9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Про матеріал
У Європейському освітньому просторі ключовими поняттями вищої освіти є компетентності та результати навчання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ”ПІДГОТУВАЛА: ВИКЛАДАЧ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇБондаренко Людмила Григорівна. TЕМА ДОПОВІДІ:

Номер слайду 2

У Європейському освітньому просторі ключовими поняттями вищої освіти є компетентності та результати навчання

Номер слайду 3

Результати навчання– формулювання того, що, як очікується, що повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення навчання. мають відповідати таким критеріям:бути чіткими і однозначними;бути діагностичними;бути вимірюваними;бути сформульованими відповідно до правил. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

Номер слайду 4

Компетентності - являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

Номер слайду 5

ОПИС КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності. Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. Спеціальні (фахові,предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.

Номер слайду 6

Інтегральна компетентність За основу використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК): Молодший бакалавр (рівень 5): Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов. Бакалавр (рівень 6): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Магістр (рівень 7): Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Доктор філософії (рівень 8): Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Номер слайду 7

Загальні компетентності (1-1)Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;Здатність планувати та управляти часом;Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;Здатність спілкуватися іноземною мовою;Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;Здатність бути критичним і самокритичним;Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;Здатність генерувати нові ідеї(креативність)

Номер слайду 8

Загальні компетентності (1-2) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; Здатність приймати обґрунтовані рішення; Здатність працювати в команді; Навички міжособистісної взаємодії; Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня( з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); Цінування та повага різноманітності та мультикультурності; Здатність працювати в міжнародному контексті; Здатність працювати автономно; Здатність розробляти та управляти проектами; Навики здійснення безпечної діяльності; Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; Здатність діяти на основі етичних міркувань(мотивів);

Номер слайду 9

Загальні компетентності (1-3)Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків;Прагнення до збереження навколишнього середовища;Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;Здатність усвідомлювати різні можливості та гендерні проблеми;Названий перелік є відкритим і може доповнюватись НМК при розробці Стандартів іншими компетентностями, наприклад, навички рухової активності.

Номер слайду 10

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності Перелік рекомендованих спеціальних (фахових,предметних) компетентностей корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК. Орієнтовна кількість спеціальних компетентностей, як правило, не перевищує 10-20 компетентностей з урахуванням рівня освіти. Рекомендованим є вибір спеціальних (фахових,предметних) компетентностей з переліків проекту TUNING (які, проте, не є вичерпними). Для спеціальностей, у межах яких здійснюється підготовка фахівців за регульованими професіями, за спеціалізаціями відповідно до професійних стандартів, затверджених у встановленому порядку, можливим є наведення окремих переліків компетентностей для спеціалізацій.

Номер слайду 11

Класифікація результатів навчання в когнітивній (пізнавальній) сферіЗапам`ятовування, знання ( Remembering, Knowledge) - здатність запам`ятовувати або відтворювати факти( терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила и принципи цілісні теорії тощо)Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вираз; прогнозувати наслідки на основі отриманих знань. Застосування (Applyіng) – здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосовувати ідеї та концепції для розв`язування конкретних задач.

Номер слайду 12

Аналіз (Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв`язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами та наслідками, оцінювати значимість даних. Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати частини разом,щоб одержати ціле з новою системною властивістю. Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі. Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері

Номер слайду 13

Знання. Називати, впорядковувати, збирати, вивчати, описувати, знаходити перевіряти, дублювати, помічати,складати список, повторювати, відтворювати, показувати,казати, установлювати зв`язок тощо. Розуміння. Класифікувати, асоціювати з, змінювати, з`ясовувати, перетворювати, будувати, описувати, обговорювати, виділяти, оцінювати, пояснювати, виражати, розширювати, ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, робити висновок,пояснювати різницю між, розпізнавати,передбачати, доповідати, вибирати, переглядати, перекладати, знаходити рішення. Застосування знань. Застосовувати, змінювати, обчислювати,оцінювати, обирати, демонструвати, виявляти, розробляти, завершувати, знаходити, ілюструвати, модифікувати,організовувати, передбачати,готувати, відносити до, планувати, вибирати, показувати, перетворювати, використовувати, окреслювати та інші

Номер слайду 14

Аналіз. Упорядковувати, розділяти на складові, аналізувати, розділяти на категорії, порівнювати, класифікувати, поєднувати, протиставляти, критикувати, дискутувати, визначати, робити висновок,виводити, виділяти, розділяти, оцінювати, випробовувати, експериментувати, ілюструвати, досліджувати, тестувати тощо. Синтез. Аргументувати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати, збирати, компілювати, проектувати, розробляти, пояснювати, встановлювати, формулювати, узагальнювати, інтегрувати,модифікувати, організовувати,планувати, пропонувати, реконструювати, установлювати зв`язок із підсумовувати та іншіОцінювання. Оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати, поєднувати, порівнювати, робити висновок, співставляти, критикувати, захищати, пояснювати, рейтингувати, розсужувати, виміряти, передбачати рекомендувати, співвідносити з, узагальнювати, ухвалювати тощо.

Номер слайду 15

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯТема заняття (тривалість заняття)Результати навчання: * фахові компетентності * загальні компетентності Методи навчання. Методи контролю. Міждисциплінарна інтеграція. Література: навчальна (основна, додаткова) методична (основна, додаткова)Підготовчий етап: (тривалість етапу)Мотивація навчальної діяльностіПеревірка вихідного рівня знань. Матеріали методичного забезпечення підготовчого етапу заняття: Теоретичні питання. Тести. Навчальні ситуаціїОсновний етап: (тривалість етапу)Проведення професійного тренінгу. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: Структурно-логічна схема змісту теми. Алгоритми для формування професійних вмінь та навичок. Практичні завдання (типові,нетипові,непрогнозовані ситуації)Завдання для роботи в малих групах( інтерактивні методи навчання)Заключний етап: (тривалість етапу)Підведення підсумків заняття. Матеріали методичного забезпечення заключного етапу заняття: Тести. Навчальні ситуаціїНавчальні завдання для самостійної роботи. Оцінювання

Номер слайду 16

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ. 1. Тема заняття «Анатомія дихальної системи»2. Результати навчання: фахові компетентності: здатність користуватися анатомічною термінологією (латино- та україномовною);здатність розуміти важливість впливу зовнішнього середовища на будову, функції та розвиток органів дихальної системи;здатність інтерпретувати вікові та статеві особливості будови та функцій органів дихальної системи;здатність ілюструвати та демонструвати особливості розташування, зовнішньої та внутрішньої будови органів дихальної системи;здатність визначати скелетотопію, голотопію та синтопію органів дихання;здатність аргументувати значення органів дихання для організму людини та установлювати зв’язок з патологією цих органів;вміння аналізувати особливості будови і стінки трубчастих та паренхіматазних органів дихальних органів з такими органів травної системи;здатність проводити самооцінку та взаємооцінку практичних навичок під час вивчення органів дихальної системи (визначення меж легень, особливостей будови слизової оболонки органів дихання у бронхіальному та альвеолярному дереві тощо ).

Номер слайду 17

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ2. Результати навчання: загальні компетентностівміння взаємодіяти, мати навички міжособистісного спілкування в академічній групі;мати навички роботи в малих інтерактивних групах;здатність самостійного опанування навчальним матеріалом;здатність приймати та обґрунтовувати рішення;вміння планувати час та керувати ним;здатність навчатися та отримувати знання з позиції подальшого застосування їх у професійній діяльності;розвивати гуманне відношення до людини;здатність користуватися державною мовою (усно та письмово);- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Номер слайду 18

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ3. Методи навчання. Словесні методи:пояснення – використовуються у процесі закріплення знань, під час опитування, коли студент щось не зрозумів;бесіда;початковий інструктаж до роботи в інтерактивних групах на практичному занятті та кінцевий інструктаж для підготовки до наступної теми. Наочні методи – демонстрація таблиць, муляжів, малюнків, мікропрепаратів, рентгенівських знімків. Практичні методи:професійний тренінг;вирішення задач та розв’язання завдань.Інтерактивні методи навчання:незакінчене речення;робота в малих інтерактивних групах;карусель;мозковий штурм;вирішення клінічних кейсів (тести кінцевого рівня).4. Методи контролю1. Індивідуальне опитування.2. Фронтальне опитування.2. Тестовий контроль.3. Вирішення задач, проблем.4. Самоконтроль.

Номер слайду 19

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Номер слайду 20

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Номер слайду 21

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
642
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку