Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни "Страхова справа"

Про матеріал
Семінар (лат. — розсадник) — вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів.
Перегляд файлу

Методичні вказівки до проведення семінарських занять

  

Семінар (лат. — розсадник) — вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчаль­ного заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готу­ють тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Се­мінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефектив­ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:

- закріплення у студентів теоретичних знань;

- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і пи­сьмового викладання навчального матеріалу;

- залучення їх до науки, наукових досліджень;

- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також за­хисту висунутих наукових положень та висновків;

- формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної прак­тики державноправового будівництва в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманіт­ними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів.

Найбільш поширеними видами на семінарі є:

-розго­рнута бесіда;

-виступи з рефератами, доповідями;

-диспут у формі діа­логу;

-круглий стіл тощо.

 

Рекомендації студентам щодо підготовки до семінарського заняття:

При підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні за­писи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закрі­пити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.

Деякі питання роботи на семінарі:

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі­нарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Кон­ституції та чинного законодавства України, наводити приклади;

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання юридичних понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точ­но висловлювати свої думки;

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можли­вість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію;

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;

7) завершується семінарське заняття заключним словом_викладача, в якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розк­риття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі

 

 

 

 

 

 ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

Навчально – методична карта

практичного заняття

Дисципліна  Страхова справа

Заняття №12 (6.2) ( Семінар №1)

Тема: «Поняття страхування, страхова угода. Майнове та особисте страхування. Страхування життя та пенсії. Перестрахування. Фінансова діяльність страховика. Державне регулювання страхової діяльності»

Мета завдання:

Навчальна:

  • систематизувати та поглибити знання;
  • залучити студентів до аналітичної та творчої діяльності розвити вміння узагальнювати, відстоювати свою точку зору на явища;
  • закріпити розуміння основних понять і термінів дисципліни.

Виховна:

  • виховувати почуття відповідальності та серйозний підхід до роботи, культуру поведінки та спілкування в колективі;

 

Питання для обговорення 

 

1. Страхування в умовах ринкової економіки 

2. Майнове та особисте страхування

3. Страхування життя та пенсії

4. Перестрахування і співстрахування

5. Фінансова діяльність страхової компанії

6. Державне регулювання страхової діяльності

 

План

 

1. Поняття страхування, об’єкти, суб’єкти страхування

2. Порядок укладання страхової угоди

3. Страхування від нещасних випадків. Особисте страхування

4. Зміст, структура та види майнового страхування

5. Франшиза та її види

6. Страхування майна, кредитних та фінансових ризиків

7. Суть, класифікація страхування життя та пенсії

8. Суть і роль перестрахування і співстрахування

9. Основи фінансової діяльності страховика. Доходи, витрати, фінансові результати страхової компанії

10. Структура, завдання та функції державного нагляду за страховою діяльністю

 

Задачі для розв’язання

 

Задача1.  Страхова вартість майна 100 тис. грн., страхова сума 60 тис. грн., умовна франшиза 10% від страхової суми, сума збитків склала:

а) 5400 гривень

б) 7200 гривень

Визначити суму умовної франшизи та суму страхового відшкодування

 

Задача 2. Страхова вартість майна 250 тис. грн., страхова сума 87 тис. грн., умовна франшиза 15% від страхової суми, сума збитків склала:

а) 6700 гривень

б) 8400 гривень

Визначити суму умовної франшизи та суму страхового відшкодування

 

Задача 3. Страхова вартість майна 100 тис. грн., страхова сума 60 тис. грн., умовна франшиза 10% від страхової суми, сума збитків склала:

а) 5400 гривень

б) 7200 гривень

в) 72000

Визначити суму  безумовної франшизи та суму страхового відшкодування

 

Задача 4. Страхова вартість майна 165 тис. грн., страхова сума 89 тис. грн., умовна франшиза 13% від страхової суми, сума збитків склала:

а) 7300 гривень

б) 12650 гривень

в) 78000

Визначити суму  безумовної франшизи та суму страхового відшкодування

 

Задача 5. Внаслідок пожежі в магазині „А” (20.08.14 р) пошкоджені ТМЦ, яких станом на 01.08.04р. було на суму  35000 гривень. З 01 по 20.08.04 для магазину надійшло ТМЦ на суму 28000 гривень. До банку зданий виторг в сумі 32000 гривень. Готівка в касі в межах ліміту 6000 гривень. Природний убуток ТМЦ – 1200 гривень. 21.08.04р. проведена інвентаризація ТМЦ, які вціліли після пожежі, їх вартість склала 2436 гривень. Торговельна націнка – 25% від суми залишку ТМЦ. Витрати , які пов’язані з ліквідацією та усуненням наслідків пожежі склали 12000 гривень. Страхова сума складає 75% від загальної фактичної вартості ТМЦ на час укладання договору.

 

Задача 6. В наслідок пожежі в магазині «Б» (15.09.14р) пошкоджені ТМЦ, якмх станом на 01.09.14р було на суму 60 000 гривень. З 01 по 15.09.14 р. для магазину надійшло ТМЦ на суму 48 000 грн. До банку зданий виторг в сумі 92 000 грн.. Готівка в касі в межах ліміту 6000 гривень. Природний убуток ТМЦ – 1200 гривень. 16.09.14р. була проведена інвентаризація ТМЦ, які вцілили після пожежі, їх вартість складала 3624 гривень. Торговельна націнка  - 20% від суми залишку ТМЦ. Витрати, які пов’язані з ліквідацією та усуненням наслідків пожежі склали 12 000 грн. Страхова сума складає 75% від загальної фактичної вартості ТМЦ на час укладання договору.

 

Задача 7. Страхова оцінка об'єкта страхування – 20 000 грн. Страхова сума – 12 000 грн. Об'єкт застрахований за системою пропорційної відповідальності. В результаті страхового випадку об'єкту було завдано шкоди в розмірі 5 000 грн. Визначити суму страхового відшкодування, яку страховик виплатить страхувальнику.

 

Задача 8. Страхова оцінка об'єкта страхування – 100 000 грн. Страхова сума – 80 000 грн. Об'єкт застрахований за системою першого ризику. Безумовна франшиза – 2,5% від страхової суми. В результаті страхового випадку було завдано шкоди в розмірі 63 000 грн. Визначити суму страхового відшкодування, яку страховик виплатить страхувальнику.

 

Задача 9. Страхова сума за договором страхування становить 25 000 грн. Страховий тариф з цього виду страхування – 2%. Визначити величину страхової премії.

 

Задача 10. Страхова оцінка об'єкта страхування становить 50 000 грн. Страхова сума за договором страхування – 35 000 грн., безумовна франшиза – 2,5% від страхової суми. В результаті страхового випадку об'єкту було завдано шкоди в розмірі 15 000 грн. Визначити суму страхового відшкодування, якщо об'єкт застраховано за системою пропорційної відповідальності.

 

Задача 11. Страхова компанія «Арго» здійснює послуги за 30-ма видами страхування. Її ліцензія закінчується 22.01.2016 року. Вона має намір продовжувати свою діяльність та провадити ці 30 видів страхування, для чого отримує дві нові ліцензії 20.01.16. Чи може компанія продовжувати функціонування на страховому ринку України відповідно чинного законодавства?

 

Задача 12. У березні поточного року відбулася реорганізація шляхом видалення страхової компанії «Амелія» зі страховою компанію «Аск», яка відповідно до отриманих ліцензій, займалась страхуванням життя. Новостворена страхова компанія формує статутний фонд у розмірі 1,3 млн. Євро та задовольняє вимоги, щодо забезпечення своєї платоспроможності. Після виділення страхова компанія «Амелія» планує займатися страхуванням життя на основі ліцензій, отриманих страхової компанії «Аск». Проаналізуйте, чи є його страхова діяльність правомірною відповідно чинного законодавства України?

 

Література:

  1. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР, 24.03.1995
  2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – 5-те вид.оновлене. Затв. МОН/ Грішнова О.А. ,- К., 2011. – 390 с.
  3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник-К. ЦНК, 2006, 173-194
  4. .Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003.

 

 

 

doc
Додано
24 липня 2020
Переглядів
531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку