1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Методична розробка "Використання технології перевернутого навчання на уроках зарубіжної літератури"

Про матеріал
  • Практичне значення проблеми полягає у необхідності змінювати практику вчительської роботи, щоби сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них самостійного навчання, логічного мислення, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, інтерпретували за його змістом.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання  технології перевернутого навчання

 на уроках зарубіжної літератури

 

Виконала

Гузь Ірина Володимирівна

учитель зарубіжної літератури

 Ніжинської Загальноосвітньої

 школи І-ІІІ ступенів №6

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст


 

Вступ

  1. Використання  технології перевернутого навчання на уроках зарубіжної літератури
  2. Приклади практичного застосування технології.

Висновки

Список використаних джерел


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Реформування освіти в Україні передбачене не тільки інструктивними листами Міністерства освіти і науки, але й самим часом, дійсністю. Із розвитком компютеризації, телебачення, наше суспільство втрачає читача художньої літератури. Проблема удосконалення уроку зарубіжної літератури дискутується стільки ж, скільки існує ця дисципліна, бо урок є основною ланкою навчально-виховного процесу.

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Осмисленню проблеми інноваційних технологій присвячені праці В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, В.Г.Кремінь, В.І.Луговий, О.В.Сухомлинська, В.Д.Шадріков та інші.

Як засвідчує аналіз літературних джерел, проблема використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літратури  ще недостатньо розроблена. Існує суперечність між потребами практики і науковим обґрунтуванням їхньої реалізації. Ось чому, виходячи із актуальності та важливості цієї проблеми ми обрали тему дослідження: «Використання технології перевернутого навчання на уроках зарубіжної літератури».

1. Використання  технології перевернутого навчання на уроках зарубіжної літератури

1.1 В епоху  глобалізації  середня  освіта  не  може  існувати  у «застиглих» рамках  30 – 40-річної  давності. Однією  з  таких  «застиглих» форм є  класно урочна  система  навчальної  діяльності. Вона  відіграла  свою  позитивну роль, особливо  в  умовах радянської школи,  але  наразі  стає  все  більше  учасників  навчально – виховного процесу, яких  вона  не  влаштовує. Класно – урочна  система має ряд недоліків. Зокрема, в умовах такої  системи учитель виступає, хоче  він цього чи ні, у  ролі  ретранслятора знань, що було важливо в індустріальну епоху  і  що  стало  рудиментом у постіндустріальну. В  умовах  класно – урочної системи  обмежується, у тій чи  іншій  мірі, свобода учня, у першу чергу, свобода своєї  власної  думки. І, безперечно, ще одним недоліком є те, що дуже часто учителю на  уроці просто  не вистачає часу для  викладення навчального матеріалу, особливо це  стосується предметів, які  викладаються  у  обсязі  1 – 2  год  на  тиждень. У  зв’язку  з  цим  все  більше  батьків  починають  задумуватись  про  навчання  вдома, адже суму  знань  та  необхідну інформацію може  дати  і  Інтернет. Подобається  нам  це  чи  ні, ми  маємо сьогодні шукати нові підходи до роботи з  учнем.

1.2 Однією з  технологій, яка  допомагає видозмінити традиційну технологію проведення уроку  є  технологія «перевернутих» або  інверсних уроків. «Flipped  classroom» - це  навчальна технологія, розроблена у  2007  році американськими педагогами Джонатаном Бергманном  та  Аароном  Самсом (США). Дана технологія являє собою педагогічну модель, в якій типова подача навчального матеріалу і організація домашніх завдань міняються місцями. У  нашій  літературі  ця  технологія  термінологічно  визначається як  «перевернутий», так  і інверсний  урок.

 «Перевернуте» навчання засноване на  констатації відомих  фактів:

 - Усі  учні  вчаться  по-різному, але  на традиційному уроці учитель представляє навчальний матеріал, орієнтуючись на  «середнього» учня. Індивідуальний  підхід  у  такому  разі  неможливий.

 - Значна частина урочного часу відводиться саме на  подачу знань учителем і  передбачає домашні завдання,часто перевантажені, причому дома учень залишається з  навчальними проблемами сам на сам.

 - Широка доступність глобального зв’язку створює можливості для  доступу  до  будь-якої інформації та  інтерактивного зв’язку із  учителем.

Під час інверсного навчання учень засвоює навчальний матеріал до приходу у  клас. Причому зміст та  напрями вивчення теми учитель визначає самостійно і  подає учню на відповідній інтерактивні платформі. Роль  учителя  у  традиційній  побудові  навчального  процесу – постачальник  знань, учитель  під  час  інверсного  навчання – це свого роду  фасилітатор, тобто професійний тренер – консультант, причому  індивідуальний.

 В  ході  інверсного  навчання  учень  отримує  знання  самостійно, опрацьовує матеріал у  власному темпі  і  готується  до  виконання завдань. Учитель, у  свою чергу, в  ході проведення занять за «перевернутою» технологією вже не  може просто перевіряти засвоєння знань, тут вже потрібні завдання на застосування отриманих знань, на визначення умінь і  компетентностей.

Дуже  доречні  у  «перевернутому»  навчанні групові форми роботи та проекти. А головна  цінність  даної  технології – це розвиток самостійності учня, уміння  застосовувати  отриману  інформацію, розвиток аналітичної діяльності, системної  роботи. Адже головне завдання сучасної  школи – розвиток умінь і навичок до самоосвіти.

1.3 Сьогодні вчителю, як нікому іншому, необхідно йти в ногу із сучасністю. Недарма педагог-класик Адольф Дістверг писав: «Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, які пробудилися в ній» І саме сьогодні постає проблема формування навичок ХХІ століття необхідних для успішного життя, серед яких уміння здійснювати ефективну комунікацію та співпрацювати з іншими суб’єктами навчального процесу задля досягнення конкретної мети. Для вирішення зазначеної проблеми потрібні нові форми і методи навчальної діяльності на уроках. Впровадження методики перевернутого навчання є однією із ключових тенденцій сучасних педагогічних технологій, основна мета якої полягає в забезпеченні активного ставлення учнів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей. Цінність перевернутого навчання у можливості використовувати час для групових занять, де учні можуть обговорити зміст навчального матеріалу, перевірити свої знання і взаємодіяти один з одним у практичній діяльності. Під час навчальних занять моя  роль— виступати тренером або консультантом, заохочуючи учнів на самостійні дослідження і спільну роботу. Використання технології «перевернутого» навчання створює учням умови постійного доступу до навчальних ресурсів, комунікації з однокласниками й учителями, співпраці в навчанні і проектній діяльності, розкриває можливості для особистісного розвитку. Такий підхід спонукає до зростання активності, розвитку співробітництва, персоналізації навчанняї. Перевернута модель покладає більшу відповідальність за навчання на учнів, дає їм стимул для дослідження та експерименту. Учні переглядають удома відеолекції, а у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів і дискусій. Учні за допомогою різноманітних гаджетів прослуховують і переглядають відеоуроки, вивчають додаткові джерела самостійно, а потім, у класі, всі разом обговорюють нові поняття і різні ідеї, а вчитель допомагає застосовувати отримані знання на практиці.

1.4 Ключовими завданнями перевернутого навчання є такі складові, як:

- сприяння активному навчанню; – організація освітнього процесу з урахуванням потреб кожного учня;

– командна робота;

 – розвиток лідерських якостей учнів;

 – персоналізація навчання;

 – активна взаємодія вчителя й учня;

 – діагностика якості знань за допомогою використання комп'ютерних технологій;

1.5  Технологія проведення «перевернутого» уроку:

– учитель робить розсилання учням з посиланнями на матеріал, розміщений у YouТube;

 – учні отримують як домашнє завдання навчальне відео, електронний освітній ресурс або опорний конспект для вивчення нового матеріалу;

 – учні виконують практичні завдання на сервісах для інтерактивну: це ігрові форми роботи, проектна діяльність, веб-квести.

1.6.Один із головних інструментів забезпечення перевернутого навчання є використання хмаро орієнтованого навчального середовища, у якому вчитель може створити умови для доступу учнів до навчальних матеріалів, активізації навчальної діяльності, реалізації технології «перевернутого» навчання, що базується на розв’язанні навчальних проблем в обговореннях і дискусіях.

 Хмаро орієнтоване навчальне середовище слугує платформою для здійснення «перевернутого» навчання і забезпечує використання вчителем презентацій, опорних конспектів, новітніх навчальних відео, зокрема відеоуроків. Тут не тільки створюються умови постійного доступу до навчальних матеріалів, а й реалізуються технології «перевернутого» навчання для задоволення різних навчальних, виховних, розвивальних потреб учнів і вчителів . Використання хмаро орієнтованого навчального середовища дає вчителю можливість проводити інноваційні уроки за новими формами.

Вступивши у Всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті», я планую активно впроваджувати навчання за хмарними сервісами, які надають мені безпосередньо як вчителю працювати із своїми учнями за технологією перевернутого навчання.

2. Приклади практичного застосування технології.

2.1. Багато нових тем починається з ознайомлення з життєвим та творчим шляхом письменника. Нерідко, вивчаючи його біографію, вчитель рекомендує скласти хронологічну таблицю, але такий вид роботи часто буває досить нудним і не сприяє пробудженню зацікавленості учнів до теми. Тому в даному разі краще надати інформаціцю про незвичайні, яскраві епізоди з життя письменника. Такої інформації в інтернеті досить багато, та нерідко вона має інтимний характер і не стосується творчих надбань письменника. Тому вчителю потрібно дібрати певний корисний матеріал та розмістити його на сторінці свого блогу. Після вивчення вдома біографії письменника у такому форматі, на уроці достатньо 3-5 хвилин, щоб пов'язати ці факти з твором, що вивчається.

 2.2. На уроці за темою  «А. Конан Дойл « Собака Баскервілів ». Шерлок Холмс і доктор Ватсон — класичний детективний дует», після опрацювання тексту вдома, проводиться інтерактивна гра. Вона дає змогу перевірити уважність учнів під час читання та звернути увагу на деталі які допомогли в розслідуванні справи.

 Гра «Так чи не так?» 
• Шерлок Холмс не міг негайно приїхати до Девонширу, тому що в нього були справи у Лондоні. {Він приїхав таємно і сховався) 
• Доктор Ватсон намагався весь час бути поруч із сером Генрі. (Так) 
• Беррімор та його дружина виманювали з болота вогником свічки собаку Баскервілів, щоб сер Генрі злякався і поїхав із Баскервіль-холла і залишив їх тут самих. (Ні. Брата дружини, каторжника) 
• Серу Генрі дуже сподобався старий будинок, особливо світла, затишна їдальня. (Не сподобався; темна їдальня) 
• Брат і сестра Степлтони були дуже схожими. (Були різними зовні) 
• Степлтон дуже зрадів, дізнавшись, що сер Генрі закохався в його сестру, і поспішав з одруженням. (Лютував, відштовхував від сестри) 
• Доктор Ватсон щодня телефонував у Лондон і повідомляв інформацію Шерлокові Холмсу про розвиток подій. (Писав докладні листи) 
• Беррімор домовився із сером Генрі, що вони разом допомагатимуть утікачеві-каторжнику Селдону. (Розповів, коли сер Генрі примусив) 
• Сер Чарльз Баскервіль перед смертю пішов на побачення з жінкою. (Так) 
• Лаура Лайонс запізнилася на побачення. (Не з'явилася) 
• Незнайомець, який ховався на болотах у печері, служив у поліції. (Це був Шерлок Холмс) 
• Шерлок Холмс, побачивши доктора Ватсона біля своєї схованки, вирішив налякати його. (Тихо покликав друга)

2.3. Презентації учнів. Використання програми розробки презентації дозволяє перетворити завдання написання проектних робіт учнів у творчий процес, що передбачає велику аудиторію слухачів, після презентаційне обговорення та визначення кращих робіт. Дуже часто учні беруть готові презентації і читають їх на уроці навіть не опрацювавши вдома. Я пропоную учням презентацію яку обов’язково треба опрацювати, бо вона має ряд зайвих слайдів. Вдома учень сортує слайди за заданою темою при цьому переглядаючи іншу інформацію не замислюючись над тим, що вона теж корисна. Все це сприяє кращому розумінню презентованої інформації на уроці. Такі заняття сприяють підвищенню інтересу старшокласників до навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні навички, розвивають творчу фантазію.

  Я вважаю, що процес навчання не автоматичне вкладання певного матеріалу в голову учня. Потрібна його напружена розумова робота, активна участь в цьому процесі. Мої учні не бояться висловлювати свою думку,вступати в дискусію.Для них властива ініціативність, самостійність суджень у прийнятті рішень, вони у спілкуванні вільні та розкуті, а головне-ростуть справжніми людьми.

 Підготовка до таких уроків забирає багато сил і часу , але методична творчість учителя літератури-це потреба сучасної української школи. Таємницю своєї творчості шукаю в любові до дітей,до художнього слова,до знань, до свого  села біля берега Дніпра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Сучасна  середня  освіта  в  Україні  знаходиться  перед  рядом  викликів. Ці  виклики  надзвичайно серйозні і  загрожують існуванню всієї освітньої системи. Вони пов’язані, у  першу чергу, з невідповідністю змісту і  форм освітньої діяльності сучасним соціально – економічним реаліям та запитам суспільства. Тема  дуже актуальна і складна. Ми знаходимось на формуючому етапі, працюємо в  різних напрямках і  одним із  таких напрямків є вивчення технології інверсного навчання. Я  розглядаю  інверсне  навчання  як  перехідний етап до повноцінної освіти за  дистанційною формою. Мені  здається, що у перспективі школа перейде до  змішаної форми  навчання, використовуючи  все  краще  від  класно – урочної та дистанційної форми роботи.

І  якраз  дана  технологія дозволяє перейти до змішаного навчання еволюційним шляхом.

Практичне значення моєї проблеми полягає у необхідності змінювати практику вчительської роботи, щоби сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них самостійного навчання, логічного мислення, щоб учні не просто запам’ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, інтерпретували за його змістом.


Через освіту ми повинні підготувати людину, здатну і бажаючу творити і сприймати зміни та нововведення. Такий стан справ в освіті істотно впливає і на проблему формування, становлення вчителя, вчителя творчого, вчителя - особистості від якої залежить обличчя майбутньої школи. Саме педагогічні кадри, учителі мають вдихнути у неї нове життя.


 

 

 

Список використаних джерел

 

.Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Компютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К.: Атака, 2005. - С. 76 - 95.

.Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко;2003 р.

.Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2009.

.Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. - К.: Либідь, 2006. - 112 с.

.Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. - К.: Нора-прінт, 2005. - 528 с.

.Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол. М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. - Тернопіль: ТНПУ. - 2005. - Вип.1. - 178 с.

.Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. - 192 с.

.Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. - 112 с. - (Б-ка "Шкільного світу").

docx
Додав(-ла)
Guz Irina
До підручника
Зарубіжна література 7 клас (Волощук Є.В.)
Додано
8 січня
Переглядів
413
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку