Методична розробка до відкритого заняття з дисципліни: "Економіка виробництва"

Про матеріал
Методична розробка до відкритого заняття, на тему: Узагальнення вивченого з дисципліни "Економіка виробництва".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Систематизація та узагальнення вивченого з дисципліни»

Номер слайду 2

Мета заняття:закріпити раніше засвоєний матеріал, виявляти рівень знань, умінь, навичок, здібностей.

Номер слайду 3

Мотивація заняття: На сьогоднішньому занятті ви повинні пригадати вивчені теми, та проявити свої знання в конкурсах, що дасть можливість вам підготуватись до іспиту.

Номер слайду 4

Фронтальне опитування: «бесіда»Гра хрестики нулики «ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО». Кросворд2 бали2 бали2 бали 2 бали2134 План заняття

Номер слайду 5

Завдання №1 Скільки груп основних фондів ви знаєте?

Номер слайду 6

Дайте визначення поняття персонал підприємства?

Номер слайду 7

Розкрийте суть поняття продуктивність праці.

Номер слайду 8

Охарактеризуйте поняття собівартість продукції?

Номер слайду 9

Дайте визначення поняттю оборотні фонди.

Номер слайду 10

Розкрийте поняття амортизація.

Номер слайду 11

Охарактеризуйте види зносу основних фондів.

Номер слайду 12

Розкрийте поняття прибуток, назвіть види прибутку.

Номер слайду 13

Розкрийте поняття ціна, назвіть види цін.

Номер слайду 14

Охарактеризуйте види робочого часу.

Номер слайду 15

Завдання №2 «Гра хрестики нулики»

Номер слайду 16

Дайте відповідь на запитання: За цієї системи заробіток робітника залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці інших робітників, яких він обслуговує.

Номер слайду 17

Дайте відповідь на запитання: Сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій визначеної складності це -…?

Номер слайду 18

Задача: Годинна ставка інженера - 20 грн. 20 коп. і за умовами договору 30% премії щомісячно. Він відпрацював протягом місяця 140 год. Розрахуйте заробіток інженера.

Номер слайду 19

Розв’язання:1. Погодинна оплата за 140 годин20 грн. 20 коп.* 140 = 2828 грн.2. Премія від цієї суми2828 * 30/100 = 848,40 грн.3. Загальна сума за місяць 2828+848,40 = 3676,40 грн. Відповідь: заробіток інженера становить 3676,40 грн.

Номер слайду 20

Дайте відповідь на запитання: За якою системою оплати праці продукція, виготовлена робітником у межах встановленої норми, оплачується за звичайними розцінками, а понад цю норму – за підвищеними.

Номер слайду 21

Дайте відповідь на запитання: До якої категорії належать працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема — діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, стенографісти тощо.

Номер слайду 22

Задача: Визначити відрядний заробіток працівника, що перебуває на відрядно-прогресивній оплаті праці. Норма виробітку працівника - 120 одиниць продукції за місяць. Відрядна розцінка за одиницю продукції становить 8,00 грн. при виконанні норми й 22,60 грн. при перевищенні норми. Працівник зробив за місяць 160 одиниць продукції. 

Номер слайду 23

Розв’язання: З прог = Но * Цо + Нп*Цп120*22,00 + ( 160 – 120)*22,60 = 3544грн. Відповідь: відрядний заробіток працівника становить 3544 грн.

Номер слайду 24

Дайте відповідь на запитання: За цією системою оплати праці робітнику, крім заробітку за прямими відрядними розцінками, виплачується премія за виконання й перевиконання встановлених кількісних і якісних показників роботи:

Номер слайду 25

Дайте відповідь на запитання: До якої категорії належать працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи, інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти. соціологи тощо.

Номер слайду 26

Задача: Бухгалтер має оклад 4200 грн. В березні він шість робочих днів провів у відпустці при загальній тривалості робочого місяця 22 дні. Знайдіть заробіток бухгалтера за відпрацьований час. 

Номер слайду 27

Розв’язання:1 Сума окладу за день 4200/22 = 190 грн. 90 коп.2 Заробіток 190,90 * (22-6) = 3054 грн. 44 коп. Відповідь: заробіток бухгалтера за відпрацьований час – 3054,44 грн. 

Номер слайду 28

Дайте відповідь на запитання: За цієї системи оплати праці заробіток робітника визначається кількістю виробленої ним продукції та відповідної відрядної розцінки.

Номер слайду 29

Дайте відповідь на запитання: До якої категорії належать працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників.

Номер слайду 30

Задача: Визначте денний заробіток робітника-відрядника на основі наступних даних:1) робочий виготовив за день 5 шестерень, 8 втулок, 12 циліндрів;2) розцінки за шестерню - 20 грн., За втулку - 15, за циліндр - 11 грн.

Номер слайду 31

Розв’язання: Розцінку за одиницю виготовленої продукції або виконаної роботи необхідно помножити на кількість продукції або обсяг роботи. Денний заробіток робітника складе:20x5 + 15x8 + 11x12 = 352 грн. Відповідь: денний заробіток робітника-відрядника 352 грн.

Номер слайду 32

Дайте відповідь на запитання: За якої системи величина заробітку працівника визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виготовленої за певний проміжок часу (зазвичай за місяць), і відрядною розцінкою за її одиницю.

Номер слайду 33

Дайте відповідь на запитання: Це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди. які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці).

Номер слайду 34

Задача: Нарахувати працівникові, що працює на окладно-преміальній системі оплати праці, заробітну плату за місяць. Посадовий оклад працівника - 4124 грн. Він відробив 22 дня з 25 робочих днів у місяці. Установлений розмір премії - 30%.

Номер слайду 35

Рішення:

Номер слайду 36

Дайте відповідь на запитання: Винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідливість, а також за особливі умови праці. Вона включає: доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані із виконанням виробничих завдань і функцій. Наприклад, надбавки і доплати за бригадирство, за суміщення професій, оплата праці у вихідні й святкові дні, премії за виконання й перевиконання виробничих завдань, економію сировини і матеріалів тощо.

Номер слайду 37

Дайте відповідь на запитання: Як називається процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації.

Номер слайду 38

Задача: Робочий-відрядник заготовив 2000 кг вторинної сировини (розцінка за 1 т - 1000 грн.). Крім того, їм було реалізовано товару на суму 1250 грн. (Премія від суми продажів складає 2%). Визначте повний заробіток робітника.

Номер слайду 39

Розв’язання: Відрядна заробітна плата робітника:1000 грн. х 2 т = 2000 грн. Сума премії за реалізацію товару:1250 грн. х 2% / 100% = 25 грн.2. До відрядної заробітної плати за заготівлю вторинної сировини додамо суму премії і отримаємо повний заробіток:2000 + 25 = 2025 грн. Відповідь: повний заробіток робітника складе 2075 грн.

Номер слайду 40

Дайте відповідь на запитання: За цієї системи працівнику або групі працівників розмір заробітку встановлюються не за виготовлення окремих одиниць продукції або виконання окремих операцій, а за весь комплекс робіт із встановленням кінцевого терміну його виконання.

Номер слайду 41

Дайте відповідь на запитання: За цієї системи оплата праці здійснюється виходячи з кількості відпрацьованого часу і встановлених тарифних ставок за одну годину або посадових окладів (для службовців).

Номер слайду 42

Задача: Визначити розмір відрядної заробітної плати допоміжного робітника підприємства. Робітником відпрацьовано за місяць 176 години. Часова тарифна ставка допоміжного робітника – 18,85 грн. Коефіцієнт виконання норми виробітку основними робітниками, яких він обслуговує, склав 1,07.

Номер слайду 43

Рішення:

Номер слайду 44

Дайте відповідь на запитання: Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

Номер слайду 45

Дайте відповідь на запитання: Під цим поняттям заведено розуміти ефективність (плодотворність) трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ.

Номер слайду 46

Задача: Визначите загальну заробітну плату робітнику, який працює в умовах акордно-преміальної системи. Заробітна плата за виконане завдання складає 3200 грн. Завдання виконане за 20 днів, замість установленого строку 25 днів. Передбачений розмір премії - 2% за кожний відсоток скорочення строку виконання завдання. 

Номер слайду 47

Дайте відповідь на запитання: Це винагорода, виражена, як правило, у грошовому еквіваленті, яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

Номер слайду 48

Дайте відповідь на запитання: Ця система оплати праці передбачає залежність заробітної плати працівника від установленої тарифної ставки за одиницю часу роботи (зазвичай годину) і тривалості відпрацьованого ним часу в розрахунковому періоді (місяці).

Номер слайду 49

Задача: Робочий-наладчик на другій ділянці має заробіток за тарифною ставкою 3200 грн. Норма (план) вироблення його ділянки - 1000 од. продукції. Фактично ж виготовлено 1200 од. Знайдіть заробітну плату наладчика.

Номер слайду 50

Розв’язання:1. Непряма відрядна розцінка: Рк = Тс / Нв = 3200/1000 = 3,2 грн.2. Заробіток наладчика: З = Рк * У доп = 3,2 * 1200 = 3840 грн. Відповідь: Заробіток наладчика – 3840 грн. 

Номер слайду 51

ЗАВДАННЯ №3 «ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО».(за правильну відповідь кожна команда отримує 2 бали)Під поняттям надійність розуміють властивість виробу виконувати свої функції зі збереженням експлуатаційних показників у встановлених межах протягом відповідного проміжку часу. Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями. Абсолютний рівень якості продукції визначається шляхом визначення якісних показників продукції без їх порівняння з показниками аналогічних виробів. Якість - як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Деталі, що виготовляються на заводі, підрозділяються на групи. (класи). Асортимент – це перелік усіх видів продукції, що виробляється, із зазначенням обсягів випуску. 

Номер слайду 52

В Україні сертифікацію продукції здійснюють державні випробувальні центри. Органолептичний метод ґрунтується на сприйманні властивостей продукту з допомогою органів чуття людини (зір, слух, смак, нюх, дотик) без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів. Диференційований метод оцінки рівня якості передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показниками виробів-еталонів або базовими показниками стандартів (технічних умов). Планування — процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів їх досягнення на основі знань про закономірності функціонування різних господарських систем і обліку можливих змін умов господарювання. Ремонтопридатність техніки характеризує можливість швидко виявляти й усувати несправності в ній. Сертифікат продукції – це документ, який засвідчує право власності на продукцію. (засвідчує рівень якості продукції).

Номер слайду 53

Кросворд Знайдіть і закресліть 7 слів {125 E5076-3810-47 DD-B79 F-674 D7 AD40 C01}ПРОДУКЦІЯЛПХБВЙЄЙХЬЙЛХЬЙРХЬИЄОЄСЬЄЬСЬЄИСЬТРЛИЖЕБЄЖЕББЖЕРАВТДЬЄЬДЬЄУДЬАЕФЕКТИВНІСТЬДТИТЄЬЗТЄЬЗТОЬЇИДОХІДЮРСЛДКСХДЦЦТРТЦТРТЦТРІЦЗБИТОКОЕПООЕДОЦЦРЗЛЦРЗЛЦРЗРЦККЬДЦКЬДЦКЬДЦКРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Номер слайду 54

Домашнє завдання: Конспект, І. В. Бойчик стор 280 -286

pptx
Додано
15 вересня 2020
Переглядів
719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку