19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Методична розробка відкритого практичного заняття за темою «Основні засоби маркетингових комунікацій.»

Про матеріал
У методичній розробці викладено методику, хід та дидактичний матеріал для проведення практичного заняття з дисципліни «Комунікаційна діяльність» з використанням інноваційних методів на основі особистісно орієнтованого підходу
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Волинський КОЛЕДЖ

національного університету харчових технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого практичного заняття

за темою «Основні засоби маркетингових комунікацій.»

з дисципліни «Комунікаційна діяльність»

для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2019

 

 

Методична розробка відкритого практичного  заняття з дисципліни «Комунікаційна діяльність»

 

 

 

 

Підготувала: Білоконь О.Л., викладач вищої кваліфікаційної категоріїВолинського коледжу НУХТ

 

 

 

 

 

 

У методичній розробці викладено  методику, хід та дидактичний матеріал для проведення практичного заняття з дисципліни «Комунікаційна діяльність» з використанням інноваційних методів на основі особистісно орієнтованого підходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:

1. Філіна А.О. – голова циклової випускової комісії відділення «Економіки і підприємництва» волинського коледжу НУХТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема 2. Основні засоби маркетингових комунікацій.

 

Навчальна дисципліна: «Комунікаційна діяльність»

Курс 2 Група «48» відділення«Економіки і підприємництва»  Дата 14.03.2017р.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кількість навчальних годин 2

1. Актуальність теми: вивчення даної теми дасть змогу визначати завдання та оптимальні інструменти маркетингових комунікацій за певних умов зовнішнього середовища фірми

2. Цілі  заняття:

1) навчальні:

- вміти визначити основні засоби комунікаційної політики відповідно до ситуації, що склалася

2) виховні: розвивати аналітичне мислення, креативність

3. Міжпредметна інтеграція:

“Комерційна діяльність”,Інформаційні системи і технологій у підприємницькій діяльності”, “Товарна політика”

4. Зміст теми (короткий теоретичний матеріал)

Системою маркетингових комунікацій (СМК) називають різні специфічні заходи та прийоми, безпосереднім завданням і цілями яких є формування взаємовідносин із цільовими аудиторіями.

Для реалізації маркетингових цілей ні досконалий товар, ані прийнятна ціна або вдало обрана система розподілу не можуть дати відповідного результату без ефективної системи комунікацій із споживачами, оточенням фірми. Саме тому одним із чотирьох “китів” маркетингу є комунікаційна політика.

Комунікаційна політика-це комплекс заходів щодо забезпечення інформованості споживачів та посередників, інших контактних аудиторій про фірму або її товари з метою просування товарів (promotion). До комунікаційної політики входять реклама, засоби стимулювання збуту, персональний продаж, робота із засобами масової інформації, організація участі в ярмарках та виставках, фірмовий стиль, упаковка та ін.

      Цілями комунікаційної політики можуть бути:

 • Збільшення обсягів продажу;
 • Зменшення товарних запасів;
 • Виведення на ринки нового товару;
 • Створення певного іміджу фірми або його удосконалення та ін.

Функції маркетингових комунікацій:
• інформативна: інформування цільової аудиторії про товар, який випускає фірма, його переваги стосовно конкурентних товарів, властивості та якості; про діяльність фірми та її політику; отримання зворотної інформації про стан ринку, ситуації, які виникають на підприємстві, у партнерів тощо.
• нагадувальна: нагадування цільовій аудиторії про певні принципи та заходи компанії, торгову марку, переваги товару.
• переконуюча: переконання цільової аудиторії в її рішеннях на користь позитивного ставлення до товару, який випускає фірма, її діяльності та власного імені;
• формування позитивного іміджу фірми та її товарів на ринку;
виховання відданості компанії серед її працівників.

Основними інструментами комунікаційної політики є:

 • Реклама ;
 • Стимулювання збуту ;
 • Персональний продаж;
 • Комерційна пропаганда.

Реклама — будь-яка платна неперсоніфікована форма інформаційного впливу на споживача з метою формування мотивів купівлі товарів.
Персональний продаж: — будь-яка платна форма усного представлення товару в процесі бесіди з одним або кількома потенційними покупцями під час його продажу з метою формування мотивів купівлі певного товару та партнерами з метою можливого укладання угод про подальше співробітництво.

Стимулювання збуту — короткочасні платні примусові заходи заохочення цільової аудиторії до купівлі товару та плідного співробітництва.

Пропаганда — будь-яка безкоштовна, добровільна особиста форма інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про фірму, її діяльність та товари, що вона випускає.

Персональний продаж — усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними клієнтами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. План та організаційна структура заняття:

І. Підготовчий етап

1. Організація групи до заняття (2-3хв).

2. Визначення навчальних цілей та мотивація (Оголошення теми, мети та плану подальшої роботи) (2хв).

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок(10хв).

За допомогою бліц-опитування обирається група експертів (5 чол) із найбільш активних студентів, завданням яких буде оцінка практичної роботи інших студентів.

Завдання для бліц-опитування: 

 1.               До основних елементів маркетингової комунікаційної політики не відносяться:
  1.            Комерційна пропаганда;
  2.              Реклама;
  3.             Формування асортименту;
  4.              Стимулювання збуту.

2. Основними завданнями маркетингової комунікаційної політики на стадії впровадження нового товару на ринок є:

 1.            Створення правильного іміджу компанії-виробника;
 2.              Підтримка досягнутого рівня продажів;
 3.             Нагадування про товар;
 4.             Стимулювання пробної покупки;

3. Кінцевим об'єктом маркетингового комунікаційного впливу є:

 1.            Споживач;
 2.              Торговельний посередник;
 3.             Конкуренти;
 4.              Місцеві мешканці.

4. Найважливішими чинниками у формуванні цілей маркетингових ко­мунікацій є:

 1.            Тип покупця, тип товару;
 2.              Стадія життєвого циклу товару;
 3.             Витрати виробництва;

5. До груп чинників, що визначають оптимальну структуру системи маркетингових комунікацій не належить:

 1.            Цілі підприємства і стратегії, що ним використовуються;
 2.             Розвиток конкурентів;
 3.             Стан споживчої аудиторії;
 4.              Етап життєвого циклу товару.

6. Образ, який допомагає закріпити у споживача звички, уявлення про продукцію, — це:

 1.            Бренд;
 2.              Товарна марка;
 3.             Товарний знак;
 4.             Фірмовий стиль.

7. Які заходи найрідше використовуються на ринку споживчих товарів?

 1.             Пряме поштове розсилання;
 2.              Прес-релізи;
 3. Особистий продаж.

8. Які заходи найчастіше застосовуються на ринку товарів виробничого призначення?

 1.            Спонсорство;
 2.              Прес-релізи;
 3.             Реклама в ЗМІ;
 4.             Особистий продаж.

9. Оплачувана неособиста форма звернення до групи осіб з метою їх інформування про що-небудь або зміни їх купівельної поведінки — це:

 1.            Реклама;
 2.              Пропаганда;
 3.             Стимулювання збуту.

10. Основна відмінна риса, яка відрізняє комерційну пропаганду від реклами?

 1.            Висока вартість;
 2.              Привабливість;
 3.             Відсутність закликів до покупки.

 

 

ІІ. Основний етап (35хв)

4. Формування професійних вмінь і навичок (дається перелік практичних завдань)

Студенти розподіляються на підгрупи:

 одна з яких виконує завдання по розробці рекламного звернення;

друга – розробка заходів стимулювання збуту;

третя – заходи комерційної пропаганди.

Демонструється презентаційний ролик підприємства, для діяльності якого учні мають запропонувати відповідні комунікаційні заходи.

Тим часом проводиться усне опитування групи експертів щодо їх обізнаності в матеріалі теми:

 1.               В чому полягає сутність системи маркетингових комунікацій?
 2.               Дайте визначення поняття «Реклама», які особливості реклами?
 3.               Розкрийте зміст поняття «комерційна пропаганда», які її особливості?
 4.               Що означає «стимулювання збуту», та які його особливості?

 

ІІІ. Заключний етап

5. Контроль і корекція рівня здобутих знань і навичок(20хв).

Представлення учнями виконаних робіт, та їх оцінка групою експертів.

6. Підведення підсумків, оцінювання (5хв).

7. Домашнє завдання (5хв)

8. Література (основна і допоміжна)

6. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

 

Завдання для групи1.  Ви працюєте на посаді маркетолога фірми «Агроцентр Галичина».

Вам доручено запланувати та розробити один із заходів на власний вибір, який дана фірма проведе з ціллю комерційної пропаганди.

Подійний захід. Вказати: назву заходу, місце проведення, запрошених, розробити сценарій заходу

Пропагандний журнал. Розробити структуру журналу, та макет обложки.

Прес реліз. Скласти текст прес-релізу про діяльність фірми, вказати у які ЗМІ м. Луцька його доцільно надіслати

 

Завдання для групи2.  Ви працюєте на посаді маркетолога фірми «Агроцентр Галичина».

Вам доручено розробити рекламне звернення для даної фірми, яке має відповідати типовій структурі (слоган, зачин, інформаційний блок, довідкові відомості, ехо-фраза) і запропонувати оптимальний засіб розповсюдження (преса, телебачення, друкована реклама).

 

Завдання для групи3.  Ви працюєте на посаді маркетолога фірми «Агроцентр Галичина».

Вам доручено запланувати та розробити один із заходів стимулювання збуту на власний вибір, який би ви запропонували для цієї фірми.

 

Система знижок: для споживачів, для посередників.

Акція: вказати назву, описати умови проведення.

Стимулювання збуту власного персоналу.

 

 

7. Список літератури

Закон України Про рекламу (ЗУ Про рекламу) вiд 03.07.1996 № 270/96-ВР  (зі змінами і доповненнями)

Закон України Про інформацію вiд 02.10.1992 № 2657-XII (зі змінами і доповненнями)

 1.         Божкова В. В.,. Мельник Ю. М Реклама та стимулювання збуту (підручник), 2009 р.
 2.         Джефкінс Ф. Реклама, К.,2012.
 3.               Ромат Е. В. Реклама. - Харків., 2012.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. - СПб, 2008

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1.               https://www.youtube.com/watch?v=w2f1E35YeDg – відеоролик про фірму
 2.               http://agrocenter.te.ua/ - Офіційний сайт Агроцентр Галичина
 3.               http://www.uam.in.ua/ - Асоціація маркетингу в Україні.
 4.               www.management.com.ua – Інормаційний сайт з маркетингової практики.
 5.               www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека ім. В.Вернадського.
 6.               http://www.dkrp.gov.ua – Офіційний сайт Державної регуляторної служби України.
 7.               http://www.ligazakon.ua – Головний правовий портал України.
 8.               http://library.if.ua – Онлайн Бібліотека Економіста.

 

doc
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
920
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку