Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення творчих робіт з професій опоряджувального циклу

Про матеріал
Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт за професій опоряджувального циклу призначені для допомоги керівникам творчих робіт та здобувачам освіти випускних груп у виконанні творчих робіт, підготовки до їх захисту і захисту під час державної кваліфікаційної атестації відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.
Перегляд файлу

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо виконання та оформлення

 творчих робіт

з професій опоряджувального циклу

 

 

 

Розробила викладач

 професійно-теоретичної підготовки

І.В.Чернюк

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..2

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ  РОБОТИ З ПРОФЕСІЙ ОПОРЯДЖУВАЛЬНОГО ЦИКЛУ…….…………………………………………...3

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ РОБІТ………………………………………………………………………………....5

3. СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ…………...................7

4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ТВОРЧОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………………..10

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ…………………………………………………………………………...12

6. ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...14

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ……………………………………………………………………………..15

8. ДОДАТКИ ТА ЇХ ЗМІСТ….................................................................................16

9. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ………..................17

ДОДАТОК 1. ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ………………………………..18

ДОДАТОК 2. ЗРАЗОК РЕЦЕНЗІЇ…………………………………………………19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..20


ВСТУП

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт за професій опоряджувального циклу призначені для допомоги керівникам творчих робіт та здобувачам освіти випускних груп у виконанні творчих робіт, підготовки до їх захисту і захисту під час державної кваліфікаційної атестації відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

Рекомендації містять загальні вимоги до виконання (опису) творчої роботи, до основних етапів підготовки творчих робіт, структури та технічного оформлення роботи, підготовки до захисту творчої роботи, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час захисту, формулювання висновків, рекомендованих літературних джерел, оформлення додатків та їх змісту, оформлення переліку використаних літературних джерел. Також містять рекомендовану тематику дипломних і творчих робіт та зразки оформлення титульних сторінок, завдань, змісту, вступу і рецензії дипломних і творчих робіт.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог «Державного стандарту професійно-технічної освіти» (Київ, ДСПТО7212.C.28.00-2015).


1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ З ПРОФЕСІЙ ОПОРЯДЖУВАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Творча робота є складовою частиною завершального етапу навчання. Разом з кваліфікаційною пробною роботою та результатами переддипломної практики, відображеними у виробничій характеристиці з підприємства та щоденнику обліку виконання навчально-виробничих робіт, захист творчої роботи під час державної кваліфікаційної атестації дає можливість державній кваліфікаційній комісії оцінити рівень професійної підготовки випускника  і вирішити питання про присвоєння йому кваліфікації з певної професії  відповідного розряду та видачі диплома кваліфікованого робітника.

Творча робота виконується для перевірки професійних знань та умінь здобувачів освіти випускних груп, вміння застосовувати одержані професійні знання, користування довідковою літературою, нормативно-технічною документацією, спонукання здобувачів освіти до творчої праці.

Метою виконання творчої роботи є:

1.Перевірка рівня готовності здобувачів освіти до самостійної роботи за обраною професією, відповідно до таких критеріїв:

- здобувач освіти повинен чітко усвідомлювати поставлені перед ним завдання;

- витримати технологічну послідовність виконання роботи;

- визначати тип поверхні,інструменти та матеріали, якими будуть виконуватися роботи;

- виконувати розрахунки;

- чітко дотримуватися правил з охорони праці та правильно організовувати своє робоче місце.

2.Закріплення навичок самостійної роботи зі спеціальною та технічною літературою, узагальнення матеріалу, засвоєного під час виробничої практики.

3.Перевірка навичок з читання креслень, використання навчально-технологічної документації.

Творча  робота – це вид атестаційної кваліфікаційної роботи, головним змістом якої є розкриття актуальної для здобувача освіти виробничої проблеми. При виконанні творчої роботи здобувач освіти має проявити:

 • відповідний рівень знань з професійно-теоретичних і загально-професійних предметів;
 • вміння вибирати, обробляти, систематизувати і використовувати потрібну для розкриття обраної теми творчої роботи інформацію з різних джерел: підручників, спеціальної та технічної літератури, фахових журналів, мережі Іnternet, власного досвіду;
 • вміння робити узагальнення та формулювати висновки.

В описі творчої роботи здобувач освіти повинен докладно і логічно розкрити досліджувану тему і зробити аргументовані висновки. Творча робота повинна мати належне оформлення і бути виконаною у встановлений графіком навчального процесу строк.


2.ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ РОБІТ

Підготовка творчих робіт складається з таких основних етапів:

 • визначення та затвердження переліку тем творчих робіт;
 • оформлення завдань на творчі роботи;
 • накопичення та обробка інформації з літератури, досвіду переддипломної виробничої практики та інших джерел і складання плану;
 • виконання чорнового електронного варіанту опису творчої роботи і подання його для ознайомлення керівникові;
 •  врахування зауважень і усунення недоліків, виконання остаточного варіанту роботи та оформлення її в друкованому вигляді;
 • подання в зазначений термін керівникові для рецензування та оцінювання. 

Теми творчих робіт визначаються відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики викладачем професійно-теоретичної підготовки разом з майстром виробничого навчання випускної групи,розглядаються на засіданні методичної комісії з даного фаху (з участю старшого майстра), затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи ліцею та видаються здобувачам освіти випускних груп за 2-3 тижні до початку виробничої практики.

Обравши творчої роботи здобувач освіти разом із керівником розробляє завдання для творчої роботи (Додаток 1,2,3), складає план і графік виконання творчої роботи.

Тема творчої роботи повинна починатися зі слів «Технологія …», «Технологічний процес …».

Виконання творчих робіт здобувачами освіти випускних груп дає можливість поповнити та оновити комплексно-методичне забезпечення професії, а також покращити матеріальну базу навчального закладу в цілому.

Після вибору здобувачами освіти тем творчих робіт оформлюється завдання на виконання  творчої роботи, в якому вказуються прізвище, ім’я, по-батькові здобувача освіти, номер його навчальної групи, професія, якої він навчається, тема, зміст роботи, терміни видачі та виконання роботи, прізвище керівника творчої роботи. Завдання має бути погоджено та підписано головою методичної комісії та затверджено заступником директора з навчально-виробничої роботи ліцею.

Відповідно до затвердженого завдання на виконання творчої роботи здобувач освіти має підбирати з різних джерел матеріал для виконання обраної роботи, систематизувати його та скласти план роботи. Під час накопичення та опрацювання матеріалу він має систематично відвідувати консультації керівника творчої роботи, використовувати рекомендовані ним джерела інформації з того або іншого розділу попередньо узгодженого плану для виконання роботи, звертатись за роз’ясненнями стосовно незрозумілих питань в джерелах інформації чи порядку виконання роботи.

Після виконання електронного варіанту роботи здобувач освіти має подати його для перевірки керівникові роботи, врахувати зауваження та, усунувши недоліки, роздрукувати остаточний варіант роботи і подати його керівникові для рецензування та оцінювання.


3.СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Творча робота має складатися з таких розділів:

Вступ (1-2 сторінки) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми творчої роботи.

Розділ 1. (2-3 сторінки) пов’язаний, як правило, з матеріалознавством: необхідно охарактеризувати матеріали які використовувались в даній роботі,обґрунтувати вибір матеріалів і зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів.

Розділ 2. (2-3 сторінки) – в даному розділі мають бути описані усі інструменти та пристрої які були використані під час виконання творчої роботи.

Розділ 3. (4-5 сторінок) – це найбільша частина роботи, технологічна, де здобувачі освіти описують послідовність операцій по підготовці та обробці поверхні, розраховують і визначають кількість матеріалу. При необхідності самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання зазначеної роботи. У цьому розділі використовують рисунки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виконання робіт.

Розділ 4 (2-3сторінки) містить відомості про методи контролю якості виконаних робіт, можливі дефекти при їх виконанні, причини їх винекнення, способи їх запобігання та усунення.

Розділ 5 (2-3сторінки) охоплює заходи з охорони праці відповідно до вимог нормативних документів та стандартів.

Висновок (1-2сторінки) – завершальна частина творчої роботи, у якій узагальнюється поданий матеріал та розкривається практичне значення теми творчої роботи.

Список використаних літературних джерел (1-2сторінки) подається у такій послідовності:

 1.               перелік інструкцій та нормативних документів;
 2.               навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;
 3.               додаткова література, довідники, періодичні видання;
 4.               Матеріали з мережі Інтернет.

Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.

Додатки – матеріали, що доповнюють основні положення роботи.

Технічне оформлення творчої роботи має бути виконане відповідно до стандартів за такими правилами:

 • творча робота повинна включати текстову частину (пояснювальну записку обсягом 10-15 авторських аркушів), графічну частину – креслення, виконане на аркуші формату А4(з індивідуальним завданням), а також обов’язково – рецензію керівника творчої роботи;
 • у назві творчої роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Текст пояснювальної записки виконується шляхом друкування:

 • формат аркушів – А4;
 • шрифт – TimesNewRoman розміром 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • поля – праворуч – 10 мм, вгорі та знизу – 10 мм, ліворуч – 20 мм;
 • мова – українська.

Матеріал викладається у логічній і технологічній послідовності. Логічно-смислові частини тексту виділяють за допомогою абзаців. Технологічні терміни і визначення виділяють залежно від технологічної послідовності.

Зміст включає найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатками, якщо вони є.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх у іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

 1.1.Види та призначення звичайних штукатурок.

 1.2. Вимоги до поверхонь,що підлягають штукатуренню.

Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті. Титульний аркуш вважається за першу сторінку, але номер на ньому на проставляється. Всі інші сторінки нумерують, починаючи з другої.

Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літературних джерел та рецензія починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують по середині відносно основного тексту. Заголовки підрозділів друкують з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленій крапкою (наприклад: 1.1., 1.2. тощо).

Послідовність розміщення всіх частин творчої роботи має бути такою: титульна сторінка, аркуш завдання, рецензія, зміст, вступ,  опис творчої роботи – технологічний розділ та розділ про охорону і безпеку праці, висновки, перелік використаних джерел, додатки.


4.ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ТВОРЧОЇ РОБОТИ

Після отримання остаточного опису творчої роботи оформленого у роздрукованому вигляді, керівник роботи перевіряє її, оцінює якість її виконання, враховуючи працю здобувача освіти над нею, робить висновок про допуск роботи до захисту з попередньо виставленою в титульному аркуші оцінкою. В рецензії керівник відзначає відповідність змісту роботи вказаній темі, повноту розкриття розділів роботи, актуальність та практичну значущість її.  Відзначає як позитивні сторони роботи, так і негативні моменти і в її змісті, і в її оформленні. При потребі наголошує про необхідність доопрацювання якогось розділу роботи. В кінці рецензії робиться висновок , що робота може заслуговувати на певну оцінку при відповідному захисті її. Здобувач освіти отримує перевірену роботу з рецензією за кілька днів до захисту, щоб мати можливість при необхідності доопрацювати її а також повторити і краще підготуватися до її захисту.

Захист творчої роботи відбувається на засіданні державної кваліфікаційної комісії у встановлений термін, визначений наказом директора ліцею. До захисту творчої роботи допускаються здобувачі освіти, які:

 • отримали позитивну оцінку творчої роботи її керівником;
 • виконали кваліфікаційні пробні роботи;
 • подали щоденник обліку виконання навчально-виробничих робіт за програмою переддипломної практики;
 • подали оформлену на підприємстві виробничу характеристику.

 Порядок захисту творчої роботи складається з таких етапів:

 • ознайомлення майстром виробничого навчання з виробничою характеристикою здобувача освіти з підприємства, в якій відзначається виконання ним виробничих завдань, дотримання правил охорони праці і внутрішнього розпорядку та рекомендується встановити відповідний рівень кваліфікації;
 • оголошення керівником творчої роботи рецензії;
 • стисла доповідь здобувача освіти про виконання своєї роботи з використанням креслення, фотознімків, плакатів та інших наочних матеріалів;
 • запитання членів державної кваліфікаційної комісії до здобувача освіти щодо змісту  роботи, щодо виконання кваліфікаційної пробної роботи ,а також опитування здобувача освіти в межах вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника;
 • відповіді здобувача освіти  на запитання членів комісії, мають бути конкретними і аргументованими.

Після захисту творчої роботи державна кваліфікаційна комісія приймає рішення про підсумкову оцінку захисту роботи, присвоєння випускнику кваліфікації відповідного рівня та про видачу йому диплома кваліфікованого робітника,врахувавши під час засідання оцінки за виконання кваліфікаційної пробної роботи, дані виробничої характеристики та щоденника обліку виконання навчально-виробничих робіт, якість виконання творчої роботи та пояснення і відповіді здобувача освіти під час захисту роботи. Засідання державної кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, в якому зазначаються отримані здобувачами освіти  під час захисту оцінки та заносяться до протоколу рішення державної кваліфікаційної комісії про присвоєння їм кваліфікації відповідного рівня та про видачу диплома. Протокол підписується головою і членами державної кваліфікаційної комісії, на підставі протоколу оформлюються дипломи.


5.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти  під час захисту творчої роботи оцінюється членами державної кваліфікаційної комісії за 12-бальною шкалою згідно з критеріями кваліфікаційної атестації випускників з відповідної професії.

 При початковому рівні навчальних досягнень (оцінки 1; 2; 3 бали), коли здобувач освіти  незадовільно виконав кваліфікаційну пробну роботу, допустив грубі помилки в поясненнях творчої роботи, яка не відповідає поставленим до неї вимогам, та у відповідях щодо вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника відповідного розряду, які не зміг самостійно виправити, кваліфікація йому не присвоюється.

При середньому рівні навчальних досягнень (оцінки 4; 5; 6 балів), коли здобувач освіти  виконав кваліфікаційну пробну роботу із суттєвими помилками і дефектами, які зміг самостійно виправити і усунути, та коли в поясненнях і відповідях щодо творчої  роботи та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики теж були допущені суттєві помилки, які були ним виправлені, кваліфікаційний розряд присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.

При достатньому рівні навчальних досягнень (оцінки 7; 8; 9 балів), коли здобувач освіти виконав кваліфікаційну пробну роботу з незначними дефектами, які самостійно усунув; коли в поясненнях і відповідях щодо творчої роботи та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики допустив теж незначні помилки або неточності, які самостійно виправив, кваліфікаційний розряд присвоюється при обмеженому практичному досвіді здобувача освіти.

Високий рівень навчальних досягнень (оцінки 10; 11; 12 балів) характеризується здатністю здобувача освіти виконувати кваліфікаційну пробну роботу без дефектів, з високою якістю , не допускати помилок і неточностей в поясненнях і відповідях щодо творчої роботи, виконаної в повному обсязі, та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Здобувачу освіти присвоюється відповідний кваліфікаційний розряд, він має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях.

Здобувач освіти, який отримав незадовільну оцінку, має право на повторний захист, але не раніше, ніж через рік. При цьому тема може бути запропонована інша.


6.ВИСНОВКИ

Висновки є завершальною частиною творчої роботи, у якій стисло узагальнюється поданий матеріал і розкривається практичне значення виконаної творчої роботи. У висновках мають бути вказані завдання творчої роботи та коротко охарактеризовані шляхи і засоби реалізації вказаних завдань. Мають бути посилання на виробничий досвід , отриманий під час переддипломної практики, а також зв’язок з впровадженням виробничих інновацій у зварювальне виробництво. Також відзначається практична цінність творчої роботи для вдосконалення навчально-матеріальної бази ліцею або професії, якої навчається здобувач освіти.


7.РЕКОМЕНДОВАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Під час виконання творчої роботи здобувачам освіти, рекомендується використовувати такі літературні джерела:

1. Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. Матеріали і техннології в сучасному виробництві: Підручник. – К.: Вища освіта, 2006. – 495с.: іл.

 

2.Старченко О.Ю., Гулш Д.В."Технології сухого будовництва". Піручник. - Київ, 2005.- 420 с, 434 1л.

 

3.Утеплення фасадів (Професійні матеріали для будівництва і реконструкції, Хенкель Баутехнік (Україна)) 2005 – 51 ст.; ил.

 

4.Остапченко Т.Є. Технологія опоряджувальних робіт: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003. – 384 с.: іл.

 

5.Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

 

Інтернет ресурси:

 

6.http://mojdom.net.ua

7.http://insteed.ru/

 

 

 

 


8.ДОДАТКИ ТА ЇХ ЗМІСТ

До додатків мають бути включені допоміжні матеріали, які доповнюють зміст опису творчої роботи . Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі у правому куті слова «Додаток». Якщо в описі творчої роботи є кілька додатків, то їх нумерують по порядку арабськими цифрами. Додаток повинен мати заголовок, надрукований симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком. Нумерація сторінок з додатками є продовженням загальної нумерації сторінок опису творчої роботи. Посилання на додатки в розділах опису творчої роботи є обов’язковими.

 


9.ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Список літературних джерел та джерел з мережі Internet, що були використані при виконанні опису творчої роботи, має подаватися у такій послідовності: законодавчі акти, постанови, інструкції та інші нормативні документи, підручники, навчальні посібники, спеціальна література, видана українською або російською мовою, довідники, періодичні видання, матеріали мережі Internet. Бібліографічний опис використаної літератури має включати наступну інформацію: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, місце видання, назву видавництва, рік видання. Для матеріалів, що опубліковані в періодичних виданнях, вказуються прізвище та ініціали автора, назва матеріалу, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дата виходу газети.

Всі джерела нумеруються за зазначеною послідовністю, тому при цитуванні матеріалів з вказаних у переліку джерел цитати виділяються лапками і даються посилання на джерела порядковими номерами джерел, виділеними квадратними дужками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДИЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

 

 

 

ТВОРЧА РОБОТА

 

 

 

 

Учня групи №7

 

Марущака Олександра Володимировича

 

ПРОФЕСІЯ:«Опоряджувальник будівельний».

ТЕМА:«Технологічний процес оздоблення гіпсокартонної перегородки рідкими шпалерами»

 

Робота допущена до захисту з оцінкою_____________________________

 

Керівник творчої роботи: Чернюк Ірина Василівна         ______________

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

РЕЦЕНЗІЯ

керівника творчої роботи,виконаної  на тему:« Технологічний процес оздоблення гіпсокартонної перегородки рідкими шпалерами» здобувачем освіти Марущаком Олександром Володимировичем.

Творча робота на тему: «Технологічний процес оздоблення гіпсокартонної перегородки рідкими шпалерами» виконана відповідно до завдання на творчу роботу. Випускник розкрив власні знання зі всіх розділів роботи та показав свої професійні вміння. Вміє користуватися потрібною літературою та інтернет ресурсом. Наявні розрахунки витрат матеріалів. Наявна інструкційна технологічна карта. Загальний опис в повній мірі розкриває тему. Робота виконана з використанням інноваційних новинок. Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики пропоную присвоїти йому 3 розряд Лицювальника - плиточника; 3 розряд  Штукатура; 4 розряд  Маляра.

Робота може бути допущена до захисту з оцінкою «десять балів». 

Керівник творчої роботи викладач Чернюк І.В. ___________________

«         » _____________ 20 __  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А.С.К., 2005. — 400 с.
 2. Стовба Я.М. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Полтава. – 2009.

3.  Щепотин А.Ф. Обучение учащихся профтехучилищ на опыте новаторов производства: Профпедагогика. – М.: Высшаяшкола, 1984. – 144с.

4. Харабет В.В. Организация и методика выполнения письменной экзаменационной работы. К. Высшаяшкола – 94с.

 

1

 

docx
Додано
26 січня 2022
Переглядів
723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку