Методичні рекомендації "Використання інноваційних форм та методів у викладанні предметів спеціальних дисциплін"

Про матеріал

Надані методичні рекомендації щодо використання елементів проектного навчання, хмарних технологій, веб - квестів, кейс - технологій та коучингової системи у викладанні предметів з технології.

Перегляд файлу

1

 

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «МОТОРОБУДІВНИК»

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА  РОЗРОБКА

 

на тему «Використання інноваційних форм та методів у викладанні предметів спеціальних дисциплін»

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

викладач спеціальних дисциплін  ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Захаренко  Ганна

Степанівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2018р

 

Зміст

Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …...

3

РОЗДІЛ І. Вимоги виробництва до сучасного робітника

4

РОЗДІЛ ІІ. Інноваційні форми та методи у викладанні предметів спеціальних дисциплін

 

2.1. Форми та методи сучасної педагогічної інновації... ... ... ... ... … … …

5

2.2. Проектні технології у професійному навчанні ……........ ... ... ... … …

7

2.3. Хмарні технології ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …...... ... ... … …... ... ...

8

2.4. Веб - квести... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... …. … …

10

2.5. Метод кейсів ... ... ... ... ... ... ... …………………………………….. … ...

11

2.6 Коучинг технології... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

12

ІІІ. Практичне застосування інноваційних  форм методів на уроках спецтехнології... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13

Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … … …

22

Перелік використаних джерел  ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … … …

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

  ВСТУП

 

АКТУЛЬНІСТЬ:

 Сьогодення вимагає від сучасного випускника не тільки якісно засвоєних знань, умінь та навичок але і його готовність до подальшого життя, до особистого розвитку, до його можливості приймати активну участь у суспільному житті. Ось чому все більш актуальним стає поняття компетентності молодого робітника, яке дає змогу визначити його місце в сучасному виробництві.

  Наших учнів важко чимось здивувати. Вони добре розуміються в оточуваному їх світі, легко користуються можливостями Інтернет – мережі. Допомогти їм в освоєнні новітніх технологій, та стати конкурентоспроможними спеціалістами – це основна задача викладачів спеціальних технологій.

МЕТА РОБОТИ: розкрити значення та роль впровадження інформаційних методик викладання предметів спеціальних дисциплін у сучасних закладах професійної освіти, визначити найбільш результативні  форми навчальної роботи.

ЗАВДАННЯ: розглянути та проаналізувати фактори, що сприяють підвищенню рівня освітнього процесу, визначити сутність поняття «інновації», розкрити зміст та значення основних термінів у контексті дидактики та педагогіки професійної школи.

ОБ'ЕКТ: навчально – виховний процес у закладах професійної освіти

ПРЕДМЕТИ: використання інноваційних форм та методів у викладанні предметів спеціальних дисциплін

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 Методи наукових дослідів - це такі прийоми і засоби, за допомогою яких одержуються необхідні відомості, використовувані далі для вироблення практичних рекомендацій. У своїй роботі я використала такі методи, як:

 • Спостереження
 • Абстрагування
 • Аналіз та синтез
 • Аргументування
 • Експеримент

 

І.  ВИМОГИ ВИРОБНИЦТВА ДО СУЧАСНОГО РОБІТНИКА

Добробут кожної країни розвивається завдяки міцному виробництву. Сучасне українське виробництво переживає структурні та технологічні  перебудови, які виявляються в освоєнні нових технології, використанні сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. Їх зростаючий рівень вимагає  вивільнення працівників, які мають низький професійний рівень та обмін на технічний персонал, адаптований на сучасні умови праці. Сьогоднішні кваліфіковані робітники мають бути гнучкими, щоби своєчасно реагувати на зміни професійного напрямку. Відходить на задній план галузь використання некваліфікованої та важкої фізичної праці. Сьогодні необхідні робітники, які можуть поєднати при виконанні завдання фізичну та розумову працю.

Майже в кожну професію впроваджуються елементи автоматизації, комп’ютерних технологій, нових систем зв’язку, нанотехнологій, робототехніки. Виробничі процеси розробляються все більше за новітніми 3-D технологіями. Ось чому попит на кваліфікованих робітників за останні роки став досить великим.

Яким має бути сучасний робітник виробництва? Перш за все, він має пройти курс якісного навчання в системі професійного навчання, а потім – отримати вищу освіту, щоби мати змогу обслуговувати високотехнологічне обладнання, слідкувати за процесами обробки, складати різноманітні за складністю програми обробки та вносити в них необхідні корегування.

Професійна придатність починається з професіональних основ, із засвоєння робітничої професії. Поєднання вище перелічених вимог зможуть сформувати працівника, якій впишеться в умови роботи сучасного виробництва, а саме працівника з такими рисами професійної придатності, як:

 • Інтелектуальні здібності
 • Вміння адаптуватись
 • Високі професійно – кваліфікаційні характеристики
 • Гнучкість та мобільність
 • Інноваційність
 • Вмотивованість

Від рівня матеріальних та культурних умов побуту робочої сили, від її ціннісно -  життєвих характеристик безпосередньо залежить якість використання людських, технічних і матеріальних ресурсів. 

 

ІІ. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. ФОРМИ ТА МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ

Основна задача закладів професійно – технічної освіти: підготовка сучасного кваліфікованого робітника, який відповідає вимогам потреб сучасного виробництва. Отже і програма навчання, і форми та методи викладення програмного матеріалу повинні теж адаптуватись і стати якісною базою для підготовки необхідних спеціалістів.  

Сучасні викладачі мають у своєму арсеналі безліч нових форм та методів, різноманітних технологій викладання навчального матеріалу. Досвідчений викладач уміло використовує педагогічні технології та складає свій арсенал інновацій у методиці викладання свого предмету.

Викладачі спеціальних дисциплін на відміну від вчителів предметів загальних шкільних предметів, не мають готових проектів, розробок уроків, практичних та лабораторних занять. Ми самі з великої кількості методичного матеріалу обираємо той, що найкраще підходить до викладання предметів технічного напрямку і адаптуємо їх під умови виробництва, на якому наші учні проходять виробничу практику.

Слово «Інновація»- італійського походження і в перекладі означає «новизна, нововведення».  Педагогічна інновація - це конгломерат  логічних, спрямованих дій, які спрямовані на її оновлення, видозмінювання цілей, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивні результати навчання залежать від рівня пізнавальної діяльності учнів, їх активності та педагогічних можливостей викладачів, які проводять заняття.

У професійній педагогіці існує значна кількість форм і методів навчання. Вони можуть бути:

 •    пасивними, якщо учні засвоюють матеріал, поданий їм викладачем;
 •    активними, якщо не тільки засвоюють навчальний матеріал, але й відтворюють його у вигляді творчого виконання самостійних завдань;
 •    інтерактивними, коли проходить взаємодія між викладачем та учнями, учнів між собою. Такі дії передбачають колективні форми організації навчання.

Сучасні засоби навчання захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійно мислити і діяти, сприяють формуванню цінностей, створюють атмосферу співробітництва, взаємодії. Це передбачає зміну моделі навчання з авторитарно-дисциплінарної на особистісно орієнтовану, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємодія, творча співпраця.

Педагоги повинні не тільки передати учням певну суму знань та вмінь, а й сприяти формуванню ключових компетенцій, навчити їх методам самоосвіти, що дозволить їм самостійно розширити свої знання і застосовувати їх на практиці.

Поряд з традиційними формами та методами навчання сьогодні все популярнішими стають:

 • проектне навчання,
 • хмарні технології,
 • веб-квести,
 • кейс технологія,
 • коучинг та багато інших

Кожний з них має право на життя та на впровадження в навчальний процес або повною методикою, або окремими елементами.

Розглянемо декілька сучасних технологій, елементи з котрих я використовую на уроках спеціальних дисциплін машинобудівного профілю.

 

2.2 ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ

На сучасному етапі проектне навчання широко використовується в навчальному процесі як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів, умінь самостійно конструювати знання.

Метод проектів зацікавив викладачів і учнів, так як багато питань зі спецтехнології можна вирішувати за його допомогою:

 •    розробка технологічних процесів обробки деталей;
 •    поопераційний розрахунок режимів різання;
 •    пошук новітніх матеріалів та новітнього обладнання;
 •    пошук сучасних методів обробки;
 •    складання керуючих програм для роботи на верстатах із числовим програмним керуванням тощо.

Метод цікавий тим, що спонукає учнів до самостійної діяльності. Вона може бути особистою або груповою. Важливо підштовхнути учнів до причетності необхідної справи і її самостійного вирішення.

 

          

 

2.3 ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вже давно минули ті часи, коли всю необхідну інформацію ми записували у записники та блокноти. Зберігали відео та музичні матеріали на компакт дисках. На зміну прийшли технології, які дають можливість користуватись онлайн – сервісами в якості програмного забезпечення. Сьогодні вся необхідна інформація може бути розміщена в інтернет – мережі, так званих хмарних сервісах, з яких ми можемо її вилучити в любий час. 

Хмарні технології представляють собою модель зручного для користувачів доступу до програм, серверів, бази даних, різноманітних сховищ.  Сьогодні не має необхідності встановлювати та запускати ту чи іншу програму. На сайті компанії, яка її надає, можна відразу починати з нею працювати. Хмарні технології дають можливість легко та просто отримувати необхідні матеріали. Всі хмарні ресурси можна об’єднати в єдиний простір, який може настроюватись так як необхідно користувачу. 

Хмарні технології є там, де інтернет. Щоб користуватись ними, необхідно тільки мати пристрій з інтернет – браузером.

 

 

 

 

До основних переваг використання хмарних технологій в навчальному процесі відносяться:

 • Спільне планування та реалізація навчальної діяльності
 • Технологічна інтеграція засобів електронного, дистанційного та мобільного навчання
 • Спільна розробка та тестування програмного забезпечення
 • Комунікаційне середовище об’єктів навчального процесу
 • Економія коштів на придбання програмного забезпечення
 • Безпечність з’єднання та роботи
 • Відкритість освітнього середовища
 • Економія дисків
 • Відсутня необхідність мати спеціальні приміщення
 • Можливість виконання різноманітних видів навчальної роботи, контролю знань учнів

 

 

 

 

 

2.4  ВЕБ КВЕСТИ

Інтернет-мережі, комп’ютери, смартфони і планшети – все дуже цікаво, але як можна перетворити навчальний процес у привабливе проведення навчального часу за допомогою використання цих сучасних пристроїв.  Квест – технології можна використовувати в якості навчального способу  надання та отримання  необхідної інформації .

 Навчальний веб-квест – це сайт Інтернет – мережі, з яким працюють учні, які виконують різноманітні задачі. Сьогодні верстатники широкого профілю працюють на верстатах з числовим програмним керуванням, яке передбачає запис керуючої програми на комп’ютерному приладі. Тому наші учні повинні добре орієнтуватися в інформаційних технологіях та уміти працювати з керуючими програми. Під час обробки можуть виникнути збої у програмі, а деталі матимуть неправильні розміри.

 Для отримання найбільш повної інформації щодо обробки деталей на уроках спеціальної технології доречно застосовувати елементи навчальних веб-квестів.

 

         

 

2.5   МЕТОД КЕЙСІВ

Не є секретом, що на уроці кожен викладач використовує саме ті інноваційні форми та методи роботи, які є актуальними і його цікавлять.

Даючи учням завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод розвиває впевненість учнів у собі, у своїх здібностях. Вони активно навчаються слухати і точніше висловлювати свої думки.

Кейс-технології переслідують такі основні цілі:

 •              аналіз отриманої інформації;
 •              пошук основних питань у запропонованих ситуаціях для їх вирішення;
 •              пошук раціональних шляхів щодо їх розв’язання;
 •              вибір найкращого варіанту.

Отримавши завдання на пошук новітнього інформаційного матеріалу, учні таким чином отримують від викладача кейс із завданням. Вони переглядають чимало сторінок в Інтернеті, обговорюють варіанти фіксації навчального матеріалу та згортання його в опорний конспект і готуються  до дискусії, метою якої  стане захист свого варіанту рішення. Таким чином, елементи кейс-технології стають одночасно і завданням, і джерелом інформаційних матеріалів.

Як у кожного з видів форм та методів навчальної діяльності метод кейсів має свої недоліки, але вони є незначними у порівнянні з його позитивними сторонами.

 

 

 

 

2.6  КОУЧИНГ ТЕХНОЛОГІЇ

 Свою назву новітні педагогічні технології отримали від англійського слова coaching, що в перекладі означає  навчати, надихати, тренувати для спеціальних цілей, готувати до вирішення певних завдань.

 Коучинг технології навчають людей, як можна перейти з зони проблем в зону їх ефективного розв’язування. Це система, яка допомагає приймати нові можливості та підходи, розкрити потенціальні можливості учнів та знайти разом з ними нестандартні рішення.

 Система коучингового навчання розкриває нові форми стосунків між учнями та викладачами, які виступають в ролі коуча, при чому викладач не консультує учнів, не надає їм готових порад, а допомагає їм самим дійти до прийняття готового рішення. Тим самим, ми маємо можливість розкрити потенціал учня в самому широкому розумінні.

 

Картинки по запросу коучинг технології

Коучинг можна розглядати як систему, бо він має на увазі виконання в певній послідовності етапів, які можна пояснити та зрозуміти. Коучинг є цілеспрямованим процесом тому що він наполягає на дослідженні, на виконанні творчих завдань та прийняття нестандартних рішень.

Наукові спеціалісти вважають систему коучинга креативною, бо вона  є педагогічним інструментом між викладачем та учнем.  При цьому викладач не надає готових рішень учневі, а спонукає його до прийняття особистих,   д яких він повинен прийти сам.

 

ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  ФОРМ МЕТОДІВ НА УРОКАХ СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ

В якості зразка розглянемо засоби вивчення окремо взятої теми.

ПРОФЕСІЯ: ТОКАР

РОЗРЯД: ІІІ

ПРЕДМЕТ: Спеціальна технологія

№ теми

Зміст навчальної програми

Кількість годин

6.

Обробка методами пластичної деформації

Фізична сутність процесу поверхневого пластичного деформування. Основи, терміни і визначення.

Типові схеми обкочування зовнішніх поверхонь оберту роликом або кулькою.

Властивості обкочування перехідних поверхонь.

 Конструкції роликових і кулькових пристосувань та інструментів для обкочування і розкочування.

 Шорсткість поверхонь.

 Режими обробки.

Визначення, посилення обкочування.

Фізична сутність процесу калібрування отворів методами пластичної деформації.

Типові схеми калібрування отворів кулькою, оправкою.

 Сутність процесу алмазного випрасовування.

Типові схеми обробки і застосовані інструменти.

 

5

ТЕМА № 6  «Обробка методами пластичної деформації»

 

ПОНЯТТЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСВОЄННЮ:

Обкочування, розкочування, накатник, розкочувальник, наклеп робочі поверхні деталі, поверхнева твердість, сітчасте накатування, правила накатування.

УЧНІ ПОВИННІ:

 1. Знати про пластичне деформування, як один із оздоблювальних методів оброблення деталі
 2. Розуміти суть обкочування (розкочування)
 3. Знати, як виконати процес накатування
 4. Мати повне уявлення про те, що забезпечує процес обкочування (розкочування)
 5. Дотримуватись правил безпеки праці під час виконання пластичних операцій
 6. Виконати роботу за допомогою Інтернет – мережі   (Хмарні технології)
 7. Скласти опорні конспекти за планом вивчення теми  (Кейс – технології та Проектне навчання)
 8. Відповісти на питання тестів
 9. Захистити свою роботу (Веб - квест)

 

ПОТРІБНИЙ РІВЕНЬ ЗАСВОЄННЯ:

 репродуктивне відтворення та практичне застосування

 

ОСНАЩЕННЯ:

 1. Натурні зразки простих кулькових накатників та розкочувальників
 2. Комп’ютери
 3. Конспекти учнів
 4. Комплектів тестових завдань

 

ФОРМИ РОБОТИ УЧНІВ:

 1. Групова
 2. Індивідуальна
 3. Робота в парах
 4. Фронтально – колективна

 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА (КОУЧА):

 1. Ознайомити учнів з темою уроку
 2. Ознайомити з формами та методами самостійної роботи учнів
 3. Ознайомити з правилами складання опорних конспектів
 4. Поточне консультування
 5. Розробляє тести з пояснюванням
 6. Оцінювання робот учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 6   ОБРОБКА  МЕТОДАМИ   ПЛАСТИЧНОЇ   ДЕФОРМАЦІЇ

1.Фізична сутність процесу поверхневого пластичного деформування. Основи, терміни і визначення.

 

Деформа́ція (від лат. deformatio — «спотворення») — зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).

У основі пластичного деформування металів лежить переміщення дислокацій практично за будь-яких температурах і швидкостях деформування. Сутністю пластичного деформування є зрушення у результаті якого друга кристала зміщується стосовно іншій частині. Для зсуву в ідеальному кристалі, де всі атоми на площині зсуву відразу переміщаються одну міжатомну відстань, потрібно, як свідчать розрахунки, дотичне напруга 0,1 G (G - модуль пружності зсуву). У реальних кристалах зрушення відбувається за напругах всього 10 - 4 G, що у 1000 разів менша теоретично необхідних. Це тим, що відбувається поза рахунок ковзання дислокацій у ньому бере участь незначна частка атомів, розташованих на площині зсуву

Фактично пластична деформація здійснюється з допомогою переміщення дислокацій. Розглянута схема пластичної деформації дозволяє зробити висновок; що зсуву в кристалі відбуватиметься тим, що більше дислокацій буде зацікавлений у металі. Великі деформації можливі лише через те, що рух первинних дислокацій викликає поява великої кількості нових дислокацій у процесі пластичної деформації.

Одним з найбільш перспективних методів підвищення якості обробленої поверхні деталей машин при механообробці є обробно-зміцнююча обробка поверхнево-пластичним деформуванням (ППД). Вплив пластичної деформації  на якість обробленої поверхні:

 • поліпшення параметрів шорсткості
 • зниження мікрорельєфу поверхневого шару,
 • ріст мікротвердості
 • зниження степені  зносу

2.Режими обробки при виконанні операцій при обкочуванні та розкочуванні

 Обкочуванню та розкочуванню  поверхонь  роликами  підлягають поверхні після чистової обробки  різцем. Гладкий стальний загартований ролик з полірованою поверхнею  встановлюють в державку, яку закріплюють  в різцевій головці верстату.

Режими різання при обкочування та розкочуванні  мають бути такими:

 • швидкість 25-30 м/хв.
 • подача – 0,5-1,5 мм/об ; Подача – повздовжня з переміщенням вправо

                                       та вліво

 • кількість проходів ролика – 3-5

 

 

C:\Users\Anna\Desktop\Запорожье, Захаренко А.С., тема 5,6 - 5 разряд\Рисунки\instrument-dlya-obkativaniya-585x399.jpg

 

 

Рис. 1.  Інструмент для обкатки зовнішньої  поверхні

1-гладкий загартований  ролик 2- державка

Обкочування роликом  викликає пластичне деформування  нерівностей – грібішків, які при цьому згладжуються, в результаті чого забезпечується  високий клас чистоти та зміцнення обкочуванної поверхні.  Для зменшення зносу роликів застосовують змащування поверхні і ролика і деталі. Змащення проводять машинною олією, змішаною з гасом в рівній  кількості. При обкручуванні та розкочуванні поверхні не потрібен спеціальний припуск на обробку, так як  розміри деталі та її геометрична форма не змінюються.

3.Типові схеми калібрування зовнішніх та внутрішних поверхонь.

Обробка випрасуванням  може застосовуватись для циліндричних, плоских та фасонних поверхонь, повздовжніх та поперечних канавок, галтелей.

C:\Users\Anna\Desktop\Запорожье, Захаренко А.С., тема 5,6 - 5 разряд\Рисунки\ris__401_tehnologiya_metallov.gif

 

Рис. 2.  Обкочування  та розкочування поверхонь

а- обкочування циліндричної поверхні б- обкочування фасонної поверхні

в,г-розкочування отворів роликами та шариками

 

Випрасування можна проводити  на звичайних універсальних металообробних верстатах: токарних, револьверних, карусельних. Розкочування  отворів можна проводити на  свердлильних та револьверних верстатах, обкочування  зовнішніх поверхонь – на поперечно стругальних верстатах.

Метод обробки деталей випрасовуванням  підвищує їх точність на 15 %, клас чистоти – на 2-3 класа.

 

 

4.Сутність  процесу  алмазного  випрасування

 

Для забезпечення високої якості обробляємих поверхонь застосовують алмазне обкочування зовнішніх поверхонь та алмазне розкочування отворів. Сутність алмазного вигладжування полягає в пластичній деформації оброблюваної поверхні ковзаючим по ній інструментом - вигладжувателем. Інструмент розсовує метал, утворюючи канавку на поверхні. Шерхність поверхні  при алмазному випрасовуванні  складає Rа=0,1.  Алмазні кристали, які  вставляються в державку,  мають розміри 0,5-1,0 каратів.  Робоча поверхня  алмазних зернин  має форму полу сфери з радіусом R=0,5-5мм  та відрізняється високою якістю.

 

 

C:\Users\Anna\Desktop\Запорожье, Захаренко А.С., тема 5,6 - 5 разряд\Рисунки\animacia.gif

Рис. 3. Схема алмазного  розкочування

 

 

 

C:\Users\Anna\Desktop\Запорожье, Захаренко А.С., тема 5,6 - 5 разряд\Рисунки\tovarchi_animation.gif

Рис. 4. Схема алмазного  обкочування

 

 

C:\Users\Anna\Desktop\Запорожье, Захаренко А.С., тема 5,6 - 5 разряд\Рисунки\055.gif

 

Рис.5.  Алмазне випрасовування  зовнішньої поверхні на токарному верстаті

 

 

 Випрасовуванню підлягають поверхні сталевих деталей, які мають цементовані, азотовані, тверді покриття. Крім того, цій обробці можуть підлягати деталі з бронзи та  кольорових сполучень.

9.7

Рис. 6. Схема пристосування  для алмазного випрасовування

 

 1. пристосування, 2-оправка 3- кристалл алмазу

 

Кристалл алмазу закріплюється  на оправку  пристосування та переміщується разом із суппортом верстату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ №6

ТЕСТ 1

Що таке деформація?

- зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил

-  утворення гвинтової  лінії певного профілю

- отримання отворів с суцільних матеріалах

- частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому

  місці

РОЗ'ЯСНЕННЯ

 1. Відповідь вірна. Деформація – це зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил
 2. Відповідь  не вірна. Деформація не може бути  утворенням гвинтової лінії певного профілю
 3. Відповідь  не вірна. Деформація не може бути отриманим отвором в суцільному матеріалі
 4. Відповідь  не вірна. Деформація не може бути частиною технологічного  процесу, яка виконується на одному робочому

     місці

 

ТЕСТ 2

Якими мають бути режими різання  при виконанні обкочування

та  розкочування?

 • швидкість 10-15 м/хв., подача – ручна ;  кількість проходів ролика :7
 • швидкість 25-30 м/хв., подача – 0,5-1,5 мм/об ; кількість проходів ролика – 3-5
 • швидкість 40-60 м/хв., подача – 1,5-2,0 мм/об ; кількість проходів ролика – один
 • швидкість 80-100 м/хв., подача – 2,5-3 мм/об ; кількість проходів ролика - 7

РОЗ'ЯСНЕННЯ

 

Вірна відповідь № 2

 

 • швидкість 25-30 м/хв.
 • подача – 0,5-1,5 мм/об ;
 • кількість проходів ролика – 3-5

ТЕСТ 3

Якими інструментами виконують операції випрасовування?

 • загартовані ролики та шарики, розкатки
 • токарні різці
 • інструменти для обробки отворів: свердла, зенкери, розгортки
 • фрези

 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

 1. Відповідь вірна. Для виконання операції випрасовування застосовують загартовані ролики та шарики, розкатки
 2. Відповідь не  вірна. Для виконання операції випрасовування на використовують токарні різці
 3. Відповідь не  вірна. Для виконання операції випрасовування не використовують інструменти для обробки отворів
 4. Відповідь не  вірна. Для виконання операції випрасовування не використовують фрези

 

ТЕСТ 4

 

В яких випадках застосовують алмазне випрасовування?

- для обробки деталей крупногабаритних розмірів

- для забезпечення високої якості обробляємих поверхонь

- при чорнових операціях

- при виконанні фрезерних робіт

 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

 

 1.  Відповідь не вірна.  Для обробки крупногабаритних деталей алмазне випрасовування не застосовують
 2. Відповідь вірна.  Алмазне випрасовування  використають для забезпечення високої якості обробляємих поверхонь
 3. Відповідь не вірна.  Алмазне випрасовування  при чорнових операціях не використають
 4. Відповідь не вірна.  Алмазне випрасовування  при виконанні фрезерних робіт  не використають

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 Сучасне виробництво переживає етапи глобальних переходів до інновацій та інтенсифікацій інформаційних процесів. Важко уявити сучасне підприємство, яке не використовує прогресивне обладнання, новітні матеріали та інструменти.  Від наших випускників вже сьогодні виробництво вимагає бути грамотними, кваліфікованими спеціалістами, які б могли приймати оперативні рішення, удосконалювати виробництво та сприяти його розвитку.

Таким чином, використання інноваційних технологій виховання забезпечить формування гармонійної конкурентоспроможної особистості випускника ПТНЗ. Однак це складний процес, який вимагає від педагога творчої, науково-пошукової діяльності.

Основні завдання при використанні інформаційних технологій на уроках спецтехнології на мій погляд полягають у:

 1. Формуванні і розвитку дослідницьких, інформаційних, комунікативних умінь учнів
 2. Розвитку у учнів здібностей до аргументування, знаходження і відокремлення головного, знаходження раціональних рішень та засобів виконання завдання
 3. Формуванні  в учнях уміння отримувати знання самостійно
 4.   Здійсненні диференційованих підходів до учнів

Але все-таки найважливішим завданням на даному етапі освіти, я вважаю не само по собі використання різних сучасних технологій, а переорієнтацію викладача від традиційних інформаційних джерел уроку до нових. Нам, викладачам вимагається не просто навчитися  сучасним педагогічним технологіям, методам та засобам використання інноваційних технологій, а вмінню впроваджувати їх в повній мірі, або окремими елементами  на уроках спеціальної технології для  підвищення ефективності навчальної діяльності учнів..

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Богосвятська А. І. Інноваційні форми масових навчально-виховних заходів із зарубіжної літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Богосвятська А. І. Інноваційні форми поширення професійного досвіду вчителя / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 22-28. – Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Богосвятська, Анна-Марія. Педагогічний інструментарій учителя зарубіжної літератури / А.-М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 12-20. – Бібліогр. наприкінці ст. – Содержание: Поняття педагогічного інструментарію; Особистість учителя – інструмент творення і любові; Культура мови і техніка мовлення як основні професійні інструменти філолога; Художній твір – інструмент “насадження мудрості”; Технологічна карта уроку – інноваційний методичний інструмент; Пудручник зарубіжної літератури – інструмент пізнання; ІКТ – потужний сучасний інструмент в руках учителя; Інноваційна технологія навчання – методичний інструментарій педагога; Педагогічні методи і прийоми як “інструменти дотику до дитячої душі”; Закони психіки людини – базовий інструмент педагога.
 4. Гетьман О. П. Майбутнє України – в наших руках / О. П. Гетьман // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 33-34. – Нові інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек — вихід за межі відомого в бібліотечній практиці. Пропонуємо ознайомитись із однією із сучасних форм — «філософський стіл».
 5. Гукова О. О. Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі : [дистанц. тренінг: заняття № 3] / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2014. – № 10. – С. 15-21.
 6. Інноваційні процеси в освіті: загальна характеристика і тенденції розвитку // Шкільна бібліотека. – 2008. – №6. – С. 40.
 7. Інноваційні технології інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу // Шкільна бібліотека плюс. – 2008. – №11/12. – С. 3-43.
 8. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді: Спецвипуск // Позакласний час. – 2009. – №1/2. – С. 11.
 9. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології / О. О. Ісаєнко // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 9/10. – С. 90-91.
 10. Коваль Ю. В. Інноваційні підходи в екологічній освіті, просвіті і вихованні підростаючого покоління в галузі освіти / Ю. В. Коваль // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 12. – С. 9-10.
docx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Мадзігон В.М., Тарара А.М. та інші)
Додано
24 березня 2018
Переглядів
6568
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку