Методична розробка для поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Технічна механіка»

Про матеріал
В методичній розробці охоплено весь матеріал, що дає змогу виявити у студентів знання, а також уміння і навички у межах затвердженої програми. Завдання тестового контролю вимагають від студентів знання всього програмного матеріалу і уміння застосовувати набуті знання з дисципліни. Завдання мають професійну спрямованість та відповідають принципу комплексності. Завдання рівнозначні за складністю. Методична розробка дозволяють виявити логічне мислення. Закріпити та поглибити знання матеріалу з технічної механіки. Завдання тестового контролю спрямовані на розвиток у студентів професійних навичок та застосування їх в практичній діяльності. Методична розробка тестового контролю з дисципліни „Технічна механіка" дає можливість об'єктивно оцінити рівень готовності студентів з даної дисципліни.
Перегляд файлу

Методична розробка для поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Технічна механіка»

Викладач Лоїк О. А.

 

Запитання

Відповідь

1.Вкажіть напрям вязі в опорі А і невагомому стержні ВС.

 

 

 

1

 

 

3

 

 

2

 

 

4

2. Який кут складає вектор сили з віссю, якщо він проектується в натуральну величину?

Гострий кут.

1

Тупий кут.

2

Кут 0о.

3

Кут 180о.

4

 

 

3. Які сили здійснюють від’ємну роботу?

Сили, які спрямовані у напрямку руху.

1

Сили, які спрямовані під гострим кутом до напряму руху.

2

Сили, які спрямовані під кутом 90º до напряму руху.

3

Сили, які спрямовані під тупим кутом до напряму руху.

4

 

4. До даних понять добрати відповідні визначення:

Статика

1

Геометрію механічного руху.

А

Кінематика.

2

Рівновага твердих тіл під дією сил.

Б

Динаміка.

3

Закони руху тіл під дією сил.

В

 

 

 

5. Технічна механіка – це наука про:

Загальні закони механічного руху і застосування їх в сучасній техніці.

 

1

Загальні закони твердого руху і застосування їх в сучасній техніці.

 

2

Загальні закони механічного руху і застосування та проектування механізмів, розрахунку деталей машин, будівельних конструкцій і споруд.

 

3

 

 

 

 

 

6. До даних понять добрати відповідні визначення:

Матеріальна точка.

1

Сукупність точок, положення і рух яких взаємопов’язані і взаємообумовлені.

А

Система матеріальних точок.

2

Тіло певної маси, розмірами та формою якого можна нехтувати в умовах даної задачі.

Б

Абсолютне тверде тіло.

3

Тіло, в якому відстані між двома довільними точками не змінюються з часом.

В

 

Сила.

4

Кількісна міра механічної взаємодії двох тіл, яка визначає характер, величину і напрямок взаємодії.

Г

 

 

 

7. До даних понять добрати відповідні визначення:

Плоска система сил.

1

Система з лініями дії сил, що перетинаються в одній точці.

А

Просторова система сил.

2

Сили, лінії дії яких знаходяться в одній площині.

Б

Збіжна система сил.

3

Сили, лінії дії яких розташовано паралельно.

В

Паралельна система сил.

4

Сили, лінії дії яких знаходяться в різних площинах.

Г

 

 

8. Вкажіть, з яких розділів складається технічна механіка:

Теоретична механіка.

1

Статика.

2

Опір матеріалів.

3

Деталі машин.

4

Кінематика.

5

Динаміка.

6

 

9. Яка сила буде рівнодіючій сил F1 і F2 .

R1

1

R2

2

R3

3

Жодна із сил

4

 

10. Вкажіть, якими величинами характеризується сила:

Модулем сили.

1

Місцем прикладання.

2

Масою сили.

3

Напрямком.

4

Станом сили.

5

 

 

 

 

11. До даних понять добрати відповідні визначення:

Пара сил.

1

Добуток однієї із сил пари на плече пари.

А

Момент пари сил.

2

Відстань між лініями дії сил, які складають пару.

Б

 

Плече пари.

3

Сукупність двох рівних за величиною, паралельних протилежно спрямованих сил.

В

Момент сили відносно точки.

4

Взятий із відповідним знаком добуток величини сили на плече.

Г

 

12.На рисунку зображено:

Паралельна система сил.

1

Система плоских сил.

2

Сили реакції в’язей.

3

Довільна система сил.

4

Збіжна система сил.

5

Жодна із перерахованих.

6

13. Який вид в’язей зображений на рисунку?

Гладка поверхня.

1

Площина.

2

Рухома опора.

3

Жорстке кріплення.

4

Нерухома опора.

5

Нитка.

6

14. З яких трьох видів рівнянь може бути представлена рівновага довільно плоскої системи сил:

1

2

3

4

 

15. Вкажіть вірний напрям реакцій в т. А.

 

 

1

 

3

 

2

 

 

4

 

16. Визначте рівняння рівноваги Σу(Р)=0.

1

2

3

4

 

 

5

 

17. Траєкторія – це:

Якісна характеристика руху тіла.

1

Кількісна характеристика руху тіла.

2

Геометрія руху.

3

Початковий рух.

4

 

 

18. Вкажіть, що відносять до кінематичних характеристик:

Траєкторія руху.

1

Шлях.

2

Система відліку.

3

Швидкість руху.

4

Час.

5

Прискорення руху.

6

 

 

 

19. Швидкість – це:

Множина положень рухомої точки в розглядуваній системі відліку.

1

Величина, що характеризує зміну шляху в одиницю часу, тобто показує, як швидко точка або тіло рухається.

2

Величина, що характеризує зміну швидкості за одиницю часу.

3

Відношення першої похідної шляху до часу.

4

 

 

 

20. Прискорення – це:

Неперервна лінія, по якій рухається матеріальна точка в даній системі відліку.

1

Величина, що характеризує зміну шляху в одиницю часу.

2

Величина, що характеризує зміну швидкості за одиницю часу.

3

Відношення першої похідної від швидкості руху точки за часом, або другій похідній шляху до часу.

4

 

 

 

21. Приведіть у відповідність нижченаведені формули:

Швидкість.

1

А

Прискорення.

2

Б

Кутова швидкість.

3

В

Кутове прискорення.

4

Г

Шлях обертового тіла.

5

Д

22. Активні сили, реакції зв’язків і сили інерції утворюють систему взаємно зрівноважених сил, що відповідають всім умовам рівноваги – це:

Сила інерції.

1

Метод кінетостатики.

2

Основне рівняння динаміки.

3

 

Динаміка.

4

23. Якою відстанню між центром і вектором сили характеризується плече?

Відстань між центром і кінцем вектора сили.

1

Відстань найкоротша між центром і лінією дії сили.

2

Відстань між центром і точкою прикладання сили.

3

24. Якими параметрами характеризується момент сили відносно центра?

Модулем, площиною дії і напрямом повороту.

1

Модулем сили.

2

Модулем і площиною дії.

3

Модулем і напрямом повороту.

4

25. Чим характеризується розподілене навантаження?

Інтенсивністю.

1

Силою тяжіння.

2

Парою сил.

3

 

26. Як замінити рівномірно розподілене навантаження зосередженою силою?

1

2

3

 

 

 

 

 

27. В якому випадку тіло знаходиться в рівновазі?

 

 

1

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

28. Що визначає ефект дії пари сил?

Добуток  сили на плече.

1

Момент пари і напрям повороту.

2

Добуток  сили на плече, момент пари і напрям повороту.

3

29. Де розміщений центр тяжіння тіла, який має вісь симетрії?

На вісі симетрії.

1

Неможливо визначити.

2

В середині тіла.

3

30. Яка складова прискорення точки характеризує зміну значення швидкості?

Нормальне прискорення.

1

Дотичне прискорення.

2

Повне прискорення.

3

31. Чому рівна робота сили тяжіння при горизонтальному переміщенню тіла?

Добутку сили тяжіння на переміщення.

1

Робота сили тяжіння рівна нулю.

2

Алгебраїчній сумі робіт складових сил на тому ж шляху.

3

 

 

32. До даних понять добрати відповідні визначення:

Точка прикладання сили.

1

Напрям того прямолінійного руху, яка дана сили повідомила б точці її положення, якби ця частинка тіла була вільна і знаходилася до цього у спокої.

 

А

Напрям сили.

2

Пряма, по якій напрямлена сила.

Б

Лінія дії сили.

3

Матеріальна частинка тіла, на яку безпосередньо діє сила.

В

 

33. В багатокутнику сил, який вектор вказує рівнодійну силу?

 

OD

1

AB

2

BC

3

OA

4

DC

5

 

 

34. Як визначити швидкість руху точки при

координатному способі?

Через проекції швидкості на координатні осі, як перші похідні за часом від координат.

1

Через проекції швидкості на координатні осі, як другі  похідні за часом від координат.

2

Через дотичну до траєкторії.

3

Через шлях, який пройшла точка за певний час.

4

35. Вкажіть вірний напрям реакцій в’язей в опорах А і В.

 

1

 

2

 

3

 

4

36. Яка основна одиниця виміру кута повороту в кінематиці?

Один стерадіан.

1

Один оберт.

2

Один радіан.

3

Один градус.

4

 

 

 

37. Як формулюється основний закон динаміки?

Сила дорівнює добутку маси матеріальної точки на її переміщення.

1

Прискорення матеріальної точки пропорційно прикладеній до неї силі і спрямоване вздовж вектора сили.

2

Сила, яка діє на матеріальну точку пропорційна шляху, який вона пройшла .

3

Сила дорівнює добутку маси тіла на його швидкість.

4

 

38. У яких одиницях вимірюється сила?

В кілограмометрах, .

1

В ватах В.

2

В джоулях, Дж.

3

В кілоньютонах кН.

4

39. Чому дорівнює потужність сили, яка прикладена до обертового тіла?

Добутку сили на швидкість.

1

Добутку обертовогомомента на кутову швидкість.

2

Добутку сили на кутову швидкість.

3

Добутку моменту сили на кут повороту.

4

 

40. У яких одиницях вимірюється швидкість?

В метрах за секунду м/с.

1

В ватах В.

2

В кілометрах за годину км/год.

3

В кілоньютонах кН.

4

41. Нормальна робота зубчастого механізму була порушена із-за виникнення великих напружень пружних переміщень валів. Чому порушилась робота передачі?

Із-за недостатньої міцності валів.

 

1

Із-за недостатньої жорсткості валів.

 

2

 

Із-за недостатньої стійкості валів.

3

42.При підійманні вантажу обірвався канат. Що стало причиною обриву?

Із-за недостатньої міцності .

1

Із-за недостатньої жорсткості .

2

Із-за недостатньої стійкості .

3

43.Визначте вид деформованого стану бруса, якщо в його поперечних перерізах бруса виникають згинаючий момент і розтягуюча повздовжня сила?

Чистий згин.

 

1

Розтяг.

 

2

Чистий згин і розтяг.

3

 

 

 

 

 

 

 

44. До даних понять добрати відповідні визначення:

 

Розтягом або стиском.

1

вид деформації, при як поперечному перерізі бруса виникає лише один внутрішній сил фактор — крутний момент Мк.

А

 

Кручення.

 

2

вид деформації, при як поперечному перерізі бруса виникає лише один внутрішній сил фактор — поздовжня сила N розтягу (стиску).

Б

 

Чистий згин.

 

3

вид деформації, при як поперечному перерізі бруса виникає лише один внутрішній сил фактор — згинаючий момент Мзг.

В

 

 

 

45. Приведіть у відповідність нижченаведені формули:

Повздовжня деформація.

1

А

Поперечна деформація.

2

'

Б

Абсолютне видовження.

3

В

Нормальне напруження.

4

Г

46.Поперечні сили в перерізі на відстані z від кінців балки визначені рівняннями: . Якими лініями побудовані епюри поперечних сил?

В двох випадках похилими прямими лініями.

1

В першому випадку – прямою, паралельною осі балки, в другому – прямою, похилою до осі балки.

2

 

В двох випадках прямими лініями.

3

47.Згинаючі моменти в перерізах на відстані z від кінців балки визначені рівняннями: Вкажіть, якими лініями побудовані епюри згинаючих моментів?

В двох випадках похилими прямими лініями.

 

1

В першому випадку – прямою, похилою осі, в другому – прямою, паралельною осі.

 

2

В першому випадку – парабола, в другому – похилою прямою лінією.

 

3

 

48. Дайте визначення деформації

Переміщення і кручення.

1

Зміна форми і розмірів деталі.

2

Відносне переміщення перерізів деталі при згині.

3

Відносне переміщення перерізів при зсуві.

4

 

 

49. Що таке напруження?

Зовнішня сила, що діє на поверхню деталі.

1

Внутрішня сила, що діє на одиниці площі.

2

Крутний момент, що діє на вал.

3

Сила, що зрізає шпонку.

4

Згинаючий момент, що діє на балку.

5

 

 

50. Запишіть формулу закону Гука

.

1

.

2

.

3

.

4

 

 

 

 

51. До даних понять добрати відповідні визначення:

 

Міцність.

 

1

це здатність елемента конструкції протидіяти зовнішнім силам з точки зору допустимих розмірів і форми, тобто деформації.

А

 

Жорсткість.

 

2

це здатність матеріалу конструкції і її елементів витримувати прикладене навантаження без руйнувань.

Б

 

Стійкість.

 

3

це здатність елемента конструкції зберігати положення рівноваги під дією зовнішніх

В

 

 

 

 

 

 

 

52.Що таке вал?

Брус, який працює на розтяг або стиск, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

1

Брус, який працює на кручення, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

2

Брус, який працює на згин, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

3

Елемент конструкції, обмежений двома паралельними площинами, у якого два розміри більші порівняно з третім.

4

Елемент конструкції, обмежений кривими поверхнями, у якого два розміри більші порівняно з третім.

5

Елемент конструкції, у якого всі три розміри одного порядку величин.

6

 

 

 

 

 

53.Яка умова міцності для вала при крученні?

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Що таке балка?

Брус, який працює на розтяг або стиск, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

1

Брус, який працює на кручення, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

2

Брус, який працює на згин, при цьому один з його розмірів набагато більший у порівнянні з іншими.

3

Елемент конструкції, обмежений двома паралельними площинами, у якого два розміри більші порівняно з третім.

4

Елемент конструкції, обмежений кривими поверхнями, у якого два розміри більші порівняно з третім.

5

Елемент конструкції, у якого всі три розміри одного порядку величин.

6

 

 

 

55. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

Епюри повздовжніх сил.

1

Максимальні значення напружень, які забезпечують безпечну роботу матеріалів.

А

Допустимі напруження.

 

2

Властивість твердого тіла після навантаження відновлює свої початкові розміри.

Б

Пружність.

 

3

Зміна повздовжньої сили по довжині стержня представлена у вигляді діаграми.

В

56. Яка величина у формулі закону Гука характеризує жорсткість матеріалу?

Модуль пружності.

1

Відносне повздовжнє видовження.

2

Нормальна напруга.

3

57. Яка геометрична характеристика перерізу характеризує його міцність і жорсткість при розтягу і стиску?

Модуль пружності.

 

1

Площа перерізу.

 

2

Повздовжня сила.

3

58. Який вигляд має формула довжини усього бруса, якщо брус має декілька ділянок?

1

2

3

 

 

 

 

59. Як формулюється закон Гука при розтягу або стиску?

Нормальні напруження прямо пропорційне відносному видовженню.

1

Нормальні напруження обернено пропорційні відносній деформації.

2

Дотичні напруження прямо пропорційні відносній деформації.

3

Дотичні напруження обернено пропорційні відносній деформації.

4

Нормальні напруження прямо пропорційні куту зсуву.

5

Дотичні напруження прямо пропорційні куту зсуву.

6

60.В поперечному перерізі балки виникли згинаючий момент і поперечна сила. Вказати вид згину?

Чистий згин.

1

Поперечний згин.

2

Згин.

3

61. Які напруження виникають при згині з розтягом?

Дотичні .

1

Нормальні.

2

Повні.

3

Головні.

4

 

 

62. Приведіть у відповідність нижченаведені формули:

Розтяг і стиск.

1

А

Кручення.

2

Б

Згин.

3

В

 

63. Вкажіть напруження до відповідних деформацій:

Нормальне напруження.

1

Розтяг ( стиск ).

А

Дотичне напруження.

2

Кручення.

Б

Згин.

В

 

 

64.Яка умова жорсткості при деформації розтягу і стиску?

.

1

2

.

3

4

.

5

65. Як навантажити прямий вал, щоб він виконував тільки кручення?

Парами сил в поперечних площинах.

1

Внутрішніми силами.

2

Силами по центральній повздовжній осі вала.

3

 

 

 

 

 

66. Розставте в правильній послідовності побудову епюр крутних моментів?

Вал поділити на ділянки згідно перерізам в яких прикладені зовнішні моменти.

1

Знайдені величини крутних моментів відкласти в масштабі у вигляді ординат, перпендикулярних до осі вала. Через кінці ординат провести лінії, паралельні осі вала, нанести знаки крутних моментів і заштрихувати епюру.

2

Визначити за допомогою метода перерізу крутні моменти для кожної ділянки за величиною та знаком.

3

Зобразити розрахункову схему вала і прикласти до нього задані зовнішні моменти.

4

 

 

 

 

67. Яка умова жорсткості при крученні:

1

2

3

4

 

 

68. До даних понять добрати відповідні визначення:

Нормальне напруження.

1

Виникає в площині перерізу.

А

Дотичне напруження.

2

Діє перпендикулярно площі перерізу тіла.

Б

Напруження.

 

3

Величина внутрішніх сил, віднесених до одиниці площі перерізу елементу деталі.

В

 

69. Вказати, які значення входять в формулу

абсолютного видовження:

Нормальне напруження.

1

Початкова довжина.

2

Модуль пружності.

3

Поперечна деформація.

4

Крутний момент.

5

Поперечна сила.

6

70. Якими лініями побудовані епюри повздовжніх сил і нормальних напружень?

В двох випадках похилими прямими лініями.

1

В першому випадку – прямою, паралельною осі балки, в другому – прямою, похилою до осі балки.

2

В двох випадках прямими лініями, які паралельні до осі бруса.

3

 

71. Які машини відносяться до робочих?

Верстати, насоси, преси, крани, автомобілі, трактори, с.г. машини, літаки.

1

Парові машини, двигуни внутрішнього згорання, реактивні двигуни, електродвигуни.

2

Холодильники, генератори струму.

3

72. Для чого часто на ободі одного із котків роблять резинову обкладку?

Для збільшення коефіцієнта тертя.

1

Для буксування.

2

Для безшумної роботи.

3

73. Яка величина являється основною характеристикою розміру зуба?

Модуль.

1

Число зубів.

2

Висота зуба.

3

Міжосьова відстань.

4

74. Який вигляд має формула діаметра вершин зубів зубчастого колеса або шестерні?

1

2

3

75. Який вид розрахунку зуба на втомленість являється основним для закритої передачі?

Розрахунок на згин.

1

Розрахунок на контактну витривалість.

2

Розрахунок на контактну і згинальну витривалість.

3

76. Яку величину вибирають за стандартом при розрахунку черв’ячної передачі?

Коефіцієнт діаметра черв’яка.

1

Висоту ділильної ніжки.

2

Колову швидкість.

3

78. Які тіла кочення використовують в підшипниках кочення?

Кульок або роликів.

1

Кульок або болтів.

2

Роликів або гайок.

3

79.Де застосовують чавунні зубчасті колеса?

У швидкохідних передачах.

1

У тихохідних передачах.

2

У механічних передачах.

3

 

 

 

80.Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями?

Підшипники.

1

Пристрої, призначені для з’єднання двох валів між собою або з деталями, насадженими на вал, з метою передавання обертального моменту.

А

Муфта.

2

Механічні пристрої, що застосовуються для передавання енергії від джерела до споживача із зміною кутової швидкості або види руху.

Б

Вал.

3

Опори ковзання і кочення, призначенні для сприймання радіальних навантажень.

В

Передачі.

4

Деталь, на яку насаджують обертові пристрої.

Г

81. Які муфти можуть пом’якшувати поштовхи і удари при передаванні моменту?

Втулкова.

1

Зубчаста.

2

Втулково-пальцева пружна.

3

Пружна.

4

82. Розрахувати міжосьову відстань (мм) прямозубої передачі, якщо z1 = 20, u = 2, m = 5 .

300.

1

150.

2

100.

3

200.

4

40.

5

83. У яких межах приймають кут нахилу зубців (β) для косозубої зубчастої передачі?

8-15о.

1

25-45о.

2

20о.

3

90о.

4

 

 

84.Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями?

Цапфа.

1

Цапфи, опорні реакції яких перпендикулярні до осі обертання.

А

Шипи.

2

Опорні ділянки валів і осей.

Б

П’ята.

3

Цапфи, опорні реакції яких збігаються з віссю обертання або паралельні їй.

В

85. Ведуча ланка черв’ячної передачі -

Черв’як.

1

Черв’ячне колесо.

2

Черв’як і черв’ячне колесо.

3

86.Який вигляд мають геометричні визначення зубчастих передач?

Ніжка зуба.

1

df

А

Головка зуба.

2

ha

Б

Коло западин.

3

da

В

Коло вершин.

4

hf

Г

87. Яка шпонка може бути встановлена на зображеному з’єднанні?

1

Призматична.

2

3

Клинова.

4

88. Для яких видів руйнувань зубців розроблені методи розрахунку на контактну міцність?

Поломка.

1

Викришування.

2

Зношування .

3

Заїдання.

4

 

 

89. За якою формулою виконується перевірочний розрахунок непрямозубої передачі на контактну міцність?

1

.

2

.

3

.

4

 

 

 

90.Вкажіть правильне призначення газового зварювання?

Зварювання, при якому зварювані деталі розігріваються теплотою, що виділяється при проходженні електричного струму через місце контакту з’єднуваних деталей, доводяться до пластичного стану і механічно здавлюються.

1

Зварювання плавленням, при якому джерелом теплоти є високотемпературне полум’я горючих газів в струмені кисню.

2

Зварювання, при якому між електродом, що є присадним металом, і зварюваними деталями утворюється електрична дуга, в зоні якої формується шов внаслідок плавлення електрода.

3

91.Вказати вид матеріалу для поданих деталей і складальний одиниць.

Ланцюги.

1

Чавун.

А

Зубчасті колеса.

2

Кольорові матеріали.

Б

Черв’як.

3

Вуглецева і легована сталь.

В

Вали і осі.

4

Неметалеві матеріали.

Г

 

92. Що називається

полюсом зачеплення?

 

 

 

Точка дотикання двох сусідніх зубців.

1

Відношення числа до кроку зачеплення.

2

Точка перетину спільної відтворюючої прямої із лінією центрів зубчастих коліс.

3

Точка доторкання лінії зачеплення з основним колом шестірні або колеса.

4

 

93. За якою формулою виконують проектний розрахунок прямозубої передачі на згин?

.

1

.

2

 

 

 

 

 

 

 

94.Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

 

 

Нерознімні з’єднання.

1

Здійснюється за допомогою клепок – конструктивних елементів, які як правило являють собою металеві стержні циліндричної форми із закладною головкою на кінці.

А

 

Зварні з’єднання.

2

З’єднання, які неможливо розібрати без руйнування або пошкодження деталей що його складають.

Б

 

Заклепочне з’єднання.

3

З’єднання, яке отримують методом склеювання деталей із однорідних або неоднорідних матеріалів.

В

 

Клейові з’єднання.

4

З’єднання деталей за допомогою місцевого сплавлення або деформування із метою утворення міцних зв’язків між атомами і молекулами.

Г

95.Який вид різьбового з’єднання зображено на рисунку?

 

Болтове.

1

Гвинтове

2

Гайкове.

3

Шпилькове.

4

 

 

 

96. Що називається коригуванням?

Додаткова обробка поверхні зубця з метою поліпшення зачеплення по профілю зубця.

1

Поліпшення властивостей  зачеплень шляхом окреслення робочого профілю зубців різними ділянками евольвенти того ж основного кола.

2

Спосіб, застосовуваний для збільшення довговічності зубчастих коліс при зношуванні і заїданні.

3

Додаткова обробка поверхні зубця з метою поліпшення зачеплення по профілю зубця.

4

97.В яких випадках застосовують самоустановні підшипники?

Для валів недостатньої міцності.

1

Для валів недостатньої жорсткості.

2

Для валів недостатньої стійкості.

3

98. Які навантаження може сприймати зображений підшипник?

Осьові.

1

Радіальні.

2

Радіальні і невеликі осьові.

3

Більші радіальні і осьові навантаження.

4

99.Який вигляд має формула ділильного діаметра черв’яка?

1

2

3

100. Який ланцюг краще застосовувати, якщо передача потрібна працювати безшумно?

Роликові.

1

Зубчасті.

2

Втулкові.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 грудня 2021
Переглядів
869
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку