11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Методичний бюлетень "Формування якісних знань та ефективне виховання поруч"

Про матеріал
У методичному бюлетні систематизовані поради щодо ефективного цілевизначення та формування триєдиної мети уроку
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування якісних знань та ефективне виховання поруч. Методичний бюлетень

Номер слайду 2

Сучасним можна назвати урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, її активного розумового зростання, глибокого і свідомого засвоєння знань, для формування її моральних основ. Він передбачає поєднання навчання, виховання і розвитку. Загальною функцією уроку є формування і розвиток особистості школяра. Сучасний урок – це перш за все урок, який спрямований на створення реальних умов для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня і що сприяє якісному формуванню його навчальної діяльності. Всі компоненти уроку перебувають у тісному взаємозв’язку, але мета виступає і як контролюючий фактор уроку. Навколо мети організовується весь урок. Мета виступає і як контролююча сила, яка спрямовує діяльність вчителя та учнів. Визначення мети відбувається за такою схемою: мета навчання – мета предмета - мета даного уроку. При цьому мета уроку безпосередньо співвідноситься з особливостями класу. Сучасні вимоги при визначені мети уроку полягають у тому, що вона повинна бути чіткою прозорою та доступною для розуміння учнями, для того щоб вони могли її прийняти у свій власний план.

Номер слайду 3

Мета уроку — основа ефективної діяльності вчителя та учнів, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується у спільній діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. У дидактиці зміст ціле покладання знайшов відображення у триєдиній меті уроку, яка конкретизує можливості навчання, розвитку та виховання учнів під час опанування ними навчальним матеріалом. Мета уроку не виникає стихійно, а узгоджується із цільовими установками, визначеними до курсу або розділу, стандартами освіти, враховує особливості учнівського колективу та відображає можливості вчителя. У меті уроку формулюється ключовий результат, до якого повинні прагнути учасники навчального процесу, і, якщо вона визначена нечітко чи вчитель погано уявляє собі шляхи та способи її досягнення, ефективності уроку важко досягти. Суттєвими ознаками цілі є: модель бажаного результату; прагнення його досягти. Способи визначення цілей навчання (за М. Кларіним): через зміст предмета (вивчити певне явище тощо); через діяльність учителя (ознайомити учнів із..., продемонструвати прийоми тощо); через внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного й інших видів розвитку учнів (формувати вміння, навички..., розвивати мислення... тощо); через діяльність учнів (дослідити певне явище, розв'язати задачі тощо). Цілереалізація - це процес, під час якого ціль із внутрішньої мети переходить у наслідок - результат діяльності.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Ключові компетентності1. Ціннісно-смислова компетентність.2. Загальнокультурна компетентність. 3. Навчально-пізнавальна компетентність. 4. Інформаційна компетентність. 5. Комунікативна компетентність.6. Соціально-трудова компетентність 7. Компетентність особистісного самовдосконалення

Номер слайду 7

Мета уроку. Навчальна мета передбачає формування нових понять, системи наукових знань, системи знань у професійній галузі; формування способів виконання завдань та вправ, розвиток практичних умінь і навичок (більш детально зміст навчальної мети висвітлюється у пояснювальних записках до навчальних програм з предметів, у вимогах до знань і вмінь учнів наприкінці кожної теми (що учні повинні знати і вміти). Зміст навчальної мети у переважній більшості має свої часові та інформаційні межі.

Номер слайду 8

Формулювання навчальної мети можна починати такими словами / словосполученнями: сформувати на уроці поняття про…; пояснити (розкрити) сутність / принципи / особливості явища / поняття ; забезпечити засвоєння учнями інформації про…; навчити учнів новому способу виконання завдань (вказати яких); узагальнити й систематизувати знання про…; відпрацювати навички …; закріпити способи виконання…; сформувати в учнів уявлення про…; навчити учнів виконувати (назва завдання) за зразком; навчити учнів виконувати (назва завдання) в нестандартних (у дещо змінених) умовах; показати взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ / процесів / технологій / етапів процесу тощо; формувати в учнів уміння аналізувати факти / принципи побудови чогось (вказати) і давати їм аргументовану оцінку (наукову / технічну / технологічну / естетичну і т.п.); формувати в учнів уміння активно й послідовно відстоювати власну точку зору, уміння знаходити переконливі аргументи для її доведення ; навчити учнів самостійно розбиратись в особливостях / закономірностях / слабких і сильних сторонах явища / процесу / обладнання тощо і робити відповідні висновки;

Номер слайду 9

Мету уроку. Сутність розвивальної мети полягає в розвиткові психологічних якостей учня, його інтелекту, волі й самостійності. Зміст розвивальної мети не має часових та інформаційних меж: розумові чи особистісні якості людини можна розвивати до безкінечності, постійно їх удосконалювати, підтримувати, поновлювати.

Номер слайду 10

Зміст розвивальної мети: розвивати світогляд; розвивати навички усного та писемного мовлення; розвивати пам’ять; розвивати критичне мислення; розвивати вміння вести діалог; розвивати увагу; розвивати естетичні уявлення і художній смак; розвивати логічне мислення; розвивати творче мислення; розвивати вміння чітко формулювати свої думки; розвивати творчі здібності; розвивати вміння правильно узагальнювати інформацію та робити висновки; розвивати вміння виділяти головні якості явищ / процесів / технологій (вказати чого саме); розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати; розвивати вміння складати план і користуватись ним; розвивати вміння співставляти факти й події; розвивати спостережливість; розвивати вміння концентрувати увагу на виконанні завдання; розвивати вміння володіти собою; розвивати творчий підхід до вирішення різноманітних задач (вказати яких саме); розвивати вміння самоаналізу; розвивати конструкторські й технічні здібності; розвивати технологічне мислення; розвивати вміння швидко й точно реагувати на нову непередбачувану ситуацію та знаходити нестандартні рішення. Із запропонованих варіантів розвивальної мети для одного уроку доцільно обирати від однієї до трьох позицій (наприклад, розвивати пам’ять і увагу).

Номер слайду 11

Мета уроку. Сутність виховної мети полягає у вихованні кращих якостей в людині (кожна людина одночасно є особистістю, невід’ємною частиною власної родини, другом/товаришем, професіоналом і громадянином). Виховна мета не обмежується часовими межами (не можна, наприклад, за один урок виховати в учнях патріотизм чи якусь іншу рису характеру).

Номер слайду 12

Приклади формулювання виховної мети: виховувати повагу до Батьківщини, до свого народу; виховувати активну життєву позицію, чесність, порядність, людяність; виховувати в учнях засобами уроку впевненість у своїх силах; виховання прагнення до прекрасного; підштовхнути учнів до висновку про самоцінність людських якостей (людину перш за все прикрашає доброта, порядність, мужність, цілеспрямованість, а не дорогі гаджети, придбані за кошти батьків); виховувати почуття гуманізму, колективізму, поваги до старших; виховувати прагнення / готовність допомогти іншим у скрутній ситуації; виховувати тактовність; виховувати чуйність; виховувати негативне ставлення до алкоголю, наркоманії та інших шкідливих звичок; виховувати прагнення до фізичного здоров’я, до здорового способу життя; виховувати відповідальність за доручену справу; виховувати акуратність, охайність; виховувати добросовісність, почуття власної гідності; виховувати почуття поваги до інших, самоповагу; виховувати гарні манери; виховувати вміння керувати власними емоціями; виховувати позитивне ставлення до себе, до оточуючих, до життя в цілому; виховувати прагнення до самовдосконалення та саморозвитку.

pptx
Додано
23 липня 2019
Переглядів
398
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку