Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з дисципліни "Податкова система"

Про матеріал
Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчаль¬ного заняття у навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готу¬ють тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Се¬мінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефектив¬ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.
Перегляд файлу

Методичні вказіки до проведення семінарських занять

 

Семінар — вид навчальних занять практичного характеру, спрямованих на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення теоретичного матеріалу. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Вони сприяють оволодінню фундаментальними знаннями, допомагають розвивати логічне мислення, формувати переконання, оволодівати культурою толерантності, активно впливати на соціальне становлення особистості.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчаль­ного заняття у навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готу­ють тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Се­мінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефектив­ною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є:

- закріплення у студентів теоретичних знань;

- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і пи­сьмового викладання навчального матеріалу;

- залучення їх до науки, наукових досліджень;

- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також за­хисту висунутих наукових положень та висновків;

- формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної прак­тики державноправового будівництва в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманіт­ними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів.

Найбільш поширеними видами на семінарі є:

-розго­рнута бесіда;

-виступи з рефератами, доповідями;

-диспут у формі діа­логу;

-круглий стіл тощо.

 

Ремомендації студентам щодо підготовки до семінарського заняття:

При підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні за­писи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закрі­пити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.

Деякі питання роботи на семінарі:

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі­нарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Кон­ституції та чинного законодавства України, наводити приклади;

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання юридичних понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точ­но висловлювати свої думки;

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можли­вість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію;

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;

7) завершується семінарське заняття заключним словом_викладача, в якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розк­риття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар № 1

тема:

 

«Сутність та види податків.   Податкова система і податкова політика держави. Задачі організації податкової системи України»

 

Розділи:

 

1. Сутність та види податків. Елементи податків

2. Субєкти та обєкти оподаткування. Класифікація податків

3. Податкова система і податкова політика держави

4. Організація податкової служби і податкової роботи

5. Органи державної податкової служби України та їхні завдання та функції

6. Податкова міліція. Функції.

7. Методика розрахунки пені на податковий борг

 

      План семінару

 

1. Письмове опитування – економічний диктант -20хв.

2. Вирішення виробничих ситуацій – 20хв.

3. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 40хв.

 

    Теми рефератів:

 

  1. Становлення податкової системи в Україні
  2. Подвійне оподаткування в міжнародному бізнесі
  3. Методи формування державних доходів. Податки на формування бюджету

 

Тестове завдання:

 

1.Фінасові відносини між державою і платниками податків називаються?

А)плата

Б)податки

В)збори

Г)внески

2.Функції податків бувають?

А)економічна, централізована

Б)фіскальна, регулююча

В)соціальна, фінансова

Г)немає правильної відповіді

3.Розмір податку на одиницю оподаткування це?

А)база

Б)ставка

В)квота

Г)внески

4.Об’єктом оподаткування на підприємстві є?

А)дохід

Б)прибуток

В)рентабельнісь

Г)собівартість продукції

5.За формою оподаткування податки бувають?

А)прямі, непрямі

Б)постійнні, змінні

В)натуральні, вартосні

Г)умовно-постійні

6.До непрямих податків відносять?

А)прибуткові податки

Б)акциз,мито

В)податок на майно

Г)податок на землю

7.Доходи бюджету поділяють на?

А)податки,збори

Б)адміністративні збори та платежі

В)доходи від некомерційного та побічного продажу

Г)податкові,неподаткові

8.Трансфери – це?

А)сукупність різних  видів податків та інших платежів

Б)діяльність держави в сфері встановлення податків

В)кошти одержані від інших органів державної влади

Г)розмір об’єкта оподаткування в грошовому вимірі

1.Фінасові відносини між державою і платниками податків називаються?

А)плата

Б)податки

В)збори

Г)внески

2.Функції податків бувають?

А)економічна, централізована

Б)фіскальна, регулююча

В)соціальна, фінансова

Г)немає правильної відповіді

3.Розмір податку на одиницю оподаткування це?

А)база

Б)ставка

В)квота

Г)внески

4.Об’єктом оподаткування на підприємстві є?

А)дохід

Б)прибуток

В)рентабельнісь

Г)собівартість продукції

5.За формою оподаткування податки бувають?

А)прямі, непрямі

Б)постійнні, змінні

В)натуральні, вартосні

Г)умовно-постійні

6.До непрямих податків відносять?

А)прибуткові податки

Б)акциз,мито

В)податок на майно

Г)податок на землю

7.Доходи бюджету поділяють на?

А)податки,збори

Б)адміністративні збори та платежі

В)доходи від некомерційного та побічного продажу

Г)податкові,неподаткові

8.Трансфери – це?

А)сукупність різних  видів податків та інших платежів

Б)діяльність держави в сфері встановлення податків

В)кошти одержані від інших органів державної влади

Г)розмір об’єкта оподаткування в грошовому вимірі

Література:

 

           1. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 190с

2. ГромовА. Фискальные указы президента - очередная попытка пополнить доходы бюджета. // Україна - Бізнес. - 1998 р. - №22. - 10 червня. - с. 4 - 5.

3. Демденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 1998 р. - №9. - с. 127 - 130

4. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз). // Фінанси України. - 1998. - №6. - с. 75 - 82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар № 2

тема:

«ПДВ. Акцизний збір. Мито. Податок на податок підприємства. Податок з фізичних осіб. Спрощена система оподаткування. ФСП»

 

 

Розділи

 

1.  Загальна характеристика ПДВ. Платник податку на додану вартість. Об’єкт та база оподаткування

2. Методика розрахунку на додану вартість

3. Загальна характеристика АЗ. Платники та об’єкти оподаткування АЗ. Порядок визначення суми АЗ

4. Види ставок мита. Митна вартість товарів

5. Методика розрахунку акцизного збору

6. Методика розрахунку мита

7. Загальна характеристика податку на прибуток підприємства

8. Амортизаційні відрахування

9. Розрахунок амортизаційних відрахувань

10. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

11. Характеристика  об’єкта оподаткування сільськогосподарського податку, ставки

12. Загальна характеристика  податку з доходів фізичних осіб. Платники та об’єкти оподаткування

13. Методика розрахунку податку з фізичних осіб

14. Загальний оподатковуваний дохід. Склад  загального доходу

15. Єдиний податок  для суб’єктів підприємницької діяльності

16. Загальна характеристика плати ФСП. Об’єкт, платники та ставки. Пільги. Види ставок

      План семінару

 

1. Письмове опитування – економічний диктант -20хв.

2. Вирішення виробничих ситуацій – 20хв.

3. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 40хв.

 

         Теми рефератів:

 

  1. Порядок сплати акцизного збору та тютюнові вироби
  2. Пільги, щодо сплати акцизного збору
  3. Відповідальність платників податку за порушення чинного податкового законодавства України
  4. Перелік податків та зборів у рахунок яких сплачується ФСП

 

     Тестове завдання:

 

1.Період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунки податку на сплачувати його до бюджету – це?

А)плановий податковий період

Б)звітний податковий період

В)податковий період

Г)правильна відповідь відсутня

2.До якого податку відносять акцизний збір?

А)непрямий

Б)прямий

В)постійний

Г)змінний

3.За способом стягнення податки бувають?

А)накладні і окладні

Б)прямі і непрямі

В)загальнодержавні

Г)немає правильної відповіді

4.Одиниця виміру податків може бути?

А)тільки грошовою

Б)фізичною і грошовою

В)прямою

Г)юридичною

5.До прямих податків належать?

А)акцизний збір

Б)мито

В)податок на додану вартість

Г)податок на прибуток підприємства

6.Непрямі податки встановлюються?

А)в цінах товарів та послуг

Б)безпосередньо щодо платника

В)персонально для конкретного платника

Г)передбачають оподаткування об’єкта за зовнішніми ознаками

7.Прямі податки це?

А)надбавка до ціни

Б)впливають на ціну і зменшують дохід платника

В)не впливають на ціну,але зменшують дохід платника

Г)податки, які входять в ціну товару і ми їх сплачуємо

8.Фіскальна монополія це?

А)частина податку в доходах платника

Б)кошти одержані від інших органів держави

В)податок, який виплачує монопольне підприємство

Г)немає правильної відповіді

9.Джерело сплати податку це?

А)одиниця, яка покладається в основу виміру об’єкта оподаткування

Б)дохід платника,з якого оплачується податок

В)законодавче встановлений розмір податку

Г)відношення податкових надходжень до податкової бази

10.Непрямі податки це?

А)податки, які входять в ціну товару і ми їх сплачуємо

Б)впливают на ціну і зменшують дохід платника

В)не впливають на ціну, але зменшують дохід платника

Г)надбавка до ціни

11.Ставки акцизного збору встановлює?

А)Кабінет Міністрів України

Б)Президент України

В)Верховна Рада України

Г)Митний комітет  України

12.Акцизи  бувають?

А)спецефічні і прогресивні

Б)універсальні і специфічні

В)прогресивні

Г)регресивні

13.Ставки акцизного збору встановлюються?

А)у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару

Б)у відсотках до обороту з продажу

В)у твердих сумах з одиниці реалізованого товару

Г)55% до обороту з продажу

14.Мито це?

А)прямий податок

Б)податок на споживання

В)непрямий податок

Г)прямий податок

15.За способом нарахування мито поділяється на?

А)ввізне та вивізне

Б)специфічне і комбіноване

В)розподільче і антидемпінгове

Г)адвалертне і специфічне

 

Література:

 

           1. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 190с

2. ГромовА. Фискальные указы президента - очередная попытка пополнить доходы бюджета. // Україна - Бізнес. - 1998 р. - №22. - 10 червня. - с. 4 - 5.

3. Демденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 1998 р. - №9. - с. 127 - 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар № 3

тема:

 

 «Рентна плата за спеціальне користування природних ресурсів. Екологічний податок. Місцеві податки та збори. Податковий контроль»

 

Розділи

 

1. Місцеві податки та збори

2. Платники податку з реклами. Об’єкти оподаткування

3. Особливості сплати комунального податку

4. Методика розрахунку комунального податку

5. Особливості нарахування зборів. Суб’єкти – платники збору. Їх характеристика та особливості. Об’єкти оподаткування

6. Особливості внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування

7. Методика розрахунків підприємств за соціальним страхуванням

8. Особливості роботи податкової політики в системі державного регулювання економіки

 

      План семінару

 

1. Письмове опитування – економічний диктант -20хв.

2. Вирішення виробничих ситуацій – 20хв.

3. Слухання та обговорення рефератів та доповідей – 40хв.

    Теми рефератів:

 

  1. Рентна плата за користування надрами
  2. Єдиний збір в пунктах пропуску через державний кордон
  3. Оскарження дій податкових органів

 

Тестове завдання:

 

1.Митні ставки бувають?

А)пільгові і преференційні

Б)префереційні і нульові

В)повні, пільгові і преференційні

Г)каральні і повні

2.Мито сплачується?

А)під час оприбутковування товарно-матеріальних цінностей

Б)під час продажу товарно-матеріальних цінностей

В)під час перетину митного кордону

Г)при реєстрації товарів, предметів на митній території України

3.Які ставки ПДВ діють в Україні?

А)10%

Б)25%

В)16,67%

Г)20%

4.Яким чином  визначаються платники податку ПДВ?

А)тільки юридичні особи є платниками ПДВ

Б)тільки фізичні особи є платниками ПДВ

В)усі є платниками ПДВ

Г)немає правильної відповіді

5.Податкове зобов’язання це?

А)загальна сума податку, яку платник зобов’язаний сплатити в бюджет у встановлений термін

Б)загальна сума податку, отримана (нарахована)платником податку в звітному (податковому) періоді

В)загальна сума податку, отримана платником податку за місяць

Г)немає правильної відповіді

6.В якому розмірі зараховується податок з доходів фізичних осіб до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ?

А)100%

Б)25%

В)75%

Г)20%

7.На єдиний податок можуть перейти?

А)фізичні та юридичні особи

Б)фізичні особи

В)юридичні особи

Г)особи без громадянства

8.Існують таки ставки єдиного податку для юридичних осіб?

А)4%

Б)6%

В)10%

Г)не однаковий підхід до платників

9.Трансфери це?

А)кошти від поза виробничої діяльності

Б)іноземна валюта

В)акцизні збори

Г)кошти одержані від інших органів державної влади

10.Податкова система це?

А)кошти,які отримує держава від продажу землі

Б)сукупність різних видів податку та платежів

В)система для встановлення рівня держави

Г)немає правильної відповіді

11. Принцип фіскальної ефективності передбачає?

А)не еластичність податкової системи

Б)ухилення від сплати податків

В)достатність доходів

Г)нерівномірне розподілення податків

12.Принцип економічної ефективності це?

А)втручання в економічні процеси

Б)податки мають бути ефективними

перерозподілом національного доходу

В)вплив податків на економіку

Г)ефективність економіки України

13.Сукупність державних органів, які організують і контролюють надходження податків?

А)податкова система

Б)податкова інспекція

В)податкова служба

Г)податкова поліція

14.З податковими правопорушеннями бореться?

А)податкова міліція

Б)Міністрество внутрішніх справ України

В)податкова інспекція

Г)податкова система

15.Скільки рівнім має податкова служба України?

А)два

Б)один

В)три

Г)чотири

 

Література:

 

1. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 190с

2. ГромовА. Фискальные указы президента - очередная попытка пополнить доходы бюджета. // Україна - Бізнес. - 1998 р. - №22. - 10 червня. - с. 4 - 5.

3. Демденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 1998 р. - №9. - с. 127 - 130

4. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз). // Фінанси України. - 1998. - №6. - с. 75 - 82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
24 липня 2020
Переглядів
1038
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку