Матеріали з досвіду роботи вчиителя російської мови

Про матеріал

Матеріали з досвіду роботи ,представлені на постійнодіючу педагогічну виставку на тему: " Робота над виразністю мовлення на уроках російської мови у 5-8 класах".

Перегляд файлу

1

 

 

Міністерство освіти і науки України

Житомирська область,

Коростенський район

                                                                  

                                                                  

                                                                 Учитель російської мови

           Войтюк Лариса Леонідівна

      

 

 

 

                                         Ушомирська гімназія

                                    Коростенський район, 2016 р.

 

 

 

 

 

                                                                

Відомості про автора досвіду                  

 

Прізвище, ім’я, по батькові   Войтюк Лариса Леонідівна

Дата народження     12.08.1969 р.

Кваліфікаційна категорія Спеціаліст  першої  категорії 

Рік присвоєння                                              2011

Домашня адреса     с. Ушомир, вул. В.Березюка,33-а

Контактний телефон                                  (04142)69-271

Мобільний телефон                                    0978293163

 

 

       

Україна

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УШОМИРСЬКА ГІМНАЗІЯ

11571  вул.Л.Рака,7 с. Ушомир Коростенський район Житомирська область

Тел. 69-2-71

  

                                                                     Організаційному комітету районної,

 постійнодіючої педагогічної виставки

«Сучасна освіта Коростенщини - 2016»

 

 

Висновок  про педагогічну та методичну діяльність вчителя російської мови Ушомирської гімназії Коростенського району Житомирської області Войтюк Лариси Леонідівни

  Войтюк Лариси Леонідівна  працює в Ушомирській гімназії  на посаді вчителя російської  мови 19  років. Має  кваліфікаційну категорію    «спеціаліст І категорії». За період роботи проявила себе відповідальним, сумлінним працівником. Має добру науково-методичну підготовку, уроки проводить на достатньому методичному рівні. Використовує сучасні досягнення передової педагогічної науки і практики. Постійно підвищує свій науково-теоретичний  і методичний  рівень, знайомиться із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями. На достатньому рівні  володіє методикою викладання  російської мови. Методична проблема, над якою працює учитель « Развитие устной речи учащихся 6,7,8 классов». Спрямовує свою діяльність на  досконале володіння ефективними формами і методами організації начально-виховного процесу. Забезпечує диференційований підхід, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи. Впроваджує передовий педагогічний досвід Т.Полякової .Систематично використовує інноваційні технології. Спонукає  школярів до самостійної пізнавальної діяльності. Застосовує на уроках інтерактивні технології, ігрові ситуації.  Впроваджує індивідуальну та групову роботу учнів, використовує для роботи   роздатковий дидактичний  матеріал.  Постійно працює над фаховим самовдосконаленням. Велику роль у навчанні і вихованні дітей відіграють особисті якості самого вчителя: постійна кропітка робота,  прагнення більшого, не зупинятися на досягнутому,  бажання вчитися самому і навчати інших.

 

 

Директор гімназії                                                А.М.Котенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія на матеріали представлені на районну педагогічну виставку

«Сучасна освіта Коростенщини-2016» вчителя російської мови Ушомирської гімназії Войтюк Лариси Леонідівни на тему:

«Робота над виразністю мовлення на уроках російської мови в 5-8 класах»

 

Район : Коростенський

Навчальний заклад: Ушомирська гімназія

Фах: вчитель російської мови

 

Авторка на основі опублікованих джерел висвітлює сутність поняття «виразність мовлення». Адже це достоїнство мови перш за все в комунікативному аспекті. Виразність  мовлення  задовольняє креативні потреби людини, особистості, тобто потреби в творчості.

У роботі зроблено теоретичний аналіз проблеми розвитку виразності мовлення школярів, описано власний досвід роботи над даною проблемою на уроках російської мови в 5-8 класах.

 Головна проблема виразності мовлення – це проблема оцінки доречності та влучності вирішення мовних завдань тексту. Вчитель наголошує на тому, що засоби виразності дуже різноманітні. Важливо, щоб вони використовувались без порушення етичних і комунікативних норм.

 Автор доводить, що в процесі вивчення мовних одиниць необхідно показувати ті якості, які викликають почуття прекрасного; в фонетиці – звучність і мелодійність звукової системи російської мови; в лексиці – невичерпний запас слів, багатство синонімів, антонімів; в словотворчості – багатство словотворчих засобів; в морфології – багатство форм словозміни.

 Виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно. У роботі відстежується авторська позиція. У висновках підкреслює, що основні форми роботи над виразністю мовлення – словниково-лексична робота, комплексний аналіз тексту, написання творчих диктантів, творів, використання ігрових та мультимедійних технологій, ресурсів мережі Інтернет.

 Матеріали мають оригінальну структуру, у якій системно представлено проблему. Робота заслуговує позитивної оцінки.

 

 

Рецензент:

директор Ушомирської гімназії    А.М. Котенко

Коростенського району

Житомирської області

 

 

 

 

        Аннотация

Цель исследования: систематизировать данные и существующий педагогический опыт по работе над выразительностью речи школьников.

Задания исследования:

Описать собственный опыт работы над выразительностью речи на уроках русского языка учащихся 5-8 классов.

Объект исследования: уроки русского языка в 5-8 классах.

Предмет исследования: методика развития выразительности речи школьников на уроках русского языка в 5-8 классах.

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение теоретических результатов, полученных в ходе анализа литературы.

Практическая значимость исследования: полученные результаты в ходе анализа теоретических данных могут быть использованы в практике преподавания учителя русского языка.

Структура курсовой работы: основной текст курсовой работы изложен на     страницах и включает вступление, основную часть, выводы и список использованной литературы, который насчитывает 30 источников и  несколько приложений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Сведения об авторе работы………………………………………………………..

Вывод о педагогической деятельности…………………………………………….

Рецензия……………………………………………………………………………

Аннотация…………………………………………………………………………..

ВСТУПЛЕНИЕ...............................................................

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ выразительности речи........

1.1. Выразительность речи и ее основные условия.....................

1.2. Методические аспекты работы над выразительностью речи на уроках русского языка             

 РАЗДЕЛ II. Практические аспекты  методики развития выразительности речи учащихся 5-8 классов на уроках русского языка........

2.1. Описание опыта работы над выразительностью речи в Ушомирской гимназии.....

2.2. Рекомендации касательно совершенствования работы над выразительностью речи.....

Выводы.......................................................................

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...........................

 ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ

 

Актуальность тематики: Развитие речи – это процесс обучения детей речи; область методики преподавания языков; одна из главных задач учебного предмета «Русский язык».

В школе нет ни одного урока, где бы дети не говорили и не слушали, а часто и читали, и писали. Безусловно, учителя всех предметов следят за речью учащихся, объясняют значения новых (незнакомых для учащихся) слов, нередко оценивают последовательность ответа, его выразительность и т.д. Однако только на уроках языка, в т.ч. и русского, задача развития речи решается целенаправленно в определенной системе с опорой на лингвистические знания и осмысление речевого опыта школьников.

Формирование правильной и выразительной речи связано с изучением основных языковых единиц – таких, как звук, слово, словоформа, словосочетание, предложение. Вместе с тем, работа над формированием выразительности речи включает в себя и развитие специфических умений использования речи (темп, громкость, такт, тон высказывания и т.д.).

Развитие речи и ее выразительности на уроках русского языка – это вся работа, проводимая педагогом-словесником специально и попутно (в связи с изучением школьного курса грамматики, словообразования, правописания и т.д.) для того, чтобы ученики овладели языковыми нормами (в произношении, ударении, словоупотреблении, в построении предложений и т.п.), а также умением выражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения.

Таким образом, проблематика развития выразительности речи занимает важное место в практике современного обучения русскому языку, особенно на этапе обучения в средней школе, ведь направлена на формирование общей культуры школьника, всестороннее развитие личности будущего выпускника школы. Об этом свидетельствуют также многочисленные труды таких выдающихся исследователей, как А.Д. Алферов, В.Я. Булахов, А.Ф. Ломизов, Г.П. Фирсов, К.Д.Ушинский и др.

 

 

 

РАЗДЕЛ І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ выразительности речи

 

 

1.1. Выразительность речи и ее основные условия

 

 

Нашу речь можно отнести к правильной, если мы не допускаем ошибок в произношении, в употреблении словоформ, в их образовании, в построении предложений и т.п. Кроме того, понятие правильной речи неразрывно связано с тремя признаками: богатством речи, ее точностью и выразительностью. 

В соответствии с энциклопедическим словарем под. ред. А. Сковородникова, под выразительностью речи необходимо понимать совокупность таких её качеств (прежде всего – целесообразности, уместности, точности, логичности, яснос­ти, экспрессивности), которые обеспечивают полноценное (макси­мально приближенное к адекватному пониманию передаваемой информации) восприятие речи адресатом [21, c. 90].

Существуют и другие трактовки понятия выразительности речи.  Например, выразительность речи понимается как синоним экспрессивности речи [4, c. 94]. Проф. Л.К. Граудина под выразительной речью имеет ввиду  такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; соответственно речь, обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной [15].

Согласно точке зрения авторского коллектива под руководством М.Т. Баранова, выразительность речи предполагает собой такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения [17, c. 314]. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

В свою очередь, Т.М. Балыхина понимает под выразительностью речи такое качество речи, которое состоит в выборе определенных языковых средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства [20, c. 347]. Она указывает на то, что условиями выразительности речи являются самостоятельность мышления говорящего и его внутренняя убежденность в значимости высказывания, а также умение выбрать оригинальные способы передачи содержания его мысли [20, c. 351].  Выразительность речи достигается использованием художественных приемов, речевых фигур и тропов, пословиц, фразеологических оборотов, крылатых фраз.

Таким образом, будем считать, что выразительной называется такая речь, в которой выражение своего отношения к предмету и/или форме речи соответствует коммуникативной ситуации, а речь в целом оценивается как удачная и эффективная. Главное условие выразительности – наличие у автора речи своих чувств, мыслей, своей позиции, своего стиля. Выразительность обычно подразумевает оригинальность, неповторимость, неожиданность, поэтому выразительная речь – речь всегда новая, «свежая», творческая. Именно этим она способна вызвать интерес и одобрение у тех, кому она предназначается.

Отличие выразительности от других достоинств речи состоит прежде всего в том, что оно – единственное качество, обладать которым может только текст целиком. При этом выразительность всегда является достоинством речи, а не только ее качеством.

Кроме того, выразительность – достоинство речи прежде всего в коммуникативном аспекте, поскольку оно оценивает впечатление, оказанное текстом на конкретных слушателей или читателей в конкретных условиях общения. Следовательно, вывод о выразительности/ невыразительности текста делает только адресат.

Качества речи, обусловливающие ее выразительность, обладают не одинаковой степенью релевантности (значимости) и отчасти разными средствами вы­ражения в функциональных разновидностях языка. Так, в официально-деловой речи точность, не допускающая инотолкования, «проявляется прежде всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности и безобразности не­терминологической лексики» [13, c. 179]. А точность художе­ственной речи означает соответствие языковых средств эстетической задаче со­здания образа, то есть их мотивированность художественным контекстом [30, c. 24-37].

Как утверждают Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р., выразительность возникает тогда, когда автор осознает себя как индивидуальность, поэтому выразительность тесно связана с ее проявлением в речи. Выразительность удовлетворяет креативные потребности человека, личности, то есть потребности в творчестве. Причем как говорящего (пишущего), так и слушателя (читателя). И каждый это делает в силу своих способностей и возможностей [12, c. 354].

Средства выразительности часто ассоциируются с образными средствами и с эмоциональностью [11, с. 381]. По моему мнению, средством выразительности может стать любое речевое средство. При этом для оценки высказывания как выразительного важно, чтобы все эти средства подчинялись прежде всего этическим и коммуникативным нормам, которые, в свою очередь, диктуют требование отбора средств с учетом жанра и стиля высказывания, его устной или письменной формы и т. д.

Как показывает практика, с позиций выразительности чаще всего оценивается эстетическая сторона высказывания и качество его произнесения (исполнения). Основные грани выразительности – это ее оценочность, эмоциональность, образность и эстетичность в целом. Все эти грани в совокупности и создают общее впечатление от речи, воплощаются в средствах, которые способствуют созданию выразительного эффекта.

Как утверджает Б.Н. Головин, на первое место по значимости в создании выразительного эффекта выходит индивидуальность автора речи (при условии, что ему есть что выражать). На этом базируется и один из самых распространенных советов ораторам: «пропустить информацию через себя», т. е. выработать субъективно-оценочное отношение к предмету речи. Средствами выразительности могут являться все средства языка и речи (если они соответствуют коммуникативным целям автора речи). Но чаще всего как средства выразительности используются экспрессивные средства, поскольку экспрессивность основывается на выражении субъективно­ оценочного отношения к предмету речи. Субъективно-оценочное отношение может иметь в своей основе как рациональную, так и эмоциональную оценку. Оно может иметь открытую (экспрессивную) и скрытую (импрессивную) формы выражения [8, c. 298].

Важно подчеркнуть, что экспрессивность, то есть интенсивность, выделенность средства может проявиться только на фоне нейтральных средств. Точно так же и экспрессивно насыщенный текст выделяется только на фоне высказываний иного характера. Вы можете в этом убедиться по рекламе, идущей на телевидении: если в нескольких рекламных роликах используются те же самые средства выразительности, то эти рекламы иногда легко перепутать, и наоборот, новый, свежий рекламный ход воспринимается как более выразительный. В этом плане в учебниках по рекламе приводят пример, когда на фоне агрессивных и громких реклам одна из фирм-производителей «дарила минуту тишины» телезрителям и, соответственно, всем запомнилась.

В качестве средства выразительности может выступать даже нарушение тех или иных речевых и языковых норм. Главное при этом – отклонение от норм должно быть осознанным и оправданным, а также должно осознаваться адресатом как значимое и удачное.

Таким образом, в качестве экспрессивного может выступить любое речевое средство.

Выбор средств выразительности зависит от многих условий: от ситуации общения, от особенностей адресата, а также от стиля и жанра высказывания, от формы речи и т. д. [12, c. 359]

Основу выразительности речи составляет столкновение экспрессии и стандарта. Особенно ярко это проявляется в публицистической, художественной и разговорной речи. И именно эти стили считаются наиболее выразительными. В то же время выразительность может быть свойственна текстам всех функциональных стилей, но средства выразительности при этом будут различаться. Например, выразительность научной речи базируется на открытой логичности и точности словоупотребления, что в то же время не исключает воздействия на эмоциональную сферу сознания слушателя или читателя в целях усиления убедительности речи. В газетно-публицистической речи используются как информационные средства выразительности (вынесение существа официального сообщения в заголовок), так и эмоциональные, образные (метафоры, сравнения, эпитеты и т. д.), как скрытые (размещение материала на газетной полосе, отбор фактов, их компоновка и т. д.), так и открытые (экспрессивные заголовки)  [7, c. 112]

Главная проблема выразительности – это проблема оценки уместности и удачности решения всех речевых задач текста. И особенно важно при этом – соблюдение этических и коммуникативных норм [11, с. 386].

Таким образом, средства выразительности весьма разнообразны. Важно, чтобы они употреблялись без нарушения этических и коммуникативных норм, были уместны и удачны.

В своих трудах М.Н. Кожина отмечает, что выбор средств выразительности зависит, помимо прочего, от формы речи – устной или письменной, каждая из которых располагает не только общими средствами выразительности (характерными для всех текстов), но и специфическими. В устной речи это прежде всего исполнительские средства, средства установления обратной связи, большая направленность на адресата. В письменной речи иные выразительные возможности текста связаны с вариантами его оформления (шрифтового, цветового и пр.). Кроме того, устная речь в силу своей однократности и, часто, импровизационности, ограничена в отборе языковых и неязыковых средств для выражения определенного смысла, тогда как письменная обычно предполагает полное и законченное выражение замысла. Но и в устном, и в письменном тексте задача автора – пробудить интерес к своей речи, задержать внимание слушателя (читателя) на ней и удержать это внимание в продолжение всего чтения текста [24, с. 164].

Таким образом, выразительность речи – это такое коммуникативное ее качество, в котором соединяются возможности абсолютно всех средств языка и речи. И умение создавать выразительный текст находится на границе умений, связанных с уровнем культуры речи и риторики (искусства нехудожественной речи). Поэтому относительно выразительности нет и не может быть готовых рецептов, конкретных советов – выбор того или иного средства выразительности зависит в первую очередь от индивидуальности каждого участника общения. Важно только, чтобы эта индивидуальность проявлялась уместно и удачно, с учетом всех норм и правил общения.

 

 

1.2. Методические аспекты работы над выразительностью речи на уроках русского языка

 

 

Современная лингвистика все чаще обращается к всестороннему и углубленному анализу устной речи, ее особенностям в коммуникативном плане, что проявляются, в частности, в ее экспрессивности, выразительности.

Как отмечает СЛ. Рубинштейн, речь до­школьников обладает непроизвольной выразительностью, которая является следствием их импульсивной эмоциональ­ности. По мере того как ребенок овладевает нормой родного языка, непроизвольная выразительность утрачивается. Выра­зительная речь «становится сугубо индивидуальной особен­ностью эмоциональных натур, особо чувствительных к выразительности слова» [19, c. 415]. Важным является высказывание ученого о том, что «над развитием выразительной речи, в которой эмоциональность непрорыва­ется, а выражается в соответствии с сознательными намере­ниями говорящего или пишущего, нужна тщательная работа» [19, c. 415].

Из закономерностей усвоения речи, открытых известным методистом Л. П. Федоренко, вытекают следующие принципы обучения русскому языку:

 • принцип внимания к материи языка – учитель отбирает такой дидактический материал, который учит ребенка управлять своим речедвигательным аппаратом, учит слушать и слышать звучащий текст, подражать образцам звучащей речи, воспроизводить в собственной речи особенности звучащего текста;
 • принцип понимания языковых значений – учитель отбирает дидактический материал, обеспечивающий понимание учениками лексических и грамматических значений тех единиц, с которыми детям приходится работать на уроке;
 • принцип развития выразительности речи – учитель отбирает дидактический материал, который помогает ребенку выражать свое эмоциональное состояние, предоставляет возможность вникнуть в существо поэтического строя речи, учит оценивать окружающий мир средствами родного языка;
 • принцип развития чувства языка – учитель отбирает дидактический материал, способствующий запоминанию традиций употребления;
 • принцип сопоставления устной и письменной речи – учитель отдает предпочтение устному анализу языковых явлений, устной работе по образцам, подбору и составлению собственных примеров, только затем предлагает школьникам перейти к выполнению письменной работы [28, c. 62].

Важнейшей предпосылкой высокой культуры выразительной речи, как подчеркивал академик И. К. Билодид, является овладение системой языка во всех ее слоях, или ярусах, – звуковом, в том числе интонационном, лексическом, грамматическом и стилистическом [5, с. 8].

Необходимость приобщения детей к богатствам родного языка, освоения ими выразительных языковых средств была осознана в отечественной методике еще в конце XIX -нача­ле ХХ-го веков.

Ф.И.Буслаев одним из первых указывал на необходимость обогащения речи учащихся гимназий устойчивыми образными сочетаниями. Та­кая работа, по мнению ученого, поможет учащимся «восчув­ствовать силу и красоту фигурного выражения» и воспитывать «в себе разборчивое чутье к русской речи» [6, c. 291].

Неизмеримо велик вклад в методику работы над выразительностью речи К.Д.Ушинского. Основные его труды адресованы начальной школе, но его методические идеи охватывают и среднюю школу, они актуальны и сегодня. Преподавание родного языка воспитывает мыслящую личность: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни...Язык является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ... Усваивая родной язык легко и без труда, каждое новое поколение усваивает в то же время плоды мысли и чувства тысячи предшествовавших ему поколений» [26, c. 541-542]. Овладение языком – разносторонняя деятельность школьника, но стержнем ее должен быть курс грамматики, имеющий практическую направленность. Этот курс раскрывает логику языка, приобщает к нормам склонения, спряжения, развивает мышление и дар слова учащихся. Они должны понять роль языковых форм в передаче значений, смысла; поэтому изучение грамматики следует начинать от текста, от предложения. Сам К.Д. Ушинский все грамматические темы строит на обнаружении изучаемых явлений в тексте «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина и выявлении их функций. Речь учащихся, по К.Д.Ушинскому, должна развиваться на лучших образцах народного языка, ее правильность обеспечивается грамматикой.

К.Д.Ушинский предложил систему изложений и сочинений, которые высоко ценил. Он писал: «Сочинения, если под ними разуметь упражнение дара слова, должны составлять главное занятие на уроках отечественного языка, но они должны быть действительно упражнениями, т.е. по возможности самостоятельными усилиями учащихся выразить изустно или письменно свою самостоятельную мысль, а не сшивкой чужих фраз» [27, c. 333]. Все упражнения по языку должны быть разнообразны и взаимосвязаны. Орфографические умения и навыки К.Д.Ушинский расценивал очень высоко: они должны быть прочно заложены на самых ранних ступенях обучения. В обучении орфографии признавал как роль правил, так и роль общей языковой культуры.

Прекрасное познается не только чувствами, но и разумом. Еще И.И.Срезневский писал, что необходимо «заботиться прежде всего и более всего о том, чтобы дитя усвоило выразительность родного языка» [22, с. 107]. В процессе изучения языковых единиц необходимо специально показывать те их свойства, которые вызывают чувство прекрасного; в фонетике – звучность и мелодичность звуковой системы русского языка (в ней на сто звуков любого отрезка текста приходится восемьдесят с голосом – гласных и звонких согласных); в лексике – неисчерпаемый запас слов, богатство и разнообразие синонимов, антонимов, слов с экспрессивным и переносным значением, громадный массив фразеологизмов; в словообразовании – богатство словообразовательных средств; в морфологии – богатство форм словоизменения, обладающих разнообразными грамматическими значениями; в синтаксисе – разнообразие синтаксических средств выражения одной и той же мысли (богатство синтаксических синонимов). При изучении стилей необходимо показывать выразительные и изобразительные возможности языковых средств, уместность их употребления, красоту речи без языковых ошибок и недочетов.

Преподавание литературы А.Д.Алферов рассматривал в неразрывной связи с изучением родного языка в школе (единый предмет – словесность). Высоко ценил нравственное значение литературы в школе; занимаясь методикой выразительности речи, ее истоки определял пониманием замысла произведения литературы, его идеи. От овладения техникой выразительности переходил к художественному чтению, к драматизации [3].

Языковедами и психологами проводится также работа по изучению интонации речи (работы  В. А. Артемова, Б. В. Беляева, Л. А. Близниченко, А. Ф. Пилипенко, А. И. Багмут).

Особое внимание в формировании навыков выразительности уделял интонации такой выдающийся специалист по теории и практике сценической речи, как К.С. Станиславский. В своей книге «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения» (1938) он подробно описывает компоненты интонации, ярко и образно разъясняет их значение в устной речи, приводит выразительные примеры. Например, «…знаки препинания требуют для себя обязательных голосовых интонаций. Точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки и прочие имеют свои, им при­сущие голосовые фигуры, характерные для каждого из них. Без этих интонаций они не выполняют своего на­ значения. В самом деле, отнимите от точки ее финальное, завершающее голосовое понижение, и слушающий не поймет, что фраза окончена и продолжения не будет. Отнимите от вопросительного знака характерное для не­ го особое звуковое «квакание», и слушающий не поймет, что ему задают вопрос, на который ждут ответа. В этих интонациях есть какое-то воздействие на слушающих, обязывающее их к чему-то: вопросительная фонетиче­ская фигура – к ответу, восклицательная – к сочувствию и одобрению или к протесту, две точки – к внимательному восприятию дальнейшей речи и т.д. Во всех этих интонациях — большая выразительность. У слова и у речи есть своя природа, которая требует для каждого знака препинания соответствующей интонации. Вспомните, что вам инстинктивно хочется сде­лать при всякой запятой? Прежде всего, конечно, оста­новку. Но перед ней на последнем слоге последнего сло­ва вам захочется загнуть звук кверху. После этого  оставьте на некоторое время верхнюю ноту висеть в воз­духе. При этом загибе звук переносится снизу вверх, точно предмет с нижней полки на более высокую. Эти подымающиеся кверху фонетические линии получают самые разнообразные изгибы и высоты: на терцию, на квинту, на октаву, с коротким резким повышением, с широким плавным и невысоким размахом и пр. Интонация по настроению может быть минорной или мажорной. Мы по своей национальной особенности склон­ны всегда говорить в миноре, в противоположность романским народам, которые любят мажор» [23].

Станиславский фактически дает определения многим современным линг­вистическим понятиям, связанным с интонацией, толь­ко терминология у него несколько отличается от современной.

Исследуя вопрос звуковой и интонационной выразительности устного речи, методисты устанавливают неразрывную связь между работой по развитию речи и формированием навыков ее выразительности, «которые основываются на развитии у учащихся речевого слуха, проявляющаяся в умении различать ударные и безударные слоги, интонировать предложения разных структур, повышать и понижать голос, ускорять и замедлять темп речи, делать логическое ударение в предложении» [14, с. 237].

Учитель не только совершенствует у школьников речевой слух и звуковую выразительность речи, но и готовит их к восприятию и глубокому пониманию художественных произведений. Благодаря работе над выразительностью речи  ученики лучше усваивают методы, обороты, новые слова и синтаксические конструкции. Обеспечивается непосредственная  связь между уроками русского языка и зарубежной литературы.

Как справедливо подчеркивается в трудах психологов и методистов М.И. Жинкина [10], А. А. Леонтьева [16], Г. П. Фирсова [29], вопрос звуковой и интонационной выразительности касается как устной, так и письменной речи. Чтение можно рассматривать как процесс, в некотором смысле обратный письму. То, что для чтения является началом работы, для письма является концом. Но интонационный компонент в обоих случаях выполняет очень важную роль, без него невозможно правильное восприятие информации.

Если ученики будут иметь развитое языковое чутье, глубоко понимать суть средства выразительности речи, оттенки смысла в пределах того же предложения, уровень грамотности их письма повысится.

Внимательность к собственной речи производится в процессе наблюдения за языком других. Ученики пользуются разговорным языком еще задолго до поступления в школу. В школе они начинают осознавать язык как предмет школьной программы, как средство общения, как науку. Школьники начинают сознательно учить то, что они усвоили безоговорочным подражанием; они нередко с удивлением узнают, что слова могут существовать сами по себе, без предметов и явлений, которые они обозначают, могут менять свою форму, взаимозаменяться; что многие слова, которыми они привыкли называть окружающие предметы и явления – не литературные; что вместо них надо применять  другие, часто совершенно незнакомые для них слова. Все это создает благоприятные условия для воспитания внимательности у учеников к собственной речи.

К сожалению, эти возможности используются в школе совсем мало.

Синтаксис устной речи, строение предложений, произнесенных  на русском языке, в современной украинской школе почти не исправляется (за исключением уроков русского языка и зарубежной литературы).

Как приучать детей к тому, чтобы за произнесенными словами они видели жизнь, как научить их ярко представлять картины, события, предметы, о которых они говорят, и проявлять свое отношение к ним? Для этого надо развивать наблюдательность, память, эмоциональную чувствительность, речевой слух, тренировать речевой аппарат, создавать такие учебные ситуации, чтобы в воображении учеников возникали условия реального общения. Возможности для такой работы есть на каждом уроке русского языка.

Так, А.А. Олейник предлагает овладение навыками выразительности речи начинать с осознания ее важнейших составляющих:

 • техники речи – работа над голосом, дикцией, дыханием, орфоэпией;
 • логики речи – осознание логического ударения, пауз, темпа, интонации;
 • эмоционально-образной выразительности – развития творческого видения, понимание авторского подтекста, использование мимики, жестов [18, с. 36]. А Н.А. Артеменко к этому добавляет: «..задачи обучения свободной устной речи также требуют особой работы: надо научить школьников пользоваться различными приемами подготовки к устным высказываниям, строить различные в композиционном отношении устные высказывания [25, c. 111].

Хочется отметить, что развитие чувства выразительности речи опирается на знание школьниками богатства языка и экспрессивных возможностей языковых средств, и формируется оно с помощью упражнений следующих видов:

 • анализ выразительных средств образцового текста (прозаического и поэтического);
 • сравнение образцовых текстов с текстами, созданными учениками на одну и ту же тему;
 • наблюдение в художественных текстах за звукописью, за словами, использованными в метафорическом значении, за фразеологическими оборотами, за разнообразием синтаксических конструкций;
 • выяснение роли необщеупотребительных слов (диалектизмов, профессионализмов и т.д.) в художественных произведениях;
 • сравнение окончательных и черновых редакций произведений известных писателей, публицистов и т.д.

Выразительность речи формируется постепенно. Учащиеся должны сознательно «воспитывать в себе вкус к хорошему языку» (А.П.Чехов).

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I. Практические аспекты  методики  развития выразительности  речи учащихся 5-8 классов на уроках русского языка

 

 

1.1. Описание опыта работы над выразительностью речи в Ушомирской гимназии

 

 

За годы учебы школьник должен не только получить некую (обозначенную государственными стандартами и про­граммами) сумму знаний и подгото­виться ко взрослой жизни, но и «...догнать человечество в его культурном развитии, «обжить» дом культуры как родной дом и создать себя но законам культуры» [9, c. 8]. Прежняя «знаниецентрическая» школа видела в ученике прежде всего обучаемый объект, а не личность со свойственной ей внешней и внутренней свободой. Такой подход не соответствует совре­менной социокультурной ситуации: путь усвоения суммы знаний (которые к тому же, как утверждают, устарева­ют быстрее, чем завершается цикл обу­чения в школе) приводит лишь к на­коплению информации, превращает ученика в «ходячий справочник» (в лучшем случае), но мало способствует развитию его личности и Личности в нем.

Русский язык как предмет мировоз­зренческий призван обеспечивать единство и взаимодействие языка, куль­туры, личности в процессе обучения и развития этой личности.

Основыми задачами развития выразительности речи учащихся 5-8 классов Ушомирской гимназии считаю:

 1. Формирование и развитие основных компетентностей.

1) коммуникативной:

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи;

формирование осмысленных умений и речевых навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся.

2) языковой и лингвистической:

овладение основными нормами русского литературного языка;

обогащение словарного запаса, грамматического строя речи.

3) культуроведческой:

овладение нормами русского речевого этикета;

совершенствование владения различными видами речевой деятельности, повышение уровня грамотности учащихся.

Реализация принципов обучения учеников 5-8 классов русскому языку, в т.ч. и работа над выразительностью речи, происходит путем применения ряда дидактических методов:

 • методов обучения – познавательных (объяснительно-иллюстративного, частично- проблемного), практических (имитационного, репродуктивного, оперативного, коммуникативного);
 • приемов интеллектуальной (мыслительной) деятельности – упрощенного анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации, постановки проблемного вопроса, создание проблемной ситуации, установление связей между языковыми явлениями, формирование выводов и обобщений, лингвистического и стилистического экспериментирования, моделирование и конструирование, приема интонационно-стилистического анализа устного текста.

В рамках модернизации содержания школьного курса русского языка и ме­тодики его преподавания, основным направлением работы над выразительностью речи на уроках русского языка является лингвокультурологическое направле­ние.

Одно из важнейших направлений со­временной методики преподавания рус­ского языка сегодня связано с усиле­нием внимания к художественному тексту, к функциональной стороне языко­вых единиц, их образным и изобразительно-выразительным возможностям. Актуальность данного направления обусловлена тем, что восприятие худо­жественного слова учеником 5-8 классов существен­но отличается от восприятия ученика старшей школы или взросло­го. Чтобы слово в художественном произведении было правильно понято, не­обходима систематическая работа на уроках русского языка.

В приложении 1 приведен конспект од­ного из уроков, который дает представление о формах и методах работы в 5 классе над образной и изобразительно-выразительной функциями слов с переносным значением.

Одним из приемов работы, позволяющим реализовать цели развития выразительности речи учеников 5-8 классов считаю «этимологические этюды», которые провожу в начале урока. Учащиеся готовят «этимологические этюды» о словах Русь, Украина, город, деревня, улица, врач и доктор, архитектор и зодчий, школа, гимназия и колледж и др., о местных топо­нимах и

т.п.

Эффективность подобных на первый взгляд достаточно традиционных упражнений не всеми словесниками оце­нена по достоинству, а между тем обращение на уроке к этимологическому анализу неизменно вызывает интерес учеников 5-8 класов, поскольку позволяет по­смотреть на привычные слова с непри­вычной стороны, «подогревает» инте­рес к слову, к изучению языка, расши­ряет лингвистический кругозор и спо­собствует формированию выразительности речи, ее богатству.

Другой «действен­ный» прием – межъязыковые сопо­ставления (имеется ввиду русско-украинские).  В частности наличие/отсутствие формы звательного

падежа, украинизмы в речи земляков, в худо­жественной литературе, «русско-украинские» топонимы: Белая Крини­ца, Червонодибровка, Грайво­рон и т. д.

Результативным является  не требующий применения каких-либо дополнительных средств путь – лингвистические комментарии к используемым на уроках тек­стам (а объекты для объяснения и ком­ментирования в любом тексте отыщутся, если посмотреть на него «филологичес­ки вооруженным глазом»; важно само­му комментатору быть в «филологичес­ком всеоружии»): например, даже хре­стоматийная строфа из «Евгения Оне­гина», начинающаяся словами «Зима! Крестьянин, торжествуя...», поставит перед учениками задачу уточнить лексические значения слов дровни, кибитка, облучок, кушак, силазки, прокомментировать сло­ва дворовый мальчик, жучка (почему со строчной буквы, а не с прописной, как, казалось бы, надо) и т. п. Боль­шинство школьных программных про­изведений, даже произведений XX века, не говоря о более ранних, нуждается в пояснительных комментариях наподо­бие тех, что сопровождают тексты в учеб­никах и хрестоматиях для иностранных читателей.

В силу недостаточного уровня развития речи и неразвитости абстрактного мышле­ния у учеников 5-8 классов язык мысли и чувства оказывается сложным для многих школьников этого возраста и поэто­му мало востребованным. Следовательно, в своей педагогической практике стараюсь создавать условия, при кото­рых абстрактные понятия ненасильствен­но попадают в «окно сознания» ребенка, объективируясь посредством слова. Одним из таких условий является установка на работу чувств, творческого воображения, образно-ассоциативиого мышления, психологически обоснованная чуткостью и повышенной эмоциональной отзывчивостью учеников 5-8 классов к образно-эмоциональным моментам речи, преобладанием предмет­но-образного мышления и способностью к пониманию ассоциаций. Методика развития речи, в т.ч. и выразительности речи,  на основе кон­цептов нашей культуры, включающая как приемы рационального (логического), так и приемы иррационального (интуитив­но-ассоциативного) анализа слова как еди­ницы языка и текста, создает условия для гармонизации развивающейся «картины мира» растущего человека.

К примеру, моим ученикам нравится работа над метафорами. Формирование и развитие способности использовать в своей речи метафоры свя­зано с осознанным применением учеником разных моделей ее построения.

 В качестве примера рассмотрим примеры заданий на отработку навыков оперирования метафорами:

1) Используя предметную (1) и абстрактную (2) лексику, образуйте метафоры, раскрывающие внутренний мир человека. Подумайте, какие из них помо­гут вам описать радостное состояние, а какие, напротив, – угнетенное, подавлен­ное.

Водопад, крушение, облако, пятно, око­вы, струны, отблеск, вершина, лавина.

Счастье, любовь, восторг, радость, грусть, стыд, надежда, страх, душа.

2) Прочитайте словосочетания. Подумайте, в каких из них нарушен закон лексической сочетаемости слов. Опиши­те ситуацию, в которой человек может испытывать подобные противоречивые чувства.

Жгучий стыд, веселая тоска, слепая нена­висть, черная зависть, грустная радость, зеле пая тоска, легкая грусть, ледяное презрение, острая ревность, хрупкое счастье, кипящий гнев.

Ответы: веселая тоска, грустная радость – оксюмороны.

3) Основой создания метафор часто служат признаки, воспринимаемые нашими пятью чувствами (зрением, слу­хом, вкусом, обонянием и осязанием). Выпишите сначала а) зрительные, б) аку­стические, в) вкусовые, а затем г) обоня­тельные и д) осязательные образы.

Какие метафоры показались вам наиболее инте­ресными и почему?

Тихая обида, аромат любви, сладкая грусть, ледяное равнодушие, звонкая радость, мутная тоска, вязкий страх, заноза в душе, терпкая печаль, искра нежности, созвучие чувств, тень сомнения, острая ревность, горячий стыд, чер­ная зависть.

4) Найдите в текстовых фраг­ментах сравнения и определите способ их выражения. Какое из сравнений показа­лось вам наиболее оригинальным и поче­му?

1) Я подошел, и вот мгновенный, как зверь, в меня вцепился страх... (Гумилев).

2) То радость, то печаль спешат ко мне прильнуть, и страх, как пес, ложится у порога. (Р. Гам­затов).

5) Некоторые отрицательные эмоции (в них преобладает чувство над интеллектуальной оценкой) в языке пред­ставляются как враждебная сила, извне завоевывающая человека. Используя сло­ва из двух групп, постройте метафоричес­кие сравнения а) при помощи союза как (точно, словно, будто) или б) при помо­щи формы творительного падежа суще­ствительного. Создайте мини-текст на ос­нове одного из сравнений.

 • Страх, ревность, зависть, тоска, обида, досада.
 • Пожирать, снедать, грызть, овладевать, заползать, мучить, наваливаться, точить, сжи­мать, ранить.

Особый интерес у детей вызывают зада­ния, связанные с нахождением и констру­ированием каламбурных образований.

6) Прочитайте предложение. Подумайте, что усиливает его юмористи­ческий эффект. Составьте на основе текста каламбур.

Брось, к чему швырять тарелки, бить тревогу, бить стаканы? (Пастернак).

Ответ: Бить тревогу и стаканы.

7) Найдите в тексте каламбур. Объясните, как образована эта экспрес­сивная конструкция.

Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую формен­ную фуражку и веру в человечество. (Чехов).

Используя данные слова, образуйте ка­ламбуры и составьте с ними предложения: глаголы: пить, гасить, потерять; конкретные существительные: зонтик, вино, свет; абстрактные существительные: радость, стыд, гнев.

Одним из упражнений, связанным с развитием выразительности речи, является задание «Включите воображение» (варианты: «Включите свой «мыслен­ный экран», «Пусть поработает ваше воображение», «Постарайтесь мыслен­но увидеть...» и т. п.). Само задание формулируется достаточно просто: «Представьте, что все, о чем вы читае­те, вы видите на своем «мысленном экране». Включайте его при каждой встрече с текстом». Понятно, что такое задание необходимо давать при работе на уроках с художественным текстом, который содержит зритель­ные, слуховые, обонятельные и другие образы.

Как показывает практика ученики, особенно 5-6 классов, не всегда понимают значение слов отвлеченной се­мантики. В результате в речи учащихся возникают ошибки типа:

 • Виновни­цею всему была усталость (вместо Виной всему была усталость или Ви­новата во всем была усталость),
 • Он сохранил уверенность в победе (вмес­то Он сохранил веру в победу).

Трудности в усвоении слов с абстрактным значением или оценочной лексики вы­званы несколькими причинами: особен­ностями лексической сочетаемости, си­стемных связей лексики русского язы­ка, значением слова в контексте, нако­нец, интерферирующим влиянием род­ного (украинского) языка.  Ошибки в речи при употреблении си­нонимичных слов чаще вызваны не тем, что пишущий или говорящий не нахо­дит синонимов, а тем, что он не видит разницы между ними, не чувствует семантико-стилистических оттенков.

Для активного ввода в речь обучае­мых абстрактной лексики и лексики, содержащей нравственную оценку, использую парадигмати­ческие связи слов, в том числе и сино­нимию. Это помогает моим ученикам пре­одолеть ошибки, вызванные неразли­чением семантико-стилистических от­тенков между синонимами.

Например, у А. С. Пуш­кина в первоначальном варианте гла­вы из романа «Евгений Онегин» чита­ем: «Тут вывел острый Шаховской своих комедий пестрый рой...» В окончательном же варианте эпитет острый был заменен автором на колкий, так как именно он точнее выражал оценку комедий Шаховского – сатирических, но недостаточно острых. Такой анализ работы автора над текстом произведения дает возможность понять принцип выбора единственного, наиболее умест­ного в данном контексте слова.

Ниже приведу примеры упражений:

1) Запишите предложения, подчеркните синонимы, объясните разницу в их значении:

Он был вежлив до утонченности, никог­да не курил при ламах, не клал одну ногу на другую... (Гончаров).

Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галант­ных манер, не влюбилась бы в него купечес­кая дочка. (Чехов).

Любезным жестом он показал на кресла, сам уселся за письменным столом. (Чаковский).

2) Определите, чем по значению раз­личаются данные синонимы. Составьте с ними словосочетания и пред­ложения.

Высокомерие, гордость, надменность, спеси­вость.

3) Составьте словосочетания из слов, размещенных в двух колонках:

1) человек,

2) работник,

3) неплательщик,

4) взгляд,

вкус;

развитие;

глаза;

поступок.

 

4) Исключите из каждой группы лиш­нее слово:

лицемер, ханжа, лжец;

репутация, слава, честь;

смелость, храбрость, решимость.

5) Выполнение последнего упражнения можно дополнить беседой по вопросам:

 • Какие чувства вызывают у вас перечисленные качества?
 • От каких качеств в себе вы хотели бы избавиться или, наоборот, какие выработать в своем характере?
 • Героям каких произведений свойственны названные черты характера?
 • Подобные беседы помогают включать изучаемую лексику в речь учащихся.

Одним их любимых направлений работы среди моих учеников является изучение материалов средств массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение,Интернет). Я считаю, что использова­ние текстов телерадиовещания на уро­ках русского языка помогает моим ученикам осмыслить современную речевую стихию, учит их критически относить­ся к тому, что они слышат по радио и с телеэкранов.

Работая с печатными изданиями (журналами, газетами) обязательно обращаю внимание учеников на речевые ошибки в текстах средств массовой ин­формации, таким образом помогаю школьни­кам развить языковое чутье, при­виваю им вкус к хорошей и правильной речи.

К примеру, в 8 классе ученики с большим удовольствием выполняют задание: проанализировать теле- и радиопере­дачи и найти (выделить) речевые ошибки и недочеты. В ходе выполнения задания учащиеся выделили:

 • речевые недочеты («Каждый чело­век делает поступки», «Это наша соб­ственная ответственность»);
 • грамматические ошибки («Разби­рали этот вопрос на правительстве», «60 тысяч – это является наш сюрприз», «со ста пятидесяти долларами»);
 • речевые ошибки («Я краем глаза не обратила внимание», «в полный рост бюст В. Ленина», «но с другой стороны – еще один вопрос к вам», «Поговорим об умении горожан пар­ковать свои бибики»).

Учащиеся обратили внимание и на орфоэпические ошибки, например: Вы, конечно, правы (вместо Вы, ко­нечно, правы); Я родился на Луганщине (вместо Я родился в Луганской области), козырной туз (вместо козырный туз).

В процессе наблюдения за речью, звучащей по радио и с телеэкранов, учащиеся видят немало примеров об­разцовой речи. В частности, в таких передачах как «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионе­ром?».

Знакомство школьников с радио- и телеречью позволяет им увидеть, как используется прием чередования стан­дартов, понять, как строятся тексты из блоков, что затрудня­ет восприятие информации. Учащиеся замечают, что восприятию информации часто мешает чередование изобрази­тельных блоков с речевыми вставка­ми, включение «бегущей строки», ин­тервью с известными людьми.

Интересны наблюдения учащихся за темпом звучащей речи.

Дарья Д.: «Быстро проговаривая слова, дик­торы телевидения допускают ошибки в их произношенни».

Александр Б.: «Звуки проглатываются, слова сливаются, и в конце концов дикторы сби­ваются».

Алексей Б.: «У некоторых теле- и радиоведущих странный темп речи. Концы фраз без пауз перетекают в начало следующей фразы, и непонятно, говорит ли человек о прежнем или о чем-то новом».

Проанализировав подобные приме­ры, учащиеся приходят к выводу: манера говорить с экрана телевизора или в радиопередаче скороговоркой недопустима. Быстрый темп речи приво­дит к тому, что слушающий не может понять смысла фразы.

У меня есть определенный опыт проведения внеклассных ме­роприятий и уроков развития выразительности речи в форме дис­куссии (диспута, ток-шоу), деловой игры, защиты проектов и др.

Напри­мер, в ходе проводившейся в гимназии с сентября по октябрь 2012 года недели русского языка  мои ученики 7-8 классов участвовали:

 • в конкур­сах на лучшее сочинение «О Слове и словах», на лучший плакат и лучший слоган к нему (или лучшую частушку);
 • в диспутах и дискуссиях: «Надо ли бороться за со­хранение русского языка или язык сам себя сохранит и сбережет?», «Заим­ствования: благо или зло?», «Мы та­ковы, каков наш язык, или язык наш таков, каковы мы?».

Таким образом, считаю важ­ным обозначить, что проделанная мною работа, направленная на развитие выразительности речи на уроках русского языка, позволяет:

 • формировать заяв­ленную современными образовательны­ми стандартами культуроведческую ком­петенцию школьников;
 • развивать языковую личность ученика 5-8 классов;
 • осуществлять интеграцию в преподавании школьных дисциплин.

 

1.2. Рекомендации касательно совершенствования работы над выразительностью речи

 

Как уже говорилось выше, в современной системе развития речи в рамках учебной программы «Русский язык» работе над словом придается огромное значение.

Программа по русскому языку определяет следующие задачи работы над словом, которые, по моему мнению, являются обязательными для развития навыков выразительности:

1. Обогащение словаря.

2. Уточнение значений слов, усвоенных детьми, но употребляемых не вполне верно.

 3. Активизация словаря.

Эти задачи реализуются на всех уроках русского языка, но в зависимости от специфики предмета изучения и от этапа урока, когда та или иная задача может становиться ведущей [2, c. 27].

Разнообразие приемов и повышение активности учащихся в объяснении значений слов – важнейшие задачи словарной работы во вспомогательной школе. Некоторые методисты полагают, что наиболее продуктивным является использование различных наглядных средств: показ предметов, действий, признаков, сравнение двух объектов (заяц, ворона), жест, мимика, драматизация, включение слова в контекст (А.К. Аксенова и др.).

Для семантизации слова могут быть употреблены и другие приемы: подбор родственного слова (врассыпную – рассыпать), разложение общего понятия на частные (инструменты – это молоток, пила, ножницы …). Не менее важно при проведении словарной работы учить детей самостоятельно находить в тексте непонятные для них слова.

 А.К. Аксенова выделяет общие требования к проведению словарной работы [1, c.297]:

1. Должна быть выдержана дозировка слов на единицу учебного времени и расчлененность подачи материала. Для 5-6 классов – 3-4 слова в пределах одного этапа, для 7-8 – 4-5 слов.

2. Необходимо стремиться к контекстному объяснению новых слов. За- поминание эффективно, если слова объединены в тематические группы или включены в предложение.

3. Процесс презентации слов должен опираться на работу всех возможных анализаторов, с помощью наглядных схем, записи и т.п.

4. Объяснение значения слова – это только начальный этап работы над лексикой. Для введения слова в речь необходимы система упражнений, постоянное повторение слова, включение его в различные контексты.

5. При активизации лексики важно соблюдать естественность условий. Составляемые учениками предложения должны отражать либо содержание прочитанного текста, либо увиденное на экскурсии, в телепередаче, изученное на других уроках.

 6. Работа над лексикой должна быть тесно связана с работой над грамматической, фонетической и др. сторонами языка. Без комплексной работы над всеми сторонами языка новая информация быстро забывается.

В целях расширения сферы употребления словарных средств, формирования навыков точного их употребления в структуре предложений проводится словарная работа по основным трем направлениям:

1) обогащение запаса слов за счет введения новых лексических единиц;

2) уточнение значений уже известных слов;

3) активизация пассивного словаря детей.

Для работы по этим направлениям используются следующие словарно-логические упражнения: 

 • называние предметов и их частей (игра «Чего не хватает?» – чайник без носика); 
 • называние действия или состояния изучаемых предметов (собака (что делает?) – лает, прыгает, кусает, бегает …); 
 • называние признаков (например, по теме «Овощи, фрукты, ягоды» уточнить значение слова сочный и распределить натуральные овощи и фрукты или их муляжи от самого сочного к наименее сочному); 
 • работа с загадками. Метафора должна быть основана на зрительно воспринимаемых признаках, легко сопоставимых с признаками зашифрованного предмета: «Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос». Также дети тренируются в самостоятельном составлении загадок: «Два колеса, руль, рама, багажник» (по теме «Транспорт»);
 • сравнение предметов на основе определенных признаков или характерных действий (тема «Ель и сосна»). Для разнообразия можно использовать соревнование; 
 • анализ и синтез: разделение предмета на части и узнавание целого по частям. Это может быть работа с таблицами («Чьи хвосты?», «Чьи клювы?»); 
 • классификация предметов по основному признаку: местоположение, материал, форма, принадлежность к тому или иному родовому понятию (птицы, звери, насекомые, рыбы); 
 • работа с антонимами и синонимами. В 5-м классе можно использовать игру-соревнование с парными картинками с указанием того, что нужно сравнивать (по теме «Растения»: величина – ствол дуба и березы, польза – колорадский жук и божья коровка, съедобность – белый гриб и мухомор);  подбор однокоренных слов. Начиная со 6 класса обучения можна предлагать подбирать родственные слова с опорой на наглядные средства (экскурсия, картинки): школа, школьная столовая, школьник, школьница [1, c.299]. Таким образом, приемы словарной работы реализуются в зависимости от возраста учащихся, от их умственных возможностей и степени самостоятельности, от задач, решаемых на уроке.

Не стоит также забывать, что главная роль в развитии выразительности речи отводится учителю. Учитель был, есть и будет эталоном, образом правильной речи для ученика.

Для этого учителю необходимо знать и уметь многое, владеть хорошим (поставленным) голосом, дикцией, знать и соблюдать нормы орфоэпии, знать физиологические и психолого-педагогические основы обучения выразительной речи и чтения.

 

Выводы

 

 

В современной методике преподавания русского языка проблема выразительности речи школьников стоит на одном из первых мест, при чем это характерно как для начального этапа  школьного образования так и для последующих.

Как показало проведенное исследование, без целенаправленной работы по развитию выразительности речи у школьников 5-8 классов значительно ограничиваются возможности в усвоении конкретных способов культуры речи. Особенно в свете интерферирующего влияния на разговорные навыки учеников  род­ного украинского языка.  Поэтому целесообразной является работа  над развитием речи на каждом уроке русского языка. К основным видам, формам и средствам работы над выразительностью речи относим: словарно-лексическую работу, комплексный анализ текста, написание творческих диктантов и сочинений, технологию развивающего обучения посредством групповой и самостоятельной работы; игровые технологии; использование мультимедийных технологий и ресурсов сети Интернет.

Русская художественная литература является благодатным материалом для языкового анализа. Работа над текстом ведет, с одной стороны, к его понима­нию, с другой – к более глубокому ус­воению малознакомой или незнакомой лексики, пополнению активного слова­ря учащихся. Продуманная система уп­ражнений практического характера, изучение лексики, объединенной в те матические группы, способствуют ус­тановлению смысловых связей между словами, пониманию оттенков значе­ний, совершенствуют речь школьников.

Мой опыт практической работы по­казывает, что эффективным средством повышения культуры речи учащихся является использование в качестве ди­дактического материала текстов, взя­тых из средств массовой информации, которые, с одной стороны, могут за­интересовать школьников, с другой – дополнительно активизировать мысли­тельную и речевую деятельность учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

 

 1. Аксенова А.К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания / А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2002. – 340 с.
 2. Аленкуц Л.Г. Методика развития речи на уроках русского языка во вспомогательной школе Методические рекомендации / Л.Г.  Аленкуц. – УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 47.
 3. Алфёров А.Д. Родной язык в школе (Опыт методики) / А.Д. Алфёров. – М.: Сотр. шк., 1911. – 556 с
 4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1936. – 608 с.
 5. Білодід І. К. Виховання культури усного побутового мовлення / І. К. Білодід // Мовознавство. – 1968. – №5. – С. 3-11. 
 6. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Рус. яз. и лит" / Ф. И. Буслаев. – Москва: Просвещение, 1992. – 512 с.
 7. Васильева А. Н. Основы культуры речи / А. Н. Васильева. – М.: Рус. яз., 1990. – 247 с.
 8. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. – 320 с.
 9. Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе / В.А. Доманский. – М., 2002. – 368 c.
 10. Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся 5-7 классов // Известия АПН РСФСР. – 1956. – Вып. 78. – С. 141-250.
 11. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р.; под ред. Н. А. Ипполитовой. – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 440 с.
 12. Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи: учебник / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. – М.: Проспект, 2012. – 440 с.
 13. Кожина М.Н. Стили­стика русского языка. – М., 1993. – 223 с.
 14. Кравцова І. А. Особливості роботи над інтонаційною виразністю усного мовлення молодших школярів на уроках читання / І. А. Кравцова // Філологічні студії. Науковий вісник КДПУ. – 2011. – № 6.Ч.2. – С. 236-241.
 15. Культура русской речи. Учебн. пособ. для вузов /Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 560 с.
 16. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. – М. «Наука», 1974. – 368 с.
 17. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.
 18. Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії / Г. А. Олійник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2007. – 224 с.
 19. Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии. – СПб., 1999. – 720 c.
 20. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / Т.М. Балыхина, М.В. Лысякова, М.А. Рыбаков. – М.: Издательский центр «Дрофа», 2011. – 480 с.
 21. Сковородников А.П. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: Энциклопедический словарь-справочник / А.П. Сковородников. – М.: Флинта, 2011. – 480 с.
 22. Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. – М., 1861 (переизд.: 1897,1986).
 23. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. / Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / Ред. и авт. вступ. ст. А. М. Смелянский. Ком. Г.В. Кристи и В. В. Дыбовского. – М.: Искусство, 1989. – 511 с.
 24. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, J1.P. Дускаева, В.А. Салимовский. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 464 с.
 25. Теория и методика обучения русскому языку : конспекты лекций, планы практических занятий, контрольные работы, тесты : учебно-методический комплекс / Автор-составитель Н. А. Артёменко. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. – 201 c.
 26. Ушинский К.Д. Родное слово (статья)// Избр. пед. соч. – М., 1954. – Т. 2. – С. 541-542.
 27. Ушинский К.Д. Соч. – М., 1949. – Т. 5. – С. 333
 28. Федоренко Л. П. Принципы и методы обучения русскому языку: Пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1964. – 255 с.
 29. Фирсов Г. П. Наблюдение над звуковой и интонационной стороной речи на уроке русского языка / Георгий Петрович Фирсов. – М. : АПН РСФСР, 1959. – 309 с.
 30. Шмелев Д.Н. Слово и образ. М., 1964. – 120 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Приложение 1

 

Пример урока развития выразительной речи

в 5 классе

 

Цели урока:

обучающие: 1) познакомить уча­щихся с понятием «троп»: 2) уточнить понятия «сходство» (как признак пе­реноса значения) и «художественное сходство» (как основа создания тропа); 3) раскрыть существенные признаки разных тропов: олицетворения, мета­форы, сравнения: 4) формирование умений: находить в тексте слова с пе­реносным значением (тропы), объяс­нять значения слон, употребленных в переносном значении, определять вид тропа, устанавливать образную и изоб­разительно-выразительную функции слов;

воспитательные: воспитание «чувства Родины», любви к родной природе, уважения к мастерам слова.

 

Ход урока.

Мы продолжаем изучать значения и изобразительно-выразительные воз­можности слов. Но сначала предлагаю вам совершить «небольшую прогулку на речку» вместе с поэтессой Ириной Токмаковой, чтобы разгадать загадку одного деревца. Отгадка будет ключом к теме нашего урока.

(Подготовленный ученик читает сти­хотворение.)

Ива.

Возле речки, у обрыва,

Плачет ива, плачет ива.

Может, ей кого-то жалко?

Может, ей на солнце жарко?

Может, ветер шаловливый

За косичку дернул иву?

Может, ива хочет пить?

Может, нам пойти спросить?

 • Что показалось вам необычным в этом стихотворении?  (Ива плачет. О ней говорится, как о живом существе.)
 • Какие слова указывают на то, что ива как живая? Подчеркните их в тек­сте. (Плачет, ей жарко, жалко, ко­сичка, хочет пить.)
 • Еще раз внимательно прочитайте подчеркнутые слова. Какой они рису­ют иву в стихотворении? (Маленькой обиженной девочкой.)

Поэтесса И. Токмакова увидела сходство между ивой и плачущей де­вочкой.

Однако увидеть сходство между, ка­залось бы, разными предметами – за­дача нелегкая. С ней может справить­ся только очень внимательный наблю­датель. На наших уроках мы с вами будем учиться наблюдать у поэтов и писателей, обладающих особым даром замечать то, что не видит обычный че­ловек. Писатели, мастера слова, посто­янно используют в своих произведе­ниях слова с переносным значением, в которых содержится не просто сход­ство предметов, а сходство художественное, которое позволяет нам не только увидеть сам предмет, но и вы­разить к нему свое отношение: полю­боваться, насладиться его красотой. Если перенос значения происходит на основе художественного сходства, то русском языке появляются особые вы­разительные средства – тропы, кото­рые могут «оживать, крепнуть, напол­няться выразительной силой» (К. Па­устовский). С одним из них – оли­цетворением – мы встретились, ког­да анализировали стихотворение И. Токмаковой «Ива». Используя художественное сходство между плачу­щим человеком и деревом, поэтесса со­здала образ ивушки-девочки. Такое очеловечивание неживых предметов называется олицетворением. Теперь выполните задание: подчеркните в предложенных отрывках олицетворе­ния. Какие картины «видятся» вам за этими словами?

1) Слышно было, как уходил ночью из леса мороз. Он стучал клюкой по деревьям все тише, все дальше.

2) Давно пронеслась гроза, но на березах с листика на листик, как со ступеньки на сту­пеньку, прыгают озорные дождевые капли. Повисают на кончике, дрожа от страха, и, сверкнув отчаянно, прыгают в лужу.

А вы сами пытались когда-нибудь разглядеть в морозе деда с клюкой, а в капельках – маленьких скачущих озор­ников? Обязательно попробуйте. Те­перь отгадаем загадки.

 

1) Красная девица

Сидит в темнице,

А коса на улице. (Морковь.) (Народная загадка).

За кудрявый хохолок

Лису из норки поволок.

На ощупь – очень гладкая,

На вкус, как сахар, сладкая. (Морковь.) (Благинина).

 • Какие слова говорят о том, что вы отгадали загадку правильно? (В ходе беседы учитель записывает слова на доске в два столбика.)

Загадка 1

Слова

Девица

Сидит в темнице

Коса на улице

Загадка 2

Слова

Кудрявый хохолок

Лиса

Из норки

Гладкая

Как сахар, сладкая

 

Значения

Морковь

Находится в земле

Морковная ботва на грядке

 

Значения

Морковная ботва

Морковь

Из земли

Ровная, без шероховатостей

Приятная на вкус

 

 • В какой колонке слова имеют пря­мое значение, а в какой – перенос­ное? (В первой – переносное, во вто­рой – прямое.)
 • На основании каких признаков произошел перенос значения в первой и во второй загадках? (На основании сходства: в первой загадке морковь сравнивается с сидящей в темнице де­вицей, а во второй – с лисой.)
 • Как называется прием «очелове­чивания» растения в первой загадке? (Олицетворение.)
 • Почему во второй загадке морков­ка сравнивается с лисой? Какие общие признаки у лисы и морковки? (Кудря­вый хохолок (морковные веточки и чубчик лисы), красно-рыжий цвет, си­дят в земле.)
 • В какой загадке описание морков­ки вам кажется наиболее поэтичным? (Во второй.)

Таким образом, морковка срав­нивается с лисой на основании трех общих признаков. В результате тако­го сравнения название одного суще­ства (лисы) переходит на другой пред­мет (морковку). Так в языке появля­ется еще одно изобразительно-выра­зительное средство. И называется оно метафорой. В основе метафоры ле­жит сравнение предметов, явлений, действий но каким-либо сходным при­знакам. Олицетворение очень похоже на метафору, потому что оно также основывается на сходстве двух пред­метов, при этом «приписывает» одно­му из них человеческие качества и дей­ствия.

Отгадайте загадку, соблюдая сле­дующую последовательность действий:

 1. найдите в тексте загадки слово с переносным значением и подчеркните его;
 2. укажите прямое значение этого сло­ва. На основании каких признаков мог произойти перенос значения в данном слове? Запишите признаки в тетрадь.
 3. С чем сравнивается ковер в загад­ке? Как называется такое сравнение?

Мы по ковру идем с тобой,

Его никто не ткал.

Он разостлался сам собой,

Лежит у речки голубой

И желт, и синь, и ал.  (Луг.) (Благинина).

 

Метафоры и олицетворения встре­чаются не только в загадках. Они ши­роко употребляются в художественных произведениях. С их помощью поэты и писатели, словно художники крас­ками, рисуют словесные картины.

(Учитель читает миниатюру Д. Зуе­ва «Мелодия весны»; звучит музыка из цикла П. И. Чайковского «Времена года».)

Мелодия весны.

В каждое время года звучит своя му­зыка. Снег померк. Разрывчатой струй­кой серебряные шарики торопливо ска­тываются с крыш. Мелодично поет, звон­ко тикает капель. Тихо перезваниваются бьющиеся сосульки и вдребезги разбива­ются, точно оброненный хрусталь. А в кустах словно звенит серебряный коло­кольчик. Это заливаются сосульки. Смол­кли скрипки мороза, а еще вчера они го­ворили полным голосом. Солнечный луч заводит тихую музыку весны, а птицы, вода подпевают ей.

 • Какие весенние звуки вы услыша­ли? (Звуки капели с крыш, звон пада­ющих сосулек, голоса птиц, журчание воды.)
 • Все эти звуки сливаются в одну мелодию. Как вы понимаете значение слова мелодия'? (Звучание музыки.) В прямом или переносном значении оно употреблено в названии миниатюры? (В переносном, потому что речь идет о звуках весны.)
 • Сравните две «мелодии»: Д. Зуева и П. И.Чайковского. Что в них обще­го? (Мотив пробуждения природы, торжества весны.)
 • Подчеркните в тексте слова, обо­значающие звуки. Укажите среди них метафоры и олицетворения. (Метафо­ры: звонко тикает капель, тихо пе­резваниваются сосульки, скрипки мороза, луч заводит тихую музыку; олицетворения: скрипки смолкли, го­ворили полным голосом, вода и пти­цы подпевают.)
 • Посмотрите, вы подчеркнули прак­тически все слова в тексте. Почему ав­тор использует так много метафор, обо­значающих звуки? (Потому что все они составляют одну мелодию, передающую звуки весны.)
 • Метафоры в рассказе не случай­ны. Ими, как нотными значками, на­писана весенняя мелодия. Найдите в тексте два предложения, в которых зву­ки сосулек сравниваются с бьющимся хрусталем и звоном серебряного коло­кольчика. Перечитайте первое из этих предложений. Подчеркните в нем под­лежащее и сказуемое. Выделите пунк­тирной линией выражение со сравне­нием. А теперь представьте, что этого сравнения нет: «Сосульки вдребезги разбиваются». Слышите ли вы, как они разбиваются? (Нет.)
 • Получается, что именно это срав­нение позволяет нам «уловить» тонкие, мелодичные звуки бьющихся сосулек. Сравнение, как олицетворение и ме­тафора, относится к изобразительно­-выразительным средствам языка, по­тому что не только изображает, но и пробуждает в нас определенные чув­ства к изображенному. Сравнение, как вы уже заметили, легко узнается в пред­ложении. При сравнении один пред­мет поясняется с помощью другого: указывается то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается. В роли сравнения писатели и поэты часто употребляют слова с переносным значением.
 • Найдите второе предложение со сравнением. Подчеркните, что с чем сравнивается.
 • В словах, употребленных в пере­носном значении, заключены и яркие образы предметов, и всевозможные краски и звуки, и различные чувства, которые может испытывать человек. В чем секрет такого богатства слова? А секрет прост. Слово с переносным зна­чением может выполнять образную функцию, благодаря которой слово «оживает» в нашем воображении, при­обретает цвет и звук. Поэтому очень важно уметь «всматриваться» и «вслу­шиваться» в слово, которое открыва­ется не каждому, а только чуткому че­ловеку, умеющему любить и ценить русскую речь.

Тренировочные упражнения

1. Подчеркните в стихотворении М. Клоковой «Коньки» слова с перенос­ным значением. Определите, какими изобразительно-выразительными сред­ствами (метафорой, олицетворением, сравнением) они являются?

Коньки.

Коньки мои резные,

Как быстрые зверьки,

Смешные, озорные,

Веселые коньки.

Кругом снега, как горы.

Бегу, как скороход.

Серебряным узором Расписываю лед.

На небе, точно мышки. Прижались облака,

Бегу без передышки - Как зеркало, река.

Для справок: метафоры: серебряным узо­ром расписываю лед; сравнения: как быст­рые зверьки; кругом снега, как горы; бегу, как скороход; точно мышки, прижались; как зеркало, река; олицетворение: прижались об­лака.

2. Найдите в предложенном отрывке олицетворение. С какой целью автор «очеловечивает» бурундучка?

Шишка от ветра качается, а бурундук не боится, знай только орешки шелушит. Карманов у него нет, так он за щеки ореш­ки набил. Увидел меня, заругался, забор­мотал что-то: иди, мол, своей дорогой, не мешай, зима длинная, сейчас не запасешь ся, голодным насидишься! (Снегирев).

Для справок: В данном отрывке автор использует олицетворение для создания изоб­разительно-выразительного эффекта. Так рождается образ бурундука - заботливого, мудрого хозяина, которого оторвал от дел случайный человек, а бурундук страшно не­доволен этим.

3. Укажите в предложениях метафо­ры. Какие из приведенных ниже зна­чений соответствуют каждой метафо­ре?

 • Почки раскрылись шоколадные, с зе­леными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит прозрачная капля. (Пришвин).
 • В больших березах золотые гнезда. (Пришвин).
 • В светлых осинниках и ольшаниках снег сошел, палый лист сохнет на солнце, скручиваясь в рулончики, свертываясь в кулечки, сжимаясь в кулачки. (Сладков).

Слова для справок: верхушечка у почки; туго закрученные длинные листики; пышная листва желтого цвета; полураскрытые, не до конца свернутые листики; высохшие сплющенные листы.

Для справок: Верхушечка у почки (1-«предложение: хвостики, клювики); туго закрученные длинные листики (3-е предложение: рулончики); пышная листва желтого цвета (2-е предложение: золотые гнезда); полураскрытые, не до конца свернутые листики (3-е предложение: кулечки); высохшие сплющенные листы (3-е предложение: кулачки).

4. В каком тексте слова с переносным значением наиболее точно пере дают описание зимнего пейзажа? Под черкните их в тексте. Какими изобразительно-выразительными средствами они являются (олицетворением, мета форой, сравнением)? В чем недостаток первого текста? О какой норе зимы в нем говорится?

Пришла красавица зима. Все белым-бело. Снег серебрится на ветках. Пушис­тые сугробы радуют глаз.

Свистит косая метель - белая метла дороги метет. Дымятся сугробы и крыши. Мшатся с сосен белые водопады. Февраль метет на всех парусах. (Сладков).

Для справок: Во втором тексте изобра­зительно-выразительные средства макси­мально точно рисуют картину февральских дней. Олицетворения: февраль метет; свистит метель, метафоры: дымятся сугробы и крыши; рушатся белые водопады; на всех парусах; сравнение: свистит косая метель белая метла дороги метет. В первом тек­сте нет точности описания. Даются общие фразы, типичные для описания зимы.

Домашнее задание.

Подберите примеры употребления метафор, сравне­ний, олицетворений из ваших люби­мых произведений. Запишите найден­ные выражения в таблицу.

Таблица

Изобразительно-выразительные средства языка

Олицетворение

Метафора

Сравнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 2

 

Пример урока  по русскому языку в 6 классе на тему:

«Что такое выразительная речь?»

 

Цели урока: сформировать у учащихся представление об основных требованиях к выразительности речи (на материале выразительного чтения); объяснить значение громкости, темпа и тона речи; научить учащихся относиться к любому тексту как к материал)' для работы.

ХОД УРОКА

I. Речевая гимнастика.

(аудизапись)

II. Проверка домашнего задания.

Прослушивание текстов, подготовленных учащимися для выразительного чтения.

III. Беседа по теме.

Выразительность играет важнейшую роль в речи человека. Часто прекрасное по содержанию выступление не воспринимается слушателями из-за невнятного, неправильного, монотонного произнесения его выступающим. Поэтому мы сегодня остановимся на основных способах создания выразительности речи.

Выразительность выступления - это его яркость, привлекательность, красота, необычность в сравнении с другими аналогичными выступлениями. Если речь говорящего выразительна, то ему всегда удается привлечь и удержать внимание слушателей, ему лучше удается донести до слушателей свои мысли.

Различают несколько способов создания выразительности.

1. Логическая выразительность - она обеспечивает четкую передачу фактов, их взаимосвязь.

Как создается логическая выразительность?

Средством создания логической выразительности является логическое ударение - интонационное выделение того или иного особенно важного по смыслу слова. Если мы противопоставляем какое-либо лицо, предмет или явление другому, то логическое ударение получат именно те слова, которые обозначают эти противопоставляемые лица, предметы, явления.

Например:

На языке мед, а под языком лед.

Все тихо, только песня звучит вдалеке.

Если в речи впервые называется какой-либо предмет, лицо или явление, которые имеют значение для последующего, то слово, обозначающее этот предмет, лицо, явление, выделяется логическим ударением.

Например:

Меня воспитывал отец. Отец был труженик.

Кроме того, логическая выразительность проявляется в связности речи -необходимо правильно переходить от одного факта или фрагмента выступления к другому, использовать сцепляющие слова поэтому, таким образом, итак, теперь необходимо сказать о ... и др.

2. Эмоционально-образная выразительность - передает эмоциональное отношение к тому, о чем рассказывается, делает выступление взволнованным, эмоциональным.

Выразительная речь должна быть в меру эмоциональна, слушатели должны видеть, что того, кто выступает перед ними, самого волнуют те проблемы, о которых он рассказывает, что оратор очень хочет передать слушателям свое мнение, свой взгляд на обсуждаемый предмет, что ему небезразлично то, что он рассказывает, и т.д.

3. Звуковая выразительность - обеспечивает внятное и четкое произнесение звуков, слов, фраз, что позволяет слушателям хорошо понять то, о чем им рассказывают, и получить удовольствие от слушания такой речи. Она создается за счет правильного дыхания (экономное, равномерное расходование воздуха); правильного выбора темпа и ритма речи (правильные паузы, быстрое или медленное проговаривание отдельных отрезков фразы); дикции - ясного и четкого выговаривания слов; правильной интонации произнесения отдельных фраз.

Помошь в правильном выборе интонации могут оказать знаки препинания, которые ставятся в письменном тексте. Эти знаки указывают на ту интонацию, с которой надо произносить те или иные фразы в устной речи.

Например:

точка - показывает завершение мысли и законченность предложения, интонация понижается, делается пауза;

точка с запятой - интонация понижается, но не так заметно, как после точки, при этом пауза более короткая, чем после точки;

запятая - показывает, что мысль не закончена, интонация обычно повышается и делается небольшая пауза;

двоеточие - указывает обычно на намерение разъяснить, уточнить то, о чем сказано перед ним, делается небольшая пауза, интонация понижается.

Выразительность речи хорошо отрабатывать на чтении стихов вслух. Есть определенные правила выразительного чтения поэзии. Давайте их запомним.

Азбука стиховедения:

1) необходимо соблюдать четкую рифму;

2) в конце строки обязательна пауза, даже если строка не закончена по смыслу;

3) время, которое занимает чтение одной стихотворной строки, должно быть одинаковым на протяжении всего стихотворения.

4) если в строке мало слов, надо удлинить время ее чтения паузой.

IV. Практические задания.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

V. Домашнее задание: подготовить отрывки из литературных произведений для выразительного чтения.

 

        Практические задания (приложения)

 

Задание 1. Найдите в тексте, взятом из рассказа М Зощенко "Происшествие", повторение одних и тех же слов и выражений в речи од­ного из персонажей. С какой целью автор прибегает к этому приему? Отре­дактируйте и сделайте логичным текст.

 

    ...И едет, между прочим, в вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.

       У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.

       Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на за­воде.

Вот она к нему и едет.

       И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у нее малютка, а на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.

       Едет она к мужу в Новороссийск. А у ей малютка на руках. И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск.

 

 

Задание 2. Выразительное чтение стихотворения А. Барто "Ссора". Выделите главные слова голосом, интонацией. Найдите в тексте сцепляющие слова. Соблюдайте правильную интонацию при знаках препи­нания.

 

 

Ссора

Идут спокойно люди,                         
Текут спокойно реки,         

А мы с Петровой Людой     

Поссорились навеки...

 

 Мне б сказать спокойно надо:                                                          

Cлушай, ты же не права!
Но взяла меня досада,
Те, что надо и "не надо,

Я выкрикивал слова.

 

И теперь хожу по саду.

Похожу, на лавку сяду,

 Просто пухнет голова!

Как загладить те слова?

 

Идут спокойно люди,

Текут спокойно реки,

 А мы с Петровой Людой

Поссорились навеки.

 

Задание 3

 Прочитайте сказку В. Одоевского. В чем проявилось неумение слушать у героев сказки ? Назовите строки, в которых содержится вывод из этой сказки. Прочитайте сказку вслух, подчеркивая голосом и ин­тонацией важные слова и вывод.

 

Жили-были муж и жена. Люда они были неплохие, во не любили слу­шать других - всегда прерывали и кричали: "Знаем, знаем!" Однажды про­ходил мимо их дома человек с халатом в руках. Муж и спрашивает его:

- Почему ты не надеваешь халат?

Прохожий отвечает:

- Если надеть халат и застегнуть на одну пуговицу, то поднимешься на
метр от земли, если на две пуговицы - выше деревьев, если на три - совсем
в небо улетишь.

Муж, вместо того чтобы спросить, как назад воротиться, закричал по
обыкновению:

- Знаю, знаю!

Схватил халат, надел, застегнул на все пуговицы и полетел в небо. А жена за ним по земле бежит и кричит, хвастается:

- Смотрите, смотрите все вверх ! Мой муж летит!

Так она бежала, пока не упала в речку. Ведь она все смотрела в небо, а не себе под ноги.

Вот и получилось, что муж бесследно пропал в небе, а жена - в реке,

А если ты. как эти муж и жена, не будешь дослушивать до конца то. что тебе говорят, с тобой могут случиться еще худшие неприятности.

 

Задание 4.

Вы, конечно, знаете, как много значат речевые характеристики персонажей в баснях и сказках. Устроим конкурс на лучшего ученика, передавшего голосом, тоном характер персонажа в соответствии с заданием.

Реплика 1 ( надменное негодование ):

"Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом?!"

Реплика 2 (неприкрытая лесть и подобострастие):

"Голубушка, как хо­роша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки!"

Реплика 3 (хвастливое высокомерие, за которым прячется страх):

"Да что мне Лев?! Да мне ль его бояться?"

Реплика 4 (сожаление и укоризна):

"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение 3

Пример урока по русскому языку для  8 класса на тему:

«Языковые средства выразительности»

 ЦЕЛЬ УРОКА: 1) Обобщить полученные ранее сведения о языковых средствах выразительности речи (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические и пунктуационные средства).

2)Совершенствовать навыки элементарного языкового анализа художественных текстов.

 ХОД УРОКА:

 
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. Запись числа, классная работа.

2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА. (Запись на доске)

 Одуванчик лекарственный - это многолетнее травянистое растение высотой до 30 см….Млечный сок растения содержит 2-3 % каучуковых веществ.

 
Одуванчик придорожный

Был, как солнце, золотым,

Но отцвёл и стал похожим

На пушистый белый дым…

 Ты неси на крыльях ветра

Золотые семена,

Чтобы солнечным рассветом

Возвратилась к нам весна.

               (В. Степанов)

 
Учитель: В чем сходство данных текстов? (Тема-одуванчик)

  В чем отличие данных текстов? Какой текст на ваш взгляд более эмоционален и выразителен? С помощью чего это достигается? (Выразительных средств, художественных тропов). Найдите тропы во втором тексте. (Работа с терминами: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение).

Какова же тема нашего урока ? Какую цель мы должны поставить на данный урок? 

 Запись темы в тетрадь. «Языковые средства выразительности»

Учитель: Для чего мы используем в отдельных предложениях и целом тексте выразительные средства?

  В каких стилях речи важна эмоциональность, а в каких она неуместна?

Таким образом, сегодня на уроке мы обратимся к текстам художественной литературы и средствам выразительности используемых в них.

 3.ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

Задание № 1.

 1)Запишите предложение приёмом поморфемного письма. Проведите синтаксический разбор.

Клоч-к-ами пис-ем не-от-правл-енн-ых бел-е-ют льд-ин-ы на рек-е. 

                                                                                        

                                                                                              (Р. Артамонов)

(Повест., невоскл., простое, распр.)

 2)Прочитайте выразительно. Опишите картину, которая возникает в вашем воображении. Какой изобразительный прием использует автор в этом фрагменте? (Метафора- скрытое сравнение).

 Задание № 2.

 1) Выразительно прочитайте строки из стихотворения С.А.Есенина. Определите какие выразительные средства использует поэт для создания образа и выразительности речи.

2) Выпишите художественные тропы.

Отговорила роща золотая

Березовым, весёлым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

 
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костёр рябины красной,

Но никого не может он согреть.

 3) Выпишите из отрывка причастия и деепричастия, разберите их по составу.

 Задание № 3.

  Прочитайте выразительно прозаический текст, выделите в нем выразительные средства.(из учебника).

 Итак, мы пронаблюдали, что как в отдельном предложении, так и в лирическом и прозаических текстах художественной литературы встречаются выразительные средства языка. Они позволяют ярче представить образ, о котором идет речь в тексте.

Задание № 4.

 (Запись на доске).

Костер рябины красной. (С.Есенин)

Клочками писем неотправленных. (Р.Артамонов)

Ярко-желтое солнышко цветка.(Ю.Аракчеев)

 На доске записаны метафоры, которые вы сейчас нашли в текстах. Выберете понравившуюся вам метафору и напишите сочинение-миниатюру (художественную зарисовку) из 3-5 предложений, в котором раскройте образ, скрывающийся в метафоре. Используйте другие выразительные средства.

 Индивидуальные задания.

 Задание 1 : Прочитайте выразительно текст. Какой прием автор использует для создания образа, выразительности речи? Напишите как вам видится данный образ.(Звукопись)

Грянул гром нежданно, наобум,

Яростный удар и гул протяжный.

А потом пронёсся легкий шум,

Торопливый, радостный и влажный.

(С. Маршак )

 Задание 2 : Прочитайте выразительно текст. Какой прием автор использует для создания образа, выразительности речи? Напишите как вам видится данный образ.(Уменьшительно-ласкательные суффиксы)

 НАСТЕНЬКА

 Вот она проходит стёжкой,

Вот идёт на пальчиках,

На серебряных сережках

Солнечные зайчики !...

Вот она, она, она,

Просто всем теперь видна :

В синем сарафанчике,

На боках карманчики,

В косах одуванчики,

В серых глазках огонек…

(До чего хорош денек!)

(А. Прокофьев)

Чтение текстов, прослушивание индивидуальных заданий.

 4.ИТОГИ УРОКА.

Учитель: Какой вывод вы можете сделать. Достигли ли мы поставленной цели на уроке?

                Что интересного и полезного вы «унесете» с сегодняшнего урока?

                Какое настроение у вас осталось после урока?

 5. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

Учебник стр.157, упр.399

 6. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК.

 

 


 

doc
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
227
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку