26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення семінарських занять з дисципліни “Регіональна економіка”

Про матеріал

Відповідно до робочої навчальної програми передбачено проведення 4 семінарських занять з тем: “Теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил", “Виробнича та соціальна сфери ","Спеціальні економічні зони та малі міста " та “Планування економічних та соціальних процесів – як основа регіонального розвитку " основною метою яких є узагальнення та систематизація знань щодо даних тем, розвиток творчого професійного мислення, оволодіння мовою відповідної дисципліни, формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем економічної діяльності підприємства, оволодіння умінням відстоювати свою точку зору.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ  ТЕХНІКУМ  НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ  ЕКОНОМІКИ  І  ТОРГІВЛІ

імені  Михайла  Туган-Барановського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення семінарських  занять

 

з дисципліни  “Регіональна економіка

 

для студентів спеціальності 5.03050401

 

“Економіка підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ, 2009 р.

 

 

 Ринкова система господарювання, сформована в Україні, обумовлює зміну форм регіональної економіки на  підприємстві, вимагає нових підходів до ділових відносин між підприємствами, які обумовлюють суверенне право кожного із суб’єктів цих відносин реалізовувати свій економічний потенціал, досягати поставлених підприємствами цілей.

 Відповідно до робочої навчальної програми передбачено проведення 4 семінарських занять з тем:   “Теоретичні  основи і загальні умови розміщення продуктивних сил”,  “Виробнича  та  соціальна сфери ”,”Спеціальні економічні зони та  малі міста ” та “Планування економічних та  соціальних процесів – як основа  регіонального розвитку ” основною метою яких є узагальнення та систематизація знань щодо даних тем, розвиток творчого професійного мислення, оволодіння мовою відповідної дисципліни, формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем економічної  діяльності підприємства, оволодіння умінням відстоювати свою точку зору.

 Семінарські заняття проводяться у формі розгорнутої бесіди, яка передбачає ґрунтовну підготовку студентів з питань, що розглядаються. Така форма проведення семінару дозволяє виявити і заповнити прогалини в знаннях студентів, спростувати хибні судження, сформувати навички і уміння самостійної роботи над літературою, першоджерелами, робити висновки.

 Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять складаються з переліку обговорюваних питань,  питань для самоконтролю знань та   переліку рекомендованої літератури.

 

 

 

 

 

 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

Тема:  “Теоретичні основи  і загальні умови розміщення  продуктивних сил”

 

План  семінарського  заняття:

 

1.  Характеристика продуктивних сил та їх розміщення.

2. Види продуктивних сил та призначення РПС України.

3. Основна мета та цілі РПС.

4. Закономірності в розвитку продуктивних сил.

5. Основні принципи розміщення продуктивних сил.

6. Фактори розміщення продуктивних сил.

7. Предмет і завдання науки “Регіональна економіка”.

8. Принципи та  методи регіональних досліджень.

9.Регіони що входять до складу території України.

10.Демографічна ситуація в Україні.

11.Трудові ресурси та показники оцінки їх стану.

12.Незайнятість населення, причини безробіття та міграції.

13.Сутність та класифікація природних ресурсів.

14.Напрямки раціонального використання цих ресурсів.

15.Формування та збереження екологічно чистих  територій.

 

Теми  рефератів

 

 1. Міграційні процеси в Україні.
 2. Науково - методичні засади дослідження розміщення  та  регіонального розвитку продуктивних сил.
 3. Стан та  основні пріоритети інноваційної діяльності .

 

 

Питання для самоконтролю

 

 

1. Характеристика, види та розміщення продуктивних сил.

2. Основна мета та цілі розміщення продуктивних сил.

3. Завдання та проблеми економічного районування.

4. Принципи економічного районування

 

Рекомендована   література

 

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року // Голос України.

2. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник - К.: “ВД Професіонал ” 2007 р. – 10-59 с

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

 

Тема:  “Виробнича та соціальна сфери”

 

План  семінарського  заняття:

 1. Види економічної діяльності що входять до складу  виробничої сфери.
 2. Сутність прямих  методів впливу на розвиток цієї сфери.
 3. Сутність непрямих  методів впливу на розвиток цієї сфери.
 4. Показники оцінки стану і розвитку  промисловості.
 5. Характеристика соціальної сфери.
 6. Склад соціальної сфери.
 7. Показники, що використовуються для оцінки стану цієї сфери.
 8. Сутність соціального захисту людей та  їх соціальне забезпечення.
 9. Розвиток  туризму в Україні .
 10. Готельне господарство – як частина  соціальної інфраструктури регіону.
 11. Характеристика стану житлово- комунального господарства та  побутового обслуговування.

 

Теми  рефератів 

1. Тенденції  в розвитку готельного господарства та   туристичної діяльності.

2. Роль кіномистецтва у суспільстві.

3. Значення бібліотек та  театрів у здійсненні культурно - освітньої та 

    виховної діяльності.

4. Напрями покращення економічної роботи у сфери ЖКГ.

5. Склад галузевої структури промисловості.

6. Сутність організаційних та  економічних методів  впливу на розвиток виробничої сфери.

7. Наслідки приватизації державних підприємств.

8. Складові частини  паливно- енергетичного  комплексу.

9. Значення  вугільної промисловості для економіки України.

 

Питання для самоконтролю

 1. Які види  економічної діяльності входять до складу виробничої сфери.
 2. Які показники  використовують для оцінки  стану  виробничої та  соціальної сфери.
 3. Що входить до складу сільськогосподарського  виробництва.
 4. Прямі та  непрямі  методи впливу на  розвиток  виробничої сфери.
 5. Який склад  соціальної сфери.
 6. Які умови визначають рівень соціального забезпечення населення.

Рекомендована   література

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року // Голос України.

2. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник - К.: “ВД Професіонал ” 2007 р. – 136- 361.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

 

Тема:  “Спеціальні економічні зони  та малі міста”

 

План  семінарського  заняття:

 

 1. Сутність та мета  створення спеціальних економічних зон.
 2. Типи СЕЗ.
 3. Органи управління СЕЗ.
 4. Труднощі та  недоліки  у формуванні спеціальних економічних зон.
 5. Сутність та  типи малих міст.
 6. Особливості  економічного становища малих міст.
 7. Трудності  що існують в малих містах.

 

Теми  рефератів

 1. Особливості  функціонування спеціальних економічних зон на території України.
 2. Позитивні та  негативні результати, які досягнуті на  територіях  СЕЗ після їх створення.
 3. Перспективи створення нових СЕЗ.
 4. Роль органів  місцевих  самоврядування у забезпеченні сталого економічного та соціального розвитку малих міст.
 5. Особливість  економічного становища малих міст. 

 

Питання для самоконтролю

 

 1. Що уявляє собою СЕЗ.
 2. Мета створення СЕЗ.
 3. Типи СЕЗ, що визначені  законодавством України.
 4. Хто створює спеціальні економічні зони.
 5. Які документи необхідно підготувати для прийняття рішення щодо створення СЕЗ.
 6. Назвіть органи управління СЕЗ та їх функції.
 7. Які міста в Україні відносять  до категорії малих міст.
 8. Назвіть типи ММ, які визначені законодавством  України.
 9. Дайте  характеристику ММ, що розташовані на території окремих регіонів України.

 

Рекомендована   література

 

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року // Голос України.
 2. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник - К.: “ВД Професіонал ”

     2007 р. – 413-421.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

 

Тема:  “Планування економічних та соціальних процесів - як основа регіонального розвитку”

 

План  семінарського  заняття:

 

 1. Сутність , об’єкти  та суб’єкти  державної регіональної політики.
 2. Приоритетні цілі  регіональної політики.
 3. Специфіка проведення регіональної політики.
 4. Зміст планування розвитку регіонів.
 5. Види  планів, що розробляються на  регіональному рівні.
 6. Методи регіонального планування.
 7. Напрямки вдосконалення методів планування регіонального розвитку.
 8. Сутність та принципи формування місцевого бюджету.
 9. Складові частини бюджету регіону.
 10. Основні джерела  поповнення доходної частини та основні напрями поточних витрат із бюджету.
 11. Шляхи вдосконалення управління бюджетним процесам на регіональному рівні.

 

Теми  рефератів

 

 1. Державна  регіональна  політика  України.
 2. Напрями вдосконалення методів планування регіонального розвитку.
 3. Розкрити зміст принципів на яких ґрунтується  розроблення планів економічного та соціального розвитку регіону.
 4. Стратегічне, середньострокове та поточне  планування.
 5. Директивне  та  індикативне планування.

 

Питання для самоконтролю

 

 1. Сутність державної регіональної  політики.
 2. Основні завдання  державної регіональної політики.
 3. Зміст планування економічного та соціального  розвитку регіону.
 4. Які види діяльності  є  об’єктами  планування на регіональному рівні.
 5. Охарактеризуйте  види планів що розробляються  на регіональному рівні.

Рекомендована   література

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року // Голос України.
 2. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник - К.: “ВД Професіонал ”

    2007 р. – 422 - 494с

 

Критерії оцінки знань

Оцінка "2" (бали) виставляється тоді, коли студент не володіє навчальним матеріалом, неусвідомлено виконує окремі частини завдань. Під час надання відповіді  допускає суттєві помилки.

Оцінка "З" (бали) виставляється тоді, коли студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує завдання  в неповному обсязі. Недостатньо обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. Неусвідомлено користується нормативною документацією. Під час надання відповіді допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка "4" (бали) виставляється тоді, коли студент самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його під час виконання завдань, аналізує, порівнює інформацію, робить висновки. Відповідь студента в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Достатньо усвідомлено користується довідково – нормативною документацією. Під час надання відповіді   допускає несуттєві помилки, які може виправити.

  Оцінка "5" (бали) виставляється тоді, коли студент володіє глибокими, узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно використовувати для виконання завдання. Відповідь  студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Студент вміє самостійно знаходити джерела інформації і користуватися ними, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міждисциплінарні зв’язки, робить аргументовані висновки. Студент правильно і усвідомлено застосовує всі види довідково - нормативної документації. Самостійно, правильно, в повному обсязі виконує завдання. При наданні відповіді допускає неточності, які самостійно виправляє. Виявляє пізновально - творчий інтерес до обраної професії.

 

 

 

 

 

doc
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку