27 травня о 18:00Вебінар: Узагальнення досвіду методичної роботи вчителя за рік: проста та ефективна модель ведення звітної документації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ на тему: «В ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ»

Про матеріал
Найважливіший період становлення особистості майбутнього громадянина припадає на його роки навчання. Тому виняткову роль у формуванні підростаючої людини відіграє навчальний заклад. Саме колектив навчального закладу і стає тим основним соціальним середовищем, у якому виховуються особистісні якості кожної окремої дитини. Різноманітні стосунки у колективі завдяки спільній діяльності його членів забезпечують всебічний розвиток особистості, належним чином готують учнів до майбутньої плідної праці, активної участі в суспільному житті країни, захисту Батьківщини.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

 Державний навчальний заклад

Дніпровський транспортно-економічний коледж

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

на тему:

 

«В ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ»

 

Картинки по запросу В ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

                                   

                                                                     Методичні вказівки складені

                                                                     викладачем вищої категорії,

                                                                     методистом ДНЗ      О.А.Панченко

 

 

 

Дніпро, 2018


А Н О Т А Ц І Я

Похожее изображение

 

Найважливіший період становлення особистості майбутнього громадянина припадає на його роки навчання. Тому виняткову роль у формуванні підростаючої людини відіграє навчальний заклад. Саме колектив навчального закладу і стає тим основним соціальним середовищем, у якому виховуються особистісні якості кожної окремої дитини.

Різноманітні стосунки у колективі завдяки спільній діяльності його членів забезпечують всебічний розвиток особистості, належним чином готують учнів до майбутньої плідної праці, активної участі в суспільному житті країни, захисту Батьківщини.

Мета:

 організувати навчально-виховний процес у групі;

 залучати студентів групи до систематичної діяльності класного колективу, а також встановлювати зв'язки з іншими групами та колективами;

 надавати допомогу вихованцям у вирішенні гострих життєвих проблем;

 сприяти соціальному та правовому захисту їхніх прав;

 вести документацію, що відображає хід і результативність виховної роботи;

 постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень з питань педагогіки, психології, теорії та практики виховання.

Дана  методична  розробка може бути використана кураторами груп для плідної роботи зі студентами.

 

 

 

 

 

        Р Е Ц Е Н З І Я

 

Похожее изображение

Діяльність студентів повинна розгортатися у виховному середовищі, психологічний клімат якого відбиває найкращі моральні норми нашого суспільства. Саме таким середовищем має стати колектив.

Для всебічного розвитку людини особливо важливою є єдність праці та інтелектуального життя. Загальна атмосфера творчості дослідження - важлива риса колективу. Формування виховного впливу колективу на особистість залежить від того, чим і як живе цей колектив. Від педагога залежить, куди спрямувати та чим наповнити життя класного колективу.

Актуальність теми:  зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство – максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення.

Відповідність нормативним документам:  розробка має повне методичне обґрунтування, відповідає вимогам МОН щодо оформлення змісту методичних матеріалів.

Рекомендовано для застосування: завідуючим відділень, кураторам груп.

 

 

    Рецензент:

                  Викладач спеціальних дисциплін, викладач-методист,

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»,

             О.В. Оката __________________________________                  

 

 

 

З М І С Т

 

 

Анотація

1

Рецензія

2

Вступ

4

1. Принципи виховного процесу сьогодення

6

2. Як досягнути успіху у виховній роботі?

9

3. Поради кураторам

11

4. Поради кураторам І рік навчання

12

5. Поради кураторам ІІ-ІІІ роки навчання

14

6. Система єдиних педагогічних вимог до студентів коледжу

15

7. Пам’ятка кураторам

21

Висновки

23

Література

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В С Т У П

 

«….Вы знаете, мне все-таки верится,

Что если останется жить Земля, Высшим достоинством человечества 

Станут когда-нибудь учителя!»

 

Р. Рождественский

 

Сучасному поколінню освітян випало на долю виховувати молодих спеціалістів на тому відтинку часу, коли Україна здійснює перехід від однієї суспільної ідеї до іншої, а це передбачає пошук і впровадження нових актуальних виховних  технологій і засобів.

Ми, педагоги, маємо справу з особистістю певного віку. Цей вік є періодом, коли у людини інформується світогляд. Студенти, самостійно спираючись  на свій власний досвід і знання, повинні формувати свою власну точку зору.

Основними програмними орієнтирами щодо виховання громадянина України, визначеними в Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХі століття), Національній доктрині розвитку освіти, Концепціях національного, громадянського виховання, є виховання «свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального, досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування в молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури».

Якщо студент спроможний набратися досвіду в тій чи іншій ситуації,  тільки тоді він може здолати проблеми самостійно. Ось так і формується нова сучасна технологія  - уміння студента мислити , аналізувати, вивчати, застосовувати на практиці набуті знання та навички, бо ж інакше як йому знайти свою нішу в умовах сьогоднішнього непростого конкурентного світу.

Приступаючи до роботи на посаді класного керівника, педагог повинен чітко уявляти собі цільові орієнтири виховної системи навчального закладу. На основі цих орієнтирів визначаються основні цілі й завдання виховання учнів групи.

Головними орієнтирами в постановці цілей і завдань виховання учнів у групі є цілі виховної системи навчального закладу, а також цілі державної політики освіти. Вони визначені в річному плані ліцею, в основних документах, якими повинен керуватися класний керівник.

Похожее изображение

 

 

1. ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СЬОГОДЕННЯ

 

Основними принципами виховного процесу сьогодення слід визначитиКартинки по запросу В ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

 • гуманізм, що виявляється у гуманному ставленні до студентів;
 • врахування вікових, психологічних, індивідуальних особливостей;
 • відродження народної духовності, прилучення студентів до витоків народних традицій, обрядів, історії, мови;
 • системність, послідовність, коли одна ланка виховного процесу доповнює і продовжує іншу;
 • поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійної ініціативи студентів;
 • зв'язок із життям, виховання в праці;
 • єдність вимог і поваги до особистості;
 • гармонізація родинного і суспільного виховання;
 • активне залучення батьків до виховного процесу(батьківські збори, комітети, ради, тижні батьків, екскурсії на роботу до батьків, зустрічі з батьками);
 • розвиток творчих здібностей студента; участь у конкурсах різного спрямування, олімпіадах.

Саме вказані принципи лежать в основі виховних інновацій, допомагають викладачам разом із студентами долати кризи. По-справжньому розвиватися, рухатися вперед.

Протягом останніх років тривають пошуки нових поглядів на зміст, методику та організацію виховного процесу.

Сьогодні вітчизняна і зарубіжна педагогіка пов'язується своє майбутнє з особистісно-орієнтованим вихованням.

Мета його - не сформувати і навіть не виховати, а знайти, підтримати «людину в людині». Змінюється позицію студента - він не тільки виконує команди викладача, а и сам бере участь у навчально-виховному процесі.

Так формується принцип «Знання заради вмінь», що і є суттю нової виховної технології.

Слово «технологія» походить від грецького «techne» - мистецтво, майстерність, і «logos» - наука, закон. Тобто сутність даного слова можна визначити як «наука про майстерність».

Серед особистісно-орієнтованих технологій навчально-виховного процесу  на особливу увагу заслуговують наступні:

 • співробітництво;
 • колективне творче виховання;
 • формування творчої особистості.

 Головне завдання - це підготовка вихованця до життя в нових ситуаціях, які зумовлюються сучасними реаліями. Випускник повинен передусім здобути вміння творчого мислення і здатності планувати особисте життя і передбачати зміни.

Тому необхідним стає новаторське виховання, яке полягає у впровадженні нових організаційних рішень, методів і форм виховання молодих людей, адекватних до поставлених цілей.

Провідна роль належить викладачам, тому цю вони є безпосередніми провідниками у вихованні молоді. Сучасний викладач для того, щоб відповідати  вимогам часу, повинен використовувати новаторство) як збагачувальний елемент л у навчально-виховному процесі.

Форми виховної роботи із студентами необхідно диференціювати залежно від  курсу навчання, що обумовлене віковим та психологічними особливостями, життєвим досвідом, рівним адаптованості до об'єктивних обставин життя.

Робота класного керівника – це, безперечно, благородна, але дуже важка й, головне, відповідальна робота. Це і робота з класним колективом у цілому, із кожною дитиною окремо, співпраця з колегами та батьками.

 

 

Картинки по запросу В ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

 

2. ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ?

 

Досягти високих показників у реалізації всіх форм і методів виховної роботи, можна лише за умови компетентної, цілеспрямованої особливості куратора,  який є мозком і душею студентського колективу.

Куратор повинен зробити студентський колектив міцним знаряддям виховання і розвитку. Виконати це завдання в умовах сьогодення надто непросто. Останнім часом значно знизився рівень вихованості студентів, зацікавленості їх отримати знання високого ґатунку.

Та й приходять вони до коледжу нерідко з таким рівнем шкільної підготовки, що, як кажуть, необхідно «розпочинати все спочатку».             

Та попри всі ці негаразди куратор, завжди знайде чарівний ключик до юнацького серця, використає у роботі з ним саме виховну форму, яка врешті - решт дасть плідний результат.

Успіх у роботі базується на ґрунтованому знанні студентського середовища, його конкурентного стану.

Для цього куратору слід використати— наступні педагогічні методи:

1. Свідоме спостереження на навчальних заняттях; поза ними (вивчення стану здоров'я студента, його матеріального стану, обставин життя, досягнень і невдач).

2. Корисним є метод анонімного анкетування.

3. Ознайомлення з педагогічною літературою, в якій узагальнено дослід і прогнозовано пошуки нових форм і методів виховної роботи.

Методика виховної роботи складна. Знати її - ще не означає вміти її застосовувати.

В  системі цих вмінь досвідчені педагоги виділяють:

 • організаторські здібності;
 • вміння проникати у внутрішній світ студента;
 • уміння захопити студента цікавою справою;
 • уміння опиратися на актив у колективі;
 • уміння знаходити правильні рішення в складних педагогічних ситуаціях.

Педагогічна майстерність - це сплав загальної культури, глибокого знання і розуміння  інтересів, запитів і вікових особливостей юнацтва. Живий канал передачі традиції і досвідукуратор.

 

 

Картинки по запросу класний керівник картинка

 

 

 

 

3. ПОРАДИ КУРАТОРАМ

 

Поради куратором такі:

 

1. Пам’ятайте, що ваша робота - організаторська, тому завжди будьте у вирі громадських справ.

2. Дотримуйтесь ділового, виваженого тону у роботі з колективом.

3. 3найте кумирів молоді і намагайтеся розгадати секрети їх успіху, а розгадавши, впливайте на молодь через ці секрети.

4. Будьте щедрими на похвалу, заохочення і скупими на покарання.

5. Ніколи не приймайте рішення під впливом першого враження.

5. Пам'ятайте, що втрата контролю, над своїми емоціями призводить до втрати педагогічного такту.

6. Не забувайте в певних ситуаціях поставити себе на місце студента.

7. Будьте завжди послідовними.

8. Бережіть, поважайте і розвивайте почуття гідності кожного студента.

Картинки по запросу класний керівник картинка

 

 

 

 

 

 

4. ПОРАДИ КУРАТОРАМ  І РІК НАВЧАННЯ

 

1. Знайомство із студентами, зарахованими до коледжу.

2. До 1 вересня упорядкувати журнал куратора, вивчити інформацію про а студентів (успішність, стан здоров'я, сім'я, провести дослідження соціометрії груп. Ознайомитися з фотографіями, запам'ятати імена студентів, що є надто важливим моментом.              Похожее изображение

3. Свято знань і перший тиждень у коледжі - найвідповідальніший період для куратора, який повинен стати для групи потрібною, компетентною людиною. Основна форма роботи - індивідуальні бесіди, поради, прагнення прийти на допомогу кожному студенту. Куратор за цей час повинен стати визнаним лідером і частиною групи.

4. Відразу (перший тиждень) - екскурсія по коледжу, детальна інструкції щодо розпорядку роботи, розкладу дзвінків, правил поведінки, прав і обов'язків студентів. Щоденне кількаразове спілкування, контроль за відвідуванням занять, дисципліною, зовнішнім виглядом студентів.

5. На другому тижні - психолого-педагогічне тестування для виявлення особливостей характеру, інтересів, нахилів, уподобань, страхів студентів. Після дискусії «Яким повинен бути староста групи?» обов'язково визначити якості, необхідні лідеру групи:

 • привітна, комунікабельна людина;
 • людина, якій можна довіряти документи, цінні речі;
 • відповідальність у виконанні дорученої справи;
 • добре навчається;
 • не конфліктує з викладачами;
 • цікава, ініціативна людина;
 • користується повагою, групи і куратора;
 • вміє ставити інтереси групи вище своїх особистих 

6. Допомога в реалізації планів органів студентського самоврядування, спільні зусилля по створенню колективу групи.

7.  Спільна робота у підготовці і проведенні інформаційних годин, тематичних заходів.

8. Систематична робота з батьками студентів; зустрічі з ними.

9. Профілактика правопорушень, формування засад здорового способу життя, етичних понять, пропаганда загальнолюдських цінностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПОРАДИ КУРАТОРАМ  ІІ – ІІІ РОКИ НАВЧАННЯ

 

1. Зміна вектора з проблем організаційного характеру до використання педагогіки співробітництва для формування професійних якостей студентів професійного мислення, вивчення специфіки обраної спеціалізації.

2. Обов'язкові зустрічі з випускниками за вказаним фахом, провідними спеціалістами з підприємств.

3. Посилення ролі студентського самоврядування, більш діловий підхід до вирішення проблем у групі, орієнтація на самовдосконалення.

4. Участь студентів у навчальних конкурсах і олімпіадах різного рівня; виступи з професійно орієнтованими бесідами у групах І курсу; участь у науково - дослідній роботі.

5. Основні форми виховної роботи: дискусії, «круглі столи», тренінги тощо.

6. Всі форми тематичних заходів, які практикуються в коледжі (екскурсії, культпоходи, театри і виставки, презентації тощо).

7. У роботі з невстигаючими студентами залишаються провідними індивідуальна робота та робота з батьками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СИСТЕМА ЄДИНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМОГ ДО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

Студенти зобов'язані:

1. Систематично і глибоко оволодіти знаннями і практичними навичками.

2. Не пропускати заняття без поважних причин, не запізнюватися.

3. У встановлені терміни виконувати завдання, передбачені навчальним планом і програмами.

4. Підвищувати свій культурний рівень.

5. Брати участь у суспільно корисній справі, займатися самоосвітою.

6. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

7. Бути дисциплінованими і організованими.

8. Берегти і зміцнювати державну власність.

9. Брати участь у житі колективу, у роботі органів студентського  самоврядування, клубів за інтересами, предметних творчих гуртків, у художній самодіяльності і спортивних секціях.

10. Мати все необхідне для занять.

11. Проводити профорієнтаційну роботу.

12. Сприяти створенню позитивного іміджу коледжу*

5.1 До початку занять

1. Приходити в навчальний заклад за 15 хв до початку занять.

2. Входити до навчального корпусу без головного убору в чистому взутті.

3. Вітатися з викладачами, однолітками, співробітниками пред'являти студентські квітки

4. На вході пропускати  викладачів і старших за себе.

5. Після дзвінка одразу зайняти своє місце в аудиторії і підготувати все  необхідне для роботи.

6. Студенти, які запізнилися на заняття, пояснюють причину запізнення.

7. Запізнення, пропуски занять необхідно відпрацьовувати після занять на консультаціях.

8. В разі відсутності на занятті через хворобу або з інших поважних причин студент повинен надати документ, що це підтверджує.

9. Не смітити у навчальних приміщеннях, коридорах, туалеті, на прилеглій до  коледжу території.

10. Забороняється перебувати у верхньому одязі у навчальному корпусі й аудиторії.

5.2  На занятті

1. Черговий повідомляє викладача про готовність аудитори до заняття (наявність крейди, ганчірки).

2. Стоячи вітати викладача словами «Дорий день!»

3. Під час переклички відповідати тільки «Я», про відсутніх доповідає черговий.

4. Наполегливо оволодівати знаннями, на занятті бути уважним, брати активну участь у роботі.

5. Не тримати нічого зайвого на партах.

6. Вимикати мобільні телефони.

7. За партою сидіти спокійно і прямо, не повертатись.

8. Не виправляти відповіді товариша без дозволу викладача? При опитуванні з місця вставати із-за парти, відповідати стоячи, не поспішаючи.

9. За необхідності звертатися до викладача з питанням з місця, піднявши руку.

10. Якщо студент може відповісти на запитання викладача, звернене до аудитори, він повинен підняти руку.

11. Якщо «студент не підготував домашнє завдання з поважної причини, то він зобов’язаний попередити викладача до початку занять. Студент, відсутній на заняттях з різних причин, повинен вивчити матеріал самостійно і скласти його на консультації.

12. Всі студенти зобов'язані вести конспекти, упорядковані за вимогами викладача.

13. Розв'язуючи задачі, користуватися обчислювальними приладами. На заняттях з фізичного виховання мати спортивну форму.

5.3 На перерві

1. На великих перервах чергові повинні провітрювати аудиторію і приводити и в належний санітарний стан.

2. Під час перерви в приміщенні коледжу не кричати, не бігати. Дотримуватися порядку.

3. Негайно виконувати вимоги викладача і чергових.

4. При зустрічі з викладачами зупинятися. Звільнити дорогу, привітатися.

5. Якщо студент сидить, а повз проходить викладач, то студент повинен піднятися.

6. У коридорах і по східцях йти спокійно, тільки з правого боку.

7. Не палити.

8. Головний убір юнаки одягають тільки при виході з навчального корпусу і знімають, заходячи в корпус.

 1.      У майстерні

1. Для роботи одягнути халат (комбінезон)і головний убір.

2. Перед початком роботи уважно вислухати інструктаж з техніки безпеки та розписатися в журналі інструктажу.

3. Уважно вислухати повідомлення майстра про те, яку роботу необхідно виконати на даному робочому місці, що необхідно вивчити, яке домашнє завдання виконай яка буде звітність.

4. Перед початком роботи перевірити наявність і справність інструменту, пристрою і обладнання.

5. Забороняється вмикати обладнання без дозволу майстра. Дбайливо ставитися до державної власності.

6. Охайно користуватися технічною документацією на робочому місці.

7. Виконувати внутрішній розпорядок майстерні.

8. Після завершення роботи прибрати робоче місце.

5.6 У лабораторіях і кабінетах

1. Дотримуватися правил з техніки безпеки.

2. На діючому обладнанні можна працювати лише з дозволу викладача.

3. Охайно виконувати всі роботи і подавати їх на вимогу викладача.

4. Сидіти тільки на вказаному місці.

5. Після занять прибрати в аудиторії, здати навчальну літературу.

 

5.7 У гуртожитку, вдома на квартирі

1. Дотримуватися встановленого режиму дня, правил внутрішнього розпорядку.

2. Починати виконання домашніх завдань зі складних дисциплін.

3. У кожному завданні виконувати спочатку усну, а потім письмову частину.

4. Турбуватися про санітарний стан житла, про затишок у ньому.

5. Бути ввічливим з сусідами по кімнаті, квартирі. Не турбувати їх шумом, музикою.

5.8 На зборах, лекція, вечорах

1. Точно в призначений час з'явитися на збори, лекції, вечори.

2. Виконувати вказівки голови зборів або відповідального за організацію заходів.

3. Під час зборів, концертів, лекцій поводити себе культурно, не заважати розмовами, не свистіти, не тупати ногами.

5.9 У їдальні

1. Зняти верхній одяг, вимити руки.

2. Стати в чергу, не штовхатися, зробити замовлення.

3. Дотримуватися чистоти, прибрати за собою посуд.

4. Виконувати розпорядження чергового по їдальні.

5.10 На вулиці та в місцях загального користування

1. Поводитися коректно, не штовхатися, не кричати, голосно не розмовляти.

2. Потурбувавши когось, вибачитися.

3. Вітатися при зустрічі зі знайомими.

4. У транспорті дотримуватися правил перевезень.

5. Не чекаючи прохання, поступатися місцем дітям, інвалідам, людям похилого віку, вагітним жінкам. Не палити, не вживати пиво, алкогольні напої.

5.11 Вимоги до стану підручників

1. Усі підручники необхідно дбайливо зберігати.

2. Не робити в книгах ніяких поміток, не загинати сторінки,

3. Отриману в бібліотеці книгу тримати в повному порядку, своєчасно повертати.

5.12 Вимоги до мовлення

1. Стежити за своїм мовленням і мовленням товаришів.

2. Уміти висловлювати свої думки чітко, не вживаючи зайвих слів.

3. Дотримуватися логічних наголосів, пауз, інтонацій.

4. Дотримуватися норм літературного мовлення.

5.13 Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу

1. У навчальний заклад приходити в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю, взуття має бути начищеним.

2. Суворо дотримуватися фори робочого одягу на виробничій практиці.

3. На заняттях з фізичного виховання мати спортивну форму.

4. Зачіска повинна бути охайною, макіяж - непомітним.

 

 

 

 

 

 

 

7. ПАМ’ЯТКА КУРАТОРА

 

1. Необхідно чітко уявляти свою роль у формуванні свідомості студентів.

2. Група завжди чимось схожа на куратора, в ній віддзеркалюються наші перемоги і невдачі.

3. Повага студентів до куратора будується на взаємоповазі.

4. Байдужість - найбільше зло у виховному процесі.

5. Той, хто не любить дітей, не має права бути їх наставником.

6. Вміло організовувати актив групи.

7. Пошук нового - це головне в педагогічній роботі.

8. Виховує не сама виховна година, а підготовка до неї.

9. Не можна лізти в душу студента, якщо він цього не бажає.

10. Актив групи буде відігравати значну роль лише за умови надання йому необхідних владних повноважень і самостійності.

11. Не забувай хвалити на людях, а робити зауваження наодинці.

12. Форма покарання повинна бути пропорційна по суті порушення

13. Використовуючи методи заохочення і покарання, необхідно бути максимально об'єктивним.

14. Інтерес до знань виявляється тоді, коли студент бачить реальну можливість їх застосувати в майбутньому.

15. Дотримання дисципліни - запорука успішності.

16. Вміло організована взаємодопомога в групі варта більшого, ніж прочитані нотації.

17. Активна позиція куратора групи формує активну позицію вихованців.

18. Непомічений негативний вчинок веде до наступного.

19. Вимоги до норм поведінки у навчальному закладі повинні бути для

20. Не буває поганих груп, буває поганий куратор.

І нехай вашим девізом стане: «Кожен день з дитиною починати радістю, а закінчувати миром»

 

Похожее изображение

 

 

 

 

В И С Н О В К И

 

Звичайно, в роботі класного керівника є «і будні, і свята», радощі і невдачі, задоволення від своєї роботи і гіркота розпачу. Так воно і має бути, адже палітра діяльності педагога безмежна, в цьому я переконалася із власного досвіду.

Успіх справи багато в чому залежить від того, які взаємини існують між педагогом і групою. Класний керівник має стати для студентів старшим другом, якому цікаве їхнє життя, в якому він з радістю візьме участь і зможе чогось навчити, навчатись сам.

Хто сказав, що викладач має навчати предмета, який викладає?

А якщо він дав студентові щось набагато цінніше, ніж просто знання?!

Що, як він навчив жити не так, як усі, а «по-особливому», інакше жити, пам’ятаючи про те, що ти Людина, дбати не лише про себе, піклуватися, аби тим, хто оточує тебе, було завжди затишно й безпечно.

Похожее изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А:

 

 

1. Журнал «Проблеми освіти» випуск №44 МОН України, 2016 рік

2. Виховна робота в училищах, коледжах «З досвіду роботи» випуск № 5 , 2018 рік

3. Організація навчально-виховного процесу, з досвіду ВНЗ І-ІІ р.а., випуск №4, 2017 рік

 

 

Картинки по запросу класному керівнику

 

1

 

doc
Додано
2 лютого 2020
Переглядів
227
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку