Методичні рекомендації до проведення семінарів з дисципліни "Економічна теорія"

Про матеріал
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять Семінар — вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.
Перегляд файлу

Методичні рекомендації  до проведення семінарських занять

 

Семінар — вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчаль­ного заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готу­ють тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Се­мінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефектив­ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:

- закріплення у студентів теоретичних знань;

- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і пи­сьмового викладання навчального матеріалу;

- залучення їх до науки, наукових досліджень;

- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також за­хисту висунутих наукових положень та висновків;

- формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної прак­тики державноправового будівництва в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманіт­ними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів.

Найбільш поширеними видами на семінарі є:

-розго­рнута бесіда;

-виступи з рефератами, доповідями;

-диспут у формі діа­логу;

-круглий стіл тощо.

Ремомендації студентам щодо підготовки до семінарського заняття:

При підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні за­писи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закрі­пити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.

Деякі питання роботи на семінарі:

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі­нарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Кон­ституції та чинного законодавства України, наводити приклади;

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання юридичних понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точ­но висловлювати свої думки;

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можли­вість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію;

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;

7) завершується семінарське заняття заключним словом_викладача, в якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розк­риття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Навчально – методична карта

семінарського  заняття

 

Дисципліна: Економіка (Економічна теорія)

Курс ІІ, семестр 4.

Модуль 1. Загальні основи економічної теорії

Заняття № 4 (2.6) (Семінар №1)

Тема:  «Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії. Суспільне виробництво»

 

Мета завдання:

Навчальна:

- систематизувати, поглибити та закріплювати знання, отримані в процесі вивчення дисципліни; знаннь з теми:

- сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і аргументувти свої думки, слухати один одного, продуктивно критикувати;

- розвивати і закріплювати навички самостійної роботи та сприяти вихованню активності, самостійності в работі;

- закріпити розуміння основних понять і термінів дисципліни.

Виховна:

- виховувати почуття відповідальності та серйозний підхід до роботи, культуру поведінки та спілкування в колективі;

 

Навчально-методичне забезпечення заняття

 

Наочність: презентація, монітор, КТ

Роздатковий матеріал: питання до семінару, тестові завдання, картки контролю     

 

Література:

          Основна:

  1.                     .  Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – Вища школа, 2007. – 503 с
  2.                     . Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас. Видання 4-те, перероб. Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2009.-80 с.
  3.                     . Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас:Посібник для вчителя. Видання 4-те, перероб. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2008.-76 с.
  4.                     .  Горленко Г.О. Збірник задач з економіки:Навчальний посібник для учнів 10-11 класів/Упорядник Горленко Г.О.- Вид.4-те доп. і перероб.- Кам′янець-Подільський: Абетка-НОВА,2009. -168с.

Додаткова:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2000.

2. Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища шк., 2009. – 478 с.

 

Хід заняття:

 

1. Організацій на частина (привітання, перевірка наявності студентів) 1-2 хв.

2. Письмове опитування – картки контролю  -20хв.

3. Відповідь на запитання та тести – 20хв.

4. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 30хв.

5. Пдбиття підсумків і аналіз семінарського заняття – 7 хв.

6. Домашне завдання – 1-2 хв. 

 

Семінар №1

тема:

«Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії.

Суспільне виробництво»

 

План:

 

1. Поняття економічної теорії. Виникнення і основні етапи розвитку  ек. теорії

2. Суть, структура, фактори і результати суспільного виробництва. Потреби. Закон зростання потреб

3. Виробництво – матеріальна основа задоволення потреб

 

Основні поняття:

 

Економіка. Політична економія. Економічна теорія. Економікс. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політекономія. Марксизм. Маржиналізм. Неокласицизм. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Монетаризм. Неоінституціоналізм. Теорія нової економіки.

Питання для обговорення:

 

1. Визначте основні етапи розвитку економічної теорії.

2. Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова відмінність між ними?

3. Дайте визначення предмета економічної теорії та охарактеризуйте еволюцію його трактування.

4. Назвіть коло проблем, які вивчає економічна теорія, мікро- і макроекономіка.

5. Дайте визначення суті економічного закону і назвіть основні види їх.

6. Чим відрізняються економічні закони від законів природи?

7. Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів? Охарактеризуйте основні види їх.

8. Розкрийте функції економічної теорії.

9. Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?

10. Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

11. Яке практичне значення має економічна теорія?

12. За   яких   умов   забезпечується   наукова   обґрунтованість   економічної   політики держави?

1. Поясніть взаємозв’язок між потребами та суспільним виробництвом.

2. Розкрийте зміст закону зростання економічних потреб.

3. Чому суспільні інтереси стають рушійним механізмом економічного прогресу.

4. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони економічного прогресу для розвитку сучасної цивілізації.

5. Як можна охарактеризувати національне багатство України.

6. Поясніть недоліки теорії ієрархії потреб Маслоу.

7. Поясніть виникнення екологічних проблем в умовах НТР.

 

Теми рефератів:

 

1. Основні напрямки сучасної економічної думки

2. Етапи розвитку технологічного способу виробництва.

3. Сучасні пріоритети соціально-економічного прогресу

Тестові завдання:

 

            1. Термін «економіка» вперше був введений в науковий обіг:

а)Аристотелем;

б) Ксенофонтом;

в) А. Монкрентьєном;

г) Кейнсом.

2. Термін «політична економія» вперше був введений в науковий обіг:

а) А. Смітом;

б) К. Марксом;

в) А. Монкретьєном;

г) Д. Рікардо.

3. Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної формації, відносяться до:

а) всезагальних економічних законів;

б) загальних економічних законів;

в) специфічних економічних законів;

г) стадійних економічних законів.

4. Економічні інтереси — це:

а) прагнення людства реалізувати свою мету;

б) прагнення людства задовольнити матеріальні потреби;

в) усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів, суспільства;

г) засоби задоволення людських потреб.

5. Яке з положень розкриває суть поняття «економічна категорія»

а) це літературний аналог фізичного явища;

б) це причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та явищ;

в) це абстрактний, теоретичний вираз певних економічних явищ та процесів;

г) це взаємозв’язок між економічними явищами та процесами.

6. Стійкі, постійно повторювані зв’язки в системі економічних відносин — це:

а) економічна категорія;

б) економічний закон;

в) продуктивні сили;

г) економічні принципи.

7. Хто вперше ввів в обіг термін «політекономія»?

а) Монкретьєн у 1615 році;

б) К. Маркс у 1867 році;

в) Д. Рікардо у 1817 році;

г) Ф. Енгельс у 1874 році.

8. Виберіть найбільш повне і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а) економіка вивчає гроші, банківську систему, багатство, капітал;

б) економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на стан національної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в) економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

г) економіка вивчає те, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів.

9. Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національної економіки:

а) макроекономіка;

б) мезоекономіка;

в) мікроекономіка;

г) політекономія.

10. Економічна теорія, яка виражала інтереси торгівельної буржуазії епохи первісного нагромадження капіталу — це:

а) фетишизм;

б) меркантилізм;

в) теорія фізіократів;

г) маржиналізм.

11. Які проблеми економічної теорії не вивчає макроекономіка?

а) індивідуальний попит;

б) ділові цикли;

в) економічне зростання;

г) темпи інфляції.

12. Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національної економіки:

а) макроекономіка;

б) мезоекономіка;

в) мікроекономіка;

г) політекономія

13. Що означає економіка?

а) послідовність економічних процесів;

б) мистецтво ведення домогосподарства;

в) економічні відносини;

г) підприємницька діяльність.

14.   Теоретичні   узагальнення,   які   містять   певні   допущення,   що   відображають   загальні тенденції розвитку економічної системи це:

а) економічні закони;

б) економічні категорії;

в) економічні принципи;

г) економічні явища.

15. Виробництво – це процес:

а)руху економічних благ;

б) створення економічних благ;

в)використання економічних благ;

г)визначення частки кожного економічного суб’єкта у благах.

16. Галузі виробництва, в яких створюються предмети споживання і засоби виробництва - це:

а)основне виробництво;    

б) виробнича інфраструктура;

в)промислове виробництво;   

г) соціальна інфраструктура.

17.Засобами виробництва не є:

а)предмети праці;      

б) знаряддя праці;

в)засоби праці;     

г) люди.

18.Предметами праці є

а)сировина;     

б) будівлі;

в)обладнання;     

г) засоби зв’язку.

19. Виробнича інфраструктура включає:

а)сировинний і металургійний комплекси;     

б) освіту і охорону здоров’я;

            в)транспорт і зв’язок;       

г) агропромисловий комплекс.

20. Сума матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу – це:

             а)сукупний суспільний продукт;  

б) додатковий продукт;

             в)необхідний продукт;    

 г) вироблений продукт.

21. Результативність використання основного капіталу характеризує показник:

а)фондовіддачі;     

б) продуктивності праці;

в)матеріаловіддачі;     

г) металоємності.

22. Показником ефективності використання сировини, палива, енергії є:

            а)продуктивність праці;    

б) фондоємність;

в)фондовіддача;    

г) матеріаловіддача. 

23.Виробнича функція характеризує:

а)поєднання факторів виробництва;

б)взаємодію особистого й речового факторів виробництва;

в)залежність обсягів виробництва від факторів;

г)ефективність використання засобів виробництва.

24.Співставлення витрат і одержаного результату виражає:

а)інтенсивність;     

б) ефективність;

в)раціональність;     

г) прогресивність

25.   Потреби,   які   можуть   бути   задоволені   при   певному   рівні   розвитку   виробництва — це:

а) абсолютні потреби;

б) платоспроможні потреби;

в) дійсні потреби;

г) загальні потреби.

26. Економічні інтереси — це:

а) ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і, передусім, головної продуктивної сили — людини;

б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання сутності економічних законів та категорій;

в) категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства;

г) макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період часу всіма виробниками.

27. До фізіологічних потреб відносять;

а) потреба у самовираженні;

б) потреба у повазі;

в) потреба у їжі;

г) потреба у спілкуванні.

28. Матеріальні потреби — це:

а) бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б) бажання людей мати визнання;

в) бажання людей придбати та спожити продукти, які є для них корисними;

г) бажання людей розкрити свої здібності.

29. Категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства — це:

а) блага;

б) економічний прогрес;

в) економічні інтереси;

г) абсолютні потреби.

30. Які економічні системи вивчає економічна теорія?

а) тільки ринкову економіку;

б) економічні системи, засновані на суспільній власності;

в) всі економічні системи на всіх етапах розвитку;

г) змішану економічну систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Навчально – методична карта

семінарського  заняття

 

Дисципліна: Економіка (Економічна теорія)

Курс ІІ, семестр 4.

Модуль 1. Загальні основи економічної теорії 

Заняття № 9 (5.6) (Семінар №2)

Тема:  «Власність у системі економічних відносин. Товарне виробництво. Гроші» 

 

Мета завдання:

Навчальна:

- систематизувати, поглибити та закріплювати знання, отримані в процесі вивчення дисципліни; знаннь з теми:

- сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і аргументувти свої думки, слухати один одного, продуктивно критикувати;

- розвивати і закріплювати навички самостійної роботи та сприяти вихованню активності, самостійності в работі;

- закріпити розуміння основних понять і термінів дисципліни.

Виховна:

- виховувати почуття відповідальності та серйозний підхід до роботи, культуру поведінки та спілкування в колективі;

 

Навчально-методичне забезпечення заняття

 

Наочність: презентація, монітор, КТ

Роздатковий матеріал: питання до семінару, тестові завдання, картки контролю     

 

Література:

          Основна:

1 .  Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – Вища школа, 2007. – 503 с

2. Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас. Видання 4-те, перероб. Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2009.-80 с.

3. Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас:Посібник для вчителя. Видання 4-те, перероб. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2008.-76 с.

3.  Горленко Г.О. Збірник задач з економіки:Навчальний посібник для учнів 10-11 класів/Упорядник Горленко Г.О.- Вид.4-те доп. і перероб.- Кам′янець-Подільський: Абетка-НОВА,2009. -168с.

Додаткова:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2000.

2. Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища шк., 2009. – 478 с.

 

Хід заняття:

 

1. Організацій на частина (привітання, перевірка наявності студентів) 1-2 хв.

2. Письмове опитування – картки контролю  -20хв.

3. Відповідь на запитання та тести – 20хв.

4. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 30хв.

5. Пдбиття підсумків і аналіз семінарського заняття – 7 хв.

6. Домашне завдання – 1-2 хв. 

 

Семінар №2

тема:

«Власність у системі економічних відносин.

Товарне виробництво. Гроші»

 

План:

 

1.  Економічна система суспільства. Типи економічних систем

2. Економічний зміст власності. Об’єкти, суб’єкти власності. Основні форми власності

3. Товарне виробництво. Умови виникнення, розвиток і форми. Товар і його властивості

4. Виникнення, суть і функції грошей

 

Основні поняття:

 

Потреби, економічні інтереси, виробництво, обмеженість ресурсів, послуги, фактори виробництва, капітал, праця, земля, альтернативні витрати, ефективність розподілу ресурсів Економічна система суспільства. Суспільство. Економічна система. Типи економічниї систем. Власність. Економічний зміст власності. Форми власності. Товарне виробництво. Товар. Властивості товару. Поняття грошей. Винекнення. Суть грошей.

 

Питання для обговорення:

 

1. Що таке економічна система?

2. Які признаки цілосності економічної системи існують?

3. Які ознаки має економічна система?

4. Які три основні підсистеми має економічна система?

5. Які особливості механізму господарювання?

6. Скільки етапів включає процесс формування та функціонування економічної системи?

7. Назвіть типи економічних систем, та дайте їм характеристику

8. Що таке привласнення?

9. Що таке трудова власність?

10. Що таке відчуждення?

11. Що таке об’єкти та суб’єкти власності?

12. Що таке право власності?

13. Що таке володиння, користування, роспорядження?

14. Що визначає соціальне середовище?

15. Що таке тип, форма та вид власності?

16. Які види приватної власності існують?

17. Що таке змішана форма власності?

18. Що ви розумієте під товарним виробництвом? Які основні умови його виникнення можете назвати?

19. Які основні риси характеризують товарне виробництво і в чому його відмінність від натурального виробництва?

20. Згадайте характерні особливості розвитку товарного виробництва в умовах рабовла сницького й феодального ладу.

21. У чому ви бачите єдність і відмінність між простим і капіталістичним товарним виробництвом? Які з цього можна зробити висновки?

22. У чому полягає основна суперечність товарного виробництва й до яких соціально-економічних наслідків приводить її розвиток?

23. Як ви вважаєте, чи є обов’язковою умовою приватна власність на засоби виробництва для існування товарного виробництва (ринкової економіки)?

24. Чи   обов’язковою   умовою   функціонування   товарного   виробництва   (ринкової економіки) є капіталістична система господарювання?

25. Що таке товар і в чому полягає його споживна вартість? Як ви розумієте дві сторони споживної вартості?

26. Мінова вартість і вартість товару. В якому зв’язку вони знаходяться?

27. Як ви розумієте суспільний характер вартості?

28. Чому   споживна   вартість   —   категорія   вічна,   а   вартість   —   категорія   історично минула?

29. У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

30. Як вимірюється величина вартості товару?

 

Теми рефератів:

 

1. Власнiсть у контекстi природно – iсторичного розвитку суспiльства.

2. Особливостi узгодження економiчних iнтересiв у державному та ринковому секторах економiки.

3. Дослiд впровадження програм приватизацiї в Україні.

 

Тестові завдання:

 

1.Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а)традиційну, ринкову, адміністративно-командну економіку;

б)натуральне господарство, товарне господарство, планову економіку;

в)товарне виробництво, змішану економіку, ринкову економіку;

г)традиційну, змішану, ринкову економіку.

2.Економічна система:

а)потребує поєднання індивідуальних ринків, пов’язаних один із одним;

б)представляє собою конкретну систему інституціональних установок та координаційних механізмів, які використовуються при вирішенні проблеми економічного використання ресурсів;

в)потребує наявності якої-небудь центральної влади, наприклад, державної, яка координує всю економічну систему;

г)представляє собою план чи схему, яка дозволяє фірмі одержувати гроші за рахунок якоїсь іншої фірми.

3.Критеріями розмежування типів економічних систем є:

а)рівень добробуту членів суспільства;

б)тип координації та управління економічними діями суб’єктів;

в)форма власності на ресурси;

г)вірні відповіді б, в.

4.Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є:

а)поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання;

б)централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів;

в)свобода вибору підприємницької діяльності;

г)платність послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

5.Ознаками ринкової економіки є:

а)безпосередній зв’язок виробництва і споживання;

б)приватна власність на матеріальні ресурси і вироблену продукцію;

в)роль держави в економіці обмежена;

г)вірні відповіді б, в.

6.Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а)наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б)поєднання натурального та товарного виробництва;

в)поєднання ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них;

г)поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному способі виробництва.

7.Які фактори викликають необхідність державного втручання в економіку?

а)ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б)неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в)ринковий механізм не може справитися з циклічними коливаннями;

г)всі відповіді вірні.

8.Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи:

а)інвестиції;      

б) споживання;

в)виробництво;     

г) обмеженість ресурсів.

9.Проблеми що, як, для кого виробляти актуальні тільки для:

а)системи з централізованим плануванням;

б)ринкової економіки;

в)будь-якої системи;

г)відсталої економічної системи.

10.До основних рис перехідної економічної системи належать:

а)нестійкість та невизначеність;

б)альтернативність вибору (багатоваріантність розвитку);

в)виникнення і функціонування перехідних економічних форм та висока ризикованість;

г)всі відповіді вірні.

11. Яке з визначень точніше передає сутність власності в економічному розумінні:

а)загальна умова виробництва, вияв волі певного класу і правове оформлення цієї волі;

б)відносини між людьми з приводу привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання;

в)відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження;

г)відносини між людьми з приводу володіння, користування, розпорядження, відчуження, управління.

12. Значення власності для економіки полягає в тому, що вона забезпечує:

а)взаємодію між економікою та юриспруденцією;

б)суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва;

в)приблизно рівний розподіл національного доходу серед домогосподарств;

г)неухильне економічне зростання.

13. Законодавство України передбачає існування на території нашої держави таких форм власності:

а)тільки державної;  

б) приватної, державної, комунальної;

в)приватної і державної;   

г) приватної, державної, колективної.

14. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним?

а)силу;     

в) релігійні установки;

б)звичаї, традиції;   

г) юридичні норми.

15. Об’єктами власності в Україні є:

а)засоби виробництва, будинки, споруди, робоча сила;

б)земля, ліси, водні об’єкти, гроші;

в)культурні, історичні цінності, інтелектуальна власність, цінні папери;

г)всі відповіді вірні.

16. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє:

а) інвестуванню та економічному зростанню;       

б) обміну;

в) розповсюдженню літературних та музичних творів;    

г) всі відповіді вірні.

17. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а)користування;  

б) володіння; 

в) управління; 

г) розпорядження.

18. Людина, яка взяла автомобіль напрокат, є:

а)користувачем;    

в) володарем;

б)розпорядником;     

г) правильно вказане в п. а, в.

19. Приватизація – це:

а)перехід об’єкта у власність місцевих органів влади;

б)передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в)відчуження державної власності на користь приватних осіб;

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб.

20.Оренда підприємства обов’язково спричиняє:

а)зміну його власника;     

б) зміни в технології виробництва;

в)зміну користувача;     

г) правильно вказане в п. а, б, в.

21. Натуральне виробництво — це:

а) виробництво, призначене для задоволення власних потреб виробника;

б) виробництво, засноване на суспільному поділі праці;

в) виробництво,   засноване   на   особистій   праці   та   виготовленні   продукції   на продаж;

г) всі відповіді правильні.

22. Товарне виробництво — це:

а) процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необхідних життєвих засобів;

б) організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги на продаж;

в) самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту;

г) організація виробництва для самозабезпечення.

23. Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характерною ознакою:

а) натурального виробництва;

б) простої кооперації праці;

в) товарного виробництва;

г) суспільного виробництва.

24. Причиною виникнення товарного виробництва є:

а) розвиток продуктивних сил;

б) розвиток виробничих відносин;

в) суспільний поділ праці;

г) всі відповіді правильні

25. Першим крупним суспільним поділом праці є:

а) відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б) відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних галузей;

в) розвиток торгового капіталу;

г) немає правильної відповіді.

26. Другим крупним суспільним поділом праці є:

а) відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б) відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних галузей;

в) розвиток машинного виробництва;

г) розвиток торгового капіталу.

27. Товар — це:

а) будь-яка цінність;

б) продукт праці, призначений для обміну;

в) запас матеріальних благ;

г) всі відповіді правильні.

28. В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

а) мінова вартість і вартість;

б) споживна вартість і вартість;

в) мінова вартість і ціна;

г) споживна вартість і ціна

29. Споживна вартість товару — це:

а) сукупність його споживчих властивостей;

б) його здатність задовольняти певну потребу виробника;

в) його здатність задовольняти певну потребу інших людей, покупців;

г) здатність обмінюватися на інший товар.

30. Конкретна праця — це:

а) праця конкретної особи, що створює життєві блага;

б) певний вид праці, який створює певну споживну вартість;

в) праця людини у фізіологічному значенні, безвідносно до фахових особли-востей;

г) немає правильної відповіді.

31. Величина вартості виробництва товару — це:

 а) кількість праці, затраченої на виробництво товару;

 б) кількість   праці,   затраченої   на   виробництво   товару   окремим   (індивідуальним) виробником;

в) кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі;

г) кількість праці виробника, затраченої на виробництво одиниці продукції.

32. Яке з визначень розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу;

г) всі відповіді правильні.

33. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання      життєвих    засобів  всередині   господарської    одиниці,   де  вони були створені;

г) замкненість господарювання.

34. За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю?

а) коли попит перевищує пропозицію;

б) коли пропозиція перевищує попит;

в) коли пропозиція товару збігається з величиною суспільного попиту на нього;

г) немає правильної відповіді.

35. Товарне виробництво — це:

а) процес створення матеріальних благ та надання платних послуг;

б) організація   господарськими   суб’єктами   виробництва   життєво   необхідних благ;

в) організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виготовляють продукти і послуги для обміну, продажу;

г) всі відповіді вірні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Навчально – методична карта

семінарського  заняття

 

Дисципліна: Економіка (Економічна теорія)

Курс ІІ, семестр 4.

Модуль 2.  Поняття мікро – і маркоекономіки 

Заняття № 12 (6.6) (Семінар №3)

Тема:  «Підприємство і підприємництво» 

 

Мета завдання:

Навчальна:

- систематизувати, поглибити та закріплювати знання, отримані в процесі вивчення дисципліни; знаннь з теми:

- сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і аргументувти свої думки, слухати один одного, продуктивно критикувати;

- розвивати і закріплювати навички самостійної роботи та сприяти вихованню активності, самостійності в работі;

- закріпити розуміння основних понять і термінів дисципліни.

Виховна:

- виховувати почуття відповідальності та серйозний підхід до роботи, культуру поведінки та спілкування в колективі;

 

Навчально-методичне забезпечення заняття

 

Наочність: презентація, монітор, КТ

Роздатковий матеріал: питання до семінару, тестові завдання, картки контролю     

 

Література:

          Основна:

1 .  Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – Вища школа, 2007. – 503 с

2. Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас. Видання 4-те, перероб. Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2009.-80 с.

3. Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас:Посібник для вчителя. Видання 4-те, перероб. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2008.-76 с.

3.  Горленко Г.О. Збірник задач з економіки:Навчальний посібник для учнів 10-11 класів/Упорядник Горленко Г.О.- Вид.4-те доп. і перероб.- Кам′янець-Подільський: Абетка-НОВА,2009. -168с.

Додаткова:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2000.

2. Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища шк., 2009. – 478 с.

 

Хід заняття:

 

1. Організацій на частина (привітання, перевірка наявності студентів) 1-2 хв.

2. Письмове опитування – картки контролю  -20хв.

3. Відповідь на запитання та тести – 20хв.

4. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 30хв.

5. Пдбиття підсумків і аналіз семінарського заняття – 7 хв.

6. Домашне завдання – 1-2 хв. 

 

Семінар №3

тема:

«Підприємство і підприємництво»

 

План:

 

1.  Підприємтво. Класифікація. Функції.

2. Підприємництво, суть та вили

3.  Місце домогосподарства в економічній системі суспільства

 

Основні поняття:

 

 Підприємництво, функції підприємництва, сфери підприємницької діяльності, бізнес, підприємець, бізнесмен, умови підприємницької діяльності, принципи підприємницької діяльності, підприємницьке середовище. Домогосподарство. Споживання. Заощадження. Функції домогосподарств. Доходи домогосподарств. Номінальний та реальний дохід. Заробітна плата. Прожитковий мінімум. Якість життя. Рента. Процент. Прибуток.

 

Питання для обговорення:

 

1. Які види підприємств існують у ринковій економіці? Охарактеризуйте їх.

2. Визначте позитивні і негативні риси діяльності малих підприємств.

З.Чи може величина прибутку слугувати повноцінним критерієм рівня ефективності виробництва ? Обґрунтуйте свою відповідь.

4.Чим відрізняється короткостроковий від довгострокового періоду у функціонуванні підприємства?

5.Яка основна мета діяльності підприємства ?

6. Що таке амортизація основного капіталу?

7. У чому полягає сутність фізичного та морального зносу капіталу?

8. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

9. Як визначається норма прибутку?

10. Охарактеризуйте структуру часу обороту основного капіталу.

11. Яку діяльність називають підприємництвом? Яка його мета?

12. Як і коли з’являється підприємництво?

13. Перерахуйте сфери підприємницької діяльності.

14. Які функції, принципи й ознаки підприємництва ви знаєте?

15. Які вчені досліджували підприємництво як економічне явище? Які їх основні висновки?

16. Які обмеження накладає законодавство на підприємницьку діяльність?

17. Чим відрізняється менеджер від підприємця?

18. Наведіть приклади сутнісних характеристик підприємництва.

19. Що є джерелом доходу підприємця-новатора?

20. Що є передумовою стабільної та ефективної підприємницької діяльності?

21. Покажіть взаємозв’язок між поняттями домогосподарство та родина.

22. Вкажіть особливості трактування поняття домогосподарства економістами неокласиками.

23. У чому полягає функція відтворення людського капіталу? Опишіть механізм відтворення людського капіталу домогосподарством.

24. Опишіть вибори, з якими стикаються домогосподарства у повсякденній практиці.

25. Якими є особливості домогосподарств в умовах ринкового господарства? Чи підтримує уряд позицію домогосподарств в економіці?

26. Опишіть особливості положення домогосподарств в умовах радянської системи.

27. Наведіть відомі особливості положення домогосподарств в умовах перехідної економіки.

28. Розкрийте сутність Моделі динаміки доходів та витрат сімейного домогосподарства.

29. Покажіть на графіках за допомогою кривих Енгеля взаємозв’язок між доходом та витратами на нормальні, неякісні, високоякісні товари.

30. Чому аналітики стверджують, що стабільні економічні умови життя є запорукою існування середнього класу?

 

Теми рефератів:

 

1. Позитивні і негативні риси діяльності малих підприємств

2.  Амортизація основного капіталу

3. Соціальна справедливість у розподілі доходів

 

 

Тестові завдання:

 

 

1. Критерієм, що визначає приналежність підприємства до великого, середнього та дрібного є:

а) чисельність працівників;

б) асортимент продукції, що випускається;

в) обсяг виробництва;

г) ефективність виробництва.

2. Дрібні підприємства характеризуються:

а) багаточисельністю;

б) гнучкістю;

в) постійною ротацією;

г) всім перерахованим.

3. Економічний прибуток дорівнює різниці:

а) між валовим доходом та зовнішніми витратами;

б) між зовнішніми та внутрішніми витратами;

в) між валовим доходом та сукупними витратами;

г) між бухгалтерським та нормальним прибутком.

4. Бухгалтерський прибуток дорівнює різниці:

а) між валовим доходом та внутрішніми витратами;

б) між сукупним доходом та амортизацією;

в) між зовнішніми витратами та нормальним прибутком;

г) між валовим доходом та зовнішніми витратами.

5. Головною метою виробництва фірми є:

а) задоволення потреб населення;

б) отримання максимального доходу;

в) отримання максимального прибутку.

6. Підприємство – це:

а) фірма;

б) об’єднання;

в) установа.

7. До основних виробничих фондів підприємства не належать:

а) виробничі будівлі;

б) устаткування;

в) машини та інструменти;

г) предмети праці.

8. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки:

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) підприємництво є ознакою рівня життя населення.

9. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України:

а) «Про підприємства в Україні»;

б) «Про підприємництво в Україні»;

в) «Про підприємство»;

г) Господарському кодексі.

10. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить:

а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах;

б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян;

в) вільне наймання працівників;

г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.

11. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто:

а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу;

б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер;

в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю;

г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного  виробника.

12. Суб’єкт підприємництва це:

а) один із засновників підприємства;

б) те, на що націлене підприємництво;

в) учасник підприємницької діяльності;

г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність.

13. «Підприємництво» і «бізнес» – це:

а) тотожні за змістом і суттю поняття;

б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва;

в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»;

г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво».

14. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать:

а) власність, способи й розміри отримання доходів;

б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище;

в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави;

г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції.

15. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб:

а) збільшити суму прибутку;

б) не допустити конкурентів на свій ринок збуту;

в) зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати;

г) правильні відповіді а) і б).

16. До функцій кредитного підприємництва не належить:

а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів;

б) надання кредитів підприємницьким структурам;

в) надання споживчого кредиту населенню;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Форми підприємницької діяльності розрізняються за:

а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва;

б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції;

в) чисельністю працівників підприємницької структури;

г) величиною отриманого прибутку.

18. До показників рівня життя належать:

а) рівень реальних доходів;

б) обсяг спожитих благ та послуг;

в) тривалість робочого часу;

г) всі відповіді вірні.

19. Розмір грошового доходу, що задовольняє мінімально припустимі потреби, – це:

а) прожитковий мінімум;

б) рівень життя;

в) споживчий кошик.

20. До показників якості життя можна віднести:

а) стан навколишнього середовища;

б) рівень доходів;

в) умови праці;

г) здоров’я.

21. Вся сума отриманого доходу – це:

а) номінальний дохід;

б) використовуваний дохід;

в) реальний дохід.

22. Крива Лоренца використовується для визначення:

а) ступеня нерівності у доходах;

б) боргового тягаря;

в) величини реальних доходів.

23. Співвідношення між середніми доходами 10% громадян з найбільш високими доходами та середніми доходами 10% громадян із найменшими доходами виражає:

а) коефіцієнт Джинні;

б) децильний коефіцієнт;

в) крива Лоренца.

24. Бюджет родини – це:

а) загальна сума грошових доходів родини;

б) сума усіх видатків родини за певний період часу;

в) загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості родини;

г) структура усіх доходів і видатків родини за певний період часу;

д) усі відповіді невірні.

25. У країнах із розвиненою ринковою економікою у структурі доходів родини найвищу питому вагу має (мають):

а) заробітна плата;

б) доходи від підсобного господарства;

в) майнові доходи;

г) державні трансферні платежі;

д) усі відповіді невірні.

26. Який показник найточніше характеризує рівень життя:

а) грошові доходи населення;

б) реальний дохід на душу населення;

в) рівень безробіття;

г) темп інфляції;

д) коефіцієнт участі у робочій силі.

27. Доходи домогосподарств розпадаються на:

а) споживання, заощадження, інвестиції;

б) споживання і заощадження;

в) споживання й інвестиції;

г) заощадження й інвестиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж»

Навчально – методична карта

семінарського  заняття

 

Дисципліна: Економіка (Економічна теорія)

Курс ІІ, семестр 4.

Модуль 2. Поняття мікро – і макроекономіки 

Заняття № 15 (7.5) (Семінар №4)

Тема:  «Ринок»

 

Мета завдання:

Навчальна:

- систематизувати, поглибити та закріплювати знання, отримані в процесі вивчення дисципліни; знаннь з теми:

- сприяти розвитку творчого мислення, вміння логічно висловлювати і аргументувти свої думки, слухати один одного, продуктивно критикувати;

- розвивати і закріплювати навички самостійної роботи та сприяти вихованню активності, самостійності в работі;

- закріпити розуміння основних понять і термінів дисципліни.

Виховна:

- виховувати почуття відповідальності та серйозний підхід до роботи, культуру поведінки та спілкування в колективі;

 

Навчально-методичне забезпечення заняття

 

Наочність: презентація, монітор, КТ

Роздатковий матеріал: питання до семінару, тестові завдання, картки контролю     

 

Література:

          Основна:

  1.                     .  Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – Вища школа, 2007. – 503 с
  2.                     . Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас. Видання 4-те, перероб. Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2009.-80 с.
  3.                     . Горленко Г.О. Практикум з економіки. 10-11 клас:Посібник для вчителя. Видання 4-те, перероб. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2008.-76 с.
  4.                     .  Горленко Г.О. Збірник задач з економіки:Навчальний посібник для учнів 10-11 класів/Упорядник Горленко Г.О.- Вид.4-те доп. і перероб.- Кам′янець-Подільський: Абетка-НОВА,2009. -168с.

Додаткова:

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія", 2000.

2. Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища шк., 2009. – 478 с.

 

Хід заняття:

 

1. Організацій на частина (привітання, перевірка наявності студентів) 1-2 хв.

2. Письмове опитування – картки контролю  -20хв.

3. Відповідь на запитання та тести – 20хв.

4. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 30хв.

5. Пдбиття підсумків і аналіз семінарського заняття – 7 хв.

6. Домашне завдання – 1-2 хв. 

 

Семінар №4

тема:

«Ринок»

 

План:

 

1. Суть ринку. Види ринків.

2. Об’єкти, суб’єкти ринкових відносин.

3. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування

4. Конкуренція. Види конкуренції

 

 

Основні поняття:

 

Ринкові відносини. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин. Ринок. Функції ринку. Структура ринку. Ринок предметів споживання і послуг, засобів виробництва, нерухомості, фінансовій, праці, валютний, науково-технічних розробок та інформації. Ринок розвинений; ринок, що формується; з різним ступенем обмеження конкуренції (монопольний, олігопольний). Ринок легальний (офіційний), нелегальний (тіньовий). Ринок місцевий, національний (внутрішній), світовий. Інфраструктура ринку. Конкуренція. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Досконала і недосконала конкуренція. Олігополія. Монополія. Диверсифікація. Ціноутворення. Ціна.

 

Питання для обговорення:

 

1. Вкажіть основні причини виникнення та розвитку товарного виробництва і ринку. В чому полягає сутність ринкових відносин?

2. Назвіть основні суб’єкти та об’єкти ринкових відносин.

3. Як відрізняються ринкові відносини від позаринкових та якими є тенденції їх розвитку в сучасних умовах?

4. У чому полягає принципова розбіжність між основними видами ринків?

5. Якою є роль інфраструктури у розвитку ринкових відносин?

6. Назвіть недоліки та негативні наслідки функціонування ринку. Які заходи слід вживати для їх мінімізації?

7. Надайте визначення категорії «ринок» згідно неокласичної традиції.

8. Чим відрізняється неоінституційне від неокласичного трактування поняття «ринку»?

9. Дайте визначення інноваційної інфраструктури та розкрийте сутність її основних елементів.

10. Поясність механізм впливу ринку на розвиток НТП.

11. Яким чином визначається модель ринку? Назвіть основні типи ринкових структур.

12. Визначте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки.

13. Назвіть умови виникнення конкуренції.

14. Як міжгалузева та галузева конкуренції впливають на ціноутворення?

15. Які вам відомі бар’єри входу до галузі?

16. Що лежить в основі розмежування монополії на закриту та відкриту?

17. Як монополія впливає на НТП та стан навколишнього середовища?

18. Чим обумовлені монополістичної конкуренції та як їх можна компенсувати?

19. Дайте визначення «колективній монополії» або «колективному домінуванню».

20. Яким чином поява нових технологій сприяє усуненню лідерських позицій природних монополістів?

 

 

Теми рефератів:

 

1. Позитиви та негативи капіталістичної конкуренції в сучасних умовах.

2. Особливості накопичення капіталу у розвинених країнах на сучасному етапі.

3. Необхідність та сутність антимонопольного законодавства.

 

Тестові завдання:

 

 

 1.Ринок – це:

а)місце, де люди обмінюються товарами;

б)форма господарських зв’язків, що функціонує на принципах справедливого розподілу доходів;

в)сфера взаємодії ї попиту та пропозиції

г)сукупність угод купівлі – продажу товарів.

2.Функціями ринку є:

а)регулююча;  

б) стимулююча;  

б) освітня;

в)організаційна;  

г) інформаційна.     

3.Інфраструктура ринку складається з:

а)банків;    

б)ярмарків;    

в)валютних бірж;   

г)бірж праці;    

4.Ринкові ціни:

а)більше залежать від зміни пропозиції, чим від зміни попиту;

б)більше залежать від зміни попиту, чим від зміни пропозиції;

в)встановлюються в результаті взаємодії попиту та пропозиції;

г)змінюються зворотньо пропорційно величині пропозиції;

5.Розподіл доходів в умовах ринку здійснюється на принципах:

а)рівності в доходах населення;

б)нерівності в доходах населення;

в)визначається цінами економічних ресурсів, якими володіють окремі люди;

г)держава виступає гарантом соціального захисту громадян.

6.Конкуренція – це:

а)боротьба виробників за одержання найбільшого прибутку;

б)боротьба споживачів за право купувати товари по більш низьких цінах;

в)усі відповіді вірні

г)усі відповіді невірні.

7.Поширення зведень, помилкових, що ганьблять товари конкурента, це елемент:

а)нецінової конкуренції;    

б) несумлінної конкуренції;

в)вільної (досконалої) конкуренції;  

г) недосконалої конкуренції.

8.Необхідність державного регулювання економіки обґрунтовується представниками таких економічних шкіл, як:

а)класична;     

б) марксистська;

в)кейнсіанська;    

г) неокласична.

9.Головними способами впливу на економічні інтереси у ринковій економіці є:

а)позаекономічний примус;

в) матеріальне заохочення трудової активності;

б)економічний примус;  

г) всі відповіді вірні.

10.Ринкова система – це:

а)відкрита система, що передбачає домовленості;

б)зв'язок виробництва та споживання;

в)розвинута система суспільного розподілу праці;

г)конкуренція товаровиробників

11. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку?

а) ринок — це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

б) ринок — це інститут або механізм, який зводить покупців і продавців окремих товарів і послуг;

в) ринок — це особлива соціально-економічна структура, основними функціями якої є обмін продуктами між відособленими товаровиробниками і реалізація зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням;

г) ринок — це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійснюються відповідно до законів товарного виробництва.

12. Яке визначення попиту є правильним і найбільш повним?

а) попит — це потреба у якомусь продукті;

б) попит — це нужда;

в) попит — це поєднання (комбінація) ціни і кількості деякого продукту, яке зображується окремою точкою на кривій попиту;

г) попит — це платоспроможна потреба.

13. Якщо на вільному ринку дійсна ціна тимчасово перевищує рівень рівноважної ціни, то:

а) з’являється нестача товару;

б) виникає надлишок товару;

в) зменшуються ціни факторів виробництва цього товару;

г) дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання

14. Для характеристики української економіки у 90-х роках найкраще підходить прикметник:

а) командна;

б) ринкова;

в) перехідна;

г) традиційна.

15. Чому наявність різноманітних форм власності є найважливішою умовою функціонування ринку?

а) вона формує нормальне конкурентне середовище;

б) вона закладає демократичні засади життєдіяльності суспільства;

в) вона закладає в основу економічної діяльності принцип соціальної справедливості

г) немає правильних відповідей

16. Дайте характеристику основних елементів ринкового механізму:

а) попит і пропозиція;

б) ринкова ціна;

в) економічна конкуренція;

г) монополія.

17. Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

а) формує ринковий попит

б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в) обслуговує   ринок,   забезпечує   організаційно-економічні   умови   функціонування його механізму;

г) всі відповіді вірні.

18. Чим торгують на фондовій біржі?

а) опціонними угодами;

б) векселями;

в) акціями;

г) золотом.

19. Ринкова економіка обумовлена:

а) розвитком продуктивних сил;

б) бажанням товаровиробників;

в) суспільним поділом праці;

г) різноманітністю форм власності.

20. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Конкуренція ...

а) підпорядковує індивідуальні інтереси суспільним;

б) примушує знижувати витрати виробництва;

в) примушує підвищувати якість товару;

г) сприяє розвитку продуктивних сил.

21. На ринку досконалої конкуренції підприємство :

а) випускає унікальні продукти;

б) вступає у нецінову конкуренцію;

в) не може впливати на встановлення ціни товару;

г) частково контролює ціни.

22. На ринку чистої конкуренції мають місце форми конкурентної боротьби:

а) цінова;

б) реклама;

в) диференціація продукції;

г) лідерство в цінах.

23. Нецінова конкуренція включає все нижчеперелічене, окрім:

а) диференціації продукту;

б) вдосконалення продукту;

в) реклами;

г) впровадження високоефективної виробничої техніки.

24. Основним соціальним ефектом монополістичної конкуренції є:

а) вдосконалення продуктів;

б) широкий асортимент товарів;

в) конкурентоспроможність товарів;

г) все перелічене.

25. Якщо підприємство на деякий час стає єдиним постачальником будь-якого продукту завдяки його новизні, то це:

а) закрита монополія;

б) відкрита монополія;

в) монополістична конкуренція;

г) олігополія.

26. Процес створення олігополістичних структур на базі добровільного об’єднання підприємств називається:

а) поглинанням;

б) злиттям;

в) концентрацією;

г) виробничою кооперацією.

27. Конкуренція сприяє:

а) виробництву необхідних суспільству товарів, ефективному використанню ресурсів (так/ні);

б) екологічна ситуація в країні поліпшується саме завдяки конкурентній боротьбі (так/ні).

28. Розповсюдження завідомо невірної інформації, що порочить товари конкурентів, це елемент:

а) вільної конкуренції;

б) недосконалої конкуренції;

в) нечесної конкуренції;

г) нецінової конкуренції.

29. Продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами це:

а) науково-технічне суперництво;

б) цінова дискримінація;

в) нецінова дискримінація;

г) промислово-виробниче суперництво;

д) всі відповіді вірні.

30. Прикладом природної монополії є:

а) «Дженерал Моторз»;

б) «Газпром»;

в) метрополітен м. Київ;

г) фірма «Адідас»;

д) вірні відповіді б) та в);

є) всі відповіді невірні.

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
16 червня 2022
Переглядів
2065
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку