Методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи студентів Золотоніського технікуму ветеринарної медицини БНАУ з дисципліни «Українська мова»

Про матеріал
робота містить методичні вказівки й рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з дисципліни «Українська мова», рекомендована до використання під час організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

з організації та  планування самостійної роботи студентів Золотоніського технікуму ветеринарної медицини БНАУ

з дисципліни

«Українська мова»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив:   Косенко Олександр Володимирович,

викладач української мови та літератури,

спеціаліст вищої категорії

 

 

 

 

2015


МЕТА, ФУНКЦІЇ,  ЗМІСТ, ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

 

Українська мова  - це мова нашої держави, знати її необхідно, щоб відчувати себе  громадянином України, культурною і освіченою людиною. Щоб знати мову, треба постійно вдосконалювати свої знання: писати, читати, виконувати самостійно завдання різної складності. 

Самоосвіта – частина  безперервної освіти, це активна пізнавальна діяльність, яка відбувається за особистої ініціативи людини у формі індивідуальної самостійної роботи щодо оволодіння знаннями. Потреба в знаннях була і є внутрішньою силою, що стимулює людину до активних дій. Згідно з  Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців. Ефективна реалізація самостійної роботи залежить від зацікавленості в досягненні результату, тобто від стійкої мотивації. Вона виявляється в розумінні студентом корисності виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані розширення кругозору, ерудиції фахівця. Результати самостійної роботи допоможуть студентові краще зрозуміти лекційний матеріал, практичні роботи.

Мета  самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить  за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять.

Цей методичний посібник має на меті допомогти студентові зорієнтуватися в темах і формах самостійної роботи з курсу «Українська мова». Самостійна робота студентів охоплює значну кількість тем курсу, які входять до навчальної програми. Більшість тем розглядаються на практичних заняттях, але також є теми, що вивчаються студентами самостійно і потребують значної уваги з їх боку. У запропонованому методичному посібнику містяться рекомендації щодо організації, підготовки та проведення самостійної роботи студентів із урахуванням форм активізації пізнавальної діяльності.

Основні функції самостійної роботи студентів:

 1. Навчальна. Полягає в опрацюванні першоджерел. Сприяє більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань
 2. Пізнавальна. Полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду
 3. Стимулююча. Така організація самостійної роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної діяльності
 4. Виховна. Спрямована на формування таких якостей як воля, цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість
 5. Розвиваюча. Спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких умінь особистості

Методичні вказівки з організації і планування самостійної роботи студентів з української мови  складаються з:

 • навчальної програми самостійної роботи з української мови з визначенням змісту та кількості годин, відведених на таку роботу;
 • методичних рекомендацій студентам щодо вивчення конкретної теми програми;
 • переліку літературних джерел і вебресурсів, що сприяють вивченню дисципліни;
 • добірки практичних завдань для піднесення рівня мовної компетенції та розвитку основних комунікативних умінь;
 • добірки контрольних питань для самоперевірки.

 Форма контролю самостійної роботи – перевірка викладачем виконаних самостійно практичних завдань, перевірка конспекту теоретичного матеріалу самостійної роботи,  виступ студента з підготовленим матеріалом на практичному занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, тематичний і підсумковий семестровий контроль. З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань. Корекція результатів самостійного вивчення матеріалу здійснюється при виконанні тестових завдань та контрольних робіт.

Критерії оцінювання. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 1 до 12 балів. Критеріями оцінки  виконаних завдань є:

 • повнота та глибина засвоєної студентом інформації, що виявилася в повному розкритті теоретичних питань у конспекті зошита для самостійної роботи;
 • конспект  має бути стислим і чітким, обов’язково повинен містити  посилання на використані джерела;
 • грамотність й акуратність оформлення  роботи;
 • правильність виконання практичного завдання;
 • комунікативні вміння;
 • рівень мовленнєвої культури.

 Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (див. навчальну програму з української мови для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України  як навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» від 10.07.2013 р. № 14.1/10-2425.


Навчальна програма самостійної роботи з української мови

п/п

Семестр

Розділ програми

Тема програми

К-сть годин

1

І

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Склад і наголос. Правила переносу слів

2

2

І

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису великої букви

1

3

І

Практична стилістика і культура мовлення

Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія, заява

2

4

І

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних 

1

5

І

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних

1

6

І

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних,приголосних звуків; слів іншомовного походження

1

Всього за І семестр

8

7

ІІ

Практична стилістика і культура мовлення

Ділові папери. Розписка. Доручення

2

8

ІІ

Словотворчі засоби стилістики

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

2

9

ІІ

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух

1

10

ІІ

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

Конспект прочитаного. Тематичні виписки, план, тези

2

Всього за ІІ семестр

7

11

ІІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Власні і загальні назви

2

12

ІІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Особливості творення ступенів порівняння прикметників  

1

13

ІІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Правопис прислівників

1

14

ІІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Складні випадки правопису різних частин мови  

1

Всього за ІІІ семестр

5

15

ІV

Стилістика простих речень

 

Стилістика простих речень. Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні

2

16

ІV

Риторика

Студентський проект удосконалення власного мовлення

2

17

ІV

Риторика

Риторика. Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу

1

Всього за  ІV семестр

5

 

ВСЬОГО

 

25

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1

 

Освіта — скарб; праця — ключ до нього. 

 П’єр  Буаст

 

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

               Стилістичні засоби фонетики»

Тема:    Склад і наголос. Правила переносу слів

Кількість годин: 2

Студент повинен знати:  поділ слів на склади, правила переносу слів з рядка в рядок

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                         виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому

                                            мовленні, правильно ставити наголос у  словах, ділити слова на склади, робити перенос з рядка в рядок тощо.

План роботи:

 1. Повторити тему « Склад і наголос. Перенос слів з рядка в рядок».
 2. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури  10-15 слів, поділити на склади, поставити наголос; вказати правило переносу слова з рядка в рядок.
 3. Скласти з виписаних слів кросворд «Поділ слів на склади. Правила переносу слів» (не менше 20 слів)

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на  відкриті та закриті склади;
 • розрізняйте значущі частини слова; слова, в яких кілька букв становлять один звук, що впливає на перенос слова тощо;
 • зверніть увагу на правила постановки наголосу в словах; види наголосу;
 • використовуйте чергування приголосних  звуків для перевірки правопису слів у коренях, префіксах та суфіксах;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.                   Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.             Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.                   Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html
 2. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=22072&pg=3
 3. http://pravila-uk-mova.at.ua/
 4. http://javot.net/mova/fon.htm
 5. http://glovl.ru/orfoepiya/512-pravnenaggolos.html
 6. http://www.zapari.net/content/pravopis-osnovi-slova-pravopis-nenagoloshenikh-golosnikh

 

Питання для самоконтролю:

 

 1. Чому виникають сумніви при переносі слів, поділі на склади значущих частин слова?
 2. Як перевірити правопис  приголосних в коренях, суфіксах і префіксах?
 3. Які правила постановки наголосу треба запам´ятати?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 2

 

Ніколи не соромся запитувати

                                                                            про те, чого не знаєш.

  Арабське прислів’я

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

               Стилістичні засоби фонетики»

Тема:    Складні випадки правопису великої букви

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: правила правопису слів з великої букви

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                         виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому

                                            мовленні, правильно писати слова з великої букви, слова, що пишуться в лапках тощо, розрізняти власні та загальні назви.

План роботи:

 1. Повторити тему « Правопис великої букви. Складні випадки правопису слів з великої букви. Лапки при власних назвах».
 2. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури  10-15 слів, що пишуться з великої букви (вказати в дужках правило правопису слова).
 3. Використовуючи виписані слова, написати твір-мініатюру на тему: «Знання рідної мови – священний обов’язок кожного українця…»

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на  власні та загальні назви, їх правопис;
 • повторіть правила правопису слів, що пишуться у лапах;
 • зверніть увагу на правила правопису слів, що пишуться з великої або з малої букви;
 •  повторіть правопис географічних назв, похідних від них слів тощо;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1.http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html

2.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=22072&pg=3

3.http://pravila-uk-mova.at.ua/

4.http://javot.net/mova/fon.htm

5.http://glovl.ru/orfoepiya/512-pravnenaggolos.html

6.http://www.zapari.net/content/pravopis-osnovi-slova-pravopis-nenagoloshenikh-golosnikh

 

Питання для самоконтролю:

 

1.Чому виникають сумніви при  написання слів з великої або маленької букви?

2. Як перевірити правопис   слів – власних і загальних назв?

3. Які правила вживання великої букви  треба знати?

4. Які особливості правопису географічних назв та їх похідних?

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 3

 

Під лежачий камінь вода не тече.

Народна мудрість

 

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення»

Тема: «Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія, заява»

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: загальні вимоги до складання документів, види документації щодо особового складу, реквізити і правила написання автобіографії та заяви

Студент повинен вміти: писати автобіографію, заяву

План роботи:

 1. Законспектувати правила написання  і реквізити автобіографії.
 2. Написати автобіографію.
 3. Законспектувати правила написання  і реквізити заяви.
 4. Написати заяву.

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на загальні вимоги до складання докментів; документацію щодо особового складу;
 • звертайте увагу на специфіку оформлення автобіографії, заяви  як документів;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.delovodstvo.ru/ua/dil_14.htm
 2. http://www.refine.org.ua/pageid-1079-1.html
 3. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,178/id,7516/
 4. http://help-edu.com/ukranska-mova-za-profesjnim-spryamuvannyam/49-2011-01-17-18-48-36.html
 5. http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-49.html

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке автобіографія?

2. Назвіть реквізити автобіографії.

3. Що таке заява?

4. Назвіть реквізити заяви.

5. Які документи належать до документації щодо особового складу?

6. Які є правила складання та оформлення автобіографії та заяви?

7. Яких загальних правил треба дотримуватися під час складання документів?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 4

             

                                                                                                                  Чого б ти не навчався,

  ти навчаєшся для себе.

Гай  Петроній Арбітр

 

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

               Стилістичні засоби фонетики»

Тема: «Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних»

Кількість годин: 1

Студент повинен знати:  правопис слів з подвоєнням і подовженням  приголосних звуків

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                             виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні,

                                           правильно писати слова з подвоєнням і подовженням  приголосних звуків

План роботи:

 

1.Повторити тему «Правопис слів з подвоєнням і подовженням  приголосних звуків».

2.Скласти твір-мініатюру «Відклади щось на завтра –  і воно зникне, не здійснене і забуте ( Пабло Пікассо)», використовуючи  слова  подвоєнням і подовженням  приголосних звуків. Слова на вивчені орфограми  підкреслити.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на правопис слів з подвоєнням і подовженням  приголосних звуків ;
 • розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські;
 • розрізняйте  подвоєння та подовження  приголосних у вимові і на письмі;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.             Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.                   Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
 2. http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1476-sproshchennia-v-grupah-prygolosnuh.html
 3. http://mova.kreschatic.kiev.ua/47.htm
 4. http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=547
 5. http://ebooktime.net/book_101_glava_110_§_8._спрощення_в_г.html

 

Питання для самоконтролю:

 

1. У яких випадках відбувається подвоєння і подовження приголосних ?

2. В яких групах приголосних можливе подвоєння, подовження?

3. У яких випадках  не відбувається   подвоєння і подовження  приголосних в словах іншомовного походження?

4. Які винятки із правил подвоєння і подовження в групах приголосних треба запямятати?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 5

             

              Те, що я чую, я забуваю.

    Те, що я бачу, я пам’ятаю.

                   Те, що я роблю, я розумію.

          Конфуцій

 

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

               Стилістичні засоби фонетики»

Тема:    «Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних»

Кількість годин: 1

Студент повинен знати:  правопис слів зі спрощенням в групах приголосних

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                             виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні,

                                           правильно писати слова зі спрощенням в групах приголосних

 

План роботи:

 1. Повторити тему «Правопис слів зі спрощенням в групах приголосних».
 2. Скласти твір-мініатюру «Відклади щось на завтра –  і воно зникне, не здійснене і забуте ( Пабло Пікассо)», використовуючи  винятки зі спрощення приголосних. Слова-винятки підкреслити.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на винятки зі спрощення приголосних;
 • розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські;
 • розрізняйте спрощення приголосних у вимові і на письмі;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1.http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007

2.http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1476-sproshchennia-v-grupah-prygolosnuh.html

3.http://mova.kreschatic.kiev.ua/47.htm

4.http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=547

5.http://ebooktime.net/book_101_glava_110_§_8._спрощення_в_г.html

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Для чого застосовується спрощення при збігу кількох приголосних?

2. В яких групах приголосних можливе спрощення?

3. Чому не відбувається спрощення приголосних в словах іншомовного походження?

4. Які винятки із правил спрощення в групах приголосних треба запямятати?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 6

             

               Немає нічого, що не долалося б працею.

 Джордано Бруно

 

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

               Стилістичні засоби фонетики»

ТемаСкладні випадки правопису слів з чергуванням голосних,приголосних звуків; слів іншомовного походження »

Кількість годин: 1

Студент повинен знати:  правопис слів  з чергуванням голосних,приголосних звуків; слів іншомовного походження »

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                             виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні,

                                           правильно писати слова із чергуванням голосних, приголосних звуків; слів іншомовного походження

 

План роботи:

1.Повторити тему «Правопис слів  із чергуванням голосних, приголосних звуків; слів іншомовного походження».

2.Виписати з вивчених художніх творів з української літератури слова (не менше 10), в яких відбувається чергування голосних і приголосних звуків.

3.Дібрати до кожної орфограми правопису слів іншомовного походження приклади  з вивчених художніх творів як з української, так і світової  літератури.

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на особливості чергування  приголосних;
 • зверніть увагу на особливості чергування  голосних;
 • розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські;
 • зверніть увагу на особливості правопису слів іншомовного походження;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.       Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
 2. http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1476-sproshchennia-v-grupah-prygolosnuh.html
 3. http://mova.kreschatic.kiev.ua/47.htm
 4. http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=547
 5. http://ebooktime.net/book_101_glava_110_§_8._спрощення_в_г.html

Питання для самоконтролю:

1. Які голосні найчастіше чергуються?

2. В яких групах приголосних можливе чергування?

3. Які правила правопису слів іншомовного походження слід знати ?

4. Які  особливості правопису слів із суфіксом -ськ-?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 7

Як часто неправильно вжите слово

                                                                                      породжує помилкові судження!

Г. Спенсер

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення»

Тема: «Ділові папери. Розписка. Доручення »

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: загальні вимоги до складання документів, види обліково-фінансової документації, реквізити і правила написання розписки та доручення

Студент повинен вміти: писати  розписку, доручення 

План роботи:

 1. Законспектувати правила написання  і реквізити розписки.
 2. Написати розписку.
 3. Законспектувати правила написання  і реквізити доручення.
 4. Написати доручення.

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на загальні вимоги до складання докментів; документацію щодо особового складу;
 • звертайте увагу на специфіку оформлення автобіографії, заяви  як документів;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.delovodstvo.ru/ua/dil_14.htm
 2. http://www.refine.org.ua/pageid-1079-1.html
 3. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,178/id,7516/
 4. http://help-edu.com/ukranska-mova-za-profesjnim-spryamuvannyam/49-2011-01-17-18-48-36.html
 5. http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-49.html

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке розписка?

2. Назвіть реквізити розписки.

3. Що таке доручення?

4. Назвіть реквізити доручення .

5. Які документи належать до документації щодо особового складу?

6. Які є правила складання та оформлення  розписки та доручення?

7. Яких загальних правил треба дотримуватися під час складання документів щодо особового складу?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 8

 

Навчитися чогось можна лише тоді, коли сам це зробиш.                                                            Арістотель

Розділ:  «Словотворчі засоби стилістики»

Тема:    «Словотворчі норми (правильне творення слів). Морфологічні і

             неморфологічні способи творення нових слів. Основні орфограми в

             префіксах, коренях і суфіксах дієслів»

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: словотворчі норми української літературної мови, морфологічні і

                                              неморфологічні способи творення нових слів; стилістичне

                                            забарвлення словотворчих засобів мови; словотворчі синоніми;

                                            основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах дієслів

Студент повинен вміти: доречно використовувати словотворчі засоби  у власному усному і

писемному мовленні; знаходити і виправляти стилістичні помилки,

пов'язані з неправильним уживанням словотворчих засобів у 

                                             чужому і власному мовленні; визначати спосіб творення дієслів,

                                           відрізняти правильні форми  дієслів від помилкових; знаходити

                                           слова, в яких відбувається чергування приголосних чи  голосних

                                           при творенні слів; розрізняти доконаний і недоконаний вид

                                           дієслова; правильно писати слова з орфограмами в коренях,

                                           префіксах і суфіксах дієслів

 

План роботи:

 1. Опрацювати самостійно питання законспектувати:
  • способи творення слів;
  • чергування голосних о — а, о —і, е — і,  е — и  при творенні доконаного і 

               недоконаного виду дієслів;

 • чергування приголосних  г  жз, кч, х  шс  при творенні форм

             теперішнього і майбутнього часу доконаного виду дієслів;

 • чергування приголосних  д дж, тч, з – ж, с – ш  при творенні форми першої

              особи однини дієслів;

 • творення форми умовного та  наказового способу дієслів;
 • творення форми минулого часу дієслова.
 1. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури іменники та  прикметники (не менше 10), яким суфікси і префікси надають емоційно-експресивного забарвлення.
 2. Дібрати до кожної орфограми приклади  з вивчених художніх творів з української

       літератури.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на визначення термінів та понять:   словотвір, похідні та непохідні

     слова, твірна основа, способи словотворення (морфологічні, неморфологічні);

 • розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова, похідні та непохідні слова;
 • при визначення способу словотворення уважно визначайте твірну основу;
 •    розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова;
 •    зверніть увагу на те, що дієслова творяться префіксальним, суфіксальним і

     префіксально-суфіксальним способами;

 •    акцентуйте увагу на  основних  випадках чергування звуків при словотворенні;
 •   при творенні форм майбутнього часу звертайте увагу на вид дієслів (дієслова

    доконаного  виду утворюють одну форму, недоконаного – дві форми);

 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.                   Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.             Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.                   Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://shkolyar.in.ua/slovotvir/sposoby-slovotvorennya
 2. http://javot.net/mova/slov.htm
 3. http://svitslova.com/mova/budova-slova-slovotvir/1962-suf-ref-sposib-slovotvory.html
 4. http://subject.com.ua/master/Ukrainian/lesson23.html
 5. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
 6. http://pravila-uk-mova.at.ua/index/dieslovo/0-14
 7. http://shkolyar.in.ua/cherguvannya-prygolosnyh
 8. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/52.html
 9. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/53.html
 10. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/54.html

 

Питання для самоконтролю:

 1. Що вивчає словотвір?
 2. Які основні способи словотворення існують в українській мові?
 3. Для чого служать утворення з пестливо-здрібнілими суфіксами?
 4.  Якого забарвлення надають словам суфікси збільшеності?
 5. Яка значуща частина слова містить його лексичне значення?
 6. Які дієслівні форми і категорії використовуються  із стилістично метою?
 7. Як словотворчі засоби стилістики реалізуються в коренях дієслів?
 8. Який спосіб творення дієслів є найпродуктивнішим?
 9. У чому полягають стилістичні можливості граматичних форм часу,  особи, виду, способу дієслів?
 10. Дієслово як один з основних засобів надання динаміки висловлюванню.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 9

 

Поки не упріти, доти не уміти.

                   Народне прислів’я 

 

Розділ:  «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»

Тема:  «Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприйма-ється на слух».

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: правила складання конспекту; вимоги до конспективного запису;

           попередню підготовку до складання конспекту; правила складання

                                             тез; види тезування

 

Студент повинен вміти: скласти конспект прочитаної науково-популярної статті;

                                              редагувати його з точки зору ясності, конкретності, специфіки

                                           питання, лаконічності; складати змістовні тези статті;

 

План роботи:

 

 1. Опрацювати самостійно теоретичні питання
 2. Виписати вимоги до складання конспекту, правила складання тез, види тезування.
 3. Прочитати статтю І.Я. Франка «Новини нашої літератури».
 4. Скласти конспект статті Івана Франка «Новини нашої літератури»

Рекомендації з вивчення теми:

 

 • перечитайте всю статтю, не роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише після цього конспектуйте;
 • зверніть увагу, що виклад конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним;
 • доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті потрібні місця;
 • користуйтесь повними реченнями;
 • уникайте суджень складних і з різним змістом;
 • користуйтеся твердженнями, уникайте запитань;
 • враховуйте, що складання тез — важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи, розвитку логічного мислення,мовленнєвої культури;
 • розрізняйте види тезування;
 • зауважте, що тези — це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого;
 • пам’ятайте, що тези мають розкривати суть всієї текстової інформації;
 • визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 •   Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

2.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

           3.Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://lib.sowa.com.ua/krichilsk/konspekt.htm
 2. http://openstudy.org.ua/education/6381/
 3. http://biblioteka-if.at.ua/index/pravila_konspektuvannja/0-27
 4. http://you-knows.com/osvta-ta-vse-shho-z-neyu-povyazane/50-yak-konspektuvati-lekcz-.html
 5. http://pravila-uk-mova.at.ua/
 6. http://ostriv.in.ua
 7. http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=6
 8. http://www.br.com.ua/referats/ritorika/18082-3.html
 9. http://textbooks.net.ua/content/view/3698/34/
 10. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1198.doc

 

Питання для самоконтролю:

 

 1. Які вимоги пред’являються для складання конспекту?
 2. Які попередні дії виконують перед складанням конспекту?
 3. В якому аспекті необхідно проводити редагування конспекту?
 4. Сформулюйте головну думку статті І.Я. Франка «Новини нашої літератури».
 5.  Які ви знаєте способи запису почутого і прочитаного, якими з них вам найчастіше

доводиться користуватися?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 10

Кожен день дає нам урок пізнання.

  І завжди, і скрізь наш учитель – 

  мова.

                                І. Вихованець

 

Розділ:  «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»

Тема:  «Конспект прочитаного. Тематичні виписки, план, тези».

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: правила складання конспекту; вимоги до конспективного запису;

           попередню підготовку до складання конспекту; правила складання

                                             тез; види тезування

 

Студент повинен вміти: скласти конспект прочитаної науково-популярної статті;

                                              редагувати його з точки зору ясності, конкретності, специфіки

                                           питання, лаконічності; складати змістовні тези статті; розрізняти

                                             види тезувань

 

План роботи:

 

 1. Опрацювати самостійно теоретичні питання
 2. Виписати вимоги до складання конспекту, правила складання тез, види тезування.
 3. Прочитати статтю І.Я. Франка «Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни)».
 4. Скласти тези статті Івана Франка «Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни)».

 

Рекомендації з вивчення теми:

 

 • перечитайте всю статтю, не роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише після цього конспектуйте;
 • зверніть увагу, що виклад конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним;
 • доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті потрібні місця;
 • користуйтесь повними реченнями;
 • уникайте суджень складних і з різним змістом;
 • користуйтеся твердженнями, уникайте запитань;
 • враховуйте, що складання тез — важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи, розвитку логічного мислення,мовленнєвої культури;
 • розрізняйте види тезування;
 • зауважте, що тези — це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого;
 • пам’ятайте, що тези мають розкривати суть всієї текстової інформації;
 • визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 •   1.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

2. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

            3. Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://lib.sowa.com.ua/krichilsk/konspekt.htm
 2. http://openstudy.org.ua/education/6381/
 3. http://biblioteka-if.at.ua/index/pravila_konspektuvannja/0-27
 4. http://you-knows.com/osvta-ta-vse-shho-z-neyu-povyazane/50-yak-konspektuvati-lekcz-.html
 5. http://pravila-uk-mova.at.ua/
 6. http://ostriv.in.ua
 7. http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=6
 8. http://www.br.com.ua/referats/ritorika/18082-3.html
 9. http://textbooks.net.ua/content/view/3698/34/
 10. ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1198.doc

 

Питання для самоконтролю:

 

 1. Які вимоги пред’являються для складання конспекту?
 2. Які попередні дії виконують перед складанням конспекту?
 3. В якому аспекті необхідно проводити редагування конспекту?
 4. Сформулюйте тему та головну думку статті І.Я. Франка «Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни)».
 5. Які ви знаєте способи запису почутого і прочитаного, якими з них вам найчастіше

доводиться користуватися?

 1. Які є види тезування?
 2. Яка послідовність у роботі над складанням тез прочитаного?
 3. В яких ситуаціях людині потрібне вміння складати тези?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 11

 

Не відкладайте на завтра те,

        що можна зробити сьогодні.

       Б. Франклін

 

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

             стилістики»

Тема: Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Власні і загальні назви

Кількість годин: 2

Студент повинен знати:  граматичні поняття, різновид граматичних форм; правопис власних і загальних назв

Студент повинен вміти:  розрізняти власні й загальні назви, визнчати рід,число, відмінок іменникових частин мови; правильно писати власні й загальні назви; відмінювати слова й словосполучення із власними й загальними назвами

План роботи:

 1. Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:
  • поділ слів за частинами мови;
  • категорії роду, числа , відмінка в українській мові;
  • поділ слів на власні та загальні назви;
  • граматичні форми різних чатин мови;
  • зв'язок слів у словосполученнях і реченнях тощо
 2. Виконати практичні завдання:

А) Напишіть слова, використовуючи велику або маленьку букви:

(К,к)кабінет (М,м)міністрів (У,у)країни, (К,к)кінотеатр «(Д,д)ніпро», (Р,р)ічка (Д,д)ніпро, (З,з)запорізький (А,а)автомобільний (З,з)авод, (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, (Д,д)ень (Т,т)анкіста, (Б,б)удинок (К,к)ниги, (П,п)устеля (К,к)аракум, (П,п)оезія «(Д,д)ва (К,к)ольори» (Д,д)митра (П,п)авличка.

 

Б)  Складіть і запишіть речення із поданими словами  та з похідними від них:

ФК «Динамо»(Київ), автомобіль «Ланос», київські каштани, Дніпрові кручі, Герой України, батальйон «Донбас», Тарас Григорович Шевченко, «Лісова пісня» Лесі Українки.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • розрізняйте іменники власних і загальних назв;
 • зверніть увагу на правопис  слів, що пишуться з великої букви, за потреби — звертатися до орфографічного словника;
 •  зауважте на правопис словосполучень, до складу яких входять власні й загальні назви;
 •  зверніть увагу на слова-власні назви, що пишуться в лапках;
 • запам’ятайте правопис слів власних і загальних назв із частиною пів-, напів-
 •  зверніть увагу на правопис субстантивованих прикметників;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.               Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.               Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html#toc86
 2. http://javot.net/mova/morf.htm
 3. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html
 4. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

 

Питання для самоконтролю:

 1.  Назвіть самостійні частини мови;
 2. Що вивчає граматика?
 3. Які граматичні ознаки мають іменники?
 4. Що таке власні та загальні назви?
 5. Розкажіть правила правопису власних і загальних назв.
 6.  Як пишуться  слова  власних і загальних назв із частиною пів-, напів- ?
 7. Які морфологічні засоби стилістики ви знаєте?
 8. Якого стилістичного забарвлення надають граматичні форми?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 12

 

 Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови... 

Максим Рильський

 

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

             стилістики»

Тема: «Особливості творення ступенів порівняння прикметників»

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: особливості творення ступенів порівняння прикметників

Студент повинен вміти: правильно  утворювати ступені порівняння прикметників, визначати спосіб творення, практично застосувати правила   правопису прикметників

План роботи:

1.Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:

 •   прикметник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль;
 • групи прикметників за значенням. Якісні, відносні, присвійні тощо;
 • творення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників;
 • синонімія у формах вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.

2.Виконати практичні завдання:

А) Утворити, де можливо, від поданих слів ступені порівняння прикметників:

працьовитий, дерев´яний, самотній, зелений, паперовий, глибокий, весняний, приємний, державний, відповідальний, кремезний, господарський, висівковий, лебединий, безпечний, транспортний, сільський, веселий, мелодійний, потужний.

 

Б)  Складіть і запишіть речення  із прикметниками, що мають ступені порівняння, визначте головні та другорядні члени речення. 

 

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на те, що лише якісні прикметники мають ступені порівняння;
 • для утворення ступенів порівняння прикметників використовують суфікси –ш-,       -іш-  і т.д., згідно правил;
 • зверніть увагу, що не всі якісні прикметники мають ступені порівняння, наприклад: пречудовий, маленький, босий, німий, волошковий, бурштиновий тощо;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html#toc86
 2. http://javot.net/mova/morf.htm
 3. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html
 4. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

 

 

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке прикметник? Які морфологічні ознаки та синтаксичну роль він має?
 2. На які групи за значенням поділяються  прикметники?
 3. Які прикметники мають ступені порівняння?
 4. Як утворюється вищий ступінь порівняння прикметників? Які форми має?
 5.  Як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників? Які форми має?
 6.  У чому особливості творення ступенів порівняння прикметників?

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 13

 

Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова.

 Леся Українка

 

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

             стилістики»

Тема: «Правопис прислівників »

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: складні випадки правопису  прислівників

Студент повинен вміти: правильно писати прислівники,  практично застосувати правила   правопису

План роботи:

1.Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:

 • прислівник; загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль;
 • правила правопису прислівників разом, окремо, через дефіс;
 • особливості творення ступенів порівняння прислівників.
 • правопис –и, -і в кінці прислівників
 • правопис не-, ні- в прислівниках

2. Виконати практичні завдання:

А) Виписати із текстів художньої літератури по 5 прикладів прислівників, що пишуться разом, окремо, через дефіс;

Б)  Складіть і запишіть речення із поданими словами, визначте їх синтаксичну роль: по-справжньому, легко, віднедавна, вряди-годи, невпевнено, сяк-так, по-козацьки, урочисто, найкраще, ввечері, час від часу, день у день, по можливості, навесні, невпинно, невблаганно, тишком-нишком, на ура.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • розрізняйте прислівники з префіксами та спільнокореневі з ними іменники, прикметники, числівники, займенники, що стоять після прийменника;
 • зверніть увагу на правопис прислівникових сполучень, написання таких сполучень необхідно запам'ятовувати, за потреби — звертатися до орфографічного словника;
 • зверніть увагу на правопис частки ні з прислівниками у складі фразеологізмів;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html#toc86
 2. http://javot.net/mova/morf.htm
 3. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html
 4. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

 

 

Питання для самоконтролю:

 1. Як пишуться прості прислівники, утворені від іменників, прикметників, числівників?
 2. В яких випадках складні прислівники пишуться через дефіс?
 3. Які винятки з правопису прислівників слід було запам’ятати?
 4.  Коли пишеться  - и , коли - і  в кінці прислівників?
 5. Коли частки пишуться разом, окремо, через дефіс?
 6. Які прислівники мають ступені порівняння?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 14

                                                                     Хто багато робив, той і багато знає.

        Народне прислів’я

 

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

             стилістики»

Тема: «Складні випадки правопису різних частин мови»

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: складні випадки правопису прикметників, сполучників,

                                             прийменників, часток, прислівників

Студент повинен вміти: правильно писати прислівники, прикметники, службові частини

                                              мови практично застосувати правила   правопису

План роботи:

1.Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:

 •  правила правопису прислівників разом, окремо, через дефіс;
 • правила правопису прикметників разом і через дефіс;
 • правопис складних і складених  прийменників;
 •  правопис сполучників, утворених поєднанням із частками або прийменниками;
 • правопис часток разом, окремо, через дефіс.

2. Виконати практичні завдання:

А) Напишіть слова, знімаючи риску.

Багато/кольоровий, біло/чорний, верхньо/волзький, жовто/зелений, моторно/ парусний, навколо/планетний, мало/знайомий, класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесят/літній, темно/водий ранньо/середньо/вічний, сіро/кам'яний, електро/вимірювальний, коротко/грушоподібний,  різко/окреслений, суспільно/корисний, військово/зобов'язаний, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, східно/слов’янський, з/під, за/ради, в/подовж, з/перед, по/за, з/поза, з/проміж, по/між,  на/вколо, з/понад, на/проти, з/під, по/серед,  з/посеред, що/до.

Б)  Складіть і запишіть речення із поданими прислівниками та співзвучними з ними словами:

Насторожі — на сторожі, назустріч — на зустріч, доволі — до волі, усередині — у середині, по-третє — по третє, вгору — в гору, вниз — в низ.

Рекомендації з вивчення теми:

 • розрізняйте прислівники з префіксами та спільнокореневі з ними іменники, прикметники, числівники, займенники, що стоять після прийменника;
 • зверніть увагу на правопис прислівникових сполучень, написання таких сполучень необхідно запам'ятовувати, за потреби — звертатися до орфографічного словника;
 • зверніть увагу на правопис частки НІ з прислівниками у складі фразеологізмів;
 • зверніть увагу на правопис прикметників з другою префіксальною дієслівною частиною;
 • зауважте на правопис прикметників-термінів, до складу яких входить прислівник як компонент, що уточнює значення складного прикметника;
 • зверніть увагу  на правопис складних прикметників, що виступають як наукові нові терміни,  в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука О або Е;
 • зверніть увагу, що в деяких випадках, при утворенні прикметника від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться;
 • зверніть увагу на правопис субстантивованих прикметників;
 • пам’ятайте, що правопис частки не залежить від частини мови, з якою вона вживається;
 • відрізняйте сполучники  від однозвучних з ними  самостійних частин мови;
 • зверніть увагу  на омонімічні форми службових частин мови;
 • зверніть увагу на визначення термінів та понять: прийменник, сполучник, частка;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4. Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html#toc86
 2. http://javot.net/mova/morf.htm
 3. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html
 4. http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

 

 

Питання для самоконтролю:

 1. Як пишуться прості прислівники, утворені від іменників, прикметників, числівників?
 2. В яких випадках складні прислівники пишуться через дефіс?
 3. Які винятки з правопису прислівників слід було запам’ятати?
 4. Які складні випадки правопису прикметника необхідно було запам’ятати?
 5. Чим відрізняється прийменник від самостійних частин мови?
 6. Розкажіть про написання прийменників. Наведіть приклади.
 7. Чим подібні й чим відрізняються між собою прийменники і сполучники?
 8. Коли частки пишуться разом, окремо, через дефіс?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 15

 

                                                                          Усі скаржаться на свою пам'ять,

 але ніхто не скаржиться на свій розум.

 Франсуа де Ларошфуко

 

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Стилістика простих речень. Види простих речень, їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні»

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: пунктограми у простому реченні; типи простих речень; типи

                                              односкладних речень

Студент повинен вміти: знаходити  і розрізняти види простого речення; визначати їх

                                           істотні ознаки; правильно ставити  розділові знаки у простому

                                           реченні й обґрунтовувати їх; оцінювати виражальні можливості

                                           простого односкладного і неповного речення у текстах різних

                                           стилів; виділяти односкладні    і неповні речення  з-поміж інших

                                           видів речень; визначати види  односкладних речень (у тому

                                           числі  в складних реченнях)

План роботи:

 1. Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:
  • тире між підметом і присудком;
  • типи простих речень;
  • типи односкладних речень.
 2. Виконати практичні завдання:

-  Поставити потрібні розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

Мова  то серце народу гине мова  гине народ (І. Огієнко). Стан літературної мови то ступінь культурного розвою народу (І. Огієнко). Історія це святая святих народу (О. Довженко).  Хтось давно ще сказав, що спів то мова душі, то голос серця (Панас Мирний). Ввесь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна

(М. Коцюбинський). Найбільше добро в кожного народу це його мова (Панас Мирний). Ні, не вагання рівновага стала долею митця (Є. Плужник).

- визначте тип односкладного речення

О, заспівайте дівчині романс!   До свободи треба дорости розумом і світлими ділами, вірою і чистою  душею. Без нього суєтно і сумно    Чужі оселі...Темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси. Там переходять шлях уповні. Ніяких змін на цій старій землі.  Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову. Маму треба любити й розуміти. Зачерствілі очищуймо душі! Світлішає в житті і на душі. Люблять у нас дотепне слово. Сади свій сад, плекай свої надії. Від добра добра не шукають.

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на типи простих речень;
 • зіставити стилістичну функцію означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових та безособових речень;
 • зробити висновок про роль односкладних дієслівних речень у мовленні;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-5.html
 2. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/253.html
 3. http://tineydgers.at.ua/load/tire_mizh_pidmetom_i_prisudkom/39-1-0-11637#
 4. http://glovl.ru/sintaksis/534-tyreuprostomurecheni.html
 5. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/277.html
 6. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/275.html
 7. http://www.liveinternet.ru/users/1599287/post147434054/
 8. http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=72
 9. http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

 

Питання для самоконтролю:

 

 1. Назвіть основні ознаки речення.
 2. Які речення називаються двоскладними?
 3. Коли між групою підмета і присудка ставиться тире? Коли тире не ставиться?
 4. Яка роль пунктограм у тексті?
 5. Чим виражений присудок у неозначено-особових реченнях?
 6. Які речення називають безособовими?
 7. Що таке називні речення?
 8. Чим характеризуються неповні речення?
 9. Які розділові знаки ставляться на місці пропусків головних членів речення?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 16

Красномовство є мистецтво управляти умами.

Платон

 

Розділ: «Риторика »

Тема: «Студентський проект удосконалення власного мовлення. Виступ перед аудиторією»

Кількість годин: 2

Студент повинен знати: правила складання конспекту, тез; умови успішного виступу;

                                            види сучасного публічного виступу

Студент повинен вміти: складати простий чи складний план виступу;

                                              вдосконалювати композицію виступу; редагувати підготовлений

                                             текст виступу, вдосконалюючи його зміст і мовне оформлення;

                                              запам'ятовувати текст виступу

План роботи:

 1. Опрацювати самостійно теоретичні питання:
 •    тематичні виписки як спосіб запису прочитаного;
 •    правила конспектування;
 •    правила складання тез;
 •    композиція публічного виступу.
 1. Скласти  промову «Перспективи розвитку моєї професії, її необхідність та престижність», план та тези до неї.

Рекомендації з вивчення теми:

 • визначте джерела необхідної для підготовки промови інформації;
 • зверніть увагу на важливість складання плану промови;
 • визначте у тексті промови основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого  послідовно розкривається думка;
 • пам’ятайте, що тези мають розкривати суть всієї текстової інформації;
 • зверніть увагу на засоби активізації уваги слухачів;
 • під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

 

Питання для самоконтролю:

 

1.  Які існують види запису прочитаного і від чого залежить їх вибір?

2.  З якою метою робляться тематичні виписки?

3.  Який спосіб фіксації прочитаного передує складанню тез і конспекту?

4.  У чому полягає мета складання плану?

5.  Що таке тези і в чому їх відмінність від плану?

6.  Які існують види тезування?

7. Що є основним у проуесі підготовки власного проекту?

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 17

Говори з переконанням — слова й вплив

                                                                        на слухачів прийдуть самі собою.

І. Гете

Розділ: «Риторика »

Тема: «Риторика. Виступ з ораторською промовою.Основні способи виступу»

Кількість годин: 1

Студент повинен знати: основні закони риторики, умови багатства і різноманітності мовлення; основні способи виступу, прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією

Студент повинен вміти: використовувати велику кількість мовних одиниць (слів, словосполучень, речень), які відрізняються за смислом і будовою;  різних мовних засобів для вираження однієї і тієї ж думки; удосконалювати і збагачувати власне мовлення; виступати перед аудиторією із промовою

 

План роботи:

 1. Опрацювати самостійно теоретичне питання «Багатство і різноманітність мовлення».
 2. Підготувати матеріали до виступу перед аудиторією на тему: «Яким я уявляю майбутнє України і своє місце в ньому »

 

Рекомендації з вивчення теми:

 • зверніть увагу на те, що  багатство мовлення досягається мовними засобами, які в тексті не повторюються, а різноманітність забезпечує вираження однієї і тієї ж думки різними мовними засобами;
 • пам’ятайте про роль початкової фрази перед виступом;
 • при підготовці виступу врахуйте також стрункість композиції (зачин, виклад, кінцівка), логічність викладу, зрозумілість термінів, чіткість визначень, добір фактів, простота (але не примітивність) мовного оформлення, використання риторичних запитань, слів-зв’язок (отже, таким чином, потім, далі), доречність пауз;
 • сформулюйте висновки, якими слід завершити доповідь;
 • чітко сформулюйте пропозиції;
 • під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1. http://ebooktime.net/book_174_glava_15_10._Багатство_і_рі.html
 2. http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_34.htm
 3. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=444755
 4. http://www.ukrlit.vn.ua/article/1084.html
 5. http://uastudent.com/tag/різноманітність-мовлення/
 6. http://www.posibnyky.vstu.vinnica.ua/et_st/p3-9.html

 

Питання для самоконтролю:

 

1.         Яке мовлення вважається багатим?

2.         У чому полягає різноманітність мовлення?

3.         За яких умов мовлення стає багатим і різноманітним?

4.         Як впливає на мовлення лексичне багатство мови?

5.         Що включає в себе ораторське мистецтво?

6.         Чому треба добре володіти інтонаційним і граматичним багатством мови?

7.         Чому багатство і різноманітність мовлення пов’язані зі стилями?

doc
Додано
7 травня 2020
Переглядів
246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку