Методичні рекомендації для підготовки практичних занять із застосуванням методу CASE STUDY при навчанні іноземної мови

Про матеріал

Методичні рекомендації для підготовки практичних занять із застосуванням

методу CASE STUDY при навчанні іноземної мови

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів та природокористування України «Боярський коледж екології та природних ресурсів»

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА

Методичні рекомендації для підготовки практичних занять із застосуванням

методу CASE STUDY при навчанні іноземної мови

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                        КОНКУРС «Педагогічний ОСКАР - 2020»

 НОМІНАЦІЯ «Інноваційна діяльність викладача»  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (201 «Агрономія»,  205 «Лісове  господарство», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та  землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство»,  122 «Комп’ютерні науки, 073 «Менеджмент», 072

                                                          «Фінанси, банківська справа та страхування», 075

                                           «Маркетинг»)

           

 

 

 

 

 

 

 

Боярка – 2019

 

 

Укладач: Пашенцева Ілона Михайлівна, викладач англійської мови, спеціаліст другої категорії

Рецензент: Гапонюк Наталія Петрівна, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист, завідуюча навчально-методичним відділом

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації для підготовки практичних занять із застосуванням методу CASE STUDY при навчанні іноземної мови для студентів спеціальностей 201 «Агрономія»,  205 «Лісове господарство», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 206 «Садово-паркове господарство», 122 «Комп’ютерні науки, 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» циклу загальної підготовки. Містить опис, рекомендації та плани занять.

Даний метод дозволяє його використовування під час опанування нового матеріалу, повторення, закріплення, підготовки до контрольної роботи та самостійної роботи студентів на заняттях.

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано цикловою комісією гуманітарних і суспільних дисциплін. Протокол №_______ від «___» ___________2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП        

Розділ 1. Науково-теоретичне і практичне обґрунтування застосування case

study при навчанні іноземних мов……………………………………………….6 1.1. Класифікація кейсів………………………………………………………..6

1.2.     Структура кейсу і принципи його побудови……………………………..9

           Висновки до розділу І…………………………………………………….10

Розділ 2. Діяльність викладача при використанні кейс-методу………………12

2.1.    Характеристика етапів роботи кейс-методу……………………………..13

2.2.    Розвиток комунікативних навичок……………………………………….14

 Висновки до розділу ІІ…………………………………………………….16 Розділ 3. Досвід і результати роботи……………………………………………17

3.1. Визначення тематики кейса…………………………………………...……17 3.2. Аналіз розробленого кейс-методу за темою «Paper bags or plastic bags: which are best»……………………………………………………….                                   

3. 3. Розробка заняття за кейс-методом «Becoming a Vegetarian Has Many

Benefits»…………………………………………………………………………..19

Висновки до розділу ІІІ………………………………………………………….23 Додатки…………………………………………………………………………...20

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...32 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..33

ВСТУП

Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. Вирішення цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів навчально-виховного процесу.

У ХХІ столітті завдяки використанню новітніх технологій (Інтернет, вебсторінка, мультимедійні засоби (лазерний проектор, ноутбук) можливим та доступним є навчання з використанням інтерактивних методів навчання, а саме: презентація, мозковий штурм, кейс-метод, метод критичного мислення, вікторина, педагогічна реклама, бліцопитування тощо.

Сьогодні неможливо навчати учнів старими методами. Знань стало так багато, професійні навички стали настільки різноманітними, що їх неможливо передати в повному обсязі в межах традиційних методів, шляхом ретрансляції, позбавленої емоційності. На мій погляд, використання кейс-методики у навчанні дозволяє не лише поліпшити розуміння, активізувати пізнавальний інтерес, але й сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок. 

Хоча розвиток зазначеної галузі в Україні відбувається досить інтенсивно, натомість, характеризується переважанням теоретичної складової над практичною. Проте цінність підготовки викладачів англійської мови визначається передусім здатністю формувати та вдосконалювати навички управління з урахуванням існуючих реалій.

Сьогодні неможливо навчати студента старими методами. Знань стало так багато, професійні навички стали настільки багатоманітними, що їх неможливо передати в повному обсязі в межах традиційних методів, шляхом ретрансляції, позбавленої емоційності. На наш погляд, використання методики кейс-навчання дозволяє не лише поліпшити розуміння теорії, активізувати пізнавальний інтерес до іноземної мови, але й сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок прийняття рішень.

Практична діяльність педагога в умовах процесів трансформації, високої мінливості середовища вимагає не лише вміння адаптуватися до нового, але і вміння випереджати події, займати проактивну позицію. Як результат – методичне забезпечення навчальних закладів повинне мати виражену тенденцію до практичного спрямування, відображення чинних тенденцій сьогодення, уникнення надлишкової затеоретизованості, яку не можна застосувати на практиці.

Тому важливою характеристикою навчального процесу стає використання ситуаційних вправ з їхньою практичною спрямованістю та наявністю прототипу реальної ситуації. Натомість, використання кейсів в Україні стикається з потенційними проблемами, які пов’язані з: непрогнозованістю, непередбачуваністю, багатоваріантністю навчального середовища; використанням аналітичних та поведінкових навичок; співтворчістю у процесі взаємообміну знаннями, досвідом і уявленням; розумінням психології колег з інших країн, для яких цей метод складає основу їх педагогічної освіти.

Кейси (ситуаційні вправи) у викладанні управлінських дисциплін мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує в якійсь державній чи громадській організації. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу. У перекладі з англійської мови case - випадок, ситуація, а також докази, сума доводів, аргументація, отже, case study - це процес дослідження з використанням аргументації на основі реальних ситуацій. Метод case study в педагогіці ґрунтується на застосуванні конкретних навчальних ситуацій (cases), описів певних умов з життя організації, групи людей або окремих індивідуумів, що орієнтують учнів на формулювання проблеми і пошук варіантів її вирішення з наступним розбором на навчальних заняттях.

Актуальність даної теми обумовлена використанням на заняттях з іноземної мови даного методу, оскільки даний метод комплексний і містить всі види мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письмо, аудіювання. У навчаються з'являється реальна можливість спілкування іноземною мовою в процесі взаємодії з іншими учасниками групи і викладачем. Успіх кейс-методу залежить від трьох основних складових: якості кейса, підготовленості студентів і готовності самого викладача до організації роботи з кейсом і ведення дискусії.

Предметом даного дослідження є технологія case-study як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів під час навчання іноземної мови. Об'єктом дослідження є процес формування комунікативної компетенції студентів під час навчання іноземної мови.

Метою даної роботи є розробка практичних методів застосування кейстехнології, що дають студентам можливість займатися ситуаційним аналізом, тоді завдання можуть бути визначені наступним чином:

1.    розкрити сутність методу case study;

2.    виявити нові форми освітнього процесу, засновані на методі case study;

3.    показати переваги використання методу case study в освітніх ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ CASE STUDY ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Case study - специфічний метод навчання, що застосовується для вирішення освітніх завдань. «Батьківщиною» даного методу є Сполучені Штати Америки, а точніше, Школа бізнесу Гарвардського університету, добре відома своїми інноваційними розробками. Вперше він був застосований в 1924 році під час викладання досить локальної професійної області - управлінських дисциплін. В даний час співіснують дві класичні школи case-study - Гарвардська (американська) і Манчестерська (європейська). В рамках першої школи метою методу є навчання пошуку єдино правильного рішення, друга - передбачає багатоваріантність вирішення проблеми. Провідна роль в теоретичній розробці методу і практичному його застосуванні належить американським викладачам (Dr. Copeland, J.A. Erskine, M.R. Leenders, L. A. Mauffette-Leenders, R. Merry).

Метод отримав назву кейс-метод або кейс-технологія (навчання на прикладі конкретних випадків). Сутність цього способу навчання полягає в тому, що студентам пропонується конкретна ситуація (case), яка обговорюється на заняттях і служить основою для подальшого обговорення і прийняття обґрунтованого рішення. Процес навчання з використанням кейсметоду є імітацію реальної події, що поєднує в собі досить адекватне відображення реальної дійсності, невеликі матеріальні і тимчасові витрати і варіативність навчання.

Кейс - явище складне; воно повинно містити максимально реальну картину і конкретні факти, а також мати стабільний набір характеристик. Кожен кейс повинен включати в себе наступні аспекти: проблемний, конфліктогенний, рольовий, подієвий, діяльнісний, тимчасової, просторовий. Завдання учнів - осмислити запропоновану життєву ситуацію, опис якої відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує раніше засвоєний комплекс знань, чітко сформулювати і кваліфікувати проблему і виробити певний алгоритм діяльності, який веде до вирішення проблеми. Навчальний матеріал подається у вигляді проблем (кейсів), а знання накопичуються в результаті активної та творчої роботи: самостійного здійснення збору і вивчення необхідної інформації, її аналізу з різних точок зору, висування гіпотези, висновків, самоконтролю процесу отримання знань і його результатів. Кейси зазвичай підготовлені у письмовій формі і складені, виходячи з досвіду реальних людей. Завдяки високій концентрації ролей в кейсах, дана технологія близька до ігрових методів і проблемного навчання, де безпосередньо йде формування міжкультурної мовної комунікативної компетенції на заняттях іноземної мови. [12] При цьому досліджується і аналізується автентичне використання мови, випадки фразеології і ідіоматики, механіка обміну репліками та ін. Цей метод дуже ефективний для формування уявлень про те, як реально функціонує іноземну мову.

 

1. 1 Класифікація кейсів

Кейси можуть бути класифіковані, виходячи з цілей і завдань процесу навчання. В цьому випадку можуть бути виділені наступні типи кейсів:

  навчальні аналізу та оцінки;

  навчальні вирішення проблем і прийняття рішень;

  ілюструють проблему, рішення або концепцію в цілому.

Заслуговує на увагу класифікація кейсів, наведена Н. Федяніна і В.

Давиденко, добре знайомими з закордонним досвідом використання методу case-study.

За структурою:

  Структуровані кейси (highly structured cases) - короткий і точний виклад ситуації з конкретними даними, цифрами, таблицями, діаграмами і т.д., при роботі з ним студенти повинні застосувати певну модель, формулу або алгоритм; у завдань цього типу існує оптимальне рішення;

  Маленькі начерки (short vignettes), що містять, як правило, від однієї до десяти сторінок тексту і одну-дві сторінки додатків; вони знайомлять тільки з ключовими поняттями і при їх розборі студенти повинні опиратися ще й на власні знання;

  Неструктуровані кейси (unstructured cases) - найбільші за обсягом, можуть містити до 50 сторінок тексту. Вони являють собою матеріал з великою кількістю даних і призначені для оцінки стилю і швидкості мислення, вміння відокремити головне від другорядного і навичок роботи в певній галузі.

  Новаторські кейси (ground breaking cases) можуть бути як дуже короткі, так і довгі, при розборі яких від учнів потрібно не тільки застосувати вже засвоєні теоретичні знання і практичні навички, а й запропонувати щось нове, при цьому навчаються виступають в ролі дослідників. Спостереження за рішенням такого кейса дає можливість оцінити оригінальність і креативність мислення того, хто навчається, гнучкість і продуктивність логічних побудов.

За об'ємом:

  Повні кейси (в середньому 20-25 сторінок) призначені для групової роботи протягом декількох днів і зазвичай мають на увазі командний виступ.

  Стислі кейси (3-5 сторінок) призначені для розбору безпосередньо на занятті і мають на увазі загальну дискусію

  Міні-кейси (1-2 сторінки), як і стислі кейси, призначені для розбору в аудиторії і часто використовуються в якості ілюстрації до теорії, що викладається на занятті.

Відрізняються такі види кейсів:

  практичні кейси. Дані кейси повинні якомога реальніше відображати введену ситуацію або випадок;

  навчальні кейси. Основним завданням їх виступає навчання;

  науково-дослідні кейси, які орієнтовані на включення студентів в дослідну діяльність.

Насправді кожен кейс несе в собі навчальну функцію, тільки ступінь вираженості цієї функції варіюється в різних видах кейсів.

Джерела кейсів:

-   Художня і публіцистична література, яка може підказувати ідеї, а в ряді випадків визначати сюжетну канву кейсів з гуманітарних дисциплін. Фрагменти з публіцистики, включення в кейс оперативної інформації зі ЗМІ значно актуалізує кейс, підвищує до нього інтерес з боку студентів. Застосування художньої літератури та публіцистики надає кейсу культурологічну функцію, стимулює моральний розвиток особистості учнів.

-   Використання «місцевого» матеріалу, як джерела формування кейсів. Мається на увазі, що кейси, по можливості, повинні висвітлювати досвід самих учнів.

-   науковість і строгість кейсу надають статистичні матеріали.

-   Наукові статті, монографії та наукові звіти, присвячені тій чи іншій проблемі.

-   Невичерпним джерелом матеріалу для кейсів є Інтернет з його ресурсами. Це джерело відрізняється значною масштабністю, гнучкістю і оперативністю. [12]

 

1.2 Структура кейсу і принципи його побудови

Структура кейсів відрізняється логічністю побудови і може бути розглянута як послідовне виконання наступних етапів:

-   Формування дидактичних цілей кейса. Цей етап включає визначення місця кейса в структурі навчальної дисципліни, визначення того розділу дисципліни, якому присвячена дана ситуація; формулювання цілей і завдань кейса; - Визначення проблемної ситуації.

-   Побудова програмної карти кейса, що складається з основних тез, які необхідно втілити в тексті.

-   Побудова або вибір моделі ситуації, яка відображає діяльність; перевірка її відповідності реальності.

-   Вибір жанру кейса.

-   Написання тексту кейса.

-   Впровадження кейса в практику навчання, його застосування при проведенні навчальних занять. [12]

Завдання і функції кейс-технології Відмінними рисами кейс-технології є:

  опис реальної проблемної ситуації;

  альтернативність вирішення проблемної ситуації;

  єдина мета і колективна робота з вироблення рішення;

  функціонування системи групового оцінювання прийнятих рішень;

  емоційне напруження студентів.

Існує широке коло освітніх завдань і можливостей кейс-методу:

  придбання нових знань і розвиток загальних уявлень;

  розвиток в учнів самостійного критичного та стратегічного мислення;

  набуття навичок аналізу складних і неструктурованих проблем;

  розвиток уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою;

  набуття навичок розробки дій і їх поетапного здійснення;

  можливість працювати в команді;

  можливість знаходити найбільш раціональне рішення поставленої проблеми.

 

Висновки до розділу 1

Використання методу Case-study на заняттях з англійської мови дозволяє вирішувати завдання розвитку творчого та критичного мислення студентів, умінь самостійно конструювати свої знання й застосовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань, орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати і актуалізувати отриману інформацію, оскільки в різні моменти пізнавальної, експериментальної, прикладної, творчої діяльності студенти використовують сукупність всіх перерахованих інтелектуальних навичок і вмінь.

Застосування кейс-методу на заняттях з англійської мови в професійному середовищі переслідує дві взаємодоповнюючі цілі, а саме: подальше вдосконалення комунікативної компетенції (лінгвістичної та соціокультурної) і формування професійних якостей студентів. Знайомство з кейсом (читання професійно спрямованого тексту, в якому сформульоване завдання за фахом, в оригіналі або з невеликими скороченнями і незначною адаптацією, і подальший переказ), самостійний пошук рішення (внутрішня монологічне мовлення англійською мовою), процес аналізу ситуації під час заняття (монологічне і діалогічне мовлення, підготовлена і спонтанна, також англійською мовою) – все це приклади комунікативних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРИ ВИКОРИСТАННІ КЕЙС-

МЕТОДУ

Особливість роботи викладача, практикуючого кейс-метод, полягає в тому, що він не тільки максимально реалізує свій творчий хист, а й розвиває його. Основний зміст діяльності викладача включає в себе виконання декількох функцій - навчальної, виховної, організуючої та дослідницької. У процесі навчання викладач вирішує завдання навчання і розвитку особистих якостей студентів.

Діяльність викладача при використанні кейс-методу включає дві фази.

Перша фаза є складною творчою роботою зі створення кейса і питань для його аналізу.

Однак добре підготовленого кейса недостатньо для ефективного проведення заняття. Також необхідно підготувати методичне забезпечення, як для самостійної роботи учнів, так і для проведення майбутнього заняття.

Застосування кейс-методу вимагає від викладача більше часу на підготовку зі створення кейсів, але даний метод дозволяє сформувати в студентів самостійність мислення, вміння аргументувати, доводити і обґрунтовувати свою точку зору.

Друга фаза включає в себе діяльність викладача в групі, де він виступає зі вступним і заключним словом, організовує малі групи і дискусію, підтримує діловий настрій на занятті, оцінює внесок навчання в аналіз ситуації. Роль викладача полягає в напрямку бесіди або дискусії з допомогою проблемних питань, в контролі часу роботи, в спонуканні учнів відмовитися від поверхневого мислення, в залученні всіх студентів групи в процес аналізу кейса.

Викладач повинен бути досить емоційним протягом всього заняття, вирішувати і не допускати конфлікти, створювати обстановку співробітництва і конкуренції одночасно, і найголовніше, забезпечувати дотримання особистісних прав студентів.

2. 1 Характеристика етапів роботи кейс-методу

За кілька днів до заняття навчаються озвучується тема кейса. Також проговорюється, що заняття буде проводитися в режимі кейс-методу. (Діалог і дискусій в рамках кейса передує робота над лексикою і граматикою.) З огляду на те, що рівень мовної підготовки у всіх студентів різний, вони вивчають матеріали кейса індивідуально в якості домашнього завдання. Після такої попередньої підготовки робота студентів в групі, участь в обговоренні будуть більш плідними.

Метод є поетапною роботою над проблемною ситуацією.

Підготовчий етап - це збір і формування інформаційного та роздаткового матеріалу. Даний етап здійснюється безпосередньо викладачем, іноді із залученням найбільш підготовлених студентів для допомоги при виборі джерел інформації (відбір певних Інтернет-ресурсів, сайтів, блогів) і надання технічної підтримки (перенесення інформації на електронні носії, створення мультимедійних презентацій, запис відеоматеріалів тощо). Продуктами даного етапу є:

1.                      Пояснювальна записка для викладача з описом особливостей завдання і специфіки роботи з ним.

2.                      Власне, сам кейс. Опис будь-якої конкретної проблемної ситуації. Заздалегідь оформлений викладачем матеріал, підготовлений, як правило, на основі фактично існуючих випадків, без згадки реальних імен і назв, або з їх заміною.

3.                      Схема аналізу ситуації. Перелік питань та / або завдань, необхідних для виявлення шляху (шляхів) дозволу існуючої проблеми.

4.                      Супутній матеріал, необхідний для виконання завдання (додаткові відомості, уточнення, таблиці, анкети, схеми і т. д.).

Робочий етап. Це власне знайомство студентів зі змістом кейса, його аналіз, діагностика проблеми, пошук шляхів її рішення самостійно або в процесі дискусії з іншими учнями, з викладачем.

Робочий етап над проблемною ситуацією є колективний пошук шляхів її вирішення. Ті, що навчаються висловлюють свої думки, сперечаються, обирають правильні рішення. Важливо звертати увагу аудиторії на необхідність комплексного підходу до проблеми. Визначити помилки, запропонувати кілька варіантів виправлення помилок або їх запобігання.

Заключний етап. Прийняття рішень з проблеми в ході заключного обговорення на занятті.

У міру засвоєння студентами даної методики, завдання ускладнюються, доповнюються різноманітними додатковими умовами. Ефективним виявляється завдання навчаються розробити кейс за запропонованою викладачем або обраної самостійно темі. Це дозволяє задіяти досвід, отриманий учнями на основі практичних занять, оцінити правильність прийнятих рішень.

2. 2. Розвиток комунікативних навичок

Застосування кейс-технології на заняттях з іноземної мови переслідує наступні взаємодоповнюючі мети, а саме:

  вдосконалення комунікативної компетенції;

  лінгвістичної компетенції; • соціокультурної компетенції.

Знайомство з кейсом, самостійний пошук рішення (внутрішня монологічне мовлення на іноземній мові), процес аналізу ситуації під час заняття (монологічне та діалогічне мовлення, підготовлена і спонтанна) - все це приклади комунікативних завдань.

Аудиторне спілкування, пов'язане з роботою над кейсом, якому притаманні суперечка, дискусія, аргументація, опис, порівняння, переконання та інші мовні акти, тренує навичку вироблення правильної стратегії мовної поведінки, дотримання норм і правил іншомовного спілкування.

Іншомовна мовна діяльність здійснюється в наступній послідовності:

  обговорення отриманої інформації, що міститься в кейсі;

  виділення найбільш важливої інформації;

  обмін думками і складання плану роботи над проблемою;

  робота над проблемою (дискусія);

  вироблення рішення проблеми;

  дискусія для прийняття остаточного рішення;

  підготовка доповіді;

  аргументовану коротку доповідь.

Кейс-метод при навчанні іноземних мов рекомендується застосовувати на вищому щаблі, тому що які навчаються необхідний певний запас знань, досить високий загальний рівень володіння іноземною мовою і сформовані комунікативні навички. Крім того, будучи складним і ефективним методом навчання, кейс-технологія не є універсальним і застосовується особливо успішно тільки в поєднанні з іншими методами навчання іноземних мов, тому що сам по собі не закладає обов'язкового нормативного знання мови.

Отже, кейс-технологія сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант і складати план його здійснення. Якщо протягом навчального року такий метод застосовується неодноразово, то в учнів виробляється стійкий навик вирішення практичних завдань. [7]

Приклади тематики кейсів:

image

Наприклад, «Електромобілі або бензиновий двигун: що краще? Аргументуйте свій вибір »

image

відповідає основним темам програми іноземних мов для СПО, наприклад, «Інформаційні технології», «Освіта в сучасному світі», «Вивчення іноземних мов» та ін.

 

Висновки до розділу 2

 

Таким чином, можемо без перебільшення сказати, що за умов ретельної підготовки та правильної організації, застосування кейс-методу є дуже доцільним для підвищення ефективності професійно-орієнтованого навчання англійській мові, оскільки він сприяє самостійності, винахідливості, розвиває у студентів навички проводити аналіз та діагностику проблем, оцінювати можливі наслідки, визначати оптимальні шляхи реалізації рішень ситуацій, які цілком можливо незабаром можуть виникнути у їх професійній діяльності. Іншими словами, за допомогою кейс-методу викладач готує студентів до реального життя фахівця з його непередбачуваними обставинами.

Основне завдання викладача – це створення реальних професійних ситуацій спілкування на занятті. Метод кейс-стаді дозволяє створити атмосферу реальної практики розв’язання конкретних професійних завдань і вимагає від студентів уживання в реальну роль спеціалістів сфери економіки та управління персоналом, дозволяє їм самостійно й творчо засвоювати необхідні знання, приймати обґрунтовані рішення, вміти брати на себе відповідальність за їх виконання та результати, що в умовах ведення бізнесу з іноземними партнерами просто неможливо без умінь спілкування іноземною мовою. Таким чином, метод кейс-методу дозволяє зробити заняття з іноземної мови більш наближеним до реального життя і практично-орієнтованим на майбутню спеціальність студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ДОСВІД І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

3. 1 Визначення тематики кейса

У сфері моїх інтересів завжди значне місце займали інноваційні методи навчання. Інновації стали невід'ємною частиною сучасного навчання, а завдання викладача полягає в грамотному доборі та використанні навчальних технологій з тим, щоб забезпечити ефективність оволодіння іноземною мовою. Під час роботи вчителем англійської мови в загальноосвітній школі мною розроблялися методи застосування нових інформаційних технологій на уроках англійської мови, драматизації у позаурочній роботі, а також проектний метод з використанням мультимедійних засобів. Кейс-метод дозволяє об'єднати всі нові і традиційні методи викладання, в чому полягає безсумнівна цінність застосування даного методу при навчанні іноземним мовам.

Наведу приклад заняття з використання кейс-методу. Дослідницький кейс був розроблений для студентів 2-го курсу ВП НУБіП України «Боярський коледж екології та природних ресурсів» за темою «Eating Out».

3. 2. Аналіз розробленого кейс-методу за темою «Paper bags or plastic bags: which are best»

ІІ курс, 

Час роботи з кейсом - 80 хв.

Вид кейса - практичний

Тип кейса - Дослідницький кейс (Case-study method) завдання

Викладач англійської мови визначає проблемне напрямок заняття «Paper or plastic bags», які навчаються після обговорення самостійно задають проблему "Paper bags or plastic bags: which are best?" Завдання підгрупах:

1.                      Провести соціальне опитування на тему «Ваш вибір: паперові, поліетиленові або еко пакети в нашому житті».

2.                      Скласти порівняльну таблицю екологічності пакетів.

3.                      Необхідно провести екологічний моніторинг рівня забрудненості свого району (Мозирський район) паперовими і поліетиленовими пакетами.

4.                      Дослідити особливості виробництва паперового пакета і поліетиленового пакета і їх вплив на екологію.

Для вирішення проблеми підготовлений кейс, в якому запропоновані статті як провести соціальне опитування, як скласти порівняльну таблицю екологічності пакетів, як провести екологічний моніторинг, як виробляються паперові та поліетиленові пакети і відеофільми «Чому поліетиленові пакети - це зло?» І «Паперові, поліетиленові або сумки багаторазового використання ». Робота з кейсом

За кілька днів навчаються озвучується тема заняття «(" Paper bags or plastic bags: which are best? ")». Також проговорюється про те, що заняття буде проводитися в режимі кейс-методу. (Діалог і дискусій в рамках кейса передує робота над лексикою і граматикою.) З огляду на, те, що рівень мовної підготовки у всіх учнів різний, вони вивчають матеріали кейса індивідуально в якості домашнього завдання. Після такої попередньої підготовки робота учнів в групі, участь в обговоренні буде більш плідним. Це дозволить їм висловлювати свою думку, дискутувати, так як будуть підготовлені в мовному плані. Так само учні повинні провести екологічний моніторинг рівня забрудненості свого району, скласти порівняльну таблицю екологічності пакетів і провести соціальне опитування на тему «Ваш вибір: паперові, поліетиленові або еко пакети в нашому житті», запропонувати заходи по скороченню використання паперових і поліетиленових пакетів, запропонувати екологічно нешкідливі пакети, обґрунтувати свої пропозиції.

1.                      Соціальний опитування на тему «Ваш вибір: паперові або поліетиленові пакети в нашому житті»

2.                      Порівняння екологічності пакетів

3.                      Екологічний моніторинг рівня забрудненості території свого мікрорайону поліетиленовими пакетами

             Екологічний     моніторинг     рівня     забрудненості    території     Києво-

Святошинського району паперовими і поліетиленовими пакетами

1.  Що таке екологічний моніторинг?

Екологічний моніторинг (моніторинг навколишнього середовища) - це комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом природних і антропогенних факторів.

2.  Що включає в себе моніторинг?

Моніторинг включає три основних напрямки діяльності: • спостереження за факторами впливу і станом середовища;

• оцінку фактичного стану середовища; прогноз стану навколишнього природного середовища та оцінку прогнозованого стану.

3. 3 Розробка заняття за кейс-методом «Becoming a Vegetarian Has Many Benefits»

I.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. Видача кейса. Ознайомлення зі шкалою оцінювання.

II.                    WARM-UPS. Мотивація, розподіл на групи, попереднє обговорення, короткий опитування.

1.    Бесіда з викладачем про користь і шкоду вживання м'яса в їжу.

2.    Розподіл на підгрупи за результатами бесіди з викладачем.

Група А - прихильники вегетаріанського способу життя, група В - їх опоненти.

3.    Попереднє обговорення в групах використовуваної в статті лексики.

Учасники вивчають список лексичних одиниць, які використовуються в статті, і вибирають найбільш цікаві в плані обговорення. Зацікавили слова і вираження обговорюються в групах А і В.

4.    Короткий опитування учасників щодо заходів профілактики ракових захворювань. Учасники заповнюють таблицю, нумеруючи перераховані профілактичні заходи в порядку значимості згідно своєї думки.

5.    Після ознайомлення зі змістом п.3 і п.4 кейса учасники протягом хвилини записують свої асоціації зі словом «дієта». Записані асоціації обговорюються в групах і розподіляються за категоріями (напр .: 1. Категорія «Здорова їжа»; 2. Категорія «Фрукти» і т.п.). Категорії визначаються самими учасниками.

III.                 PRE-READING. ПЕРЕДТЕКСТОВЕ ЗАВДАННЯ

1.    Учасники знайомляться з заголовком статті та виконують наступне завдання.

2.    Учасники виконують лексичне вправу на знаходження синонімів до слів з тексту.

3.    Учасники виконують завдання на зіставлення фраз з тексту статті (можлива більш, ніж одна комбінація).

III. READING. ЧИТАННЯ

Учасники читають статтю «Вегетаріанська дієта зменшує ризик захворювання на рак».

1.                      Після читання статті учасники виконують завдання щодо заповнення пропусків. Текст статті ділиться на дві частини і розподіляється по групах. Відновлений текст зачитується послідовно вголос.

2.                      Учасники читають статтю повторно, складають і записують питання до тексту. Питання зачитуються і обговорюються в групі, вибираються кращі на думку учасників, далі йде обмін питаннями між групами А і В.

ARTICLE QUESTIONS: Look back at the article and write down some questions you would like to ask the class about the text.

1.    Share your questions with other partners.

2.    Ask other group your questions.

3.    Робота над лексикою тексту статті. Учасники виписують незнайомі слова і переводять їх за допомогою словників.

VOCABULARY: Circle any words you do not understand. In groups, pool unknown words and use dictionaries to find their meanings.

IV.                STUDENTS’ VEGETARIANISM SURVEY

Учасники знайомляться зі змістом п.5 кейса і складають 5 питань для проведення подальшого опитування по перевагам і недолікам вегетаріанського способу життя. Опитування проводиться між групами. Write five GOOD questions about vegetarianism in the table.

When you have finished, interview other students. Write down their answers.

V.                   VEGETARIANISM DISCUSSION

ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ

STUDENT A’s QUESTIONS. Запитання групи А.

VI.                LISTENING. АУДІЮВАННЯ

Учасники прослуховують аудіозапис «Вегетаріанство» двічі.

VI.                       WRITING. ПИСЬМОВА ЧАСТИНА

Учасники знайомляться зі змістом п.6 кейса - ессе "Becoming a Vegetarian Has Many Benefits" і п.7 - списку корисних фраз для усного та писемного мовлення. Зміст есе допоможе учасникам написати про вегетаріанському способі життя, аргументувавши свою думку. На виконання завдання відводиться 10 хв.

VII.                    САМОПЕРЕВІРКА

Виконання даного завдання можливо на наступному занятті, в якості контролю лексико-граматичних навичок, засвоєних в процесі роботи над кейсом (що і було здійснено автором розробки).

VIII.                 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ВИСТУП ВИКЛАДАЧА (узагальнення результатів, підведення підсумків)

IX.                       HOMEWORK. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.                      VOCABULARY EXTENSION: Choose several of the words from the text. Use a dictionary or Google’s search field (or another search engine) to build up more associations / collocations of each word.

РОЗШИРЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ. Виберіть кілька слів з тексту. Використовуйте словник або пошукову систему Google (або будь-яку іншу доступну вам систему) для створення асоціацій / словосполучень з кожним словом.

2.                      INTERNET: Search the Internet and find out more about vegetarianism. Share what you discover with your partners in the next lesson.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ. Пошук в Інтернет нової інформації по темі «Вегетаріанський спосіб життя» (напр., Незвичайні рецепти вегетаріанських страв, відомі вегетаріанці і т.п.). Підготуйте повідомлення.

3.                      VEGETARIANISM: Write a magazine article about a vegetarian diet. Include imaginary interviews with a vegetarian and someone who loves meat.

НАПИШІТЬ СТАТТЮ В ЖУРНАЛ про вегетаріанську дієту. Включіть в неї уявне інтерв'ю з вегетаріанцем і любителем м'ясних страв.

X. ОЦІНКА СТУДЕНТІВ викладачем по системі оцінювання, яка пред'являється на початку заняття.

Аналізуючи результати проведеного заняття із застосуванням кейсметоду, можна відзначити наступні позитивні тенденції:

1.    Підвищилася мотивація учнів до вивчення англійської мови.

2.    Якісно змінилася підготовка учнів до занять.

3.    Чи змінилося ставлення до Інтернет-ресурсів як засобу отримання знань та корисної інформації.

4.    Розширився загальний кругозір учнів.

5.    Підвищилася самооцінка учнів.

Контроль лексико-граматичних навичок по темі дослідницького кейса, проведений викладачем на наступному занятті, показав поліпшення результатів освоєння лексики.

Безсумнівно, застосування кейс-методу здатне значно розвинути комунікативні навички учнів, допомогти подолати так званий «мовний бар'єр» при спілкуванні на іноземній мові, розвинути соціокультурну та лінгвістичну компетенції.

 

Висновки до розділу 3

Отже, мета методу кейс-стаді – поставити студентів у таку ситуацію, за якої їм необхідно буде приймати рішення. Студенти мають визначити істотні й другорядні факти, вибрати основні проблеми і виробити стратегії та рекомендації щодо подальших дій. Акцент робиться на самостійному навчанні студентів на основі колективних зусиль. При цьому роль викладача зводиться до спостереження і управління дискусією студентів.

Студент, який готується до обговорення кейсу в аудиторії, має вивчити факти, зробити висновки з даних фактів, оцінити альтернативи дій в даній ситуації і зробити вибір на користь того чи іншого плану дій. Більш того, студент має бути готовим представити свої думки іноземною мовою під час обговорення в аудиторії, відстояти свої погляди і, в разі необхідності, переглянути початкове рішення. Студент має усвідомлювати, що користь від кейсу він може отримати лише в тому випадку, якщо він буде брати активну участь у дискусії.

Звичайно, метод кейс-стаді не принесе користі, якщо його відірвати від решти навчального процесу. Він має застосовуватися нарівні з іншими методами викладання.

Під час використання кейс-методу навчання необхідно дотримуватися певних правил складання кейса, брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних вікових групах, дотримуватися організаційних правил роботи над кейсом у групі і, крім того, слід правильно визначити роль викладача, оскільки під час використання кейс-методу роль викладача суттєво відрізняється від традиційної.

Методичною метою застосування методу кейс-стаді може бути й ілюстрація до теорії, і чисто практична ситуація, і їхнє поєднання.

Отже, зміст кейса повинен відображати навчальні цілі. Кейс може бути коротким чи довгим, може викладатися конкретно або узагальнено. Слід утримуватися від надмірно насиченої інформації та інформації, що не мас безпосереднього відношення до теми, що розглядається. У цілому кейс має містити дозовану інформацію, яка дозволяла б студентам швидко зрозуміти суть проблеми та надавала б усі необхідні дані для її вирішення.

Кейси не повинні бути занадто великими. Об’ємні кейси більше підходять для підсумкових занять, для поточних занять краще використовувати невеликі. Практика показує, що максимальний обсяг кейса не повинен перевищувати 20 сторінок.

Під час розв’язання кейса студент не тільки використовує отримані знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в групі, а також демонструє рівень бачення ситуації та рівень володіння іноземною мовою. Причому активність роботи кожного, хто навчається за цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є кількісний і якісний склад учасників, організаційна структура підгрупи, її розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення результатів, підведення підсумків.

Пропагуючи ширше використання кейсів, ми все ж залишаємося реалістами. Неможливо змінити освітні традиції в Україні за декілька років. Для цього потрібні десятиліття. Але можна, спираючись на існуючий досвід викладання в українських аудиторіях, передбачити потенційні проблеми з використанням методу кейс-стаді в наших навчальних закладах і продумати стратегію їх вирішення.

Звичайно, один викладач не зможе вирішити ці та інші проблеми, пов'язані з використанням кейсів. Тому удосконалення нашої педагогічної майстерності й наше прагнення ефективно використовувати кейси має бути підкріплене і відповідною політикою організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А Заповнити таблицю «Дієта».

DIETS: Are you happy with what you eat? Complete the table. Talk about what you wrote with your partners.

Diet

Health benefits

I could (not) follow this because

Vegan

 

 

Less strict vegetarian

 

 

Fast Food

 

 

Meat-based

 

 

Fruitarian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б Different Types of Vegetarians

Flowing from the different reasons to embrace vegetarianism are a number of variations on the vegetarian diet.

Total Vegetarian

Total Vegetarians eat a diet which consists only of plant food and excludes animal foods, which along with meat includes:

       Dairy products

       Eggs

       Fish

       Honey

Vegans

Like the Total Vegetarians, Vegans eliminate animal products from their diet. However, they take it a step further. They don't use any products made from animals. This includes:

       Leather

       Wool

       Silk

Lacto-vegetarians

While Lacto Vegetarians eliminate meat from their diet, they do eat dairy products with the exception of eggs.

Lacto-ovo-vegetarians

Lacto-ovo-vegetarians don't eat meat but do include dairy products and eggs in their diet. This is the most common type of vegetarian.

Semi-vegetarians

Semi-vegetarians restrict their intake of animal products but do allow specific kinds of meat in their diet. These restrictions vary from one person to another. If you are a semi-vegetarian, you'll find that purists don't look at semi-vegetarians as real vegetarians. Semi-vegetarians include:

       Pesco Vegetarians: Allow fish in their vegetarian diet.

       Pollo Vegetarians: Eat a largely plant-based diet but do allow poultry to be consumed. This includes:

       Chicken

       Duck

       Turkey

       Wild fowl

Raw Foodists

Raw foodists don't heat their food above 115 degrees Fahrenheit because they believe the cooking process kills valuable enzymes. This diet consists mostly of:

       Fruits

       Raw vegetables

       Nuts and seeds

Fruitarians

Fruitarians only eat fruit and fruit-like vegetables (about 75 percent of their diet) and is actually a type of vegan diet. It consists of a minimal amount of processed or cooked foods. An added twist to the fruitarian diet is that they only eat fruit harvested without killing the plant. This includes things like:

       Avocados

       Cucumbers

       Grains

       Nuts

       Squash

       Tomatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д Порівняльний аналіз переваг і недоліків вегетаріанського способу життя

PRO Vegetarians

1.      It is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available. Animals are sentient beings that have emotions and social connections. Scientific studies show that cattle, pigs, chickens, and all warmblooded animals can experience stress, pain, and fear. In the United States about 35 million cows, 115 million pigs, and 9 billion birds are killed for food each year. These animals should not have to die to satisfy an unnecessary dietary preference.

2.      Human anatomy has evolved to support a primarily vegetarian diet. Humans do not have the large mouth or long, pointed teeth of carnivores. Human teeth are short and flat for chewing fibrous food. Carnivores have short intestines (36 times body length) while human intestines are long (10-11 times body length) to allow slower digestion of plant foods. 

3.      A vegetarian diet delivers complete nutrition and can provide health benefits. According to the American Dietetic Association, a vegetarian diet can meet protein requirements, provide all the essential amino-acids (the building blocks of protein), and improve health. It can also provide all the necessary vitamins, fats, and minerals, and can improve one’s health. According to the USDA and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, meat is not an essential part of a healthy diet.

4.      A vegetarian diet can help alleviate world hunger. Over 10 pounds of plant protein are used to produce one pound of beef protein. If these grains were fed to humans instead of animals, more food would be available for the 925 million people in chronic hunger worldwide. Research from Cornell University found

CON Vegetarians

1.      Eating meat is not cruel or unethical; it is a natural part of the cycle of life. Vegetarians mistakenly elevate the value of animal life over plant life. Research shows that plants respond electrochemically to threats and may feel fear, so vegetarians are also causing harm every time they kill and eat a plant. Every organism on earth dies or is killed, at some point, so others organisms can live. There is nothing wrong with this cycle; it is how nature works.

2.      Eating meat has been an essential part of human evolution for 2.3 million years. The inclusion of meat in the ancestral diet provided a dense form of nutrients and protein that, when combined with high-calorie low-nutrient carbohydrates such as roots, allowed us to develop our large brains and intelligence. Evidence shows our taste buds evolved to crave meat's savory flavor.

3.      Meat is the most convenient protein source available. In one serving, meat provides all the essential amino acids (the building blocks of protein), as well as essential nutrients such as iron, zinc, and B vitamins. Most plant foods do not provide adequate levels of all the essential amino acids in a single serving.

4.      Eating meat provides healthy saturated fats, which enhance the function of the immune and nervous systems. Saturated fats contain the fat-soluble vitamins A, D, E and K, and the cholesterol from saturated animal fat is needed for the proper function of serotonin receptors in the brain. According to a Feb. 7, 2014 study by researchers at the Institute of Social Medicine and Epidemiology, vegetarians "suffer significantly more often from anxiety disorder and/or depression." Low cholesterol levels have been linked to depression. Saturated fats

 

that the grain used to feed US livestock alone could feed 800 million people.

5.      A vegetarian diet reduces the chances of developing kidney stones and gallstones. Diets high in animal protein cause the body to excrete calcium, oxalate, and uric acid—the main components of kidney stones and gallstones. A diet high in animal protein is responsible for the high rates (15% of men and 7% of women) of kidney stones in the United States, according to a peerreviewed Nov. 15, 1999 study.

6.      A vegetarian diet provides a more healthful form of iron than a meatbased diet. Studies have linked heme iron found in red meat with an increased risk of colon and rectal cancer. Vegetarian sources of iron like leafy greens and beans contain non-heme iron.

7.      A vegetarian diet helps build healthy bones because vegetarians absorb more calcium than meat eaters. Meat has high renal acid levels which the body must neutralize by leaching calcium from the bones, which is then passed into urine and lost. There are many sources of healthy vegetarian calcium including tofu, dark leafy greens like kale, spinach, and collard greens, as well as fortified cereals.

8.      A vegetarian diet lowers the risk of heart disease. According to a peerreviewed 1999 study of 76,000 people, vegetarians had 24% lower mortality from heart disease than meat eaters. A vegetarian diet also helps lower blood pressure, prevent hypertension, and thus reduce the risk of stroke.

9.      Eating meat increases the risk of getting type 2 diabetes. A peer-reviewed 2004 study from Harvard researchers found that eating meat increases the risk of getting type 2 diabetes in women, and a 2002 study found that eating processed meat increases the risk in men. A vegetarian diet rich in whole grains,

are also essential for building and maintaining cell health, and help the body absorb calcium.

5.      Meat is the best source of vitamin B12, a vitamin necessary to nervous and digestive system health. Although it is also found in eggs and dairy, a peerreviewed July 2003 study showed two in three vegetarians were vitamin B12 deficient compared to one in 20 meat eaters.

6.      Eating meat provides a better source of iron than a vegetarian diet. The body absorbs 15% to 35% of the heme iron in meat, but only absorbs 2% to 20% of the non-heme iron found in vegetarian sources like leafy greens and beans.

7.      A meat-centered diet can help with weight loss. It takes fewer calories to get protein from lean meat than it does from vegetarian options. One serving of lean beef (3 oz.) contains as much protein as one serving of beans (1½ cups) or a veggie burger. However, the lean beef has half the calories of beans (180 vs. 374), and 50%-75% fewer calories than the veggie burger.

8.      Raising beef is often the most efficient way to produce food for humans. About 85% of US grazing land is not suitable for raising crops humans can eat. Today 98% of the original American prairie lands, along with their native plants and animals, are gone. Most of that land is now covered in corn and wheat fields. Natural prairie grasslands can coexist with sustainable herds of cattle or bison, but they cannot coexist with monocrop agriculture.

9.      Vegetarian diets are not necessarily better for the environment. About 90% of US cropland suffers from top soil loss at 13 times the sustainable rate. 92 % of US soybeans (a vegetarian staple protein) are planted with genetically modified soy, immune to herbicides. This immunity allows soy farmers to douse their fields

 

legumes, nuts, and soy proteins helps to improve glycemic control in people who already have diabetes.

10.  Vegetarians live longer. A Mar. 12, 2012 peer-reviewed study of 121,342 people found that eating red meat was associated with an increased risk of death from cancer and cardiovascular disease. A peer-reviewed 2003 study found that adherence to vegetarian diets or diets very low in meat for 20 years or more can increase life expectancy by 3.6 years. A peer-reviewed July 9, 2001 study of Seventh-Day Adventists who were vegetarian (or ate very little meat) showed longevity increases of 7.28 years for men and 4.42 years for women. On June 3, 2013 a peer-reviewed study of 73,308 people found that a vegetarian diet is associated with a 12% reduction in allcause mortality.

11.  A vegetarian diet promotes a healthy weight. According to a peer-reviewed 2003 Oxford University study of 37,875 healthy men and women aged 20-97, 5.4% of meat eaters were obese compared to 3% of vegetarians. Meat eaters had an average Body Mass Index (BMI) 8.3% higher than vegetarians. Another 2006 meta-study that compiled data from 87 studies also found that vegetarian diets are associated with reduced body weight.

12.  Studies show that vegetarians are up to 40% less likely to develop cancer than meat eaters. According to a peerreviewed 1994 study by Harvard researchers, consuming beef, pork, or lamb five or more times a week significantly increases the risk of colon cancer. The World Cancer Research Fund found that eating processed meats such as bacon or sausage increases this risk even further. A 2014 study found that diets high in animal protein were associated with a 4-fold increase in cancer death risk compared to high protein diets based on plant-derived protein sources.

with large quantities of weed-killing herbicides which are toxic to other plants and fish. Some scientists worry that increased herbicide use could create "super weeds."

10.  Vegetarians do not live longer. This myth stems from the fact that vegetarians tend to be more health conscious overall, eating a more balanced diet, exercising more, and smoking less than the general population. When a peer-reviewed Apr.

11, 2005 study from the German Cancer Research Center compared health conscious meat eaters with vegetarians, there was no difference in overall mortality rates.

11.  US meat consumption does not significantly contribute to global deforestation, or loss of US forest land. In 2001, about 95% of animal products consumed in the United States were produced in the United States. Despite the US consumption of about 27 billion pounds of beef per year, the percentage of forested US land has remained steady at around 33% since 1907.

12.  Processed vegetarian protein options such as tofu can cause more greenhouse gas pollution than farming meat. A 2010 report from the World Wildlife Fund (WWF) found that the production of soybased proteins such as tofu could contribute more to greenhouse gas emissions than eating locally produced meat. According to a peer-reviewed 2009 study, giving up all animal products would only give a 7% reduction in greenhouse gas emissions, not enough to be worth the dietary sacrifice.

13.  Becoming vegetarian will not help alleviate world hunger. The 925 million people in chronic hunger worldwide are not hungry because people in wealthy countries eat too much meat. The problem is one of economics and distribution. According to the Food and Agriculture

Organization of the United Nations, the

 

13.  Overgrazing livestock hurts the environment through soil compaction, erosion, and harm to native plants and animals. About 70% of the 11 western states are grazed by livestock. Grazing has been a factor in the listing of 171 species under the Endangered Species Act. It has damaged 80% of streams and riparian areas in the western United States. 85% of US land used for grazing livestock is not suitable for farming. Abstaining from meat would help in the restoration of vast US lands more naturally suited to provide habitat for native plants and animals.

14.  A vegetarian diet conserves water. It takes about 2,500 gallons of water to produce one pound of beef, and about 660 gallons to make a pound of chicken. It only takes about 220 gallons to make a pound of tofu and 180 to make a pound of wheat flour.

15.  Raising animals for food creates 18% of global greenhouse gases - more than the transportation sector. Greenhouse gases are created by animal farts and burps (aka enteric fermentation), manure decomposition, and deforestation to make room for grazing animals and growing feed. Producing a pound of hamburger meat contributes as much greenhouse gas as driving a small car nearly 20 miles. A pound of pork equals about 5 miles, and a pound of potatoes only 0.34 miles. A June 2010 report from the United Nations Environment Programme stated that a "worldwide diet change, away from animal products" is necessary to stop the worst effects of global climate change.

16.  Producing one hamburger destroys 55 square feet of rainforest. Between 19962006, 25 million acres of Amazon rainforest were cleared—80% of which became pasture for beef cattle. In 2009, the United States imported 44,284 tons of processed Brazilian beef mostly for use in hamburgers, hot dogs, and lunch meats. Importing fresh Brazilian beef became

world "currently produces enough food for everybody, but many people do not have access to it."

14.  A diet that includes fish provides the body with essential omega-3 fatty acids. Fish are a powerful source of the omega3 fatty acids EPA and DHA which are important for brain function, lowering triglycerides, and reducing the risk of death from heart attacks and strokes. Although the omega-3 fatty acid ALA can be found in plant oils, the ALA must first be converted by the body into the essential EPA and DHA. The process is inefficient and may not provide the same cardiovascular benefits as eating fish.

15.  Saturated fats from meat are not to blame for modern diseases like heart disease, cancer, and obesity. Chemically processed and hydrogenated vegetable oils like corn and canola cause these conditions because they contain harmful free radicals and trans fats formed during chemical processing.

16.  Lean red meat, eaten in moderation, can be a healthful part of a balanced diet. According to researchers at the British Nutrition Foundation, "there is no evidence" that moderate consumption of unprocessed lean red meat has any negative health effects. However, charring meat during cooking can create over 20 chemicals linked to cancer, and the World Cancer Research Fund finds that processed meats like bacon, sausage, and salami, which contain preservatives such as nitrates, are strongly associated with bowel cancer and should be avoided. They emphasize that lean, unprocessed red meat can be a valuable source of nutrients and do not recommend that people remove red meat from their diets entirely, but rather, that they limit consumption to 11 ounces per week or less.

17.  Modern slaughter techniques minimize the suffering of animals. US

 

legal in Nov. 2010, and US beef imports from Brazil will likely increase.

17.  Raising animals for food contributes to air and water pollution. Manure produces toxic hydrogen sulfide and ammonia which pollute the air and leach poisonous nitrates into nearby waters. The USDA estimates that livestock produces 500 million tons of manure annually— three times what humans produce. Runoff laden with manure is a major cause of "dead zones” in 173,000 miles of US waterways, including the 7,700-squaremile dead zone in the Gulf of Mexico. People living near CAFOs often have respiratory problems from hydrogen sulfide and ammonia air pollution. A peerreviewed 2006 study of Iowa students near a CAFO found 19.7% had asthma - nearly three times the state average of 6.7%.

18.  Many animals raised for food in the United States are not slaughtered humanely. The Humane Methods of Slaughter Act (HMSA) mandates that livestock be stunned unconscious before slaughter to minimize suffering. However, birds such as chickens and turkey are exempted from the HMSA, and many US slaughterhouses routinely ignore the HMSA. A 2010 report by the US Government Accountability Organization (GAO) found that the USDA was not "taking consistent actions to enforce the HMSA."

19.  Raising animals in confinement is cruel. About 50% of meat produced in the United States comes from confined animal feeding operations (CAFOs) where animals live in filthy, overcrowded spaces. In CAFOs pigs have their tails cut off, chickens have their toenails and beaks clipped off, and cows have their horns removed and tails cut off with no painkillers. Pregnant pigs are kept in metal gestation crates barely bigger than they are. Baby cows raised for veal are

slaughterhouses must conform to the Humane Methods of Slaughter Act (HMSA) which mandates that livestock be stunned unconscious before slaughter. Many of the largest US meat producers also adhere to the handling standards developed by Dr. Temple Grandin which factor in animal psychology to design transportation devices, stockyards, loading ramps, and restraining systems that minimize stress and calm animals as they are led to slaughter.

18.  There is nothing inherently cruel about raising animals for food. There is a growing movement to raise "cruelty free" organic meat. In the United States, animals raised for certified organic meat must be given access to the outdoors, clean air, and water. They cannot be given growth hormones or antibiotics and must be fed organically-grown feed free of animal byproducts. According to a 2007 report from the Range Improvement Task Force, organic meat accounted for 3% of total US meat production. By the end of 2012 "natural and organic" beef accounted for 4% of total beef sales in the United States.

19.  The right to eat what we want, including meat, is a fundamental liberty that we must defend. Animalrights and health groups are attempting to control personal behavior, and many would like to see meat consumption severely restricted—if not outlawed— through the use of lawsuits, heavy taxation, and government regulations. What people eat should be a protected personal choice.

20.  It is not necessary to become vegetarian to lower our environmental footprint. Some vegetarians eat an unhealthy diet, drive SUVs, and consume eggs and dairy products produced at factory farms (CAFOs). Some meat eaters use solar panels, ride a bike, grow their own vegetables, and eat free-range organic meat. All of a person's actions make a

tied up and confined in tiny stalls their entire short lives (3-18 weeks).

20.  A vegetarian diet reduces overuse of antibiotics. 70% of antibiotics sold in the United States go to livestock like cows, pigs, and chickens to prevent the spread of disease in CAFOs where animals live cramped together. A peer-reviewed 2007 study from the National Institute of Environmental Health Sciences found that overuse of antibiotics in CAFOs causes antibiotic resistant bacteria to develop, which may endanger human health.

21.  Eating fish is not a more ethical or environmentally sound alternative to other animal protein sources. Scientific studies show fish feel pain when they are injured. In addition, wild fish are severely impacted by overfishing. According to a peer-reviewed 2006 study published in Science, 29% of all commercially fished species have suffered population collapse, and at current fishing levels all harvested species will have collapsed by 2048.

22.  Eating fish is not necessary to maintain optimal health, and can even have negative health effects. Omega-3 acids (which can be found in fish) are crucial for health, but the mercury that contaminates most seafood is not. The omega-3 acid ALA is found in vegetarian sources like walnut, flax, and olive oils, and is converted by the body into EPA and DHA—the essential omega-3 acids found in fish. In terms of mercury contamination in seafood, the US EPA states that "nearly all fish and shellfish" are contaminated by methyl mercury (a potent neurotoxin) from industrial pollution.

difference—not just a single act such as eating meat. For example, biking instead of driving for 5 miles can neutralize the greenhouse gas emissions from eating one quarter-pound hamburger patty.

21.  Vegetarian diets can cause the death of animals too. According to a 2003 study by Steven Davis at Oregon State

University, about six animals per acre, or 52-77% of the animals (such as birds, mice, and rabbits) that live in agricultural crop fields, are killed during harvest.

22.  Becoming a vegetarian is not the best way to improve safety for workers in the meatpacking industry. The meatpacking industry can be dangerous, but the solution for improving the safety of slaughterhouse workers is the strengthening of workplace safety rules, and increasing the monitoring of factories for safety violations—not to stop eating meat. Many jobs can be dangerous, but that does not mean that these jobs should not be performed. According to the US Department of Labor, 278 workers died producing crops in 2009. The most fatal occupation in the United States in 2009 was construction work (818 fatalities), followed by motor vehicle operators such as truckers (660 fatalities).

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е Sample Vegetarian Essay

image

 

Becoming a Vegetarian Has Many Benefits

 

Have you ever wondered why more and more people are turning into vegetarianism? Have you ever considered becoming a vegetarian? Maybe it’s time you give it a try. People become vegetarians for a variety of reasons. These can be for health benefits, religious beliefs, to promote a healthy environment and to preserve animals and their rights. There is no end to the benefits of becoming a vegetarian. Even many governments in various countries encourage their populations to consider a plant-based diet and obtain most of the calorie intake through grain products and vegetables and fruits. Persons who are still undecided about whether they should convert their diets to vegetarian should consider some of its benefits.

A vegetarian diet is extremely beneficial when warding off heart disease. Most heart disease such as heart attacks, high blood pressure, occurs due to the diet. A low-fat vegetarian diet is one of the most effective methods of preventing coronary artery disease. According to the Centre for Disease Control and Prevention heart disease is the leading cause of death in the United States. This is mainly due to a diet rich in saturated fats and a sedentary lifestyle. According to statistics the mortality rate for cardiovascular diseases is significantly lower in vegetarians than in nonvegetarians. Cholesterol is derived mainly from animal fats. A vegetarian diet consists of absolutely no animal fats, but is high in all things healthy. Vegetarian diets are high in fibre and disease fighting antioxidants and various other vitamins and minerals that fight heart disease. 

Becoming a vegetarian can also prevent unnecessary weight gain. For example, most highprotein meals can pack in the pounds. A vegetarian diet ensures that unhealthy, fatty foods and high carbohydrate foods are not included in the diet. According to the Centre for Disease Control and Prevention 64% of American adults and 15% of children aged 6 to 19 are overweight. This increases their risk of many weight-related illnesses such as diabetes and heart attacks and strokes. However, a low-fat vegetarian diet can reduce the weight gained and also enable easy weight loss. Being vegetarian also ensures that the weight can be maintained throughout a person’s life. Vegetables such as beans, sweet potatoes and leafy green vegetables also boost the metabolism. Vegetables can also prevent hunger pangs that cause overeating and are extremely low in calories. This enhances weight loss and helps reduce weight faster. 

Osteoporosis is a condition that causes weak and brittle bones. It is a condition that has no symptoms and the result is a fracture. A diet high in calcium is the best method of preventing fractures from osteoporosis. There are various vegetables that are extremely high in calcium. For example, dark green vegetables such as spinach, kale, broccoli, turnip and collard greens are extremely beneficial for warding off osteoporosis. Excess animal proteins can cause an acidic condition in the body. The body, to counteract this condition, takes calcium from the bones. Vegetarians do not have this problem. The right amount of calcium obtained through high calcium vegetable sources ensures a healthy body, free of the risk of osteoporosis.

Becoming a vegetarian can be considered to save the environment. The chemical and animal waste from the meat industry pollutes rivers and streams contributing to Global Warming. Furthermore, animals are injected with various types of steroids and hormones. These toxic chemicals are harmful for the body. Fish too; consist of carcinogens and heavy metals. These toxins cannot be eradicated from the fish even through boiling. Persons who consume heavy amounts of fish or poultry or meat are at high risk of getting cancer and other diseases that occur with high ingestion of toxins in the body. These concerns do not affect vegetarians.

Apart from the health benefits of going vegetarian, vegetarian meals are colourful on the plate, easy to prepare and saves a significant amount of money. These are just some of the reasons why more and more people are turning to vegetarian foods. Isn’t it time you considered becoming a vegetarian too?

 

 

Додаток Ж A Useful Language Bank for Communication and Writing Asking for opinions.

—  What’s your opinion on...? — How do you feel about....?

—  What do you think about....?

—  What’s your view on...?

 

—  Expressing opinions.

—  My point of view is that...

—  Well, as far as I’m concerned... — Well, if you ask me...

—  It seems\ appears to me that... — I think\ believe...\ must...\  —In my opinion\ view... — To me...\ may\ might

—  From my point of view...

—  To my mind/ way of thinking...

—  As far as I am concerned...

—  I am totally against...

—  I (do not) agree that \ with...

—  I (completely) agree \ disagree that \ with...

Making Suggestions.

—  If I were ... I would...

—  Perhaps they should....

—  Why don’t we/ they... — How/ what about...?

—  A good idea would be...

—  If they..., then...

—  They can/ should...

—  I think we/ you should... — You could always...

—  Let’s...

—  Have you thought about...

—  It would be a great idea to...

—  We can/ could...

—  A useful suggestion would be to...

—  It would help/ It would be a good idea if...

—  The situation would be improved if/ by...

—  Another way to... is / would be to...

Agreeing.

—  I think you are right...

—  That’s true...

—  I quite agree with you...

—  You’re right.

—  I couldn’t agree more.

—  That’s a great / good/ fantastic idea. — Sure, why not.

—  That sounds interesting / great. Disagreeing.

—  I’m not sure I agree with you.

—  That’s true, but...

—  Do you really think so? — I’m afraid I can’t agree with you. — No, I really can’t agree with you.

—  I don’t really feel like it.  — That sounds boring.

Presenting results and consequences.

—  This would .../ In this way...; you /it /etc. would....

—  By doing this, you/we/ etc., would...

—  The effect / consequence / result of... would be...

—  Consequently,...

—  As a result,....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВИСНОВКИ

Викладання - це мистецтво. Перепробувати десять методів і вибрати свій, найбільш ефективний для конкретної групи учнів. 

На мою думку, застосування кейс-технології при навчанні іноземних мов як не можна більш точно відповідає вищевикладеним принципам. Безсумнівно, застосування кейс-методу має деякі переваги і ризики. Викладу ті незаперечні переваги, які очевидні навіть на перший погляд.

По-перше, кейс-метод дає можливість оптимально поєднувати теорію і практику, розвивати навички роботи з різноманітними джерелами інформації. Ті, що навчаються не отримують готових знань, а вчаться їх добувати самостійно, прийняті в реальній ситуації рішення якісно переходять в життєвий досвід. Основна цінність кейс-методу - максимальне наближення процесу навчання до реального життя.

По-друге, застосування кейс-методу жодним чином не скасовує традиційні методи навчання, які були і залишаються основою для навчання іноземним мовам. Кейс-метод - це ефективний сплав всіх існуючих методів і прийомів навчання.

По-третє, процес вирішення проблеми, викладеної в кейсі, - це творчий процес пізнання, який має на увазі колективний характер пізнавальної діяльності. Отже, які навчаються вчаться дотримуватися правил спілкування: працювати в групах, слухати співрозмовників, аргументувати свою точку зору, збудувавши логічні схеми вирішення проблеми, що має неоднозначне рішення. Вони самі зможуть запропонувати відповіді. На занятті навчаються не будуть нудьгувати, а будуть думати, аналізувати, розвивати навички ведення дискусії. Кейс-метод - дієвий засіб пізнання і підвищення мотивації учнів.

Однак, як і у будь-якого іншого методу, у даного методу є і свої труднощі у використанні. Перш за все, необхідно багато часу для грамотної підготовки кейса до заняття. Викладач повинен продумати форму подання кейса і спланувати діяльність учнів, поєднуючи індивідуальні та групові форми роботи. Непростий момент для викладача - це оцінювання, бо потрібно оцінити роботу кожного учасника, його активність і оригінальність, в той же час необхідно об'єктивно оцінити і його знання.

Але тим не менш, саме складність, комплексність кейс-методу є його головною перевагою. Кожен викладач знає, як часом важко оперувати із застиглою системою знань, як швидко втрачається інтерес учнів до виконання одноманітних вправ. Кейс-метод - це система варіабельних складових, що дозволяє викладачеві практично застосувати його в будь-якій галузі знань, адаптуючи до умов.

Викладені в даній методичній розробці теоретичні основи і практичні прийоми допоможуть викладачам не тільки іноземних мов, а й інших дисциплін діяти найефективніше, уникнути монотонності і одноманітності в своїй педагогічній діяльності, максимально мотивувати учнів, що безсумнівно позитивно вплине на якість навчання в цілому.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.                      Береза В. А. Система творчих завдань з англійської мови як засіб формування критичного мислення майбутніх філологів [Текст]: автореф. дис.

… канд. пед. наук: 13.00.02 / В. А. Береза / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2009. – 19 с. 

2.                      Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

3.                      Іванова О. В., Журба О. Р. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О. В. Іванова, О. Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Філологічні науки» / Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 186. – Ч. 2. – С. 193-198. 

4.                      Куимова М. В. The use of case study method in teaching English as a foreign language in technical university / М. В. Куимова // Молодой ученый. – 2010. – № 1-2. Т. 2. – С. 82-86. 

5.                      Ліпман М. Критичне мислення: чим воно може бути? / М. Ліпман // Управління школою. – 2005. – № 25. – С. 18-25. 

6.                      Олешко Т. О. Особливості організації навчального процесу англійською мовою / Т. О. Олешко, В. І. Трофименко // Вища школа України: поступ у майбутнє: [Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конфер]. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 103-104. 

7.                      Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М.: Смысл, 2002. – 527 с. 

8.                      Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
16 вересня
Переглядів
126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку