.), хоч тепер це, можливо, вже належить до традиційних методів. Головне, щоб інновації не стали даниною моді. Але чи завжди обґрунтованою буде витрата часу, чи не більше отримали б учні-лідери, якби в цей час вони працювали над творчими завданнями, що стосуються даної теми, здійснювали наукові дослідження, тим більше, якщо вони вже визначилися зі своєю майбутньою професією і планують пов’язати своє життя зі знанням іноземної мови.

      Актуальність проблеми полягає в тому, що основною метою регіональної програми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес є створення самодостатньої моделі випускника як життєспроможної особистості, здатної до творчої самореалізації. Ключові компетентності визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми. В умовах інтеграції наук і виробництв недоліки в знаннях випускників відчуваються особливо гостро. Найістотніший з них - фрагментарність знань, безсистемність, формалізм, невміння використовувати вивчене у нестандартних ситуаціях, відсутність здатності аналізувати й узагальнювати. Одна з причин такого стану полягає в тому, що для учнів відомості, здобуті під час вивчення певного предмета, так і залишилися простою сумою понять, фактів, мало пов’язаних між собою або з матеріалом інших предметів.

        Поняття «комунікативної компетенції» визначається як знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих та створення власних програм мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. Вона включає в себе: знання основних понять лінгвістики мови – стилі, типи, способи зв'язку речень у тексті; уміння та навички аналізу тексту та власне комунікативні надбання. Комунікативну компетенцію слід розуміти у широкому та вузькому значеннях: у широкому – вона складається із мовної, мовленнєвої, соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенцій; у вузькому – як практичне опанування учнями мовленнєвими уміннями на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях. Доведено, що формування комунікативної компетенції можливе за умови моделювання у навчальному процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають в різних сферах життя та стосуються різних тем.

        Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

-створення позитивного настрою для навчання;

-відчуття рівного серед рівних;

-забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;

-усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

-можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

-вчитель не є засобом „похвали і покарання", а другом, порадником, старшим товаришем.

           Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської мови від слова "inter" - взаємний і "act" - діяти. Таким чином, інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання - це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

           Технологія навчальної діяльності у парах була вперше запропонована А.Г. Рівіним ще в 1911 році. Було доведено, що діяльність учнів стає ефективною, максимально результативною і в той же час вивільнює час вчителя для контролюючих і корегуючих дій. Групу (навіть 2-3 учні) навчати набагато складніше, ніж одну дитину. При колективній роботі всі працюють у парах і по черзі один з одним, тобто пари мають не постійний, а змінний склад, де співбесідника не можна уникнути - навчання ведеться у формі діалогу. Учень засвоює швидко і якісно те, що відразу використовується в ділі або передається іншим з поясненням, в такий спосіб оволодіння новими знаннями або вміннями відбувається постійно під час колективної навчальної діяльності. Активність учнів поступово піднімається на якісно новий рівень, джерелом її служать власні пізнавальні мотиви.

 Насьогодні в Україні створюються умови для переходу до гуманітарного, особистісно-орієнтованого, спрямованого на формування духовно багатої особистості, з можливостями розкриття потенційних здібностей кожної людини. Стрімкий розвиток технологій висуває перед освітою нові завдання, що потребують перегляду змісту освіти, форм, методів, прийомів навчання.

           Одними з основних інновацій у галузі освіти є інтерактивні технології навчання. Навчання має бути спрямоване не тільки і не стільки на засвоєння готових науково-практичних знань, а на можливість продукування нових знань, на розвиток креативності, гнучкості мислення, на моделювання нових  навчальних ситуацій.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні - рівноправні суб'єкти навчання. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителеві стати справжнім лідером дитячого колективу. Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і рольових   ігор,   моделювання   життєвих   ситуацій, створення проблемної ситуації. Вирішення певних проблем відбувається переважно в груповій формі. Але не слід плутати інтерактивне навчання з груповими формами роботи, які компенсують всі недоліки фронтальної та індивідуальної роботи. Групова форма роботи передбачає навчання однією людиною групи учнів; всі учні групи працюють над одним завданням разом із наступним контролем результатів.

До ознак інтерактивного навчання відносяться:

 •            наявність спільної мети (а не однаковою для всіх студентів) і чітко спланованого очікуваного результату навчання;
 •            опора при навчанні на суб'єктний досвід кожної людини;
 •            навчання вибудовується на основі діалогу, наприклад викладачем та студентами, чи лише студентами, або, наприклад, між студентами і комп'ютером;
 •            позитивна взаємозалежність студентів, творчість, співпраця у навчанні;

досягнення особистого успіху можливе лише за умови

досягнення успіху всіма учасниками освітнього процесу;

 • активність, ініціативність всіх студентів в освітньому процесі;
  • створення комфортних умов навчання, студент повинен відчувати свою інтелектуальну спроможність;
 • передбачає наявність проблемного завдання, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності і т. і., виробляється та відстоюється (або змінюється під дією аргументів) власна позиція в атмосфері взаємної підтримки, доброзичливості;
 • виключення домінування однієї думки над іншій, і виступаючих один над одним;

      Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові, кожний член групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, зусилля кожного члена групи потрібні та незамінні для успіху всієї групи. Для роботи за інтерактивними технологіями вчителеві необхідно змінити свої особисті підходи до навчання, а в учнів у такому разі повністю змінюється життя в класі. Тому для роботи за даними технологіями вчителеві необхідна певна підготовка (дидактична, моральна) та учням, як і вчителеві, треба звикнути до них. Свою роботу вчителеві слід починати з простих інтерактивних технологій - робота в парах, малих групах - і переходити до більш складних. Коли у вчителя й учнів з'явиться досвід подібної роботи, то уроки проходитимуть набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не забиратиме багато часу.

Інтерактивні технології навчання О.Пометун, Л.Пироженко поділили на чотири групи: парне навчання (робота учня з учителем чи однолітком один на один), фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у дискусії.

           Спільна діяльність в процесі пошуку більш продуктивна (злам психологічних бар'єрів, пошук скорішого і вірнішого рішення за рахунок збільшення кількості й обговорення пропозицій). До факторів, що гальмують пошук і створюють психологічний бар'єр слід віднести: установки, некритичність мислення, стереотипи в результаті минулого досвіду, емоційну нестійкість тощо. Активне спілкування учнів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування і стимулювання його, що сприяє перетворенню вчення з індивідуальної діяльності у інтерактивну працю. Мета такої праці - обмін інформацією, порівняння, взаємооцінка, пізнання своїх можливостей, вплив учня на учня. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до ініціативи. Матеріал для спілкування повинен бути проблемним, інформативним.  Можна запропонувати такі види безпосереднього спілкування:

 • за змістом;
 • за кількістю учасників;
 • внутрішній діалог;
 • за етапом навчальної діяльності;
 • за пізнавальним рівнем;
 • у формі питання-відповідь;
 • дискусія.

                Найбільш демократичний спосіб розташування учасників групи – “круглий стіл”. Учні мають змогу бачити один одного, вислуховувати думки учасників групи, враховувати їх при винесенні рішень. Головне завдання – не класифікація учнів на сильних та слабих, а навпаки дати можливість проявити свій талант, удосконалити свої знання, вміння та навички, розвивати свою творчу уяву.

              Оцінювання роботи учнів в групах проводиться в декілька етапів. Першу оцінку виставляє собі учень перед уроком – це оцінка, до якої він буде прагнути у своїй роботі на уроці. Другу оцінку він отримує від командира групи та її учасників – це взаємо оцінка роботи. Третю оцінку він отримує від вчителя  -- це підсумкова оцінка за урок. Дуже важливо виховання адекватної самооцінки учнів, тому що це стимулює до самоаналізу пізнавальної діяльності, стимулює до самоосвіти, розширення кругозору знань. Робота у групі – це чудовий засіб для виявлення позитивної взаємозалежності, одночасної взаємодії, індивідуальної відповідальності, формування ключових життєвих компетенцій.

Роботу у групах можна впроваджувати для оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс інтерактивних вправ для використання на

уроках англійської мови в початкових класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

.                            

Вступ............................................................................................................. 4

І .  Інтерактивні вправи 1 клас…………………………………………………..  6

ІІ.  Інтерактивні вправи 2 клас ………………………………………………….. 8

ІІІ. Інтерактивні вправи 3 клас ………………………………………………….11

IV. Інтерактивні вправи 4 клас ………………………………………………….18

Використана література………………………..……………………..…………...29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

    На сучасному етапі викладання англійської мови актуальним є питання  підвищення ефективності навчання. Відомо, що ефективність навчання іноземній мові залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від вміння вчителя визначити рівень засвоєння матеріалу кожним учнем, враховуючи його індивідуальні особливості. Підвищення ефективності навчання залежить від доцільності вибору найбільш ефективних методів навчання. Вибір методів навчання зумовлений:

 • метою навчання;
 • рівнем підготовки учнів;
 • дидактичним забезпеченням;
 • змістом навчального матеріалу.

   В умовах формування креативності учнів змінилися форми і методи організації сучасного уроку.  Як відомо, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, а саме, оволодіння учнями мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Формуванню комунікативної компетенції в навчанні англійської мови

сприяє використання  інтерактивних технологій, починаючи з початкових класів. Інтерактивне навчання – це навчання через співпрацю, під час якої відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою спільного вирішення поставлених завдань, розвитку креативних якостей учнів. Девізом нашої роботи став вислів Бенджаміна Франкліна «Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn», який спонукає до активної участі у співпраці через використання набутих знань у реальному житті.

    У процесі застосування інтерактивних методів навчання в учнів підвищується мотивація навчання, з’являється бажання залучитися до спільної креативної праці, навіть «слабкі» учні  досягають певних позитивних результатів, розвиваються цільові навички поведінки.

 

   Для ефективної організації інтерактивного навчання  необхідно дотримуватися певних правил:

 1. До роботи повинна бути залучена якомога більша кількість учнів.
 2. Робота учнів повинна заохочуватися.
 3. Учні повинні мати хоча б елементарні навички самостійної роботи та роботи в групах.
 4. Наявність мотивації учнів до активних дій.
 5. Задоволення результатами своєї праці, бачення ефективності їх застосування в реальному житті.

   Досвід показує, що в результаті застосування інтерактивних методів навчання  в учнів:

- підвищується мотивація учіння;

- вони запамятовують  80% того, що говорили самі, 90% того,що робили самі;

- поліпшується якість запамятовування навчального матеріалу;

- розвивається здатність реалізування набутих вмінь і навичок в реальному житті, вміння співпрацювати та адекватно оцінювати результати своєї праці.

   На жаль, в сучасних підручниках інтерактивні вправи подані епізодично,не мають певної систематизації та комунікативної спрямованості. В умовах сучасної дійсності необхідно розвивати креативні якості учнів та їх здатність використовувати набуті знання, починаючи вже з початкової школи. Отже, метою нашої роботи є підбір найбільш ефективних та  особистісно - орієнтованих інтерактивних вправ для дітей молодшого шкільного віку, систематизованих за тематичним матеріалом та віковим складом учнів, які б сприяли вихованню креативної особистості та підготували її до умов сучасного життя.

 

 

 

 

 

 

 

І .  Інтерактивні вправи 1 клас

 

Тема: Моя школа

Інтерактивна вправа: «Карусель »

Мета: активізувати лексичний матеріал теми, стимулювати комунікативну 

 мотивацію учнів.

   Учні мають англійські імена. Рухаючись вздовж лінії один напроти одного, запитують:

- Hello, Max. I am Bill.

- Hello, Bill, I am Ted. How are you?

- I am fine, thank you.

Діалог триває, поки всі учні спілкуються з однокласниками.

 

Тема: Моя сімя

Інтерактивна вправа: «Мікрофон »

Мета: вчити учнів представляти членів своєї сімї, розвивати фонематичний

слух учнів.

   Учні, маючи в руках мікрофон ( або уявний мікрофон ), представляють членів своєї родини, які зображені у них на малюнках. 

 

Тема: Моя сімя

Інтерактивна вправа: «Робота в групах  »

Мета: закріпити лексичний матеріал теми, закріпити вивчені літери алфавіту.

   Вчитель розподіляє учнів на групи. Кожна група має картки із зображенням літер алфавіту та відповідними малюнками. Завдання кожної групи-якнайшвидше встановити відповідність між літерою та малюнком. 

 

Тема: Мої іграшки

Інтерактивна вправа: «Снігова куля»

Мета: активізувати лексичний матеріал, розвивати короткочасну слухову память

 учнів, стимулювати їх пізнавально-комунікативну мотивацію.

   Перший учень називає слово з теми «Іграшки». Другий учень повинен повторити попереднє і назвати своє, третій - повторити два попередніх слова і назвати своє і т. д.

Наприклад: Р1: a doll;

                     P2: a doll, a car;

                     P3: a doll, a car, a toy soldier…

 

Тема: З днем народження

Інтерактивна вправа: «Ланцюжок»

Мета: застосування лексико-граматичного матеріалу на практиці, розвивати 

 фонематичний слух учнів, стимулювати їх комунікативну діяльність.

   Вчитель називає ключову фразу. Наприклад: I am Ted. Its my birthday. I am seven”.  Учні повинні ланцюжком промовити це речення, змінюючи лише імя.

 

Тема: В зоопарку

Інтерактивна вправа: «Робота в парах»

Мета: закріпити граматичну конструкцію Your name is, формувати в учнях

 уміння мовленнєвої взаємодії з партнерами по комунікації.

   Вчитель розподіляє учнів по парам, роздає їм картки з англійськими іменами

( їх можна змінювати ). Завдання учнів – назвати імя партнера, використовуючи

конструкцію  Your name is…

 

ІІ.  Інтерактивні вправи 2 клас

 

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: «Мікрофон»

Мета: досягти автоматичного вживання структури Ive got a doll,( ball, cat, dog,

             bear, monkey )

   Вчитель пояснює завдання. Потім учні передають один одному уявний мікрофон, повторюючи фразу Ive got a ... кожен учень додає назву будь-якої іграшки (назви іграшок не повторюються).

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: « Робота в парах »

Мета: активізувати в мовленні учнів вживанння назв тварин і структур  What                  animal do you like?  та  I like

   Учні обєднуються парами. Вчитель пояснює умови вправи. Один учень ставить запитання, інший учень відповідає на це запитання. Потім учні міняються ролями. Відбувається робота в режимі Р1 <=> Р2;  Р3 <=>Р4; Р5<=> Р6.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: Навчити учнів швидкому вживанню прийменників on, in, above, under, at

   Учитель показує учням малюнок, на якому зображені знайомі предмети. Учні уважно розглядають малюнок, а потім вчитель пропонує дітям інший малюнок, на якому зображені ці ж самі предмети, але змінене їх місце знаходження. Учні повинні назвати, де розташовані предмети на попередньому малюнку.

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Снігова куля»

Мета: продовжити роботу над запамятовуванням слів, що означають дії, а також активізувати вживання дієслова can.

    Перший учень називає речення з дієсловом can+інше дієслово: I can run. Другий учень повинен додати своє дієслово, повторивши попереднє речення: I can run and jump. Третій учень повторює друге речення, додаючи до нього іще одне дієслово: I can run,( jump and swing) і т.д.

 

Тема: Мій день народження.

Інтерактивна вправа: « Снігова куля »

Мета: навчити учнів називати свій вік.

   Учні обєднуються в пари. Один учень ставить другому питання How old are you? другий учень відповідає на це питання. Im …. Потім учні міняються ролями. Відбувається робота в режимі Р1 <=> Р2;  Р3 <=>Р4; Р5<=> Р6.             

Тема: Різнокольорові іграшки.

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: навчити учнів швидко називати кольори предметів.

   Учні по черзі називають колір предметів, які знаходяться в класній кімнаті:  My bag is red. My pen is green. My desk is brown

Відбувається робота в режимі Р1 <=> Р2;  Р3 <=>Р4; Р5<=> Р6. 

 

Тема: Я маю багато іграшок

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: досягти автоматичного вживання структури Do you Iike a tiger,( a zebra, a monkey) та What animal do you like? та назв тварин.

   Стільці розставляються для учнів у 2 кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло нерухоме. Його учні задають питання: Do you like (a tiger, a zebra, a monkey…?) Зовнішнє коло – рухоме. Його учні задають питання: What animal do you like? … Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

ІІІ. Інтерактивні вправи 3 клас

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Робота в парах »

Мета: закріпити лексику з теми та опрацювати вживання структури What do you like to do? What does your (friend, sister, brother) like to do?

   Учитель об’єднує учнів в пари, визначає, хто першим буде ставити питання, а хто буде відповідати на ці питання. Потім учень, який відповідав на питання, ставить питання, а той, хто ставив питання, відповідає на них. Таким чином, відпрацьовується не лише вживання лексики за темою, а й контрастування do you i does your (friend, sister, brother, cousin).

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: продовжити навчити учнів вживанню конструкцій I like / I dont like

   Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передаватимуть один одному, по черзі беручи слово. Учні швидко й лаконічно висловлюють свої думки, починаючи  конструкціями I like або I dont like (reading, listening to music, stories, tales, playing, football, cricket, chess; watching cartoons; painting pictures; riding a bike… )

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Снігова куля »

Мета: продовжити вивчати лексику теми; опрацювати вживання структури

I ‘ve got a … in my room

   Учитель запитує одного з учнів «What have you got in your room Учень відповідає. Наступний учень називає одиницю меблів, яку назвав перший учень і називає ще одну одиницю меблів (I have got a bed in my room. I have got a bed and a desk in my room). Третій учень називає дві попередні одиниці меблів і додає свою одиницю меблів: (I have got a bed, a desk and a bookshelf in my room). Таким чином, відбувається  багаторазове повторення лексики за темою, а також структури Ive got ain my room.

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Mозковий штурм »

Мета: повторити лексичні одиниці з теми, розвивати навички вживання цих лексичних одиниць

   Учні об’єднуються у дві команди. Учитель викликає по одному гравцю від кожної команди й називає їм якийсь овоч або фрукт. Представники команд повинні назвати слова, що з ним асоціюються так, щоб гравці їхньої команди могли здогадатися, що це за овоч або фрукт.

 Наприклад, учитель називає слово cabbage:

P1: vegetable

Team 1: tomato

P1: No

P2: Green

Team 2: a cucumber.

P2: No

P1: Big

Team 1: Cabbage!

P1: Yes

   Виграє перша команда. Можливі асоціації:

lemon:  fruit, sour, juicy, yellow;

banana:  fruit, sweet, long, yellow;

orange:  fruit, sweet/sour, round, orange, juicy;

tomato:  vegetable, red, round, juicy;

carrot:  vegetable, sweet, orange;

onion:  vegetable, brown, bitter, round.

 

Тема: Ферма, свійські тварини. Будинок. Сімя. Члени родини. Квартира

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: проконтролювати рівень засвоєння учнями лексики за темами

   Учитель об’єднує клас на групи по 3-4 учня. Кожна група отримує листок паперу, на якому написані слова за темами (див. вище). Ці слова слід розподілити за темами. На це завдання виділяється певна кількість часу.  По закінченні часу учні різних груп називають слова з кожної теми по черзі. Якщо якась група допускає помилку, представники інших груп виправляють. Такий спосіб дозволяє перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу з кількох тем.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми

   Учні отримують по дві частини речення, які слід зєднати, щоб отримати правильне речення.

1. We  draw and paint     a) at Math lesson

2. We play games               b) at Music lesson

3. We sing song                c) at English lesson

4. We count and do sums     d) at Reading lesson

5. We read and write English    e) at Sport lesson

6. We read texts and learn poems   b) at Art lesson

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: повторити лексико-граматичний матеріал теми.

   Учні об’єднуються в групи по 2-4 чоловіки. Учитель роздає учням картки, на яких є початок або закінчення речення. Учні повинні скласти повні речення. Наприклад:

 1. Kyiv is     a) the capital of Germany
 2. London is   b) the capital of France
 3. Berlin is    c) the capital of Ukraine
 4. Paris is    d) the capital of Italy
 5. Rome is    e) the capital of England

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: повторити й активізувати лексичні одиниці теми, навчити самостійному вживанню цих лексичних одиниць.

   Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Учні розказують, які родичі є  у них: I have a father. I have a mother. I have a cousin. I have a niece. I have a nephew

 

Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: активізувати в мовленні учнів вживання лексики за темою.

   Розставляються стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло – нерухоме. Учні задають питання: What animals live in the forest?” Зовнішнє коло – рухоме, учні задають питання: What animal do you like most of all?” Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи завдання.

 

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Мікрофон/Ланцюжок »

Мета: навчити учнів самостійному вживанню конструкції It is made of ...

   Учні по черзі висловлюються, вживаючи конструкцію It is made of …., передаючи умовний мікрофон. Висловлювання чіткі, швидкі і лаконічні.

 А book is made of paper.

 Аn exercise-book is made of paper.

 А chair is made of wood.

 А table is made of plastic.

 А cup is made of glass.

 А pen is made of plastic.

 А toy- car is made of metal.

 

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми.

   Учитель об’єднує клас на групи по 3-4 учня і роздає картки з питаннями і відповідями. Учні повинні якомога  швидше знайти відповідь на кожне питання. Представники кожної групи по черзі пропонують варіанти питання-відповідь. Помилки, допущені учнями однієї групи, виправляються учнями іншої групи.

1. What day is it today?            a) It’s Monday

2. Which lesson do you like?  b) No, she doesn’t like learning new words.

3. Which lesson does Тom like? c) Because I like speaking, reading and writing

4. Do you like Music?            d) It’s on Wednesday

5. When is Art?             e) I like Math.

6. Why do you like English?  f) Yes, I do. I like singing.

7. Does she like English?  g) He likes English.

 

Тема: Людина

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: закріпити знання учнями лексики за темою.

   Учням пропонується умовний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Кожен учень називає улюблену одиницю одягу ( назва одягу не повторюється) I like to wear a dress(a blouse, a shirt, a skirt….).

 

Тема: Родина

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: закріпити лексику з теми

   Учні отримують незакінчені речення з теми. Наприклад,

«Your father’s sister is your ____________________________ »

«Your son’s son is your _______________________________ »

«Your mother’s father is your ___________________________ »

Завдання учнів - дописати речення; потім учні читають речення і перевіряють правильність виконання завдання.

 

Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: « Снігова куля » (« Два-чотири-вісім »)

Мета: закріпити лексику з теми, відпрацювати питання-відповідь «What is your (his/her) favourite toy? – My (his/her) favourite toy is…”

   Учитель запитує одного з учнів «What is your favourite toy Учень відповідає. Наступний учень називає свою улюблену іграшку, а також улюблену іграшку першого учня. «My favourite toy is a car. His/her favourite toy is a doll.» Третій учень називає свою улюблену іграшку і улюблені іграшки двох попередніх учнів і т.д. Таким чином здійснюється багаторазове повторення лексики і граматичних конструкцій.

 

Тема: Людина

Інтерактивна вправа: « Займи позицію »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми.

   Учитель демонструє малюнки, на яких зображені люди різних професій і повідомляє, хто ця людина за фахом. Але твердження вчителя не завжди правильні. Учні повинні погодитися або не погодитися й виправити інформацію.

Т.: (показуючи на лікаря): He is a doctor.

Ps.: Yes, he is a doctor.

T.: (показуючи на офіціанта): He is a singer.

Ps.: No, he is not.

Потім роль учителя виконує один з учнів.

 

Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми, закріпити вживання прийменників in, above, in front of, next to, on, under.

   Учитель роздає  дітям малюнки із зображенням кімнати. Потім ховає один малюнок, а інший показує дітям. Але в цій кімнаті все переплутано. Учні повинні сказати, що саме переплутав художник. Учні починають висказувати свої думки словами «I think that…», і потім називають, де  розташовані предмети на попередньому малюнку.

 

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: активізувати лексику з теми,  відпрацювати конструкції «Do you play?», «What is your favourite sport

Розставляються стільці для учнів у 2 кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло – нерухоме. Учні задають питання: «Do you play...?». Зовнішнє коло – рухоме, учні задають питання «What is your favourite sport?». Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

 

IV. Інтерактивні вправи 4 клас

 

Тема: Я, моя сімя та друзі

Інтерактивна вправа: « Броунівський рух »

Мета: закріпити лексичний матеріал теми.

   Учитель роздає картки із частинами словосполучень (речень) за темою. Учні, пересуваючись класом, повинні знайти свою «половинку», прочитати й перекласти словосполучення (речення), ознайомити з ним весь клас. Вправа триває доти, доки учні не засвоють слова і словосполучення теми.

 

Тема: Я, моя сімя та друзі

Інтерактивна вправа: « Робота в групах (міні-групах) »

Мета: сприяти активному, ґрунтовному закріпленню лексичного матеріалу,  надати учням можливість набути навички, необхідні для спілкування та співпраці.

   Учитель вивішує на дошці картки зі словосполученнями у певній послідовності та пояснює їх значення. Учні розподіляються на групи по троє-шестеро учнів. Кожна група отримує комплект таких самих карток, учитель перегортає картки на дошці, а діти повинні розташувати свої картки в такій самій послідовності. Перемагає група, яка швидше та правильніше виконає завдання.

 

Тема: Я, моя сімя та друзі

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: зібрати якомога більше інформації з заданої теми, включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами, вислуховування одним учнем достатньо великої кількості однокласників.

   Учитель роздає учням картки, на яких позначено, які домашні обовязки має учень-володар картки, а також однокласник, якого необхідно знайти. Учні пересуваються, запитуючи один одного: «What household chores do you have?» або «Do you usually do the washing up/ tidy up your room/ iron your clothes etc ».

 

 

Тема: Я, моя сімя та друзі

Інтерактивна вправа: « Мозковий штурм »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми, повторити структури теперішнього неозначеного і теперішнього тривалого часу.

   Учитель розподіляє клас на дві команди. Потім пише на дошці словосполучення за темою, з якими учні складатимуть речення. Наприклад: tidy up the room, water the plants, sweep the floor  і т.д. Після цього вчитель показує картку з прислівником частотності – now, at the moment, usually, sometimes.Кожна команда складає своє речення. Якщо речення складено правильно, команда отримує 1 бал. Перемагає команда, яка отримала більше балів.

 

Тема: Я, моя сімя та друзі

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: повторити загальні і спеціальні питання.

   Учні ланцюжком ставлять запитання, що стосуються домашніх справ: «Do you like cooking? Do you often do the washing up? Who walk the pet in your family ?». Якщо учень відповідає граматично правильно, то він ставить запитання наступному учневі, якщо припускається помилки, повторює за наступним учнем правильний варіант.

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: зібрати якомога більше інформації з теми, дати змогу кожному учневі повторити лексичний матеріал.

   Вправа виконується в швидкому темпі. Вчитель задає тему «Things in the room» Учні повинні назвати предмети, які можна побачити в кімнаті.

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Робота в малих групах »

Мета: повторити лексичний матеріал теми, навчити учнів швидко і правильно висловлювати свої думки.

   Учитель розподіляє учнів на групи.

 1. Кожна група складає список меблів. Виграє група, у яких довший список;
 2. Кожна група по черзі називає якусь англійську традицію. Виграє група, яка може пригадати більше традицій.

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: зібрати інформацію про англійські будинки, їх особливості, розташування кімнат та наявність меблів.

   Учні, що сидять у зовнішньому колі, збирають максимум інформації ї даного питання. Учні беруть активну участь у висловлюваннях за темою. Наприкінці відбувається заслуховування окремих відповідей. Учні діляться інформацією з теми.  

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Робота в групах »

Мета: закріпити вживання числівників, розвивати увагу учнів та швидкість реагування .

Учні розподіляються на дві групи. Гравцям роздаються два комплекти карток із числівниками від 12 до 100. Учитель називає число від 12 до 100, а учні повинні підняти картку з цим числом.

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Снігова куля »

Мета: повторити лексичний матеріал теми засобом його багаторазового повторення.

   Перший учень називає слово з теми «Будинок, де я живу», другий учень повинен повторити це слово і додати власне і т. д. Як лексичний матеріал можна використовувати також словосполучення або речення.

 

Тема: Будинок, де я живу

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: навчити учнів вживати звороти there is/ there are з використанням назв їжі  ( злічу вальні і незлічувальні іменники).

   Учні ланцюжком називають речення, що починаються зворотом there is(there are ) з використанням  іменників, що означають їжу.

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Робота в парах »

Мета: закріпити лексичний матеріал теми; вживання модального слова should.

   Один з учнів загадує місце, куди він нібито збирається. Інший учень ставить запитання стосовно транспорту, яким потрібно буде користуватись, і намагається відгадати, куди збирається його співрозмовник.

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: розвивати в учнів вміння швидко і правильно утворювати вищий і найвищий ступінь порівняння прикметників.

   Учні по черзі складають речення з використанням ступенів порівняння прикметників, передаючи один одному уявний мікрофон.

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: надати кожному учневі можливість висловити свою думку, повторити лексичний матеріал теми.

   На дошці розташовані різні знаки. Учні повинні по черзі пояснити значення цих знаків, а також коротко сказати про те, де саме ми можемо їх побачити ( на дверях будівлі, в музеї, на автобусі тощо ).

 

 

 

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: повторити модальні дієслова must, musnt, can, cant, should, shouldnt; дати можливість учням висловити свою точку зору.

   Учні по черзі висловлюють свої думки про те, яке місто є найбільш привабливим для подорожування і чому, а також дають поради щодо організації відпочинку в цьому місті. Наприкінці уроку учні роблять висновки.

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: активізувати лексичний матеріал теми, повторити назви обєктів і споруд міста.

   Учні отримують картки з початком опису обєкту або споруди міста. Завдання учнів-здогадатися, що це за споруда, продовжити речення і оголосити його іншим учням.

 

Тема: Місто

Інтерактивна вправа: « Рольова гра »

Мета: узагальнити лексичний матеріал теми «Лондон», сприяти набуттю учнями досвіду шляхом гри, розвивати уяву та критичне мислення учнів.

   Учні по черзі виконують роль екскурсовода ( спочатку в Лондоні, а потім у своєму  рідному місті). Решта учнів, уявляючи себе туристами, ставлять запитання про Лондон і про своє місто.

 

Тема:  Життя суспільства

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: повторити граматичний матеріал: якісні прикметники; дати можливість висловитись кожному учневі.

   Учні ланцюжком складають і зачитують речення з використанням якісних прикметників, вживаючи лексичні одиниці теми «Життя суспільства».

 

Тема:  Життя суспільства

Інтерактивна вправа: « Мозковий штурм »

Мета: закріпити лексичний матеріал уроку, стимулювати учнів до висловлювання з теми або певного питання.

   Учні висловлюють свої думки з питання розташування різних секцій в універмазі, та що б вони змінили там. Дискусія відбувається доти, доки будуть надходити нові ідеї. По закінченню роботи обговорюються і оцінюються ці ідеї. Для розвитку вміння висловлювати свою думку учні використовують такі фрази:

 • To my mind…
 • I think…
 • In my opinion…
 • It seems to me… etc.

 

Тема:  Життя суспільства

Інтерактивна вправа: « Робота в групах »

Мета: повторити граматичний матеріал: вживання дієслова to be в теперішньому неозначеному часі, вчити учнів взаємодіяти, вирішуючи спільне питання.

   Учні розподіляються на дві команди. Учитель пише на дошці назви предметів, що зазвичай продаються в крамницях, та їх ціну: a book ($4), bread ($4), shoes ( $35) і т.д. Одна команда складає запитання з першим словом, друга відповідає на це запитання і складає запитання з другим словом, а перша відповідає. Наприклад:

  Team 1: How much is this book?

  Team 2: Its three dollars. How much are these books?

  Team 3: They are ten dollars і т. д.

 

Тема:  Життя суспільства

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок »

Мета: повторити граматичний матеріал:ступені порівняння прикметників, залучити якомога більше учнів до роботи, розвивати швидкість реагування.

   Один з учнів називає будь-який прикметник, наступний учень повинен утворити вищий ступінь порівняння цього прикметника, третій учень утворює найвищий ступінь порівняння цього ж  прикметника. Четвертий учень називає інший прикметник і т. д. Наприклад:

P 1: interesting

P 2: most interesting

P 3: the most interesting

P 4: fine

P 5: ……..

 

Тема:  Життя суспільства

Інтерактивна вправа: « Асоціативний кущ »

Мета: повторити лексичний матеріал теми, розвивати творчу уяву учнів.

   Вчитель показує учням картку зі словом на тему «Покупки». Учні називають якомога більше слів, які асоціюються в них із заданим словом. 

 

Тема:  Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Мозковий штурм »

Мета: активізувати лексичний матеріал теми, стимулювати учнів до обговорення теми.

   Учитель малює схему на дошці, а учні підказують йому слова, які асоціюються в них з темою «Відпочинок». Всі ідеї з даного питання фіксуються на дошці, складається Mind-Map.

 

Тема:  Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Акваріум  »

Мета: систематизувати знання учнів з теми.

   Учні розподіляються на групи. Кожна група отримує картки із зображеними на них малюнками. Вчитель ставить запитання: «Чи існували зображені на малюнках предмети 100 років тому і чому?». Кожна група обговорює питання, і діяльність кожної з них має бути обговорена класом.

 

Тема:  Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок  »

Мета: навчити учнів вживати дієслово to be в минулому часі,складати загальні та спеціальні запитання з ним та давати на них відповіді.

   Перший учень ставить загальне питання з дієсловом to be в минулому часі, другий-дає на нього відповідь і ставить своє загальне запитання третьому учню і т. д. За таким же принципом відбувається відпрацювання спеціальних запитань.

 

Тема:  Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Робота в групах  »

Мета: активізувати лексичні одиниці теми, повторити граматичний матеріал: минулий неозначений час.

   Вчитель розподіляє клас на групи та роздає учням картки, на яких-два різних малюнки: на першому зображено місто в наш час, на другому - яким воно було 50 років тому. Завдання учнів-порівняти малюнки та скласти речення за темою.

 

Тема:  Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Робота в парах  »

Мета: закріпити лексико-граматичний матеріал теми, вчити учнів працювати у співдружності.

   Вчитель пише на дошці заготовки для речень, наприклад:

 first meet your cousin;

last go to the library;

last swim in the river etc.

Учні повинні скласти в парах запитання і відповісти на них. Використовується матеріал, записаний на дошці.

 

Тема:  Природа. Професії

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення  »

Мета: зібрати якомога більше інформації про письменників та їх твори, закріпити лексичний матеріал теми.

   Вчитель називає назву певного літературного твору, а учні повинні назвати його автора. Наприклад:

T.:  “Winnie-the-Pooh”

Ps.:  Arthur Milne

T.:  Alice in Wonderland”

Ps.:  Lewis Carrol і т. д.

На подальшому етапі учні складають речення про письменника та його твір.

 

Тема:  Природа. Професії

Інтерактивна вправа: « Снігова куля  »

Мета: повторити лексичні одиниці теми, розвивати память та логічне мислення учнів.

   Вчитель оголошує назву певного літературного твору. Учні по черзі мають повторити попереднє слово ( слова ) та додати власне. Наприклад:

T.: Robinson Crusoe

P1.:    Robinson Crusoe and Winnie-the Pooh

P2.:    Robinson Crusoe , Winnie-the Pooh and Gulliver Travel

 

Тема:  Природа. Професії

Інтерактивна вправа: « Ланцюжок  »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми, повторити порядкові числівники, навчити учнів швидко і правильно реагувати на поставлене завдання.

   Перший учень називає перший місяць року, другий-наступний місяць і т. д.

P1.: The first month of the year is January.

P2.: The second month of the year is February.

P3.: The third month of the year is March і т.д.

 

Тема:  Природа. Професії

Інтерактивна вправа: « Акваріум  »

Мета: зібрати якомога більше інформації з теми, вчити учнів правильно висловлювати свої думки і працювати в співдружностях.

   Вчитель розподіляє учнів на декілька груп. Кожна група по черзі обговорює і висловлює свої думки із заданої теми : «Everything is good in its season». Учні пригадують ситуації, що ілюструють подане прислів’я. В кінці обговорення оцінюється робота кожної групи.

 

Тема:  Природа. Професії

Інтерактивна вправа: « Карусель  »

Мета: вчити учнів висловлюватись про пори року та погоду кожного сезону, перевірити обсяг та глибину знань за даною темою.

   Учні, що знаходяться у зовнішньому колі збирають інформацію про пори року та погоду кожного сезону. Наприкінці роботи відбувається заслуховування окремих відповідей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

 1. Вулканова В. Сучасні технології навчання /В.Вулканова  //Директор школи.-2007.-№37.-С.5-9.
 2. Галіцина Л. Інноваційна діяльність ЗНЗ – К.: Шкільний світ, 2005. – 168с.
 3. Годкевич Л. Інтерактивні технології /Л.Годкевич // Завуч. – 2004. - №6.-С.9-12.
 4. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [підручник]/ С.Ю.Ніколаєва, О.Б.Бігич, Н.О.Бражник, С.В.Гапонова та інші. – Київ, «Ленвіт», 2002.-С.117-132.
 5. Остапчук О. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи/О.Остапчук//Шлях освіти. – 2002. – №2. – С.9-15.
 6. Пєхота О.М. Освітні технології /О.М.Пєхота. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.-255с.
 7. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [науково-методичний посібник]/ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. - А.С.К., 2006.-192с.

8. Чигрина В. Від традиційної шкільної освіти – до продуктивного навчання /В.Чигрина// Джерело. – 2009.-№27.-С.13-15.