23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Методична розробка "Технологія Веб-Квест у методичному арсеналі сучасного викладача"

Про матеріал

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати критичне і творче мислення. Велика кількість інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес створення проектів під час навчання, але й ускладнюють його. Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка»

Житомирської обласної ради

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ-КВЕСТ У МЕТОДИЧНОМУ АРСЕНАЛІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

 

 

 

Методична розробка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коростишів

Укладач  

Меленець Ірина Олексіївна -  викладач  ВКНЗ «Коростишівський

                                                    педагогічний коледж імені І.Я.Франка»

                                                   Житомирської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

Технологія Веб-квест  у методичному арсеналі сучасного викладача.

Методична розробка. - Коростишів, 2017. - 47с.

 

    Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання має розвивати критичне і творче мислення. Велика кількість інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес створення проектів під час навчання, але й ускладнюють його. Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 1. ВСТУП…………………………………………………………...............4

 РОЗДІЛ 1.  ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ    ШЛЯХ ДО

   ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ.

   ОСВІТНІ КВЕСТИ………………………………………….....….....7

           1. 1  Історія виникнення квесту...............................................................9

           1. 2  Поняття Веб-квест..........................................................................11

           1. 3  Види завдань Веб-квесту...............................................................14

           1. 4  Класифікація Веб-квесту...............................................................15

    РОЗДІЛ 2. ВЕБ-КВЕСТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

           2. 1   Структурні компоненти Веб-квесту............................................17

           2. 2   Критерії оцінювання робіт студентів..........................................20

           2. 3  Організація самостійної роботи студентів за допомогою

           Веб-квестів .............................................................................................26

    РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ  ВЕБ-КВЕСТУ ПІД ЧАС

    ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ..........................................27

          3. 1 Алгоритм створення Веб-квесту. (Заняття-квест з біології.

         «Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в

         організмі людини. Харчові добавки, Е-числа») .... ..............................28

          3. 2  Веб-квест з хімії на тему: «Цікава Хімія 2017». Генетичний

          зв’язок між класами неорганічних та органічних сполук....... ...........32

 1. ВИСНОВОК............................................................................................35
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................ ......37
 3. ДОДАТКИ...............................................................................................39

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Людина в XXI столітті, яка не буде вміти користуватися ЕОМ, буде подібна людині ХХ століття, що не вміла ні читати, ні писати
Академік В.М.Глушков 

Одним із процесів, що характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація. Володіння інформаційними технологіями ставиться в один ряд із такими якостями, як уміння читати і писати. Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага» [1]. Тому однією з умов успішної реалізації завдань інформатизації освіти є розв’язання проблеми підготовки викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй професійній діяльності та формування у педагогів як професійної інформаційної, так і загальної інформаційної культури. Викладач  повинен розуміти, що підвищення власної ІКТ-компетентності дозволить йому інтенсифікувати та полегшити свою працю. Можна впевнено стверджувати, що з кожним роком зростає кількість педагогів, які використовують ІКТ у своїй професійній діяльності.

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного викладача. Уже не достатньо бути на занятті та поза ним актором, психологом, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, новатором і компетентним фахівцем.

Модель сучасного викладача  передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній  праці.

Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності.

Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного розвитку студента пропонують саме сучасні методики навчання й новітні технічні здобутки.

Актуальність. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості студентів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика web-квестів.  У цьому й полягає актуальність обраної мною теми.

Усезростаюче використання Інтернет у навчальних закладах зумовили його впровадження в проектну діяльністьі, що нині широко використовується в навчальному процесі в усіх країнах світу. І хоча у Всесвітній мережі студенти можуть знайти майже всі необхідні матеріали, цей пошук може бути досить важким, обтяжливим та безрезультатним. На допомогу може прийти структурний підхід, який дасть студентам можливість використовувати інформацію, навчитися підбирати різні матеріали і одержувати їх різними шляхами, проявляти свою креативність у розв’язанні проблемних завдань, а не втрачати час на пошук інформації. Це і покладено в основу поняття «Веб-квест». Веб-квест – це сукупність декількох видів пошукових завдань, у яких більшість або навіть уся інформація, що використовується, надходить з Інтернету. Отже, це проектна робота, яка базується на Інтернеті як на основному джерелі інформації.[13]

Мета роботи – розглянути методику створення і використання проектної технології  «Веб-квест» у навчальному процесі освітніх закладів.

 

Завдання: 

 1.              Дослідити педагогічну та методичну літературу з метою вивчення теоретичних та практичних рівнів розробки питань упровадження веб-квестів в освітню діяльність.
 2.              Розробити алгоритм створення «Веб-квесту».
 3.              Презентація зразків веб-квестів із хімії та біології (з власного досвіду).

Веб-квести спрямовані на розвиток критичного мислення, вмінь порівнювати, аналізувати, узагальнювати і робити висновки, що і підтверджується їх використанням у навчальному процесі всіх країн світу. Вони використовуються на різних рівнях навчання, можуть охоплювати окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметними.[13]

Оволодіння сучасними інформаційними й інформаційно- комунікаційними технологіями, методикою їх використання в навчальному процесі сприятиме модернізації освіти – підвищенню якості професійної підготовки майбутнього фахівця, збільшенню доступності освіти, забезпеченню потреб суспільства в конкурентоздатних фахівцях.

Відповідно до цього, виникає потреба в підготовці сучасних фахівців, які на традиційному рівні володіють ІКТ. Випускник педагогічного вищого навчального закладу має не тільки володіти знаннями в галузі ІКТ, а й навичками їх застосування в своїй професійній діяльності, вміти спілкуватися в інформаційному середовищі.

Об’єкт дослідження – веб-квест як сучасна інформаційно-комунікаційна технологія в педагогіці.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.  ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ    ШЛЯХ ДО  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  НАВЧАННЯ. ОСВІТНІ КВЕСТИ

 

       Сучасне суспільство – це інформаційне суспільство, в якому об’єктами і результатами праці домінуючої частини працюючого населення є інформаційні ресурси та наукові знання. Природно, що нині виникла потреба в підготовці членів соціуму до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних інтерактивних технологій, котрі б забезпечували новий тип життєдіяльності суспільства. Значну роль в цьому відіграють навчальні заклади, в яких важливе місце посідають освітні технології, що ґрунтуються на класно- урочній системі навчання, котрі й нині превалюють в середній загальноосвітній школі (СЗШ) і професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ). Проте в рамках нової концепції освіти, що функціонує в умовах ринкової економіки, втілення національної ідеї та піднесення ролі особистості, суть проектування як особливості психолого- педагогічного процесу дещо змінюється. Формування та розвиток у студентів ключових компетентностей стало основним завданням початку ХХІ століття. Ця проблема набуває актуальності в зв’язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним [ 2 ].

  Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Оскільки в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Саме тому навчання  повинне забезпечити формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати.

Логіка розв’язання будь-якої складної комплексної проблеми потребує: 1) реалізації принципу історизму; 2) визначення наукової сутності понять; 3) розуміння проектування як педагогічного явища. Проектування в загальному розумінні – це науково обґрунтоване визначення системи параметрів майбутнього або якісно нового стану наявного проекту в сукупності зі способами його досягнення. Останнім часом уявлення про суть і сферу застосування проекту істотно змінилися. З’явилося поняття «проективна педагогіка», що дало змогу виділити три типи проектів: соціальний, що відповідає сучасним умовам виховання та вимогам суспільства; психолого-педагогічний, що розробляється для навчально-виховного закладу або групи та відображає основні напрями діяльності педагога і вихованців у їхній  взаємодії; особистісний, що є власне проектом розвитку особистості й характеризує уявлення педагога і самого вихованця про його близьке і віддалене майбутнє. Проектування стало найпоширенішим видом інтелектуальної діяльності в XXI ст[ 2 ].

Особливої уваги потребує досить новий (розроблений у 1995 році) в університеті Сан-Дієго дослідниками Берні Доджем і Томом Марчем такий вид проектної діяльності, як Веб-квест – спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за вказаними адресами[ 2 ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КВЕСТУ

          Квест - пригодницька гра (синоніми: Квест (трансліт. Англ. Quest - пошуки), Adventure (англ. Пригоду) - один з основних жанрів комп'ютерних ігор, що вимагають від гравця рішення розумових завдань для просування по сюжету. Сюжет гри може бути визначеним або ж давати безліч результатів, вибір яких залежить від дій гравця. 

        У міфології та літературі поняття «квест» спочатку позначало один із способів побудови сюжету - подорож персонажів до певної мети через подолання труднощів. Наприклад, «Міф о 12 подвигів Геракла», де головному герою – Гераклу, необхідно виконати по велінню царя Еврісфея дванадцять великих подвигів, для того щоб знайти велику славу, стати безсмертним і отримати вдячну пам'ять у віках. Або «Міф о Персеї», де головному герою необхідно було виконувати важкі завдання від Полідекта, людини, яка приютила Персея та його мати.

          Із сучасних літературних творів, прикладом квесту, можна назвати роман-епопею англійського письменника Дж.Р.Р. Толкіна «Володар кілець». Ще одним яскравим прикладом квесту є роман «Квест» Бориса Акуніна. Читачеві пропонується незвичайна можливість - розгадати разом з героєм одну з головних таємниць людства, для чого доведеться відправитися в Радянський Союз тридцятих років, а звідти перенестися в ще більш віддалену епоху. «Квест» - це два самостійних роману, пов'язані між собою за допомогою підказок-кодів. Обидва томи знаходяться під однією обкладинкою, надруковані з різних сторін. Незважаючи на те, що обидва томи є цілком самодостатніми творами, у другому томі знаходяться підказки до «проходження» першого.

    У 1970 роки термін «квест» був запозичений розробниками комп'ютерних ігор для позначення ігор, метою яких є рух по ігровому світу до якоїсь мети. Її досягнення стає можливим тільки в результаті подолання різних перешкод шляхом вирішення завдань, пошуку і використання предметів, взаємодії з іншими персонажами [ 1 ].

     Перші «прабатьки» квестів з'явилися на початку 1970-х, коли програміст Вільям Кроутер розробив програму під назвою Colossal Cave Adventure для ЕОМ марки PDP-10. Інтерфейс гри був текстовим, а сюжетом - пригоди героя у великій печері.

          У 1995 році в Сан-Дієго Берні Доджом та Томом Марчем була розроблена концепція веб-квестів, тобто квестів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет. Веб-квест визначається ними як «орієнтовна діяльність, де практично вся інформація береться з мережі Інтернет». В концепції Б.Доджа [Dodge, 1997] та Т.Марча [March, 1998] визначено, що квести призначені для розвитку в студентів та викладачів вміння аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію [ 2, с.12 ].

       Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на заняттях.

      Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.

 

 

 

 

1.2 ПОНЯТТЯ "ВЕБ-КВЕСТ"

Є багато визначень поняття "Веб-квест".  Деякі з них:

 • Квест (Quest) в перекладі з англійської мови  – тривалий цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з прикладами або грою; також слугує для позначення однієї з різновидів комп’ютерних ігор 6, с.119.
 • Веб-квест – це формат уроку, занаття  з орієнтацією на розвиток пізнавальної дослідницької діяльності студентів, на якому основна частина інформації здобувається через ресурси мережі Інтернет;
 • Веб-квест є новим засобом використання технологій, що використовується в процесі заняття, орієнтованого на студентів (учнів), які залучені в навчальний процес, сприяє заохоченню їхнього критичного мислення;

 

Результат пошуку зображень за запитом "навчання картинки"

 • Веб-квест – це вид Інтернет-проекту, що дає можливість студентам, учням ефективно використовувати інформацію, яка знайдена в Інтернет;
 • Веб-квест – це дидактична структура, в межах якої викладач формує пошукову діяльність студентів, учнів, задає для них параметри цієї  діяльності та визначає її тривалість.
 • Веб-квест спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, для виконання якої студенти здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет за вказаними адресами [6, с. 227].

 Найбільш прийнятним є наступне визначення:

        Веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурси мережі Інтернет.

        Веб-квести створені засобами Веб-технологій у середовищі WWW за своєю організацією є досить складними; вони спрямовані на розвиток у студентів, учнів аналітичного і творчого мислення; самостійної роботи; викладач має володіти високим рівнем предметної, методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності.

      Таким чином, Веб-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій у середовищі WWW засобами Веб-технологій. Доцільно навести визначення освітнього Веб-квесту, що використовується в навчально-виховному процесі.

       Освітній Веб-квест –це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, виконуючи нову навчальну задачу.

       Окремо можна зупинитись на освітніх Веб-квестах.

Педагог А. О. Хуторський визначає їх таким чином: «Веб-квести – це Веб- сторінки з певної тематики на освітніх сайтах, що з’єднані гіперпосиланнями із сторінками інших сайтів «Всесвітньої павутини»WWW». Наприклад, сторінки з курсу астрономії мають посилання на сервери реально діючих обсерваторій, наукові бібліотеки, космічні організації. При цьому сама Веб-сторінка оформляється як освітня, з відповідним описом, цілями, завданнями, контролюючими функціями.

      Освітні Веб-квести можуть бути автономними або входити до  змісту навчальних курсів.

      На Веб-сторінці з дисципліни розміщено текст викладача, який підготував зміст цієї дисципліни. Кожна теза в тексті супроводжується посиланнями на сайти, ілюстрації та інші матеріали з питання, щ вивчається. Кількість гіперпосилань може досягати двох десятків, студенти самостійно обирають ті матеріали, що потрібні для дослідження певного питання.

      Освітні Веб-квести можуть бути створені з будь-яких дисциплін: природничо-наукових, гуманітарних та ін.

     Наприклад, матеріали для Веб-квестів з історії слов’янської культури є на сервері музею Кунсткамера в Петербурзі (www.Kunstkamera.ru). На сайті Дарвінського державного музею можна познайомитись з Мезозоєм (www.darwin.museum.ru). [2, с. 10-14]. Додаток

      Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність студентів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. Викладач перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації (мал.1).

Пов’язане зображення

Мал. 1. Дистанційна форма навчання

      Така діяльність перетворює студентів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

    Завдяки конструктивному підходу до навчання, студенти не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.

 

 

 

 

 

1.3 ВИДИ ЗАВДАНЬ ВЕБ-КВЕСТУ

  Розробник веб-квесту Берні Додж, визначив наступні види завдань для веб-квестів:

 • Переказ — демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.
 • Планування та проектування — розробка плану або проекту на основі заданих умов.
 • Самопізнання — будь-які аспекти дослідження особистості.
 • Компіляція — трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
 • Творче завдання — творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.
 • Аналітична задача — пошук і систематизація інформації.
 • Детектив, головоломка, таємнича історія — висновки на основі суперечливих фактів.
 • Досягнення консенсусу — вироблення рішення по гострій проблемі.
 • Оцінка — обґрунтування певної точки зору.
 • Журналістське розслідування — об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
 • Переконання — схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
 • Наукові дослідження — вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

     Веб-квести можуть охоплювати, як окрему проблему, навчальний предмет, тему, так і бути міжпредметними.

 

 

1. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕБ-КВЕСТУ

           Б. Додж визначив принципи, за якими здійснюється класифікація Веб-квесту:

 1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові.
 2. За предметним змістом: монопроекти та міжпредметні веб-квести.
 3. За типом завдань, які виконують студенти.

         Основні  типи Веб-квестів:

 1. Конструкторський Веб-квест вимагає від студента створення продукту або плану дій з виконання певної мети в певних межах.
 2. Творчий Веб-квест вимагає від студентів створення будь-якого продукту в заданому форматі. Творчі проекти схожі з кострукторськми, але вони більш вільні та непередбачувані в своїх результатах.
 3. Веб-квест з розв’язання спірних проблем передбачає пошук і представлення різноманітних, інколи протилежних думок з однієї проблеми, спроба привести їх до консенсусу.
 4. Переконуючий веб-квест має на меті створення продукту, який здатний переконати будь-кого. Таке завдання виходить за межі звичного переказу або репродукції та вимагає від студентів розроблення аргументів на користь висновків, що одержані за результатами роботи у Веб-квесті.
 5. Веб-квести із самопізнання орієнтовані на розширення знань, інтелекту студентів, які розвиваються через дослідження он-лайн та офф-лайн ресурси. Прикладом такого проекту може бути веб-квест «Ким я буду, коли закінчу університет?», який має на меті вивчення ресурсів Інтернет, пов’язаних із майбутньою кар’єрою.
 6. Аналітичний веб-квест досліджує взаємозв’язок речей реального світу в межах заданої теми. Такі завдання вимагають від студентів аналізу, узагальнення, виокремлення окремих ознак, наслідків та ін., обговорення їх.
 7. Оцінні веб-квести передбачають здійснення класифікації студентами запропонованих речей, виконання ними ролі судді або іншої особи.
 8. Наукові веб-квести слугують для здійснення знайомства та залучення студентів до наукових досліджень в різних галузях знань. Інтернет наповнений історичною, науковою інформацію. (Додаток 3)

     Берні Додж визначив два види веб-квестів:

 1. Короткострокові веб-квести

Наприкінці такого веб-квесту студент стикнеться зі значною кількістю нової інформації, котру розумітиме. Короткостроковий веб-квест матиме за мету набуття елементарних знань з певної теми. Він може охоплювати період близько кількох занять, протягом якого студенти переглядатимуть вибрані сайти для того, щоб знайти потрібну інформацію, і використовуватимуть її у класі для досягнення поставлених навчальних цілей.

 1. Довгострокові веб-квести

Після завершення такого веб-квесту студент грунтовно проаналізує отриману інформацію, продемонструє розуміння матеріалу, самостійно створюючи та ускладнюючи завдання для роботи над темою. В цьому полягає основна відмінність між короткостроковими та довгостроковими веб-квестами – у другому випадку студенти повинні змінити інформацію, що одержали, перетворюючи її в новий продукт: доповідь, презентацію, інтерв’ю чи дослідження. Довгострокові веб-квести можуть тривати кілька тижнів або й навіть навчальний семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1 СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ВЕБ-КВЕСТУ

            Будь-який веб-квест повинен включати в себе наступні структурні компоненти:

 •      Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту, обов’язково вказуються терміни проведення роботи.
 •      Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).
 •       Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.
 •        Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).
 •       Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті.
 •      Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)
 •      Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому. (Додаток 1)

 

Етапи роботи над веб-квестом:

           Початковий етап (командний). 

    На цьому етапі студенти  знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.

          Рольовий етап. 

    Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. В процесі роботи над веб-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети.

         Завдання. 

     Цей етап, по-перше, включає в себе пошук інформації по конкретній темі та розробка структури звіту (у вигляді веб-сайту, веб-сторінки, презентації, буклету тощо). По-друге, це створення матеріалів та доопрацювання матеріалів для звіту.

          Заключний етап.

      Команда працює спільно, під керівництвом викладача, відчуває свою відповідальність за результати дослідження. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як викладач, так і студенти шляхом обговорення або інтерактивного голосування. Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі студенти. Тут важливо в заключному етапі, коли робиться публічне представлення виконаних робіт, організувати конструктивне обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег дозволяє вчитися бути коректними у висловлюванні зауважень, визначати найцікавіші знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.  

       Ключовим розділом будь-кого веб-квесту являється детальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і викладач. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату. Досить складним питанням є оцінка Веб-квеста  (Додаток 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

Ключовим розділом будь-якого Веб-квесту є детальна шкала критеріїв оцінювання, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самі себе, учасників команди. Цими самими критеріями користується і викладач. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання має грунтуватися на кількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму подання результату.

Б. Додж (http://Вебquest.sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) рекомендує використовувати від 4 до 8 критеріїв.

         Для створення бланку оцінювання необхідно:

1. Сформулювати найбільш значимі критерії оцінки. Вони мають бути адекватні типу завдання, меті і видам діяльності та в рівній мірі враховувати:

− досягнення заявленої мети;

− якість аргументації, оригінальності виконання роботи;

− якість процесу виконання роботи;

− навички роботи в мікрогрупі;

− усний виступ;

− мультимедійну презентацію;

− зміст;

− складність завдання.

2. Визначити шкалу оцінки – наприклад, трьох-, чотирьох-, п’яти-, стобальну.

3. Підготувати опис параметрів оцінки.

− мова опису має бути зрозумілою для студентів;

− опис має дозволяти визначати кількісні відмінності одного параметра від іншого;

− різниця між кількісними показниками має бути приблизно однаковою

(наприклад, 4 бали ставиться за наявності 1-2 орфографічних помилок, 3

бали – за наявності 3-4 помилок і т. ін.).

4. За необхідності можна також вказати значимість кожного критерію в загальній оцінці (наприклад, у відсотках).

Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі студенти. На завершальному етапі важливим є проведення публічного подання виконаних робіт, організація конструктивного обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег дозволяє навчитися бути коректним у висловлюванні зауважень, визначити найбільш цікаві знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.

На завершення роботи над проектом після підведення підсумків важливо використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів.

 

 

Середній

Достатній

Високий

 

 

Розуміння

завдання

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел

Робота демонструє точне розуміння завдання

 

 

 

 

Виконання завдання

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію

Не уся інформація узята з достовірних джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; усі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел

 

 

 

Результат роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції

 

 

 

Творчий підхід

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квеста

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виведень

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи

 

Окремо можна вивести критерії щодо оформлення роботи (звіту), а саме якщо матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентації (критерій оцінки до 40 балів), веб-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменність оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так далі), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), наявність ефектів (анімація, мультимедіа), об'єм.

Реальне розміщення веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію студентів на досягнення найкращих навчальних результатів.

Перш ніж розділити студентів  на групи, вся група знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Викладач  відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі студенти перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі студенти дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні студенти  повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення веб-квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

Якою ж є структура   заняття  веб-квесту?

Початок заняття  має основні, характерне для інших занять, елементи: організаційна частина, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Викладення нового матеріалу відбувається за схемою: завдання - питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання, аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене завдання, яке ставилось на початку.

При підготовці та проведенні такого заняття важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності. (Додаток 4)

Студент  повинен:

 • сформулювати відомі умови завдання;
 • визначити необхідні, але невідомі умови; знайти відомості;
 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей поле завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;
 • узагальнити відшукану інформацію;
 • оформити результати роботи.

 

Обов'язки викладача:

 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;
 • наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;
 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
 • контролює процес пошуку.

Робота з Веб-квестами може бути запропонована і як самостійна робота для студентів, які цікавляться предметом. Реальне розміщення Веб-квестів у мережі у вигляді Веб-сайтів, Веб-сторінок, що створені самими студентами, дозволяє значно підвищити мотивацію навчання студентів.

Характерними особливостями Веб-квесту, що відрізняють його від інших технологій, зокрема від методу проектів, є такі:

перш за все, заздалегідь, визначаються ресурси, в яких є інформація, що необхідна  для розв’язання проблеми;

по-друге, Веб-квест однозначно визначає порядок дій, який має виконати учасник для одержання необхідного результату;

по-третє, обов’язковою складовою цієї технології є перелік тих знань, умінь і навичок, які зможуть придбати студенти, учні, виконавши даний     Веб-квест;

по-четверте, однозначно визначені критерії оцінки виконаних завдань [8, с.16].

Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет

і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

 • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
 • самонавчання і самоорганізація;
 • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
 • навички публічних виступів.

При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація студентів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже студенти, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники веб-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності [6].

Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, тему, можуть бути і міжпредметними.  Тематика веб-квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися мірою складності. В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова робота студентів, учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених викладачем, учителем. Результати виконання веб-квесту, залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учасників у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті).

Основна перевага використання веб-квестів на заняттях в компютеризованих аудиторіях це те, що крім вдосконалення умінь і навичок роботи в мережі Інтернет, пошуку потрібної інформації, студенти вдосконалюють також і навички роботи з певним програмним забезпеченням (MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel тощо), готуючи звіт.

 

 

2.3 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-КВЕСТІВ

Вчені розглядають самостійну навчальну роботу як активну пізнавальну творчу діяльність студента, спрямовану на розв’язання будь-якого виду навчальних завдань [2. с.29] або як один із видів навчальних занять під методичним керівництвом викладача, проте без його особистої участі [2. с.33]. Саме тому у вищому навчальному закладі має здійснюватися активна самостійна робота, що передбачає організацію навчального процесу відповідно до Болонського процесу, за яким навчальний час, відведений на самостійну роботу, регламентується навчальним планом і має становити не менше 1/3 загального обсягу навчального часу з конкретної дисципліни.

Нині досить активним у вищій школі є питання застосування ІКТ, в організації самостійної роботи студентів.

Ученими (Ю. Машбиць, В. Зінченко, Н. Тализіна) досліджено, що ІКТ значно підвищують активність пізнавальної діяльності студентів, що приводить до перебудови навчального процесу з використанням самостійних форм навчання.

Використання ІКТ надає підґрунтя для впровадження інновацій, що сприяють підвищенню якості здійснення самостійної роботи та якості забезпечення підготовки фахівців.

Розвиток мережевих технологій та телекомунікацій, особливо Веб-технологій сприяли розвитку проектних технологій навчання.Особливістю веб-квестів є те, що вся інформація або її частина, яка розміщена на сайті для самостійної або групової роботи студентів, знаходиться дійсно на різних Веб-сайтах. За допомогою певних гіперпосилань всі студенти працюють в єдиному інформаційному просторі. Студенти збирають матеріали в Інтернет з тієї чи іншої теми, розв’язують проблему, використовуючи ці матеріали. Посилання на джерела виконуються студентами, викладачами за допомогою пошукових систем.

РОЗДІЛ 3.  РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ  ВЕБ-КВЕСТУ  ПІД ЧАС  ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Навчання природничим дисциплінам з використанням проектної технології Веб-квест потребує особливої уваги і дозволяє підбирати актуальні матеріали з професійною спрямованістю для вивчення нової теми, розділу, модуля. Ці матеріали можуть бути використані на навчальних заняттях, як опрацьована  інформація.

Американські методисти виділяють п’ять основних типів Веб- завдань:

1. Корисні посилання – «список з теми», являє собою список Інтернет-сайтів з теми, що вивчається.

2. «Мультимедійна чернетка» або колекція мультимедійних ресурсів.

3.«Зразок постановки проблеми». Необхідно не просто ознайомитись з матеріалом, а й висловити та аргументувати своє власне бачення з вивчаємого мовного питання.

4. «Полювання за скарбами». В кінці роботи учасникам може бути задане загальне запитання на цілісне розуміння теми.

5. Веб-квест або Веб-мандрівка, поєднання існуючої навчальної програми і нових педагогічних технологій. Організація роботи з Веб-квест потребує визначення виду завдань, що будуть використовуватись на занятті [2, с.48].

Також учені-методисти зазначають, що неможливо організувати роботу з Веб-квестами без знання певних критеріїв відбору інформації та критеріїв оцінювання. Необхідно звернути увагу на наступне: джерело інформації, повноту і достовірність інформації, новизну матеріалу, інформаційну і культурознавську цінність, альтернативні джерела, мультимедійні можливості, дизайн сайту, відвідуваність та ін. Все це допоможе оцінити якість знайденої інформації і відібрати надійні ресурси для навчання і самоосвіти. Критерії оцінювання можна взяти із спеціальних сайтів або самостійно їх розробити.

 

3. 1 АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ВЕБ-КВЕСТУ. (Заняття-квест з біології. "Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі людини. Харчові добавки, Е-числа")

 

Крок 1: визначте тему (рис.1, 2).

Є чотири умови, яким має відповідати тема вашого Веб-квесту:

 1. відповідати вимогам державних стандартів до змісту навчальних програм;
 2. містити завдання, яке сприятиме розвитку більш високого рівня мислення студентів;
 3. змістовно замінювати або доповнювати наявні матеріали з теми, з якої є проблеми в студентів;
 4. ефективно використовувати Інтернет.

 

 

Рис. 1. Головна сторінка Веб-квесту

 

 

Рис. 2. Сторінка "Процес"

 

Крок 2: виберіть сайт, на якому є матриця (шаблон)

для створення Веб-квесту(рис.7). Додаток 3, 6.

 

Крок 3: придумайте завдання(рис.3).

На початку виберіть форму, в якій студенти одержують завдання. Є кілька варіантів: − у вигляді презентації (наприклад програма PowerPoint – розширення ppt.). На слайді розміщуємо картинку і пишемо одне або два запитання. Так на кожному слайді можна розглянути певну тему; − у вигляді тексту (наприклад, програма word – розширення doc.) Розміщуємо інформацію з картинками і запитаннями у вигляді відформатованого тексту на аркуші формату А4 або А3; − візуальний матеріал. Виглядає як набір картинок, фотографій, карикатур, (можна представити у вигляді архіву – розширення zip, оскільки розмір додатків обмежений.

Рис. 3. Сторінка "Завдання"

 

Крок 4: придумайте систему оцінювання (рис.4).

Кількість пунктів (балів), які нараховуються за те чи інше запитання. Якій кількості балів відповідає певний рівень (наприклад, 5 балів – добре). У разі, якщо одної відповіді немає, необхідно описати, як оцінити усну відповідь, якщо вона аргументована, доповнена власними знаннями чи навпаки неповна, неточна.

 

Рис. 5. Сторінка "Критерії оцінювання"

 

Крок 5: знайти джерела інформації (рис. 6, 7), якими будуть користуватися студенти для пошуку відповідей.

Рис. 6. Сторінка " Джерела"

Рис. 7. Сторінка " Цікаві Сайти для хіміків"

 

Крок 6: створити план і підібрати інформацію. Далі приступити до створення Веб-квесту.

Рис. 8. Сторінка " Підсумок"

Приклад  Веб-квесту з  хімії на тему: "Цікава Хімія 2017. Генетичний зв’язок між класами неорганічних та органічних сполук"

C:\Users\HP\Pictures\квест\1.png

 

 

 

C:\Users\HP\Pictures\квест\3.png

 

C:\Users\HP\Pictures\квест\2.png

 

 

C:\Users\HP\Pictures\квест\5.png

 

 

ВИСНОВОК

 

Незаперечна перевага Всесвітньої павутини полягає в тому, що вона

становить невичерпне джерело інформації. Проте, як може підтвердити кожний, хто намагався знайти у Всесвітній павутині, що- небудь, вона часто приносить одні розчарування, вимагаючи при цьому значних витрат часу та емоцій. З цієї причини працювати над проектами, висувати завдання і направляти студентів за потрібною інформацією в Інтернет зовсім не просто.

Створення Веб-квесту – це складна і кропітка робота. Але це нова сучасна педагогічна Інтернет-технологія, яка ще тільки починає впроваджуватися в навчальний процес. Використовуючи технологію навчання Веб-квест, викладач організує самостійну роботу студентів ефективно та на сучасному рівні. Навчання за допомогою Інтернет-ресурсів засноване на конструктивізмі, який ставить у центр процесу навчання особистість студента чи учня. Впровадження Інтернет-технологій спричиняє зміни не тільки у навчальній діяльності студентів а й у способах подачі матеріалу з боку викладача.

Як свідчать дослідження, Веб-квест є  корисним інструментом для впровадження елементів гри в навчання, розвитку критичного мислення студентів, підвищення їхньої мотивації, набуття знань. Мотивація студентів до безперервного навчання впродовж усього життя дуже важлива для майбутнього. [2. с. 74].        

Веб-квест – це цікаві завдання та рольові ігри одночасно. Граючи певну роль, студенти навчаються дивитися на проблему з різних точок зору. Це дозволяє їм робити відкриття, а не просто засвоювати інформацію. Веб-квест дозволяє глибоко досліджувати проблему. Він чудово підходить для навчання в команді, підвищує впевненість у своїх силах, відповідальність та пробуджує інтерес і самооцінку студентів.

Процес навчання із застосуванням технології Веб-квест використовується в навчальному процесі ВНЗ і інших навчальних закладів та сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

Використання Веб-квестів сприятиме формуванню в студентів:

− комунікативної компетентності;

− самоосвітньої компетентності;

− самооцінку та оцінку сформованості компетентностей.

Отже, Веб-квест сприяє: пошуку Інтернет інформації, яку доручає студентам  викладач, розвитку мислення студентів  на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації, розвитку комп'ютерних навичок студентів і підвищенню їх словникового запасу, заохоченню студентів навчатися незалежно від викладача, розвитку дослідницьких і творчих здібностей студентів, підвищенню особистісної самооцінки.

Робота з Веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому.

Загалом Веб-квести сприяють підвищенню якості освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков. // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В.Ю. Биков. – 2010. – № 1(15). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em15/emg.html

2. Кадемія М. Ю., Шестопалюк О. В. Веб-квест у підготовці майбутніх учителів : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2013. – 155 с. http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Kademiya/web_kvest_u_navch_robymo_nov.pdf

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Васильева М. В. Веб-квест как способ организации самостоятельной работы студентов / М. В. Васильева //Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза : Материалы междунар. науч.-прак. конф. – Минск, 16-17 ноября 2006 г. / Отв. ред. В. В. Сергеенкова. – Мн. : БГУ, 2006. – 226-228 с.

5. Б. Додж. – Режим доступа : (http://webquest.sdsu.edu\rubrics)/

6. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. –327 с.

7. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат. – М. : Академия, 2008. – 400 с.

8. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse

9. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

10. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/

11. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.

12. Харіна О. О.  Бердянський державний педагогічний університет, Україна / Веб-квест як сучасна технологія навчання на уроках літератури. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-rol-ukrainovedeniya/6_harina_web.htm

 

 

Список інформаційних ресурсів

 

 1. http://festival.1september.ru
 2. http://uk.wikipedia.org
 3. http://www.itlt.edu.nstu.ru
 4. http://blognauroke.blogspot.com
 5. http://wquest.info
 6. http://ito.edu.ru
 7. http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
 8. Сайти Веб-квестів: http://edweb.sdsu.edu\wedquest.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Як створити Веб-квест?

https://3.bp.blogspot.com/-xcThsSiCbmM/VsLcEYNv9sI/AAAAAAAAAUs/X-pJA4DWmDY/s640/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA1.png

Рис. 9. Алгоритм побудови Веб-квеста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Критерії оцінки Веб-квеста

 

Зміст

 

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Самостійна робота групи

Розуміння завдання

 робота демонструє точне розуміння завдання;

 мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

 включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

10

 

5

 

0

Повнота розкриття теми

 повно;

 частково;

 не розкрито.

10

5

0

Виклад аспектів теми

 викладено повно;

 частково;

 не викладено.

10

5

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

 викладена стратегія розв’язку проблеми;

 процес розв’язку неповний;

 процес розв’язку неправильний.

10

5

 

0

Логіка викладу інформації

 логічний виклад матеріалу;

 порушення логіки;

 відсутність логіки.

10

5

0

Узгоджена робота в групі

 чітко спланована робота групи;

 робота групи частково спланована;

 не спланована робота в групі.

10

5

 

0

Розподіл ролей в групі

 вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;

 робота розподілена між більшістю учасників групи;

 декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

5

 

3

 

 

0

Авторська оригінальність

– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;

 у роботі присутні авторські винаходи;

 стандартна робота.

5

 

 

3

 

0

Рівень самостійності роботи групи

 повна самостійність у виконанні роботи;

 часткова самостійність роботи групи;

 несамостійна робота групи.

 

5

 

3

0

Оформлення

роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

 грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

 не грубі помилки;

 грубі помилки.

 

5

3

0

Захист роботи

Якість доповіді

 аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;

 порушення логіки, неповне представлення результатів;

 відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

10

 

 

5

 

 

0

Об’єм і якість знань з теми

 доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;

 доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;

 доповідачі не володіють матеріалом.

10

 

 

3

 

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

 доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;

 доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;

 доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

Відповіді на запитання

 доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;

 доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;

 доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.

10

 

3

 

 

0

Ділові та вольові якості доповідача

 доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;

 доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;

 доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

5

 

2

 

 

0

 

 

 

 

Додаток 3

Приклади веб-квестів

 http://yak-prosto.com/sho-take-veb-kvest/

http://earth-in-danger.jimdo.com/- англійська мова

https://sites.google.com/site/vebkvesthimiaizizn11klass/- хімія

http://school-sector.relarn.ru/web_quests/Leon_Quest/Index1.html- біологія

https://sites.google.com/site/civilizaciasrednevekova/- історія

http://www.kvect.blogspot.ru/ література

http://www.gymnasium9.ru/quest/geo/- географія

http://vebqwestf.fnv-site.ru/ фізика (детектив)

http://ninakutischewa.narod.ru/index/0-8- математика

http://www.webquest186.ru/quest1.htm - психологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Пам’ятка для учасників веб-квесту

 1. Ознайомтеся з темою і проблемою квесту.
 2. Виберіть одну із запропонованих ролей.
 3. Ознайомтеся із завданнями своєї ролі.
 4. Розгляньте  список ресурсів.
 5. Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.
 6. Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.
 7. Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі.
 8. Ознайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.
 9. Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.
 10.  Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s95215dc37103f977/image/i6452e4865b151bf0/version/1507825029/image.jpg

 

 

 

 

 

Додаток 5

Як використовувати наявні та створювати нові Веб-квести?

Для використання і створення Веб-квеста необхідні:

1.Доступ до комп’ютера.

2.Засоби підключення до Інтернет.

3.Адреса електронної пошти.

Перш ніж створити Веб-квест, необхідно вирішити, чи дійсно його необхідно створювати «з нуля». Можна легко адаптувати наявні Веб-квести до своїх навчальних цілей:

http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html Search Bernie Dodge’s

WebQuest Site http://edweb.sdsu.edu/wedquest/matrix.html Tom March’s

Best WebQuests HTTP: // bestwebquests.com.

 Використання та адаптацію наявних Веб-квестів можна здійснити за матеріалами сайту http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html.

Якщо створення власного Веб-квесту занадто складне завдання, можна використати Веб-квести, розроблені іншими авторами. Якщо набрати в рядку пошуку слово «Веб-квест», то можна переконатися, що Веб-квестів у мережі величезна кількість. Більшість з них розроблені викладачами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Алгоритм пошуку Веб-квесту

    Крок перший

  Де і як шукати? Переважна більшість Веб-квестів, які опубліковані в мережі, написані англійською та іншими іноземними мовами. Ті посилання, які будуть наведені нижче, також ведуть на англомовні сайти.

    Отже, для пошуку наявних Веб-квестів можна скористатися: колекціями Веб-квестів із вбудованим пошуком для здійснення Веб- квесту з теми або за ключовими словами, що об’єднані списком посилань на колекції сайту "колекції Веб-квестів".

     Деякі з колекцій упорядковані за дисциплінами, що, безумовно, полегшить пошук.

http://webquest.org/search/index.php

http://questgarden.com/author/login.php

http://zunal.com/webquest.php?w=21255

   Крок другий

     Оцініть обсяг доопрацювання. Цілком можливо, що хтось розробив Веб-квест, який потрібен вам. Якщо він використовується без зміни змісту, то можна перейти відразу до четвертого кроку.

    У разі, коли не знайдемо абсолютно ніяких Веб-квестів за певною темою, необхідно: уточнити (переглянути, розширити) тему і повернутися до пошуку, або приєднатися до спільноти розробників і створити свій власний Веб-квест з нуля. Якщо знайдено один або декілька Веб-квестів, які в цілому відповідають запиту, проте все ж вимагають доопрацювання, то необхідно вибрати з них той, який можна відкоригувати. [2, с.60].

Крок третій

       Складіть план здійснення перевірки, виділіть складові Веб-квеста, які підлягають переробці, роздрукуйте оціночний лист і дайте оцінку кожному компоненту Веб-квеста, виходячи із запропонованої системи оцінок. Ті компоненти, які наберуть найменшу кількість балів, включаються до плану доопрацювання і визначаються терміни виконання.

         Наведемо рекомендації із адаптації наявних Веб-квестів:

 • непрацюючі посилання. В зв’язку з тим, що багато Веб- квестів були створені давно, багато посилань, які використані на сайті, можуть перестати працювати. Якщо в цілому Веб-квест влаштовує, то необхідно замінити непрацюючі посилання на свої;
 • створення комбінації. Якщо знайдено декілька Веб-квестів на одну тему, то з них можна скомбінувати новий варіант, взявши за основу кращі компоненти кожного з них;
 • коригування рівня або мети. Якщо завдання Веб-квеста або стиль викладу змісту не відповідає рівню підготовки студентів, необхідно замінити завдання, терміни, ресурси;
 • адаптація до регіону. Незважаючи на те, що багато проблем реального життя, які висуваються у Веб-квестах (екологічні, соціальні тощо), є загальними для будь-яких географічних місць, вони можуть мати свою специфіку для кожного регіону, тому необхідно адаптувати матеріали Веб-квеста до особливостей цього регіону.

Крок четвертий

         Одержання дозволу автора. Сам факт публікації авторських матеріалів в Інтернеті ще не означає, що ними можна користуватися безкоштовно без дозволу автора. Щоб скористатися цілком або частиною чужих матеріалів, необхідно запитати на те дозвіл автора. Як можна розшукати авторів? Іноді це просто, якщо автор вказав свою електронну адресу, і він, як і раніше, навчається або працює. Однак часто, Веб-квести створюються студентами, які вже завершили навчання, а тому виникає потреба його знайти для підтвердження права на використання особистих матеріалів або знайти відповідні посилання.

 

Крок п’ятий

         Скачати Веб-квест, якщо це можливо. Простий Веб- квест, що займає одну Веб-сторінку, скачати досить просто. Зберегти відкриту сторінку за допомогою браузера у форматі HTML і відредагувати її в будь-якому зручному Веб-редакторові. Для скачування змісту складних Веб-документів, зокрема таких, які містять фрейми, необхідно використати спеціалізоване програмне забезпечення. Серед них, наприклад, безкоштовна програма HTTrack.

Крок шостий

        Підготувати свій варіант Веб-квеста.

 

 

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Хімія (профільний рівень) 10 клас (Буринська Н.М. та інші)
Додано
6 квітня 2018
Переглядів
6168
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку