Методична розробка "Зоровий образ у думках"

Про матеріал

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури та стане корисним як для учнів старшої ланки, так і вчителів української літератури.

Перегляд файлу

C:\Documents and Settings\Шилюк\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\2c75e3374336.png 

Острозький навчально-виховний комплекс

«Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»

 

 

 

 

 

                                                           ШИЛЮК В.К.

 

 

 

ЗОРОВИЙ ОБРАЗ

 У ДУМКАХ

(ЗНО крізь призму ілюстрацій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острог2017

ББК 85.37я73

Ш 55

 

 Шилюк В.К. Зоровий образ у думках (ЗНО крізь призму ілюстрацій) Острог, 2017. – 103 с.

 

Проведення зовнішнього оцінювання є важливою подією в суспільно-політичному житті української держави. При підготовці до ЗНО з української літератури потрібно пригадати великий об’єм інформації: вивчений матеріал з української літератури з 6 по 11 класи: письменників та їх псевдоніми, назви творів,  їх зміст і жанри; героїв та їх портрети, літературні процеси, художні засоби….

Це спонукало мене до створення даного методичного посібника. Щоб учням легше було орієнтуватися у програмових творах, мною підібрано ілюстрації, які допоможуть школяру дати характеристику твору. Матеріали посібника не лише відтворюють зміст твору, а й асоціюють його із сьогоденням. Крім того у виданні наведено опорні схеми, які допоможуть пригадати та засвоїти зміст навчального матеріалу, а також швидко повторити прочитане перед ЗНО, економлячи свій час.

 До посібника додається диск з презентацією тестових завдань на основі зібраних матеріалів.

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури та стане корисним як для учнів старшої ланки, так і вчителів української літератури.

 

 

Рецензент:  Франчук С.В.,  заступник директора з навчальної роботи Острозького навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія».

 

Схвалено радою методичного кабінету Острозького

навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія»

(протокол № 3  від 12.01. 2017.р.)

 

Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти виконкому Острозької міської ради

(протокол № 5 від 08.02. 2017р.)

 

 

 

©  Шилюк В.К. Зоровий образ у думках (ЗНО крізь призму ілюстрацій), 2017.

Вступне слово

 

Проведення зовнішнього оцінювання є важливою подією в суспільно-політичному житті української держави. ЗНО – одна з найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання: підвищення рівня освіти населення України та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку [4].

Система зовнішнього незалежного тестування в Україні створювалась поетапно. Ще в 1993-1994 роках апробовано проведення підсумкової атестації випускників шкіл у тестовій формі. В 2001-2008 роках накопичувався досвід щодо підготовки тестових завдань з навчальних предметів, які виносились на зовнішнє незалежне оцінювання. З 2009 року система ЗНО набула чіткої  структури і нормативно-правового забезпечення. Воно актуалізувало вирішення цілого ряду проблем, які виникали під час здійснення намірів випускників загальноосвітніх навчальних закладів продовжити навчання у вищій школі [1].

У сучасних умовах запорукою успіху щодо здобування молодою людиною вищої фахової освіти є її власні можливості, її рівень знань, її результати зовнішнього незалежного оцінювання. Випускник загальноосвітньої школи самостійно визначається, з яких навчальних предметів він буде проходити тестування, в якому ВНЗ він може і бажає навчатися, вибирає форму навчання. Ці особливості спонукають випускників шкіл до нової філософії мислення – перехід від сподівання і надії до вдосконалення власної системи навчання, до поглибленого вивчення тих навчальних предметів, з яких мають наміри тестуватися.

  Впродовж кількох останніх років відбувається вдосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання. Потрібно відмітити і складність тестів з української літератури, через введення завдань з ілюстраційним матеріалом [5]. Деяким учням важко асоціювати ілюстрацію із твором.

Майже 70% учнів психологічно не готові до складання ЗНО. Дослідження свідчать, що найчастіше зустрічаються відхилення психіки від норми – тривожність і депресія. Очевидною є ситуація, коли учасник вступної кампанії тривалий час перебуває в стані психічного напруження, стресу.

До того ж у стані напруження, стресу одночасно з погіршенням показників роботи аферентних систем відзначається зміна ряду психічних функцій, а саме: типові зміни концентрації уваги (підвищення швидкості огляду матеріалу за значного збільшення помилок); зміна характеристик пам’яті (короткочасне запам’ятовування, оперативний обсяг пам’яті, пошук у довготривалій пам’яті тощо); уповільнення темпу діяльності, короткотривалі зупинки в діяльності; прояв реакції тривоги, незначні емоційні зрушення. Очевидно, що результатом тривалого напруження, стресу є лише часткова реалізація здобутих знань 67% учасників тестування у процесі ЗНО [8].

Таким чином, на уроках української літератури потрібно готувати учнів як інтелектуально, так і психологічно до складання тестування ЗНО.

Як свідчать дослідження, процеси пам'яті у підлітків ще не достатньо сформовані. Однак вони починають виявляти усвідомлений інтерес до способів поліпшення запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. 

З віком змінюється залежність між пам'яттю і мисленням. Якщо раніше мислення дитини залежало від пам'яті, то у підлітковому віці пам'ять зумовлюється мисленням. Процес запам'ятовування зводиться до мислення, встановлення логічних зв'язків між елементами інформації, яку необхідно запам'ятати, а пригадування полягає у відтворенні матеріалу за цими зв'язками. Для підлітків пригадувати - значить мислити [7].

Тому на уроках української літератури доцільно використовувати такі форми та методи: «асоціативний ряд», «гронування», «вільне письмо», «неперервна шкала думок», «словесне малювання».

«Читати – ще нічого не значить: що читати і як розуміти прочитане – ось у чому суть», - писав К.Ушинський. Щоб бути гарним читачем, треба мати творчу уяву, вміти вживатися в образ героя, співпереживати разом з ним…Учень повинен усвідомлювати себе як читач.

Читачем є той учень, який вміє поставити ціль, спланувати та організувати свою діяльність, відрефлексувати та оцінити її, зробити корекцію [9].

Готуючись до ЗНО, а ще не з одного предмету, учні здобувають велику кількість інформації, яку потрібно запам’ятати, зберегти, пригадати, упізнати. Тому школяр має мати гарно розвинену пам’ять.

Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам’ятовувати й зберігати в пам’яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи.

Пам’ять зберігає нам знання, а без знань немислимі ні плідна діяльність, ні успішне навчання.

Пам’ять, як і всі інші психічні процеси, має характер діяльності. Чи запам’ятовує людина, чи згадує вона, а чи пригадує що-небудь, відтворює або взнає – завжди вона здійснює певну психічну діяльність.

У дітей шкільного віку особливо яскраво проявляється вплив інтересу на продуктивність запам’ятовування. Відомо, що багато хто з школярів неоднаково запам’ятовує і засвоює різні навчальні предмети. Пояснюються ці факти не різною пам’яттю учня, а різним інтересом до виучуваних предметів. Педагогічна практика показує, що коли вчитель виховує в дітей інтерес до так званих нелюбимих предметів, запам’ятовування та засвоєння цих предметів учнями різко поліпшується.

Можна виділити різні типи пам’яті з огляду на тип збудників, які найрезультативніше використовуються при формуванні досвіду певної людини. Проте хочу зупинитися на кількох з них.

Механічна пам’ять наявна, коли якийсь матеріал запам’ятовуємо внаслідок багаторазового повторювання – зазубрюємо його, не вдаючись у зміст. При відтворенні особа може докладно повторити те, що запам’ятала, але не зможе пояснити його значення або застосувати в нових обставинах. У стресовій ситуації  дитина не може відтворити зазубрений матеріал, тому не може виконати тестові завдання ЗНО.

Коли ж при запам’ятовуванні найперше старатися зрозуміти засвоювану інформацію (чи результат спостереження за якимось явищем), з’ясувати всі терміни, встановити смислові зв’язки в тексті, який містить цю інформацію, а лише після цього запам’ятати даний матеріал, то це буде логічна пам’ять. Застосовуючи логічну пам’ять, особа ще при першому знайомстві з матеріалом старається:

 •    виявити в ньому основні смислові ланки;
 •    виділити в матеріалі частини, які є логічними складниками цілості;
 •    здійснити селекцію інформації, приймаючи суттєве й відкидаючи другорядне.

Логічна пам’ять дає кращі і довговічніші результати, ніж механічна. За її допомогою можна запам’ятати значно ширший обсяг навіть дуже складного матеріалу та тривалий час його зберігати [3].

 При підготовці до ЗНО з української літератури потрібно пригадати великий об’єм інформації: вивчений матеріал з української літератури з 6 по 11 класи: письменників та їх псевдоніми, назви творів (також зміст) і їх жанри; герої та їх портрети, літературні процеси, художні засоби….

З огляду на це, особливої актуальності набуває необхідність створення даного методичного посібника. Щоб учням легше було орієнтуватися у творах, їх авторах, героях, сюжетах  були підібрані ілюстрації, які допоможуть запам’ятати зміст твору. Вони не лише відтворюють зміст твору, а й асоціюють його із сьогоденням.

 До алгоритму роботи з таким матеріалом входять наступні етапи:

 • прочитавши твір, обговорити;
 • поділити на логічні частини;
 • виділити основне, що допоможе у засвоєнні змісту;
 • в мережі інтернет підібрати ілюстрації і розташувати їх у логічній послідовності.

Це допомагає учням пригадати твір, його сюжет не один раз, а кілька. На наступному уроці за цими ж ілюстраціями можна пригадати і твір, і автора, і сюжет.

 Тому, так би мовити, основне місце у запам’ятовуванні займають умовно-символічні позначення. Це такого роду «опора», яка відіграє опосередковану роль у запам’ятовуванні та відтворенні.

 Сьогодні мережа інтернет переповнена сайтами підготовки до ЗНО. Одні з них націлені на те, щоб «стисло» або «дуже стисло» переказати твір, інші – зосереджують свою увагу на розвитку зорової пам’яті, ще деякі – подають аудіокниги. Це безперечно добре, адже зустрічаються люди, які легше запам’ятовують те, що бачать, інші ж ефективніше й простіше запам’ятають те, що почули. Тому наводжу також опорні схеми з мережі інтернет, які допоможуть пригадати та засвоїти зміст навчального матеріалу, а також швидко повторити прочитане перед ЗНО, економлячи свій час. У використаній літературі подані і посилання на інтернет-ресурси  з аудіокнигами, проте вона не замінить власне прочитаного твору.

 До посібника додається диск з презентацією тестових завдань на основі зібраних матеріалів.

Гарного перегляду  та легкої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання!

 

 

 

Картинки по запросу розкрита книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ТВОРІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗНО 2017

 

УСНА

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Календарно-обрядові, соціально-побутові і родинно-побутові пісні

Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку»

Історична пісня «Чи не той то Хміль»

Маруся Чурай «Віють вітри»

Маруся Чурай «За світ встали козаченьки»

«Дума про Марусю Богуславку»

Балада «Ой летіла стріла»

 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«Повість минулих літ» 

(уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

«Слово про похід Ігорів»

Григорій Сковорода «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ

ХІІІ - ПОЧ.ХХ СТ.

Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»

Тарас Шевченко «Катерина», 

«Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт»

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

Іван Франко «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей»

ЛІТЕРАТУРА

XX ст.

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

Ольга Кобилянська «Земля»

Леся Українка «Contra spem spero!», «Лісова пісня»

Микола Вороний «Блакитна Панна»

Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

Павло Тичина. «О панно Інно», «Пам'яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Микола Зеров "Київ - традиція"

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»

Юрій Яновський «Дитинство»

Володимир Сосюра «Любіть Україну»

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом»

Микола Куліш «Мина Мазайло»

Богдан-Ігор Антонич «Різдво»

Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна»

Андрій Малишко «Пісня про рушник»

Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти - людина...», «Задивляюсь у твої зіниці...»

Олесь Гончар «Залізний острів»

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..»

Іван Драч «Балада про соняшник»

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»

ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Іван Багряний «Тигролови»

Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Календарно-обрядові пісні

Картинки по запросу суспільно-побутові пісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу календарно обрядові пісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суспільно-побутові пісні

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу суспільно-побутові пісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу кріпаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу рекруты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу рекруты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родинно-побутові пісні

Картинки по запросу кріпакиКартинки по запросу родинно побутові пісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу бурлаки женщины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку»

Картинки по запросу мороз 

 

 

Картинки по запросу дума про марусю богуславку 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу вбивство морозенка 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу савур могила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історична пісня «Чи не той то Хміль»

Картинки по запросу хміль 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу бій з ляхами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу богдан хмельницкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маруся Чурай «Віють вітри»

Картинки по запросу маруся чурай портретКартинки по запросу маруся чурай памятник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу сильний вітер 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу зажурена дівчина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маруся Чурай «За світ встали козаченьки»

Картинки по запросу чорна рада герої 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

 

 

Картинки по запросу дівчина чекає козака 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

«Дума про Марусю Богуславку»

 

Картинки по запросу дума про марусю богуславкуПохожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу дума про марусю богуславку 

 

 

Картинки по запросу дума про марусю богуславку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балада «Ой летіла стріла»

Картинки по запросу мати над могилою козака 

 

 

Картинки по запросу ой летіла стрілаКартинки по запросу журба над могилоюКартинки по запросу стрела лук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«Повість минулих літ» 

(уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)

http://www.newskraine.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/nestor.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-Iv8QHKzwC4U/VGmh15rCr1I/AAAAAAAABQc/IWt0R63MwKY/s1600/031.jpg 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу заснування києваКартинки по запросу заснування києва 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу помста княгині ольги 

Картинки по запросу помста княгині ольги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слово про похід Ігорів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zno.ua/

 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

 

                                                                                              А

В

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Igorsvyat.jpgТ

О

Р

?

Картинки по запросу золоте слово святославаПохожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорій Сковорода

 «De libertate», «Всякому місту – звичай і права»,

 «Бджола та Шершень»

Картинки по запросу сковорода григорій 

https://i.ytimg.com/vi/Gu6eztp1PII/maxresdefault.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chask.net/wp-content/uploads/2016/04/Doc3-6.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу всякому місту звичай і права 

 

 

 

 

 • Мандрівний філософ
 • Український Сократ
 • Український Горацій
 • Степовий Ломоносов
 • Син Миру, син Спокою,

Вар-Сава /з євр.: вар – син,

тобто син Сави/

 • Перший розум наш
 • Світоч української

духовної історії

Мораль - СИЛА

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІІІ - ПОЧ.ХХ СТ.

Іван Котляревський «Енеїда»

 •             Зачинатель нової української літератури
 •   «І. Котляревський — Коперник українського слова» (М. Рильський)

Результат пошуку зображень за запитом "котляревський"Результат пошуку зображень за запитом "енеїда скорочено" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artpoisk.info/files/images/24201.jpghttp://www.ridnamova.kiev.ua/png/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B097.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "енеїда скорочено"http://uartlib.org/wp-content/uploads/2015/06/img852.jpgРезультат пошуку зображень за запитом "енеїда скорочено" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "ілюстрації до марусі квітки-основ'яненка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Котляревський  «Наталка Полтавка»

http://www.visnyk.poltava.ua/db/img/1409825601_ae32e3a7.jpg 

 

 

 

 

 

http://paolo.com.ua/_nw/0/31044452.jpg 

 

http://img.20minut.ua/uploads/photogallery/0001/13/thumb_12747_photogallery_f980.jpeg?hash=2014-07-04-11-12-32 

 

 

 

 

 

 

http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/upload/images/albums_photos/ph_0Q9E9l44UIY_04112013.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорій  Квітка-Основ’яненко «Маруся»

http://www.ukrlib.com.ua/my/images/full/kvitka-osnovianenko-hryhoriy-fedorovych.jpg 

 • Фундатор /засновник/нової

української прози

 • Винахідник розповідної манери
 • «Батько україн­ської прози» /Т. Шевченко/
 • «Творець людової повісті» /І .Франко/
 • Перший сентименталіст 

української літератури

 • Поет жіночої душі /П. Филипович/

http://cf.ppt-online.org/files/slide/w/w82afkGoREiX4U5jLZhPzA7KgOmQtY31eVpcx9/slide-2.jpg 

 

Результат пошуку зображень за запитом "маруся квітки основ'яненка" 

 

 

 

 

 

 

 

Зачинатель національної соціально-побутової прози: Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарас Шевченко 

Результат пошуку зображень за запитом "тарас шевченко"Результат пошуку зображень за запитом "тарас шевченко" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Основоположник нової української літератури
 • Великий Кобзар
 • Батько української нації
 • Володар українського духу 
 • Будитель націїї
 • Світоч української культури
 • Пророк України
 • Український Рембрандт
 • «Велетень у царстві людської культури» 

Результат пошуку зображень за запитом "чернеча гора"/І. Франко/

Результат пошуку зображень за запитом "тарас шевченко" 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Кирило-Мефодіївці Чернеча гора

Тарас Шевченко «Катерина»

Результат пошуку зображень за запитом "василь жуковський"Картинки по запросу поема катерина 

 

 

Картинки по запросу поема катерина 

 

 

 

 

Василь Жуковський

 

 

 

Картинки по запросу катерина шевченко 

Картинки по запросу поема катерина 

 

 

 

Ретро открытки - Катерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу катерина шевченкоРезультат пошуку зображень за запитом "хлопчик з бандуристом" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "григорович"Тарас Шевченко  «Гайдамаки»

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дмитро Григорович

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

http://player.myshared.ru/33/1322448/slides/slide_19.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літературиКартинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "гайдамаки" 

 

 

 

 

 

Пов’язане зображення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тарас Шевченко  «Кавказ»

Похожее изображениеКартинки по запросу за горами гори хмарами повиті 

 

 

 

 

 

 

 

      Яків Петрович де Бальмен 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

Результат пошуку зображень за запитом "кавказькі аули" 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу кавказ шевченкаПохожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 Сергій Нігоян                                 Революція Гідності

 

 Тарас Шевченко  «Сон» («У всякого своя доля)

Картинки по запросу сон шевченкаКартинки по запросу сова летить 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу садок вишневийКартинки по запросу украина кріпацтво 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу сибірКартинки по запросу кайдани 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу петропавловська фортецяКартинки по запросу сон шевченкаКартинки по запросу памятник петру і 

 

 

 

 

 

 

 

 Тарас Шевченко  «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

 

Картинки по запросу страта козакаhttp://player.myshared.ru/33/1322448/slides/slide_18.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу україну роздираютьКартинки по запросу україну роздирають 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу щасливі українціКартинки по запросу діти читають 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тарас Шевченко  «Заповіт»

Картинки по запросу чернеча гора 

 

 

 

 

 

https://pp.vk.me/c5803/u111570174/-14/y_30744964.jpg 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу поховайте та вставайте кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "сім'я українська" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»

Результат пошуку зображень за запитом "куліш пантелеймон" 

історичного роману 

«Чорна рада».  

 • «Один із корифеїв нашої літератури» /І. Франко/
 • «Перворядна зірка в нашому письменстві» /І. Франко/
 • «Hіби калейдоскоп, він змінявся під найменшим подихом життя»   /Д.Сумцов/

Картинки по запросу чорна рада 1663Картинки по запросу дві булави 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

                 Яким Сомко                                  

Картинки по запросу чорна рада 

 

 

 

 

 

 

           Іван Брюховецький

Картинки по запросу чорна рада ілюстраціїКартинки по запросу козаки на конях 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу страта козакаКартинки по запросу чорна рада ілюстрації 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу чорна рада ілюстрації 

Картинки по запросу люди в ярмі 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу чорна рада ілюстраціїКартинки по запросу чорна рада ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "чорна рада схема" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Результат пошуку зображень за запитом "нечуй левицький" 

 •         «Колосальне всеобіймаюче око України» /І. Франко/
 •         «Великий артист зору»       

/І. Франко/

 • Похожее изображение«Майстер живописання словом» 

/І. Франко/

Картинки по запросу кайдашева сім'я ілюстрації 

 

Картинки по запросу кайдашева сім'я ілюстрації 

 

 

 

 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

 

 

Картинки по запросу кайдашева сім'я 

 

 

Картинки по запросу ілюстрації до творів з української літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиція

опис чарівної природи, серед якоїрозкинулося село Семигори; постать змореного тяжкою працею Кайдаша на темному тлі повітки; розмова братів Кайдашенків про дівчат; залицяння Карпа до Мотрі.

Зав'язка

одруження Карпа з Мотрею; поява молодої сім'ї викликала між батьками і дітьми суперечки за "моє" і "твоє".

Розвиток дії

напружені моменти родинного побуту, гострокомічні сцени, смішні ситуації, що часто викликають не сміх, а біль у душі читача.

Кульмінація

історія з кухлем, коли Марусі Кайдашисі Мотря виколола око.

Розв'язка

груша, за яку було стільки сварок між молодими сім'ями, всохла, і сім'ї помирилися.

 

 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Результат пошуку зображень за запитом "панас мирний" 

 •             Основоположник українського соціально-психологічного роману
 •             «Корифей української прози»
 •             «Найвизначніший український повістяр» /І. Франко/
 •             «Перший симфоніст української прози» /Олесь Гончар/
 •             «Суворий літописець епохи» 

/Олесь Гончар/

 

 

 

 

Картинки по запросу будинок з прибудовами 

Картинки по запросу панас мирний та іван білик 

 

 

 

 

 

 

І.Білецький: «Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами, зробленими неодночасно і не за строгим планом».

Іван Білик та Панас Мирний

 

 

 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні ілюстраціїКартинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні чіпка 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні чіпкаКартинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні чіпка 

 

Картинки по запросу месник кріпак 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»

Результат пошуку зображень за запитом "карпенко карий" 

 • «Один з батьків новочасного українського

театру» /І. Франко/

Картинки по запросу мартин боруля 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

Картинки по запросу мартин боруля 

 

 

 

Картинки по запросу мартин боруля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиція

знайомство з родиною Мартина Борулі.

Зав'язка

домовленість Борулі із повіреним Трандалєвим про апеляцію щодо визнання Мартина дворянином.

Розвиток дії

батькова наука синові, дочці Марисі. Зустрічі Марисі з нареченим Миколою. Відмова Борулі сватам від Миколи. Зневажливе ставлення економа поміщика Красовського. Повернення з міста Омелька, крадіжка коней і майна. Приїзд жениха Націєвського, його втеча із заручин, помста Борулі. Поміщик Красовський виганяє родину Мартина із села.

Кульмінація

відмова у дворянстві.

Розв'язка

Мартин Боруля спалює бумаги про дворянство

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "франко"Іван Франко «Гімн»

 

 • Великий Каменяр
 • Український Мойсей
 • Велетень філософської думки
 • Титан праці
 • Геній галицької землі

Картинки по запросу революціонер 

 

Картинки по запросу вічний революціонер 

 

 

 

Картинки по запросу марш єдності 

 

 

 

 

Картинки по запросу українські революціонери 

Картинки по запросу українські революціонери 

 

 

 

 

 

 

Іван Франко  «Чого являєшся мені у сні»

Картинки по запросу чого являєшся мені у сні 

Результат пошуку зображень за запитом "віталій козловський" 

 

 

 

 

 

 

          Віталій Козловський

Картинки по запросу очі ясні 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "уста" 

 

Картинки по запросу надірване серце 

 

 

 

 

Картинки по запросу розбите серце 

 

 

 

 

 

 

Іван Франко  «Мойсей»

Картинки по запросу розбитий народ Картинки по запросу мойсей мікеланджело 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу моисей библия 

 

Картинки по запросу мойсей 

 

 

 

 

Картинки по запросу мойсей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА XX ст.

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків»

Картинки по запросу коцюбинський 

 • Великий Сонцепоклонник

 

 • Сонях

Картинки по запросу тіні забутих предків ілюстрації 

 

 

 

 

Картинки по запросу тіні забутих предків ілюстрації 

 

        Сергій Параджанов

Картинки по запросу тіні забутих предків ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тіні забутих предків ілюстрації 

Картинки по запросу тигролови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тіні забутих предків ілюстраціїКартинки по запросу грають на трембіті 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу життя і смерть у гуцулів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Коцюбинський  «Intermezzo»

Картинки по запросу громадянська війна в україніКартинки по запросу потяг 1900 

 

 

 

 

Картинки по запросу даль 

 

 

Картинки по запросу борзая собака 

 

 

Картинки по запросу поле і сонце 

 

Картинки по запросу людина в полі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Кобилянська «Земля»

 

 • Картинки по запросу кобилянськаГірська орлиця
 • Царівна української літератури
 • «Пишна троянда в саду української літератури»

/М. Старицький/

 

 

Картинки по запросу кобилянська земляКартинки по запросу каїн вбиває авеля 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу дрімучий лісКартинки по запросу дитина в селі 1900 року 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу дитина в селі 1900 року 

Картинки по запросу похорон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "кайдашева сімя схема" 

 

 

 

 

 

 

Експозиція

весілля в селі (Парасинки та Тодорики) – це велика подія.  Молодята запрошують усе село розділити їхню радість. Так за одним столом зібралися герої твору: головні й другорядні, багаті й бідні.

Зав'язка

перше побачення Анни з Михайлом та щось «неймовірно страшне й потворне», що летіло з лісу.

Розвиток дії

пов’язується з перебуванням Михайла у війську. Паралельно розвивається сюжетна лінія Сави — Рахіри, яка мас великий вплив на юнака

Кульмінація

убивство Михайла.

Розв'язка

похорон Михайла. Розповідь про те, що сталося в наступні роки з героями.

 

Леся Українка «Contra spem spero

 

 • Картинки по запросу леся українкаДочка Прометея
 • «Чи не єдиний мужчина на всю соборну Україну» 

/І. Франко/

 • «Геніальна жінка» 

/М. Павлик/

 

Картинки по запросу усмішка і сльози 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу квіти на снігу 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу контра спем сперо 

 

 

Картинки по запросу зоря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу хіба ревуть воли як ясла повні чіпкаЛеся Українка  «Лісова пісня»

Картинки по запросу лісова пісня 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу лісова пісня ілюстраціїКартинки по запросу лісова пісня ілюстраціїКартинки по запросу лісова пісня ілюстрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу лісова пісня ілюстраціїКартинки по запросу лісова пісня малюнкиКартинки по запросу лукаш лісова пісня образ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Картинки по запросу лукаш лісова пісня образ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Вороний «Блакитна Панна»

Картинки по запросу вороний

 • Зачинатель українського модернізму
 • Співець краси
 • «Майстер гармонійних дисонансів, піонер формальних пошуків, мрійливий лицар захмарного князівства». /І.Лучук/

 

 

Картинки по запросу дівчина весна 

Картинки по запросу весна дівчина 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу дівчина весна 

 

 

 

Картинки по запросу дівчина весна 

 

 

 

 

 

                  Олександр Олесь «Чари ночі»

Картинки по запросу олесь

 • «Український Гейне» 

/Х. Алчевська/

 • «Справжній ліричний поет»  

/О. Єфименко/

 • «Бард національного відродження»  /Максим Горький/

Картинки по запросу співають солов'ї 

 

Картинки по запросу цінуй кожну мить життя 

 

 

 

 

 

 

«О слово рідне! Орле скутий!..»

Картинки по запросу орел в клітці 

 

 

 

Картинки по запросу меч 

 

 

 

 

 

Павло Тичина «О панно Інно»

 • Поет світового масштабу 
 • Картинки по запросу тичина біографія«Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа»

/С. Єфремов/ 

 • Хліборобський (селянський) Орфей
 • Бард Центральної Ради
 • Сонячний кларнетист
 • «Яблуневоцвітний геній України»

 /Олесь Гончар/

 • «Феномен доби» /В. Стус/
 • «Геній, примушений бути пігмеєм, блазень при дворі кривавого короля» /В. Стус/

C:\Users\Мирослав\Desktop\5723387.jpg 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу розбите серце 

 

http://static0.vigbo.com/u15915/18348/blog/1203654/157710/873375/1000-521f9193bb06dd66e353f1b0426add13.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павло Тичина «Пам'яті тридцяти»

Картинки по запросу пам'яті тридцяти 

 

Картинки по запросу бій під крутами 

 

 

Картинки по запросу бій під крутами 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Картинки по запросу липа 

 

 

Картинки по запросу ви знаєте як липа шелеститьКартинки по запросу дівчина спить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Картинки по запросу рильський

 • Поет-неокласик
 • Максим Золоте Серце
 • «Рильський досить витончений і складний поет»  /М. Зеров/

 

 

 

Картинки по запросу голуби в небе 

 

 

Картинки по запросу даль 

 

 

 

Картинки по запросу серце у вогні 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Зеров «Київ – традиція»

Картинки по запросу зеров

Картинки по запросу золоті ворота київ 

 

 

 

Картинки по запросу київська русь 

 

 

 

 

Картинки по запросу київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Хвильовий «Я (Романтика)»

Картинки по запросу хвильовий

 • «Основоположник справжньої української прози» /О. Білецький/
 • «Основоположник української прози ХХст.»
 • «Революціонер з голови до п'ят» /А.Лебідь/

Картинки по запросу цвіт яблуні 

 

 

Картинки по запросу страта козака 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу постріл у жінку 

Картинки по запросу постріл 

 

 

Картинки по запросу світле майбутнє 

Картинки по запросу вбивство матері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

«Я ― чекіст, але я і людина»; «м’ятежний син» ↔ «главковерх чорного трибуналу комуни»

Доктор Тагабат

«злий геній, зла моя воля»

Дегенерат

«палач із гільйотини, сторож моєї душі»

Андрюша

«квола воля», «невеселий комунар»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Яновський «Дитинство»

 • Картинки по запросу яновськийВершник
 • Майстер корабля
 • «Майстер Залізної Троянди»

/М. Бажан/

 • «Поет людської чистоти»

/О. Гончар/

 • «Яновський у прозі був поетом» /Ю. Смолич/
 • «Лицар культури нації»  /Г. Костюк/
 • Картинки по запросу розмальована хатаКартинки по запросу степи херсонщини«Український Гомер» /Луї Арагон/

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу дослідники степуКартинки по запросу збір трав в степу 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу хлопчик біля моряКартинки по запросу хлопчик біля моря 

 

 

 

 

 

Володимир Сосюра «Любіть Україну»

Картинки по запросу сосюра

 • Найніжніший лірик
 • Український соловейко
 • Співець донецького краю
 • «Глибинно-бентежний березень та замріяно прозорий вересень»

/М. Стельмах/

Картинки по запросу любіть україну 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу любіть україну 

 

 

 

Картинки по запросу любіть україну 

 

 

Картинки по запросу любіть україну 

 

 

 

 

 

 

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Картинки по запросу підмогильний

 • Автор першого урбаністичного роману української літератури
 • Один з найвизначніших представників «розстріляного відродження»
 • «Ходяча енциклопедія»
 • Похожее изображение«Університет на дому»

 

Картинки по запросу чоловік 1930 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу місто підмогильний 

 

 

Картинки по запросу жінка 1930 

 

 

Картинки по запросу хлопець дивиться через вікно 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу підмогильний місто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиція

Приїзд Степана Радченка до Києва. Знайомство з містом.

Зав'язка

Поселення Степана у Гнідих.

Розвиток дії

Життя у Києві.

Кульмінація

Смерть Зоськи.

Розв'язка

Знайомство з Ритою.  Написання повісті про людей.

 

Картинки по запросу підмогильний місто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остап Вишня «Моя автобіографія»

 

 • Картинки по запросу остап вишняЧародій сміху
 • «Король українського тиражу» 
 • «Поет полювання»

/М. Рильський/

Картинки по запросу остап вишня ілюстрації до творівКартинки по запросу вишня 

 

 

 

 

Картинки по запросу навчання в школі 1920Картинки по запросу остап вишня 

 

 

 

 

 

 

«Сом»

Картинки по запросу сом 

 

Картинки по запросу сом 

 

 

 

 

 

 

Микола Куліш «Мина Мазайло»

Похожее изображение

 • Творець «модерної драми»
 • Один з найвизначніших представників

Картинки по запросу надпись харків «розстріляного відродження»

 

 

 

 

Картинки по запросу микола куліш мина мазайло 

Картинки по запросу українізація 20-х років плакати 

 

 

 

Картинки по запросу мина мазайло 

 

Картинки по запросу микола куліш мина мазайло 

 

 

 

 

Картинки по запросу микола куліш мина мазайлоКартинки по запросу українізація 20-х років плакати 

 

 

 

 

 

Богдан-Ігор Антонич «Різдво»

 • Картинки по запросу хрущКартинки по запросу богдан ігор антоничВін себе називав малим хрущем на дереві нашої національної поезії, яке вросло глибоко в шевченківську традицію.

 

 

 

 

 

Картинки по запросу люди в ярмі 

 

 

Картинки по запросу антонич різдво 

 

 

 

Картинки по запросу антонич різдво 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу різдво 

 

 

 

 

Олександр Довженко «Зачарована Десна»

 • Картинки по запросу довженкоОдин  з основоположників національного кінематографа
 • Класик світового кінематографа
 • Гомер кіно ХХ століття
 • Перший поет кіно
 • Великий зодчий українського кінематографа
 • «Український  да Вінчі»  /А.Малишко/

Картинки по запросу малий довженко 

 

 

 

Картинки по запросу зачарована десна 

 

 

http://www.cult.gov.ua/_bl/2/64422.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу зачарована десна 

 

 

 

 

 

Олександр Довженко «Україна в огні»

Картинки по запросу україна в огніКартинки по запросу довженко україна в огні 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу україна в огні 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу україна в огні 

 

 

Картинки по запросу довженко україна в огні 

 

 

 

 

Картинки по запросу україна в огні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу зачарована десна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу довженко україна в огні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Малишко «Пісня про рушник»

 

 • Картинки по запросу андрій малишко біографіяСоловʼїне серце України

 

 • Андрій Малишко назвав себе сурмачем, "що кличе військо в битву і першим йде в запеклу битву сам". 

Картинки по запросу платон майборода

 

 Платон

Майборода

Картинки по запросу рідна мати моя 

 

 

Картинки по запросу рідна мати моя 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу рушник на щастя на долю 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти - людина...»

Картинки по запросу василь симоненко

 • Поет-шістдесятник
 • «Cин мужицький, золоте коріння» /І. Драч/
 • «Витязь молодої української поезії» /Олесь Гончар/
 • «Поет з горніх Шевченкових вершин» /В. Захарченко/

Картинки по запросу ти знаєш що ти людина 

Картинки по запросу ти знаєш що ти людина 

 

 

 

 

 

 

«Задивляюсь у твої зіниці...»

 

Похожее изображение 

 

Картинки по запросу кров на прапорі 

 

Картинки по запросу патріотизм 

 

 

 

 

 

Олесь Гончар «Залізний острів»

 

 • Картинки по запросу гончар олесьПатріарх української літератури
 • «Інтелектуал світу»
 • «Художник світла»  /М.Бажан/
 • «Він ніколи нічого не хотів для себе. Був красивий і гордий в юності і в високі свої літа» /Д.Білоус/

Картинки по запросу закохані на мотоциклі 

 

 

Картинки по запросу тронка 

 

 

 

 

Картинки по запросу тронка 

 

 

 

 

Картинки по запросу старий корабель 

 

 

 

 

 

 

 

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

Картинки по запросу григір тютюнник

 • Один з найвидатніших новелістів української літератури

 

 • «Живописець правди» (О.Гончар)

Картинки по запросу три зозулі з поклоном 

 

 

 

 

Картинки по запросу трикутник 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу ромашка ворожба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я»

Картинки по запросу стус

 • Поет-шістдесятник

 

 • Найбільший  духовний  поет   України XX століття

 

 • «Різьбяр власного духу» /І. Дзюба/

 

Картинки по запросу смертьПохожее изображение 

 

 

 

 

Картинки по запросу судді 

Картинки по запросу народ україни 

 

 

 

 

 

«О земле втрачена, явися!..»

Картинки по запросу українаПохожее изображение 

Картинки по запросу мрії про україну 

 

 

 

 

 

Іван Драч «Балада про соняшник»

Картинки по запросу драч

 • Поет-шістдесятник

 

 • Сонячний поет, в «ураган узутий»

 

 • В українській поезії продовжувач традицій Михайла Коцюбинського, Павла Тичини.

Картинки по запросу балада про соняшник 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу соняшник і сонце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать»

Картинки по запросу ліна костенко 

 • Поет-шістдесятник

 

 • «Цитадель духу» української літератури

 

 • «Цариця поезії в Україні» /Джордж Луцький/

 

 

Картинки по запросу страшні слова 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

http://svitppt.com.ua/images/17/16474/960/img2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу поезія 

 

 

 

 

Картинки по запросу поезія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліна Костенко «Українське альфреско»

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу українське альфреско 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу щасливі українці 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу жоржини за плотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліна Костенко  «Маруся Чурай»

Картинки по запросу маруся чурай ліна костенкоКартинки по запросу маруся чурай 

 

 

 

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу маруся чурай 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ

Іван Багряний «Тигролови»

 • Картинки по запросу іван багрянийПисьменник-емігрант

 

 • Член МУРу (Мистецький Український Рух) у Німеччині

 

 • «Упродовж усього життя біг над прірвою з вірою в людину» /М.Жулинський/

 

Картинки по запросу драконКартинки по запросу григорій многогрішний 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу сибір 

 

 

Картинки по запросу тигр 

 

 

 

 

Картинки по запросу гулаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тигролови фільмКартинки по запросу тигролови фільм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тигроловиКартинки по запросу тигролови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тигролови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тигролови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиція

Втеча Григорія Многогрішного з поїзда-дракона.

Зав'язка

Герой-в’язень потрапляє  до сім’ї тигроловів Сірків.

Розвиток дії

Життя в родині Сірків.

Кульмінація

Вбивство Медвина.

Розв'язка

Еміграція Григорія та Наталки за кордон.

 

Картинки по запросу тигролови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»

 

 • Картинки по запросу маланюк євген біографіяПоет-емігрант
 • «Пражанин»
 • Князь Духу
 • Боян степової Еллади /Л. Куценко/
 • «Я – кривавих шляхів апостол» 

/Є. Маланюк/

 • «Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук»

/Є. Маланюк/

 • «Імператор залізних строф» 

/Є. Маланюк/

 • «Український Одіссей в Америці»  /О.Тарнавський/

Картинки по запросу стилос 

Картинки по запросу гіпнотичні кобри 

 

 

 

 

Похожее изображение 

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

 

Загальний огляд, основні тенденції.

Постмодернізм як літературне явище.

Картинки по запросу постмодернізм в українській літературі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу постмодернизм українська література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znovuzno.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСВЯТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znovuzno.blogspot.com/

ПСЕВДОНІМИ

 

Григорій Квітка-Основ’яненко – Квітка Григорій Федорович;

Марко Вовчок – Вілінська Марія Олександрівна;

Іван Нечуй-Левицький – Левицький Іван Семенович;

Панас Мирний – Рудченко Панас Якович;

Іван Карпенко-Карий – Тобілевич Іван Карпович;

Леся Українка – Косач Лариса Петрівна;

Олександр Олесь - Кандиба Олександр Іванович;

Олег Ольжич – Кандиба Олег Олександрович;

Микола Хвильовий – Фітільов Микола Григорович;

Остап Вишня – Губенко Павло Михайлович;

Іван Багряний – Лозов’ягін (Лозов’яга) Іван Павлович;

Юрія Клен – Бурґгардт Освальд.

 

Картинки по запросу фініш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

 1.             Балакірєва О.М., Міщенко М.Д., Яременко О.О. Аналітичний звіт ― Ставлення молоді до впровадження системи єдиного тестування випускників середніх закладів освіти. — центр ― соціальний моніторинг спільно з українським Інститутом соціальних досліджень. - К.,  2002.

 

 1.             Винославська В. Психологія. Навчальний посібник – К.: ІНКОС, 2005. 

 

 1.             Вовків Б.С. Психологія подростка. - М.: Академічний Проект  «Гаудемус», 2005.

 

 1.             Вплив системи зовнішнього незалежного оцінювання на якість шкільної освіти та підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до вступу у вищі навчальні заклади (Доповідач: Бабійчук П.М., методист КУ «Рівненський міський методичний кабінет). - Рівне, 2015.

 

 1.             Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2014 р.: Інформаційні матеріали. /Український центр оцінювання якості освіти. - К., 2014. – 288 с.

 

 1.             Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2012  році. //Український центр оцінювання якості освіти. -  Київ,  2012. - с. 350.

 

 1.             Першина Л.А. Вікова психологія.  - М.: Академічний Проект  «Гаудемус», 2004.

 

 1.             Сошенко С.М. Вплив зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти на функціональний стан абітурієнтів. //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2012 . - Вип. 27 (80).

 

 1.             Фасоля А.М. Матеріали науково-дослідної лабораторії  особистісно зорієнтованого навчання української літератури «Організація читацької діяльності на особистісно зорієнтованому уроці». - Рівне, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е С У Р С И

 1.             http://mon.gov.ua/ – веб-сторінка Міністерства освіти і науки України.
 2.             http://testportal.gov.ua/ – веб-сторінка Українського центру оцінювання якості освіти.
 3.             http://www.lvtest.org.ua/ - веб-сторінка Львівського регіонального центру якості освіти.
 4.             http://schoollit.com.ua/ -  Усе для ЗНО з української літератури.
 5.             http://znovuzno.blogspot.com/ - блог учителя української мови та літератури Кунашенко Наталії Григорівни.
 6.             http://zno.academia.in.ua/ -  "Академія": підготовка до ЗНО.
 7.             http://zno.osvita.ua/ - веб-сторінка Освіта в Україні: тестові завдання on-line.
 8.             http://200baliv.org.ua/ - Підготовка до ЗНО «200 Балів».
 9.             http://zno.if.ua/  - Підготовка до ЗНО з української мови та літератури.

10. ukr-mova.in.ua - веб-сторінка «Мова – ДНК нації».

11. http://www.ridnamova.kiev.ua/ - веб-сторінка «Рідна мова. Репетитор».

12. https://uk.wikipedia.org - веб-сторінка «Вікіпедія».

13. http://znoclub.com/ - ЗНО-Клуб (аудіокниги з української літератури).

14. http://olesya12142111.blogspot.com/ - блог Калинич Олесі Василівни (екранізація біографій письменників та творів української літератури).

15.  http://zno.ua/ - Підготовка до ЗНО.

 

 

 

 

 

 

З М І С Т

Вступне слово ………………………………………………………    3

Список творів з української літератури ЗНО 2017……………….    9

Усна народна творчість

Календарно-обрядові пісні…………………………………………  12

Соціально-побутові пісні…………………………………………...  13

Родинно-побутові пісні……………………………………………..  15

Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку»………………………..  16

Історична пісня «Чи не той то Хміль»…………………………….  17

Маруся Чурай «Віють вітри»………………………………………  18

Маруся Чурай «За світ встали козаченьки»………………………. 19

«Дума про Марусю Богуславку»…………………………………..  20

Балада «Ой летіла стріла»………………………………………….  21

Давня українська література

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва,

про помсту княгині Ольги)………………………………………… 22

«Слово про похід Ігорів»…………………………………………... 23

Григорій Сковорода «De libertate», «Всякому місту –

звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми……………… 25

Література кінця ХІІІ - поч.ХХ ст.

Іван Котляревський «Енеїда»……………………………………... 26

Іван Котляревський  «Наталка Полтавка»……………………….. 28

Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»……………………….. 30

Тарас Шевченко …………………………………………………..  31

Тарас Шевченко «Катерина»………………………………….....   32

Тарас Шевченко  «Гайдамаки»…………………………………..  34

Тарас Шевченко  «Кавказ» ………………………………………  36

Тарас Шевченко  «Сон» («У всякого своя доля) ……………….  37

Тарас Шевченко  «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»….. 38

Тарас Шевченко  «Заповіт»………………………………………. 39

Пантелеймон Куліш «Чорна рада»………………………………. 40

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»……………………… 43

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»……………..  45

Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»………………………… 48

Іван Франко «Гімн» ………………………………………………. 50

Іван Франко  «Чого являєшся мені у сні» ………………………. 51

Іван Франко  «Мойсей»…………………………………………… 52

Література XX ст.

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків»……………….. 53

Михайло Коцюбинський  «Intermezzo»………………………….. 55

Ольга Кобилянська «Земля»……………………………………… 56

Леся Українка «Contra spem spero!»……………………………... 58

Леся Українка  «Лісова пісня»…………………………………… 59

Микола Вороний «Блакитна Панна»…………………………….. 60

Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне!

Орле скутий!..»……………………………………………………. 62

Павло Тичина «О панно Інно»…………………………………… 63

Павло Тичина «Пам'яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить…»……………………………………………………… 64

Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає…»……………. 65

Микола Зеров «Київ – традиція»………………………………… 66

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»…………………………… 67

Юрій Яновський «Дитинство»………………………………….... 69

Володимир Сосюра «Любіть Україну»………………………….. 70

Валер’ян Підмогильний «Місто»………………………………… 71

Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом»……………………... 73

Микола Куліш «Мина Мазайло»………………………………… 74

Богдан-Ігор Антонич «Різдво»…………………………………...  75

Олександр Довженко «Зачарована Десна»……………………… 76

Олександр Довженко  «Україна в огні»…………………………. 77

Андрій Малишко «Пісня про рушник»………………………….. 79

Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти - людина...», 

«Задивляюсь у твої зіниці...»……………………………………... 80

Олесь Гончар «Залізний острів»…………………………………. 81

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»…………………….. 82

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я»,

«О земле втрачена, явися!..»……………………………………… 83

Іван Драч «Балада про соняшник»……………………………….. 84

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать»…………… 85

 Ліна Костенко  «Українське альфреско»………………………..  86

Ліна Костенко  «Маруся Чурай»…………………………………. 87

Твори українських письменників-емігрантів

Іван Багряний «Тигролови»………………………………………. 88

Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»……………………………. 91

Сучасний літературний процес

Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм

як літературне явище………………………………………………  92

«Географія» літературних творів ………………………………… 93

Присвяти …………………………………………………………… 96

Псевдоніми…………………………………………………………. 97

Література…………………………………………………………..  98

Ресурси …………………………………………………………….. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Shyliuk Viktoria
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
31 березня 2018
Переглядів
777
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку