Методична розробка інтегрованого уроку "Огляд сучасних конструкцій культиваторів.Професійна лексика (складні випадки вживання професійної лексики)."

Про матеріал

У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню уроку, та послідовний план уроку. Особливу увагу при розробці даного уроку звернено на тісну співпрацю викладачів з учнями.

Безперечно, уроки такого типу неможливо використовувати систематично. Це обумовлено, насамперед, обмеженням викладання навчального матеріалу у часі. Але уроки вище зазначеного типу спонукають учнів до продуктивної праці, сприяють розвитку зацікавленості, творчості та формуванню власного «Я», впевненості в своїх силах.

Дана методична розробка рекомендована для використання викладачами та майстрами в/н в навально - виробничому процесі ПТНЗ. В плані уроку використані презентації, інтернет – ресурси, картки – завдання, тести для контролю знань учнів, інтерактивні методи, зокрема, випереджаючі завдання для учнів, «мозковий штурм», «продовжіть твердження», «альтернатива», «асоціація», «метаграма», вправа-тренінг «їжак». Використання цих та інших методів робить урок більш динамічним, цікавішим та залучає учнів до активної роботи на уроці.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

Л.В. Довгоброд

О.С. Богодарова

Л.С. Сосновик

 

 

 

 

Огляд сучасних конструкцій культиваторів.

Підготовка культиватора до роботи та основні технологічні  регулювання.

Професійна лексика (складні випадки вживання професійної лексики).

(Методична розробка відкритого інтегрованого уроку)

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "культиватор"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гірник, 2017

Довгоброд Любов Василівна – викладач спецдисциплін Гірницького професійно-технічного училища.

Богодарова Олена Сергіївна  – викладач української мови та літератури Гірницького професійно-технічного училища.

Сосновик Людмила Семенівна – майстер виробничого навчання Гірницького професійно-технічного училища.

Методична розробка відкритого інтегрованого уроку з теми: «Огляд сучасних конструкцій культиваторів. Підготовка культиватора до роботи та основні технологічні  регулювання. Професійна лексика (складні випадки вживання професійної лексики)» – Гірник: 2017 рік., 24 стор.

 

 

Рецензент:

У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню уроку, та послідовний план уроку. Особливу увагу при розробці даного уроку звернено на тісну співпрацю викладачів з учнями.

Безперечно, уроки такого типу неможливо використовувати систематично. Це обумовлено, насамперед, обмеженням викладання навчального матеріалу у часі. Але уроки вище зазначеного типу спонукають учнів до продуктивної праці, сприяють розвитку зацікавленості, творчості та формуванню власного «Я», впевненості в своїх силах.

Дана методична розробка рекомендована для використання викладачами та майстрами в/н в навально - виробничому процесі ПТНЗ. В плані уроку використані презентації, інтернет – ресурси, картки завдання, тести для контролю знань учнів, інтерактивні методи, зокрема, випереджаючі завдання для учнів, «мозковий штурм», «продовжіть твердження», «альтернатива», «асоціація», «метаграма», вправа-тренінг «їжак». Використання цих та інших методів робить урок більш динамічним, цікавішим та залучає учнів до активної роботи на уроці.

 

Відповідальний за випуск:     Долініна Т.І., завідуюча кабінетом професійної підготовки Навчального методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», «Відмінник освіти України».                                 

 

 

 Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою

 Навчально-методичного центру  професійно-технічної

освіти у Донецькій області

(протокол №___ від «___»_____________2017 року)

 

ЗМІСТ

ВСТУП   ……………………………………………………………

РОЗДІЛ І. Методична розробка інтегрованого уроку……….

ВИСНОВКИ …………………………………………………….. 

Список використаних джерел ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Матеріали методичної розробки уроку  допомагають активізувати діяльність учнів на уроках, спонукають  розвиток самостійності та формуванню професійних знань. Інноваційне навчання заохочує введення інноваційних змін.

Бінарні уроки - одна з форм реалізації міжпредметних зв'язків і інтеграції знань з кількох предметів. Це нетрадиційний вид уроку. Бінарний урок по своїй природі є однією з форм проекту, а саме, звичайно це міжпредметний, внутрішній короткостроковий чи середньої тривалості проект. Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці. Доцільність інтеграції професійного навчання з іншими предметами вже не раз відзначалася в методичній літературі.

До загальних цілей бінарних уроків можна віднести: вивчення предметів на четвертому рівні системності знань; розвиток співробітництва педагогів; формування в учнів переконання в зв’язності предметів, у цілісності світу.

Психологічна і методична сумісність викладачів грає не останню роль у підготовці і проведенні бінарного уроку. У якій послідовності йде підготовка до проведенню бінарних уроків? У залежності від змісту програмного матеріалу кожен урок має свої особливості і не може будуватися по встановленому шаблоні. Але існують загальні вимоги до таких уроків, яких варто дотримуватись.

До таким відносять:

- органічна єдність виховання і навчання;

  - досягнення конкретних навчальних цілей;

- застосування різноманітних методів навчання з дотриманням принципів індивідуального підходу до учнів.

Важливим етапом підготовки бінарного уроку є спільне, ретельне планування.

Ціль бінарного уроку - створити умови мотивованого практичного застосування знань, навичок і умінь, дати можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і задоволення.

В проведенні бінарного уроку приймають участь кілька викладачів. Інтегроване навчання має на увазі  проведення бінарних уроків і уроків із широким використанням міжпредметних зв'язків.

Бінарні уроки дозволяють глибше опанувати тему, яку вивчаємо. На такому уроці кожен з викладачів  намагається подати суть того, що вивчається, зі своєї, специфічної для кожного предмета, точки зору. Не останню роль відіграє й оригінальність самої форми проведення уроків. Учнів відразу ж зацікавлює присутність декількох педагогів на уроці. Учнівська психологія краще сприймає короткочасні повідомлення, відмінні за формою викладу та джерелом подачі.

На таких уроках учням в різних формах та методах навчання подається загальна картина тих явищ, які будуть вивчатися. Цей урок спарений. Дається загальна картина, ставляться проблемні питання, основні запитання до цілої теми. Це збуджує інтерес учнів. Набуті спільно знання застосовуються на практиці.

Використання бінарних уроків приносить користь не лише учням, а й педагогам. Спілкуючись з колегами, відкриваєш нові факти, іноді більш глибоко задумуєшся над явищами, на які раніше майже не звертав уваги.

Участь у підготовці та проведенні таких уроків з колегами збільшує багаж знaнь, дає можливість відчути взаємозв’язок між предметами, професіями, жодна з яких не може існувати відокремлено від інших, від самого життя.

Він забезпечує проведення практичних робіт з використанням різних джерел інформації. На практиці вдосконалюються спеціальні та загальнонавчальні вміння і навички, здійснюється застосування знань у нових ситуаціях. Учні розширюють свої уявлення про вивчені явища і процеси, встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. На таких заняттях відсутня чітка регламентація навчальної діяльності, існує великий простір для прояву ініціативи і творчості. Учні вчаться планувати свою роботу, здійснювати самоконтроль. Це спонукає до розвитку пізнавального інтересу до предмета, розширює їхній світогляд. На інтегрованому уроці учні виконують значно більше завдань, ніж на традиційному уроці.

Така форма уроку розвиває активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання. Вона вчить самостійно здобувати знання.

Під час уроку учні краще засвоюють матеріал, вчаться застосовувати набуті знання у нових ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ

 

Тема програми: Машини  для поверхневого обробітку ґрунту.

Тема уроку:

 • Огляд сучасних конструкцій культиваторів.
 • Підготовка культиватора до роботи та основні технологічні  регулювання.
 • Професійна лексика (складні випадки вживання професійної лексики).

 

Мета уроку:

навчальна:

 • Систематизація та узагальнення  нових знань, умінь та навичок за темою;
 • вивчення призначення та будови сучасних конструкцій культиваторів, активізація пізнавальної   діяльності учнів;
 • удосконалення  правописної  грамотності, зробити відповідну корекцію знань, умінь і навичок; дослідити з учнями вживання професійних термінів.

розвиваюча:

 • За допомогою різних видів роботи розвивати самостійність та аналітичне мислення, вміння працювати в команді, професійну компетентність;
 • формувати мовленнєві компетенції майбутнього тракториста.

виховна:

 • Сприяти вихованню  сумлінності та дисциплінованості, почуття господаря та повагу до обраної професії;
 • виховувати всебічно розвиненого робітника, який вільно володіє і користується засобами мови.

Методична мета:

 • Впровадження інтегрованих уроків з використанням інтерактивних методів навчання.
 • Формування цілісних знань учнів засобами інтеграції суміжних предметів.
 • Використання інноваційних виробничих технологій.

 

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, закріплення умінь та навичок.

Вид уроку: інтегрований (потроєний: сільськогосподарські машини – виробниче навчання – українська мова).

Метод проведення:

 • словесний (розповідь з елементами пояснення);
 • наочний (презентація);
 • пошуковий (самостійна робота учнів – заповнення таблиць);
 • практичний (робота з підручником, словником термінів);
 • імітаційні (закріплення матеріалу з використанням інтерактивних методів).

 

Дидактичне забезпечення: плакати «Культиватори», навчальна, методична та довідкова література, ресурси Інтернету, журнал «Новини Агротехніки», «Техніка АПК», стенд «Сучасна сільськогосподарська техніка», роздатковий матеріал для учнів,тести, ксерокопії малюнків «Культиватор КПС - 4», «Культиватор – плоскоріз-глибокорозпушувач КПГ-2, різнорівневневі картки - завдання,  тлумачний словник,  словник технічних термінів.

Матеріально – технічне забезпечення: макети сільськогосподарських машин, макет «Культиватор КПС-4», мультимедійний проектор, ПК, робочі органи культиватора.

Міжпредметні зв’язки:  охорона праці, сільськогосподарські машини, агротехнологія, виробниче навчання, система технічного обслуговування, українська мова.

Форма роботи на уроці: індивідуальна, фронтально-групова, колективна  (робота з підручником, самостійна робота учнів, закріплення матеріалу з використанням інтерактивних методів).

 

Після вивчення теми учні повинні знати: 

 • Загальну характеристику та призначення культиваторів;
 • відмінність культиваторів у конструкціях різних марок;
 • класифікацію культиваторів;
 • параметри регулювання;
 • правила безпечного виконання робіт;

 Учні повинні вміти:

 • Проводити технічне обслуговування та основні регулювання культиваторів;
 • підібрати робочі органи;
 • розрахувати норму виробітку та витрату палива;
 • пояснити правила безпеки праці під час виконання робіт.

При вивчені теми учні повинні знати та володіти технічними та професійними термінами, вміти пояснити значення термінів:

 • поверхневий обробіток;
 • культиватор;
 • культивація:
 • лапа;
 • культиватор – плоскоріз;
 •    підвищити рівень писемної та мовленнєвої грамотності;
 •    набути професійних мовленнєвих компетенцій;
 •    сформувати вміння втілювати набуті знання на практиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

«…Я господар землі,

Я господар своєї країни…»

                  І. Бердник

 

«…Мовні знання – один з основних компонентів

підготовки майстерності

і досконалості майбутніх фахівців…»

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Взаємне вітанняорганізація уваги.

Психологічний та емоційний заряд учнів на продуктивну роботу.

Викладач спецдисциплін: Пароль початку уроку – «ПЛУГ» (учні розшифровують значення слова, пояснюють призначення плуга).

Викладач української мови: Усі слова української мови становлять її словниковий склад. Розділ мовознавства, який вивчає лексичний склад мови, називається лексикологія.

У словниковому складі української мови особливе місце посідає спеціальна лексика – терміни та професійні слова.

 •              З якої професії, в основному, ця лексика, ці слова, які ви називали розшифровуючи слово плуг?
 •              Підберіть синоніми до слова плуг.

Синоніми до слова ПЛУГ - ора́ло, ра́ло, соха́, запашник, розпашник, плужар, багатолемешник, дерноріз.

 •              Підберіть однокореневі до слова плуг.

Однокореневі солова до слова ПЛУГ - плужок, плугатар, плужний, плугатор, плуги, передплужник.

 

 

 

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 

Перевірка наявних знань, необхідних для сприйняття навчального матеріалу з використанням інтерактивних методів.

Вправа «Мозковий штурм». Дати відповіді на запитання:

Викладач спецдисциплін:

 • Для чого призначені культиватори?
 • За якими ознаками класифікують культиватори?
 • Які агротехнічні вимоги ставляться до культивації?
 • Для чого призначений і яку будову має культиватор КПС-4?

Вправа «Анаграма». Переставляючи букви скласти слова:

Викладач української мови:

Умови проведення: кожній групі роздаються анаграми, де знаходиться 10 слів.

Завдання: знайти за 1 хвилину 10 слів та пояснити їх.

Мара, пнуиржа, гунрт, кьвтуатилор, обобірток, кувільциатя, жуорай, бонора, фарзе, меліш.

Відповіді: Рама, пружина, ґрунт, культиватор, обробіток, культивація, урожай, борона, фреза, леміш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

 

Викладач спецдисциплін: Щоб отримувати високий урожай сільськогосподарських культур треба якісно обробити ґрунт. А для цього необхідно знати будову та призначення ґрунтообробних машин, тобто культиваторів. Пригадайте  будь-ласка, які ви знаєте інші машини для поверхневого обробітку  ґрунту (борони, котки, фрези, лущильники).

Викладач української мови:

 •     Продовжіть твердження:

Отже, знання мови робітнику необхідні, щоб ...

Варіанти відповідей: 

 •  Грамотно писати та оформлювати документацію на підприємстві.
 •  Правильно спілкуватися з колегами.
 •  Вміти презентувати свою роботу і себе як спеціаліста.
 •  Стати кваліфікованим, знаючим спеціалістом, який вміє грамотно відс­тоювати свою думку, передавати свій досвід.
 •  Щоб стати всебічно розвиненою особистістю, високо кваліфікованим спеціалістом.

Повідомлення теми, мети, очікуваних результатів уроку за допомогою муль­тимедійної системи. Формування умінь та навичок.

Керування процесом засвоєння знань і умінь.

Викладач спецдисциплін: Для виконання поставлених завдань та отримання очікуваних результатів ми об’єдналися в групи.

І   група – теоретики,

ІІ група – практики,

ІІІ групафілологи. 

Ми працюємо під девізом: «Працюй наполегливо, швидко, старанно. Успіх приходить до тих, хто в вірить….» Цей девіз налаштує нас на активну роботу.

Викладач української мови: Група філологи отримала і виконала  випереджувальне завдання. Учні опрацювали матеріал і зробили висновки. Що таке терміни? Що таке професійно-виробнича лексика? Які слова належать до професійних?

Варіанти відповідей:

Терміни – це слова, що вживаються для точного визначення певного поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Наприклад: пестициди, культиватор, агротехнологія і т. п.

Професійними називають такі слова та словосполучення, які властиві мовленню певної групи людей. Наприклад, фахівці трактористи користуються такою професійною лексикою: мастило, двигун, оранка, боронування, культивація і т. п.

Професійно-виробнича лексика – слова, що стосуються певних галузей виробництва, виробничих процесів, знарядь праці, посад, приміщень.

Викладач української мови: Отже, є певні вимоги до термінів. Які?

 • Повинен бути однозначним у межах цієї системи термінів;
 • Точно називати поняття, риси, ознаки явища;
 • Повинен бути стилістично нейтральним і байдужим до тексту;
 • Не повинен мати синонімів та омонімів.

Професійно-виробнича лексика сприяє різнобічному відтворенню певного професійного середовища та професійних інтересів людей, особливостей життя і побуту представників певних професій.

 

Узагальнення  навчального матеріалу,  окремих понять та термінів

 

Викладач спецдисциплін: У сільському господарстві на полях для знищення всіляких бур'янів часто застосовуються культиватори для суцільного обробітку грунту. Ці пристрої чіпляються до трактора і тягнуться за ним по ділянці, підрізаючи і знищуючи бур'яни, нарізаючи борозни, підсапуючи рослини.

Грунт не перевертається, при цьому культивація відбувається до глибини майбутнього залягання насіння. Промисловістю випускається декілька широко відомих марок культиваторів суцільного обробітку грунту.

Для передпосівної обробки полів призначений культиватор, здатний розпушувати землю на 6-12 см глибини. Такі культиватори суцільного обробітку не тільки розпушують, але і вирівнюють поверхню посівних площ. Складається агрегат з окремих секцій.

 

Перегляд презентації – коментар - уточнення.

Характеристика  базових  конструкцій  культиваторів та їх відмінностей в  будові.

Знайомство учнів з новими моделями культиваторів, робочими органами машин.

Майстер виробничого навчання:

 1.     Підготовка культиватора до роботи.
 2.     Алгоритм технологічного процесу регулювання культиватора.

 

Завдання.

Робота учнів з карточками:

Картка 1. Назвіть порядок регулювання  КПС-4 на глибину обробітку ґрунту 16 см.

Варіанти відповідей:

 1.     Встановлюємо культиватор на майданчик.
 2.     Встановити культиватор по середині відносно повздовжньої осі трактора і жорстко закріпити культиватор.
 3.     Під опорні колеса встановити бруски на 2-3 см. менше за глибину культивації 13-14 см.
 4.     Леза культиватора торкаються майданчика всією довжиною.

Картка 2. Як корегують глибину ходу культиватора КПС-4  в полі?

Варіанти відповідей:

Регуліровочні гвинти (закручують – лапа  вимілюється, відкручують  - заглиблюється.

Картка 3. Розшифрувати марку КПС – 4.

Картка 4. Для чого призначений культиватор КПС – 8?

Картка 5. Для чого призначений і з чого складається культиватор                         КПГ-150?

Викладач української мови:

Робота з «Коротким словником професійних термінів».

Викладач на окремих аркушах демонструє назви професійних термінів: Плуг, борона, леміш, гряділь, лапа, рама.

Завдання учнів: користуючись словником технічних термінів, поясни­ти значення термінів і вказати, під час яких  робіт вони викорис­товуються.

Відповіді учнів перевіряє майстер виробничого навчання.

Варіанти відповідей:

Культиватор - це знаряддя для обробітку ґрунту (без перевертання його верхнього шару), боротьби з бур'янами і внесення в ґрунт добрив. Основними робочими органами культиватора є лапи.

Плуг – це  сільськогосподарське знаряддя з широким металевим  лемешем  або диском для оранки землі.

Борона - знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту і догляду за  сільськогосподарськими рослинами.

Леміш - частина плуга, сохи, що, у процесі оранки землі, підрізує шар  ґрунту знизу.

Гряділь - Частина плуга — подовжній брус, до якого причіплюється ніж, лапа. 

Лапа - Робоча частина ґрунтообробних знарядь. 

Рама - Несуча частина машини, конструкції, установки.

 

Орфографічна п’ятихвилинка. Робота учнів в зошиті.

Викладач української мови: А тепер нам потрібно написати правильно слова, пояснити орфограми.

Стрільчасті лапи, розпушувальні лапи, протиерозійні культиватори, культиватор «Агросоюз», моро­зостійка культура, правила, лебідка, важіль, розпилення, гвинтовий механізм, ремонтні роботи,  кам`янисті ґрунти, вирівнювальна дошка, темно-зелені кольори, пневматичні шини, пружинні стояки, нержа­віюча щітка.

Відповіді учнів, пояснення орфограм. Коментар викладача.

 

Викладач спецдисциплін:

Вправа «Альтернатива». Підтвердити, заперечити або доповнити вислови.

 • Культиватор КПЕ-3,8 має ширину захвату 4 м. (так чи ні)
 • Культиватор КПГ – 2 – 150 обладнаний двома плоско різальними лапами. (так чи ні)
 • Просапні культиватори призначені для обробітку посівів кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку. (так чи ні)
 • Культиватор розпушує ґрунт? Так чи ні?
 • Плоскоріз – сільськогосподарська машина, яка перевертає скибу ґрунту. Так чи ні?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТЬ І ЗАСВОЄННЯ  ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗНАНЬ ВМІНЬ  ТА НАВИЧОК

Формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань, виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу.

Учням пропонується виконати різні інтерактивні вправи.

Вправа «Незакінчене речення».

Культиватор призначений……(для розпушування ґрунту, знищення бур`янів  та вирівнювання поля).

Культивація – це…..(агротехнічний захід для розпушування ґрунту).

Інтелектуальна вправа-тренінг «Їжак».

Завдання: на  голках уявного «іжака» напишіть властивості   культиваторів.

Рефлексія умінь і навичок.

Майстер виробничого навчання:

Пошукова робота: розв’язання проблемних ситуацій.

В яких випадках використовуються стрільчасті лапи? (при забур’яненості поля)

Для чого необхідні перекриття лап?

 

 

 

 

 

 

Завдання «Асоціація»

 

 

 

 

 

Закінчіть схему. Машини для поверхневого обробітку ґрунту:

 

Завдання «Метаграма»

 Змінюючи певну літеру у наведених словах, утворіть нові слова, пов’язані з темою «Ґрунтообробні машини»

 

 

Викладач української мови:

Завдання. Скласти речення з поданих слів.

Як мілко орати, краще випрягати.

Де оре сошка, там хліба трошки.

Глибше орати - більше хліба жувати.

 

Учні, викладачі та майстер виробничого навчання перевіряють та коментують виконання завдань.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ

 

Викладач української мови: Професійні слова найчастіше застосовуються в усному мовленні людей певної професії і сприяють кращому взаєморозумінню.

Термін є ідеальним найменуванням певного поняття в науці, техніці, мистецтві, має точний і визначений зміст, вирізняється змістовою однозначністю, сталістю функціонування. Термінологія проникла майже в усі сфери людської діяльності. Недосконалість термінології може призвести до помилок у практиці.

Викладач спецдисциплін: Практично всі культиватори складаються з рами і робочих органів. До робочих органів відносяться диски, лапи, ножі. Все це кріпиться на рамі, яка, в свою чергу, чіпляється до трактора за допомогою причіпного пристрою.

Культиватори суцільного обробітку грунту можуть мати механізми, що переводять агрегат в транспортне положення і навпаки в робоче.
Бувають механізми для зміни глибини  робочих органів. За допомогою культиваторів розпушують і мульчують землю, зрізають бур'яни, вирівнюють борозни. Працювати обладнання може в будь-якій кліматичній зоні.

Оцінка  діяльності учнів.

Викладачі та майстер виробничого навчання узагальнюють діяльність учнів на уроці.

Оскільки урок проходив в командному дусі - підраховуються бали кожній команді.

Викладачі звертаються до учнів з запитанням: Що вам сподобалося на уроці?

Учні по черзі  висловлюють свою думку за схемою: 

«На уроці я»..           - дізнався…

                                     - зрозумів…

                                     - навчився…

 

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Д. з.: опрацювати текст підручника, ст. 96 -97. Письмова робота – вправа 176. Підручник (Українська мова: підруч.: для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. В. Заболотний. – К.: Генеза, 2010. – 224 с.

Література: З.С. Ратомська ст.. 172 - 176 А.Ф. Головчук. Сільськогосподарські машини ст..62-70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Сучасна освіта повинна застосовувати сучасні методи та форми навчання, які б сприяли максимальній доступності знань, швидкому та надійному їх засвоєнню, підвищували інтерес учнів до предмета, розвивали їх творчий потенціал , навчали отримувати знання з різних інформативних джерел.

З великої кількості нестандартних форм уроків, упроваджених в практику викладання лиш деякі можуть бути ефективно використаними при вивченні предмету «Сільськогосподарські машини».

Насамперед - це інтегровані уроки, які, враховуючи особливості даного спец предмету (широкі між предметні зв'язки) дозволяють об'єднати споріднені блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприйняття, розвитку мислення, поглиблення інтересу до матеріалу, який вивчається, створення цілісної технологічної картини.

Урок інтегрованого змісту відрізняється від уроку з використанням між предметних зв'язків, який передбачає включення в нього деяких питань з інших предметів.

Інтегровані уроки поєднують в собі блоки знань з предметів.

Бінарний урок (від лат. binarius - подвійний) – різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох або декількох предметів.

Бінарний урок – це нетрадиційний вид уроку. Урок по темі ведуть два або кілька педагогів - предметників. Бінарний урок   це творчість двох (або кількох) педагогів, яка переростає у творчий процес в учнів.

Бінарні уроки сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, емоційному сприйняттю ними нових знань, розвитку в них творчого та самостійного мислення.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.  Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення. – 1996. - №6. – с.11- 14
 2. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з української мови.  – 1994. - №6 –с.8 – 11.
 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. – 176 с.
 4. Журнал «Техніка і технологія АПК» № 1 – 2, 2011 рік – 96 с.
 5. Журнали «Новини агротехніки» № 3-4, 2009 рік – 52 с.
 6. Журнал «Землероб» № 1, 2011 рік – 30 с.
 7. Журнал «Профтехосвіта» № 2, 2011 рік – 96 с.
 8. Освітні технології: Навч.-метод.посіб./О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред.. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
 9. Педагогічна технологія: [Посібник] /І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. – Х.: Основа, 1995. – 105 с.
 10.         Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібник, А. С. К. ISBN, 2004 рік – 194 с.

Інтернет ресурси:

http://www.athens.kiev.ua/binarni-uroki-v-suchasnij-shkoli/

http://myreferatik.in.ua/forum/33-65-1

http://www.slideshare.net/inessaml/ss-44178834

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29342/1/Biletska.pdf

http://www.agrolicey.mk.uz.ua/08/files/004.pdf

https://docs.google.com/document/d/1Lyn-rMNjbOLcQ-EPwlDA7cSGc18R4QFc_YyHXBjmTww/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1jgFxfXaLEIX0XIM4WpQvrMEbulCFVl3n59RnH0tG7-4/edit?hl=uk#slide=id.p13

1

 

doc
Додано
1 квітня 2018
Переглядів
272
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку