9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Модель органу учнівського самоврядування

Про матеріал

В даному матеріалі розкривається структура та модель органів учнівського самоврядування в школі. Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й становляться як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.

Перегляд файлу

Автор:

Жукова Анастасія Володимирівна,

педагог-організатор

Маріупольської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 66

 

 

Модель органу учнівського самоврядування

 

ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯ

Однією з основних ознак демократичної держави є наявність розвинутого громадянського суспільства. Громадяни створюють органи самоврядування з метою задоволення та захисту спільних інтересів. Однією з форм залучення учнів до громадського життя є участь у шкільному самоврядуванні. Саме в стінах школи у дітей формується ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами демократичної України. А ще в шкільному віці усвідомлення своєї участі у вирішенні важливих справ суспільного життя є основою нормальної життєвої позиції в дорослому житті. В Маріупольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 66 вже багато років існує Шкільна демократична республіка, в якій працює шкільний Парламент.

Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й становляться як особистості, живуть повноцінним, духовним життям.

Концепція розвитку школи, гасло якої «Від успішної особистості до школи успіху», передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізувати намічене тощо.

Саме з цією метою школі у 1992 році була розроблена демократична модель шкільного самоврядування – президентсько-парламентська республіка. На загальношкільній конференції було запропоновано кілька моделей учнівського самоуправління. Шляхом голосування учні обрали таку форму самоврядування, яка згодом перетворилась на парламентсько-президентську.

Процес створення учнівської організації пройшов кілька етапів. Щороку дитяча організація вдосконалювалась. У 1999 році був написаний Гімн республіки, а 2002 р. був створений Герб. Протягом років розроблялися відповідні документи, які окреслювали правове поле діяльності самоврядувальних органів. У 2002-2003н.р. на засіданнях парламенту було затверджено Положення про учнівське самоврядування, Положення про вибори Президента, Положення про виборчу комісію [додаток 1] та остаточно визначені функціональні обов’язки членів парламентських комісій [додаток 2]. У 2004-2005н.р. були прийняті закони, які стосуються внутрішньошкільного життя колективу (Закони «Про головні правила», «Про права і обов’язки», «Про захист честі і гідності», «Про побутову культуру», «Про прогули та спізнення», «Про чергування») [додаток 3].

Важливість роботи органів самоврядування полягає в тому, що самоврядування як спосіб організації життєдіяльності шкільного товариства дозволяє формувати випереджувальний соціальний досвід, який включає в себе цілий комплекс демократичних процедур, спеціальних знань і організаторських умінь.

Можливість учнів брати участь у роботі парламенту, їхня активна життєва позиція стали важливим фактором формування активної громадянської позиції, а роботу в дитячий організації – у діючий ефективний засіб правового виховання школярів.

МЕТОЮ  роботи учнівської організації є  формування соціальної компетентності учнів, розвиток їх лідерського потенціалу, вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.

 Головними ЗАВДАННЯМИ учнівського організації СШ № 66 є:  вироблення в учнів організаторських навичок, розвиток їх соціальної компетентності; формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства, вміння продуктивного співробітництва; виховання у зростаючої особистості почуття власної причетності до розвитку суспільства, держави; формування в учнів таких якостей як відповідальність за доручену справу, колектив, принциповість, самостійність, ініціативність; виховання моральних, естетичних й екологічних цінностей; прилучення до здорового способу життя; вдосконалення управління навчальним закладом.

У своїй роботі органи шкільного самоврядування дотримується ПРИНЦИПІВ демократії, самореалізації, гласності, добровільності, активної участі у справах, самодіяльності учнів в поєднанні з педагогічним керівництвом, врахування вікових особливостей дітей, суспільно-корисної діяльності.

Діяльність учнівського самоврядування будується відповідно НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ:

 1. Конвенція ООН про права дитини.
 2. Конституція України.
 3. Закон України  «Про освіту».
 4. Закон України «Про загальну середню освіту».
 5. Закону України «Про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні»
 6. Національна доктрина розвитку освіти України.
 7. Національна концепція громадського виховання.
 8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
 9. Положення про середній загальний освітній навчальний заклад.

ЛОКАЛЬНІ АКТИ.

 1. Статут школи (Розділ ІІІ, п.3).
 2. Положення про Раду школи.
 3. Положення про учнівське самоврядування.
 4. Положення про учнівську виборчу комісію.
 5. Положення про вибори Президента та членів шкільного парламенту.
 6. Наказ по СШ № 66 «Про призначення координаторів органів учнівського самоврядування».

 

СТРУКТУРА САМОВРЯДУВАННЯ

D:\Настя\Школа\Самоврядування\Структура самоуправления СШ № 66 (ч-б).jpg
Самоврядування у спеціалізованій школі № 66 працює на різних рівнях організації. Вищою формою законодавчої влади загального шкільного колективу є КОНФЕРЕНЦІЯ. Вона є звітно-виборчою і проводиться періодично, не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання конференції приймає Парламент школи.

 

 

Функції:

 1. Розглядає і затверджує основні напрями діяльності учнівського колективу на майбутній період.
 2. Рішення питань, пов’язаних з участю учнів в управлінні школою.
 3. Обговорює і приймає плани спільної роботи органів самоврядування учнів з педагогами, батьками.
 4. Формує органи самоврядування учнівського колективу школи.
 5. Виробляє і формує пропозиції учнівського колективу школи.
 6. Висловлює ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення.
 7. Розглядає і затверджує положення, правила, пам’ятки, інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, в першу чергу, роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб.
 8. Заслуховує звіти та інформації, оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування.

Вищий орган учнівського самоврядування є ПАРЛАМЕНТ ШКОЛИ, який обирається конференцією делегатів від первинних організацій (класів), терміном на два роки. Парламент збирається регулярно протягом звітного періоду. До складу Парламенту входять 8 комісій: «Знання», «Дисципліна та правопорядок», «Дозвілля», «Здоров’я та спорт», «Милосердя», «Школярик», «Трудові справи», Шкільна служба новин.

Рішення Парламенту вважаються прийнятими, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів і більшість присутніх проголосувало «за». При рівній кількості голосів «за» і « проти» голова Ради користується правом вирішального голосу.

Функції:

 1. Звітує про виконану роботу перед конференцією. 
 2. Готує і проводить конференції учнів школи.
 3. У разі необхідності приймає рішення про дострокове проведення конференції учнів школи.
 4. Створює у своїй структурі різні комісії і комітети.
 5. Координує діяльність всіх органів і об’єднань учнів школи.
 6. На засіданнях обговорює і затверджує плани підготовки та проведення дозвіллєвих заходів.
 7. Організовує самообслуговування учнів, їх чергування, підтримує дисципліну і порядок у школі.
 8. Встановлює шефство старших класів над молодшими.
 9. Заслуховує звіти про роботу первинних колективів і об’єднань учнів і приймає по них необхідні рішення, заслуховує інформацію відповідальних осіб щодо виконання рішень Парламенту школи, прийнятих на попередніх засіданнях.
 10. Клопоче перед керівництвом школи про заохочення і покарання учнів відповідно до Статуту школи.
 11. Бере участь в організації змагання за звання «Кращого класу».
 12. Приймає участь у розробці та обговоренні правил внутрішнього розпорядку для учнів.

Законодавчим органом первинного колективу (класу) є КЛАСНІ ЗБОРИ, які збираються для вирішення загальних питань. При необхідності Збори класу можуть створювати свої комісії з окремих напрямів діяльності, як правило, однойменні шкільним робочим органам учнівського самоврядування.

Функції:

 1. Обговорює будь-які питання життєдіяльності свого колективу і приймає по них необхідні рішення.
 2. Розглядає і затверджує план позакласних заходів, слухає звіти та інформацію відповідальних осіб та органів самоврядування свого колективу про роботу.
 3. Висловлює свої пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу в школі і в класі.
 4. Обирає Раду класу строком на один рік, заслуховує звіти про його роботу, дає їм оцінку.
 5. Заслуховує інформацію про виконання рішень попередніх зборів і приймає по них відповідне рішення.
 6. Обирає делегатів на загальношкільні конференції .
 7. У рамках своєї компетенції вирішує питання заохочення і покарання учнів та інші.

Виконавчим органом самоврядування учнів у класі є РАДА КЛАСУ, збирається періодично, раз на тиждень, місяць. Голова Ради класу (староста) обирається Радою класу терміном на один навчальний рік. Староста, члени Ради класу як і їхні колеги в шкільному самоврядуванні, особистими владними повноваженнями не володіють – вони володіють сукупною владою свого органу самоврядування.

Функції:

 1. Забезпечує дисципліну і порядок у своєму колективі, організовує самообслуговування, харчування та чергування учнів.
 2. Організовує допомогу в навчанні невстигаючим і відстаючим учням.
 3. Готує і проводить класні учнівські збори та інші позакласні заходи.
 4. Слухає звіти та інформації відповідальних осіб і приймає по них рішення.
 5. Організовує оформлення класної кімнати, випуск стінгазети, «блискавок» і т.д.
 6. Вирішує конфлікти і суперечки між учнями та інше.
 7. Звітує про свою роботу перед зборами первинної організації та перед парламентом школи, а парламент школи – перед конференцією учнів.

 

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

Вибори президента школи відбуваються згідно:

 • Положення про учнівське самоврядування
 •  Положення про вибори Президента шкільного парламенту та членів шкільного парламенту
 • Положення про учнівську виборчу комісію

Кожен кандидат на посаду Президента школи має надати до Виборчої комісії  підписні листи. Написати передвиборчу програму та провести інші агітаційні заходи: листівки, плакати. Кандидати мають пройти «випробування» дебатами серед кандидатів на посаду Президента школи, де вони оголошують свою передвиборчу програму, а також мають змогу задати питання своїм опонентам. До дебатів також запрошуються активи кожного з 5-11 класу. Наступного дня відбуваються вибори, під час яких учні 5-11 класів та педагоги школи ставлять відмітки у виборчих бюлетенях. Дійсні бюлетені підраховуються у присутності спостерігачів кандидатів на посаду Президента школи. Підраховуються голоси «за» і «проти» кожного кандидата. Після підведення підсумків голосування заповнюється протокол. Голова учнівської виборчої комісії оголошує підсумки виборів. Президент приступає до своїх обов’язків наступного дня після оголошення результатів виборів на церемонії інавгурації Президента школи, на якій дає присягу та отримує посвідчення. На церемонії інавгурації Президент школи оголошує склад Парламенту школи, з яким він буде працювати [додаток 4].

 

ПАРТНЕРСТВО

Для учнів дуже важливо знати, що вони можуть щось вирішувати, що до них прислухаються дорослі. Тому члени парламенту із задоволенням співпрацюють із  Радою школи та Радою профілактики, єднаючи зусилля педагогічного і учнівського колективів, батьків щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу.

Члени комісії «Дозвілля» співпрацюють із клубом бального танцю «Феєрія». Учасники цього колективу із задоволенням беруть участь у виховних заходах школи.

Самоврядування в школі відіграє велику роль у формуванні громадянської компетентності. А ще в цьому допомагають представники Шкільного наукового товариства – група «Громадянин», головною метою якої є формування в учнів активної громадянської позиції, вчитися розв’язувати соціальні проблеми доступними засобами, не чекаючи допомоги від держави, вчитися складати власну програму дій, реалізовувати її за певним алгоритмом та презентувати її громадськості.

Більшість представників Парламенту є членами дебатного клубу і вже декілька років вони співпрацюють з Молодіжним клубом «Співдружність» м. Бердянська і Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Дебатна Академія».

Для забезпечення гласності в роботі самоврядування і для того щоб про всі цікаві події з життя школи могли дізнатись не тільки на рівні школи, а й на рівні міста парламент співпрацює із регіональною інформаційно-пізнавальною газетою для юних людей «Привет, ребята!», в якій весь до печатний процес здійснюється підлітками 14-17 років. Учениця 10 класу Формас Ксенія відповідає в цій газеті за комп’ютерне верстання та дизайн, разом зі своїм однокласником Сохаревим Михайлом пише статті.

Спеціалізована школа № 66 – школа з поглибленим вивченням англійської мови, тому учні школи мають змогу навчатися у США за програмою «FLEX» та у британському коледжі Мартіна Фрісбі, а також брати участь у міжнародній програмі «Global Gateway» - проекті з міжнародної освіти, координатором якого виступає Департамент освіти Великобританії. Саме вивчаючи досвід роботи органів самоврядування у школах США та Великобританії, ми змогли вдосконалити роботу власного Парламенту. В різ роки представники шкільного парламенту, а також Президенти школи навчались у США. Наприклад Сердюк Марічка, яка після навчання за програмою FLEX в Америці, стала Президентом школи. А згодом навчаючись в університеті,багато років поспіль була президентом студентської ради. 

 

ІННОВАЦІЇ ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інноваційні форми та методи роботи в організації системи діяльності органів учнівського самоврядування сприяють розвитку вмінь та навичок учнівського колективу самостійно вирішувати поставлені завдання, розвивають ініціативність, творчі здібності дітей та креативне мислення. Інноваційні методи дозволяють вчити учнівський колектив працювати в команді, відповідально ставитися до своїх обов’язків, 1амо організовуватися.

Для ефективної роботи в сучасному інформаційному світі необхідною  умовою є робота з Інтернет-ресурсами. Тому з 2010 року члени учнівського самоврядування нашої школи є активними користувачами соціальної мережі «Щоденник.ua». Так під час виборчої кампанії була створена група «Вибори-2012», в якій кандидати на посаду президента виклали на загальний розгляд свої передвиборчі програми, мали змогу поспілкуватися он-лайн з електоратом, відповісти на їх питання. Для покращення роботи Парламенту була створена група «Самоврядування», до якої входять як учні школи, так вчителі і батьки. Саме тут розташовані усі нормативно-правові документи учнівського самоврядування; у звітний період класи завантажують на цю сторінку свої звіти, що допомагає об’єктивно підготуватися та провести загальношкільну звітну конференцію.

У СШ № 66 часто використовуються: метод проектів (під час підготовки та проведення шкільних заходів або окремих етапів); ділова гра як форма проведення виховного заходу або як етап проекту під час презентації продукту діяльності (вибори Президента школи, день дублера); «мозковий штурм» - найпоширеніший метод, який застосовується на засіданнях парламенту, коли необхідно створити банк ідей, або вирішити якусь проблему, або обговорити, проаналізувати результати роботи; «мікрофон» - під час опитування учнів та вчителів, дирекції, анкетування та ін.; презентації (як етап окремого проекту – презентація продукту і форма виховного заходу, як-от наприклад презентації «Гендерні стереотипи в суспільстві», «Що таке расова дискримінація?» під час підготовки до Міжнародного дебатного форуму «Бердянський ринг», «Що таке толерантність?», «ВІЛ/СНІД: ти повинен це знати», «Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на здоров’я», про права дитини – «Поважайте чисте, ясне, непорочне, святе дитинство!», до Дня української мови та писемності – «Мово моя калинова», профорієнтаційна робота – презентація «Світ нових професій» та інше.

Аналіз діяльності нашого парламенту свідчить про те, що ефективною формою роботи учнівського самоврядування, є проектна діяльність.  У процесі соціального проектування учні у першу чергу отримують навички партнерства та взаєморозуміння, лідерства та поваги до інших, ініціативності у прийнятті рішень, висловленні думок, практики відповідальності та реалізації індивідуальних i колективних справ. 

Саме в стінах школи в учнів формуються ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами демократичної України, тобто: соціально активними, компетентними, здатними приймати свідомі рішення та відповідати за них, здатними робити свідомий вибір.

Участь у проектній діяльності дає їм можливість набути навичок: комунікації, толерантної поведінки, пошуку компромісу,  роботи в команді, особистої відповідальності за свої рішення та дії, ініціативи.

А головне – учні можуть переконатися у тому, що навіть найнеможливіші їхні фантазії насправді можуть бути здійснені, якщо їх ретельно відпрацювати. В підсумку учні нашої школи отримують навички перетворення мрії на реальність, причому власними зусиллями.

Ефективність методу проектів під час організації системи діяльності органів учнівського самоврядування можна продемонструвати на прикладі організації роботи над загальношкільним проектом «Культура здоров’я», який втілювався у життя протягом навчального року. В рамках цього проекту учні нашої школи стали лауреатами міського етапу обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими», парламентськими комісіями «Дозвілля», «Знання» і «Здоров’я та спорт» були організовані і проведені квест «Ми на варті здоров’я», а також протягом навчального року учні старших класів готували свої підшефні класи до конкурсу масового танцю «Майданс», в якому взяли участь всі учні нашої школи (1-8 класи – як учасники, 9-11 класи  – як хореографи-постановники). Під час роботи над проектом ініціативна група та учасники проекту займалися пошуком інформації в Інтернеті (музика, варіанти хореографічних постановок), брали консультації в учителів ритміки, фізичної культури, педагога-організатора, батьків, класних керівників. Починаючи з ІІ семестру учні 9-11 класів під час ранкової гімнастики протягом 15 хвилин проводили репетиції з учнями 1-8 класів – ставилась хореографія, відпрацьовувались рухи. Разом з класними керівниками і батьками обговорювали, підбирали та створювали костюми. У ході роботи над проектом діти відзначалися високою активністю, зацікавленістю, проявляли ініціативу, сам «Майданс» був добре організований, сподобався як учням, так і вчителям та батькам самих учасників. Участь в цьому проекті дала змогу всім учням нашої школи ближче познайомитися один з одним – старшокласники стали з увагою поводитися зі своїми підопічними, а учні молодшої ланки полюбили своїх наставників і вже не боялися з ними спілкуватися.

Велику нішу у роботі над проектами зайняла група «Громадянин». Головним завданням цієї групи є створення розробка та впровадження в життя власного проекту с культурних, громадських, національних питань. Це можуть бути 1, 2, 3 реальних продукти, які школярі можуть запропонувати та виконати самостійно. За останні роки учасники групи «Громадянин» 5 разів ставали переможцями республіканського конкурсу учнівських проектів. Під час перебування на конкурсі у Києві вони побували у Верховній Раді України. Вони досліджували такі теми, як «Діти – жебраки та діти – наркомани», «Профілактика дитячого та підліткового суїциду», «Запобігання насилля в родині»? «Я-це частина рідного краю», «Пам’ятаємо героїв Великої Перемоги», «»Захист безпритульних тварин»  тощо. В минулому навчальному році вони розробляли тему «Актуалізація та впровадження в шкільне життя національних та духовних символів України».

Приклад серйозної пошукової роботи – це створення «Стіни Слави» під час святкування 60-річчя Великої Перемоги. Пояснюючи учням, що немає такої родини, член якої не взяв участь у Великій Вітчизняній війні, учасники групи допомагали учням школи збирати матеріал про своїх дідусів й прадідусів, зберігаючи пам'ять й вшановуючи героїв. Результатом роботи стала величезна стіна пам’яті, «Стіна Слави», де кожен учень міг підійти й показати свого героя, відчуваючи гордість й вдячність.

Отже, можливості реалізації проектної діяльності передбачають сформованість у свідомості учнів намірів і умінь безконфліктного життя у суспільстві, поваги до прав і свобод кожної особи. Проектна діяльність сприяє виявленню та розвиткові організаційних навичок, формування в учнів відповідальності, принциповості та ініціативності. 

Таким чином, у школі сформована і діє сучасна модель шкільного самоврядування. Діяльність органів самоуправління сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, ефективному розвитку і входженню в доросле життя. Через шкільне самоврядування відбувається і процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави, високоосвічених, соціально активних, які відзначаються високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатними до саморозвитку й самовдосконалення. Про все це свідчать відгуки учнів, педпрацівників та батьків школи.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Граючись, навчаємось: інтерактивні форми та методи правопросвітницької роботи з учнівською молоддю: навч.-метод. посібник/ за заг. Ред. М. Масютіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.О., 2013. – 160 с.
 2. Григоряк О.В. Формування культури проектної діяльності: перешкоди та шляхи їх усунення// Виховна робота в школі № 8 (105) серпень 2013 р. – с. 50-52.
 3. Кадров А.О. Учнівське самоврядування в процесі соціалізації учнівської молоді// Виховна робота в школі № 9 (106) вересень 2013 р. – с. 2-6
 4. Оржеховська В.М., Ковганич Г.Г. Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій./Навч. посібник.2007. – 234 с.
 5. Організація виховної роботи. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 256 с.
 6. Твої права – твоє багатство: збірник конкурсних робіт./ за заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.О., 2012. – 124 с. – Мова: українська, російська.
 7. Чорна О.Є., Калугіна Н.В., Соколовська Т.М. Лідер (авторська програма навчання активу дитячого самоврядування) // Виховна робота в школі № 10 (83) жовтень 2011 р. – с. 2-19.
 8. http://bashtanschina.narod.ru/silradi/yavkine/demokratiya.htm
 9. http://festival.1september.ru/articles/530094/
 10. http://school156.edu.kh.ua/uchnivsjke_samovryaduvannya/
 11. http://school509.ucoz.org/index/uchnivske_samovrjaduvannja/0-22
 12. http://www.pandia.ru/text/77/105/630.php
 13. http://www.shkola41.ru/index.php/malstrana/samoupravlenie
 14. http://www.uozima.ru/index.php/component/k2/item/1365-samoupravlenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

І.Загальні положення

 1. Шкільне самоврядування СШ № 66 (надалі - самоврядування) – це реальна здатність учнівської громади самостійно вирішувати всі питання учнівського життя в межах компетентності, визначеної цим Положенням.
 2. Самоврядування здійснює свою діяльність згідно зі статутом школи та Конвенцією про права дитини, Конституцією України, Законом «Про освіту», Законом «Про загальну середню освіту» і Положенням про середній загальносвітній навчальний заклад.
 3. Самоврядування функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 4.   Принципи самоврядування:
 • свідоме ставлення до громадської діяльності;
 • постійний пошук нових форм функціонування органів самоврядування, форм діяльності самоврядування;
 • взаємоповага, взаємопідтримка, доброзичливий самоконтроль;
 • чіткий, збалансований, розподіл обов’язків;
 • доцільність та ефективність роботи;
 • постійний зв’язок представників органів самоврядування з учнівською громадськістю;
 • активне співробітництво органів самоврядування з адміністрацією, педагогами школи, громадськістю в різних сферах життя, навчання.
 1.   Завдання учнівського самоврядування:
  • демократизація освітнього процесу;
  • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
  • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;
  • організація співробітництва із учнями та студентами інших навчальних закладів та молодіжних організацій;
  • організація більш змістовного, більш багато та різноманітного життя школи;
  • виховування в учнів почуття відповідальності за покладенні на них обов’язки;
  • виховування почуття єдності з колективом школи;
  • виховування якості свідомого громадського діяча;
  • формування якості яскравої особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації учнів.
 2. Структура самоврядування. Самоврядування складається із комплексу взаємопов’язаних, функціонально відокремлених структур: Учнівського Парламенту (надалі – Парламенту), шкільного уряду, та центральної учнівської виборчої комісії (надалі – ЦУВК).
 3. Формування самоврядування.
  • Учнівська громада школи здійснює формування Парламенту через вибори класних старост, які є членами парламенту;
  • Президент формує уряд та ЦУВК.

ІІ. Права та обов’язки членів самоврядування

 1.   Права членів самоврядування:
 • відстоювати та захищати свою честь та гідність, права та свободи, виконувати свої обов’язки;
 • представляти свою школу в громадських організаціях;
 • свобода думки та слова;
 • реалізація власних ініціатив, спрямованих на покращення шкільної демократії та розвитку учнівського самоврядування.
 1.   Обов’язки членів самоврядування:
  • вести активну роботу в житті школи;
  • бути прикладом для всіх інших.
  • дорожити своїм авторитетом, довірою, наданим товаришам або старшими.
  • з повагою, добротою і щирістю ставитися до всіх працівників школи.
 2. Права  учнів СШ № 66:
  • брати участь у вирішенні найважливіших питань шкільного життя;
  • вносити свої пропозиції;
  • звертатися до членів самоврядування з проблемами, ідеями;
  • розвивати свої розумові здібності та поповнювати запас знань;
  • бути обраним Президентом або членом уряду чи Парламенту;
  • право голосу при виборчому процесі Президента.
 3. Обов’язки учнів СШ № 66
  • виховувати в собі доброту, чесність, справедливість;
  • розвивати здібності;
  • бути гідним учнем;
  • виконувати рішення і вимоги учнівського самоврядування;
  • дотримуватися даного Положення.

До прав та обов’язків учнів СШ № 66 також належать всі права, свободи та обов’язки, передбачені КУ, Міжнародними документами, ратифікованими Україною, законами України.

 

ІІІ. Органи учнівського самоврядування

 1. Конференція:
 • вищий орган учнівського самоврядування школи;
 • розглядає і затверджує основні напрями діяльності учнівського колективу на майбутній період;
 • приймає рішення стосовно питань, пов'язаних із участю учнів в управлінні школою;
 • обговорює і приймає плани спільної роботи органів самоврядування учнів з педагогами, батьками;
 • формує органи самоврядування учнівського колективу школи;
 • виробляє і формує пропозиції учнівського колективу школи;
 • висловлює ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення;
 • розглядає і затверджує положення, правила, пам'ятки, інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, у першу чергу, роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб;
 • заслуховує звіти та інформації, оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування;
 • рішення про скликання конференції приймає Парламент школи.
 1. Учнівський Парламент:
  • Парламент школи є повноважним представником учнівської громади, що приймає обов’язкові для всіх учнів школи рішення;
  • чергові вибори до Парламенту здійснюється в останній тиждень жовтня третього року повноважень Парламенту;
  • порядок роботи – засідання 1 раз на чверть. Також здійснюються позачергові засідання для вирішення поточних питань.
 2. Повноваження шкільного Парламенту:
  • прийняття рішень у межах своєї компетентності;
  • внесення пропозиції до адміністрації школи;
  • участь у складанні річного плану школи;
  • координація роботи класів.
 3. Класні збори.

Класні збори є вищим органом учнівського самоврядування первинної організації, на яких:

 • обговорюються будь-які питання життєдіяльності свого колективу і приймає по них необхідні рішення;
 • розглядають і затверджують плани позакласних заходів, слухаються звіти та інформація відповідальних осіб та органів самоврядування свого колективу про роботу;
 • висловлюються свої пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу в школі й у класі;
 • обирається Раду класу строком на один рік, заслуховуються звіти про його роботу, дає їм оцінку;
 • заслуховується інформація про виконання рішень попередніх зборів і приймається по них відповідне рішення;
 • обираються делегати на загальношкільні конференції;
 • у рамках своєї компетенції вирішуються питання про заохочення і покарання учнів та інші.
 1. Рада класу.

Рада класу є органом самоврядування учнів у класі, яка:

 • забезпечує дисципліну і порядок у своєму колективі, організовує самообслуговування, харчування та чергування учнів;
 • організовує допомогу в навчанні невстигаючим і відстаючим учням;
 • готує і проводить класні учнівські збори та інші позакласні заходи;
 • слухає звіти та інформації відповідальних осіб і приймає по них рішення;
 • організовує оформлення класної кімнати, випуск стінгазети, «блискавок» і т.д.;
 • вирішує конфлікти і суперечки між учнями та інше;
 • звітує про свою роботу перед зборами первинної організації та перед Парламентом школи, а Парламент школи – перед конференцією учнів;
 • Голова Ради класу (староста) обирається Радою класу терміном на один навчальний рік. Староста, члени Ради класу, як і їхні колеги, в шкільному самоврядуванні, особистими владними повноваженнями не володіють – вони володіють сукупною владою свого органу самоврядування.
 1.  Президент.
  • Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
  • Президент СШ № 66 обирається учнями, педагогами та працівниками школи на основі рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні.
  • Президентом може бути учень, якому виповнилось 14 років, який має добрі результати у навчанні та є активним учасником шкільних справ.
  • Президент СШ № 66:
   • виносить питання на розгляд Парламенту та уряду;
   • скликає чергові засідання шкільного Парламенту та уряду;
   • координує діяльність парламентських та урядових комісій;
   • має право «вето» щодо рішень Парламенту.
  • Повноваження Президента припиняються у разі:
   • відставки;
   • імпічменту;
   • закінчення школи.
 2. Учнівська виборча комісія.
  • Учнівська виборча система – окремий орган самоврядування, покликаний забезпечувати проведення виборів Президента;
  • УВК представляється центральною виборчою комісією.

 

ІV. Набуття чинності Положення

Дане положення набуває чинності з моменту його ухвалення.

 1. Внесення змін до Положення.
  • Внесення змін до Положення, окрім розширення, не допускається.

 

ПРО УЧНІВСЬКУ ВИБОРЧУ КОМІСІЮ

І. Порядок роботи

 1. Складання списків виборців.
 2.         Підготовка виборчої дільниці:
 • столи для виборчої комісії;
 • скринька для голосування;
 • підготовка бюлетенів.
 1.         Початок голосування:
 • чітко за часом (8.30);
 • продемонструвати представникам кандидатів на посаду Президента школи пусту скриньку, потім її опечатати;
 • кожному виборцю надається бюлетень.
 1. По закінченню:
 • сортування бюлетенів:
 • дійсні;
 • недійсні;
 • зіпсовані.

Недійсними визнаються бюлетені, в яких відмічено 2 і більше кандидатів.

Зіпсовані – розмальовані, розкреслені.

 1. Дійсні бюлетені підраховуються.
 2. Підраховуються голоси «за» і «проти» кожного кандидата.
 3. Після підведення підсумків голосування заповнюється протокол.
 4. Голова УВК оголошує підсумки виборів.

 

ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ТА ЧЛЕНІВ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

І.Загальні засади

 1.   Вибори президента школи проводяться за принципом рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
 2.   Кандидати в президенти висуваються кожним класом з 8 по 11 клас.
 3.   Вибори Президента є загальними: право обирати мають учні 5-11 класів школи, а також педагоги.
 4.   Вибори президента є рівними: кожен  має право голосу.
 5.   Голосування є таємним.
 6.   Президент обирається строком на 1 рік.
 7.   Президентом стає той кандидат, який набрав більшість голосів.

7.1. Кандидат, який посів друге місце під час виборів стає Віце-президентом школи.

 1. Президент починає виконувати обов’язки наступного дня після оголошення результатів виборів на церемонії інавгурації Президента школи.

 

ІІ. Організація та проведення виборів.

 1. Створення виборчої комісії:

9.1. Складання списків виборців.

9.2. Встановлення форми виборчого бюлетеня.

 1.   Проведення реєстрації кандидатів у Президенти.
 2.   Встановлення результатів виборів і оголошення їх.

 

ІІІ. Передвиборча програма.

 1. Кандидати у президенти мають право вести передвиборчу агітацію:
  1.   Випуск плакату з власним фото (гаслом).

10.2. Написання передвиборчої програми (не менше 1 ст.).

 1.   Інші агітаційні заходи.

11.  Під час передвиборчої програми кандидат має право на:

 1.   Відвідувати будь-який клас, у якому проводить агітаційні заходи.
 2.   Проведення агітаційних заходів в позаурочний час і під час перерв.
 3.   За 3(три) дні в актовій залі відбуваються політичні дебати серед кандидатів на посаду Президента школи, де вони оголошують свою передвиборчу програму, а також мають змогу задати питання своїм опонентам. До дебатів також запрошуються активи кожного з 5-11 класу. 

12. Оголошення про результати виборів Президента відбувається на  загальношкільній лінійці під час церемонії інавгурації Президента школи.

13.  Президентові вручається посвідчення.

 

Додаток 2

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ  КОМІСІЙ

 

Комісія «Знання»

 • Брати активну участь у проведенні олімпіад
 • Допомагати вчителям-предметникам в організації предметних вечорів
 • Висвітлювати у стіннівці рівень навчальних досягнень учнів
 • Проводити засідання комісії спільно з учнями, які мають низький рівень знань

        Співпрацювати з НТШ (науковим товариством школи)

 

Комісія «Дисципліна та правопорядок»

 • Слідкувати за відвідуванням учнями школи
 • Контроль за виконанням вимог до поведінки учнів на уроці та на перерві
 • Допомагати в організації різноманітних заходів превентивного, морального виховання
 • Звітувати про роботу комісії на лінійках, у стіннівках
 • Взяти шефство над учнями, які стоять на шкільному обліку
 • Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів
 • Брати участь у засіданнях Ради профілактики правопорушень
 • Слідкувати за чергуванням учнів у школі
 • Взяти під особливий контроль учнів, схильних до правопорушень

 

Комісія «Дозвілля»

 • Організовувати конкурси, виставки, масові заходи згідно річного плану школи

        Проводити вечори відпочинку

 

 

 

Комісія «Трудові справи»

 • Слідкувати за чергуванням у класах
 • Слідкувати за станом меблів у кабінетах
 • Своєчасно здавати макулатуру

 

Комісія «Здоров’я і спорт»

 • Проводити бесіди про шкідливість куріння
 • Брати участь в організації та проведенні Дня здоров’я
 • Проводити спортивні змагання, спортивні розважальні програми, згідно плану роботи школи
 • Організовувати участь учнів класу (школи) в шкільних та міських змаганнях з фізкультури та спорту

 

Комісія «Милосердя»

 • Подбати про створення банку речей для багатодітних та малозабезпечених сімей
 • Організація та контроль за виконанням операцій «Ветеран» та «Милосердя»

        Організація доброчинних благодійних акцій, допомога дитячим будинкам

 

Комісія «Школярик»

 • Допомога в організації позаурочного життя в підшефних молодших класах
 • Проводити різні заходи, вікторини, ігри на перервах в класах початкової ланки

       Співпраця з класними керівниками підшефних молодших класів

 

Шкільна служба новин (прес-центр)

 • Випускати тематичні газети протягом року
 • Дбати про гласність роботи класу
 • Допомагати в підготовці та проведенні класних та шкільних заходів членам комісії «Дозвілля»
 • Проводити соціальні опитування
 • Виготовлення грамот та дипломів для активістів класу (школи)

 

Додаток 3

 

ЗАКОН ПРО ГОЛОВНІ ПРАВИЛА

ШКІЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Стаття 1. Правила життя

 1. Не будь зарозумілим, коли станеш сильним.
 2. Не обіцяй нічого, коли станеш багатим.
 3. Не хвастай нічим, коли станеш багато в чому митецьким.
 4. Не смійся над старим, коли молодий.
 5. І над темним, коли розумний.
 6. І над дурним, коли мудрець.
 7. Не будь занадто самовпевнений, але й занадто сором’язливий.
 8. Не будь занадто говіркий, але й занадто мовчазний.

 

Стаття 2. Правила поведінки

 • Чесність завжди і в усьому – у навчанні, у поведінці.
 • Не видавай навмисно чужі ідеї за свої, спільну роботу за власну – це плагіат.
 • Припустимими є чесні відповіді на питання товаришів, Ради школи; неправда, тим більше нерозкрита, змінює людину.
 • Пам’ятай про добре ім’я своєї школи і на канікулах.
 • Повага до жінки – справа честі учня школи. Учениця школи знає, що культуру відносин у класі, в суспільстві, визначає жінка.

 

Стаття 3. Ставлення до власності.

 • Будь-яка власність, у тому числі учня й викладача, вимагає поважного ставлення.
 • Забуваючи повернути чужу книгу чи річ, ти підпадаєш під вплив пороку безвідповідальності.
 • Повна компенсація майнового збитку – справа честі кожної людини в школі.
 • За псування чи знищення власності Рада школи може вводити систему колективної відповідальності.

Стаття 4. Заборони.

 Поширення, збереження і вживання наркотиків, алкоголю, паління категорично забороняється. Учням, що порушили заборону на паління, пропонується пройти програму звільнення від тютюнової залежності. Нецензурна лайка не звучить у стінах школи.

 Покарання за порушенням головних правил не вимагає санкцій будь-яких органів управління школи.

 

ЗАКОН ПРО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ШКІЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Стаття 1. Члени ШДР мають право на:

 • самореалізацію;
 • на успіхи в навчанні;
 • обирати і бути обраними до керівних органів шкільного самоврядування;
 • проявляти активність і самостійність в організації життя ШДР;
 • на медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток, психологічну підтримку;
 • брати участь у роботі трудових об’єднань, спортивних секцій, гуртків за інтересами;
 • створювати об’єднання, гуртки за інтересами;
 • на свободу думки і релігії;
 • володіння своїм майном;
 • на недоторканність, захист від втручання в особисте життя, нападів на честь;
 • захищати свою честь та гідність в керівних органах ШДР;
 • послідовно відстоювати свої права.

 

Стаття 2. Члени ШДР зобов’язані:

 • любити рідну землю, свою країну;
 • дотримуватися Закону України «Про мови»;
 • берегти спадщину своїх нащадків, дотримуватися сімейних традицій та традицій школи;
 • вчитися успішно, працювати творчо;
 • вміти самостійно приймати відповідальні рішення;
 • діяти у правовому полі;
 • брати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях;
 • поважати представників інших культур та релігій;
 • набувати досвіду демократичної поведінки;
 • бути носіями принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти своє здоров’я;
 • бути прикладом для молодших школярів.

 

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ УЧНІВ, ВИКЛАДАЧА І ПРАЦІВНИКІВ ШКІЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Стаття 1. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

 

 

Стаття 2. Образою честі людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • погроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів,прізвиськ;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • навмисне доведення людини до стресу, зриву;
 • поява у стані сп’яніння;
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

 

ЗАКОН ПРО ПОБУТОВУ КУЛЬТУРУ

В ШКІЛЬНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

Стаття 1.  Кожний учень школи дбає про високу побутову культуру в школі. Побутова культура – це вимагання бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитися до шкільного майна і робити все для його збереження.

 

Стаття 2. У школі вважається варварством і не допускається:

 • смітити;
 • заходити до приміщення із брудним взуттям;
 • плювати;
 • писати на меблях, стінах, підвіконнях, дверях та інших, не призначених для писання предметах;
 • ламати меблі, обладнання, виводити з ладу технічні засоби навчання, приводити їх в неестетичний вигляд, псувати книги;
 • задавати будь-якої шкоди особистим речам учнів, викладачів, працівників школи;
 • кожен учень повинен мати діловий вигляд: шкільну форму (діловий костюм), бути чистим і охайним, із змінним взуттям;
 • зачіска повинна бути охайною.

 

Стаття 3. Рішення про стягнення, відшкодування збитків приймає Рада школи, класний колектив, адміністрація школи.

 

ЗАКОН ПРО ПРОГУЛИ ТА СПІЗНЕННЯ

В ШКІЛЬНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

Стаття 1. Прогули – це відсутність на уроках без попередження і відкритого пояснення причин (досить серйозних) або без документального підтвердження причини неявки (заяви батьків, довідка з лікарні тощо).

 

Стаття 2. Якщо в учня школи є причини пропустити урок, він повідомляє про це викладача, вказує причину. Прогульник відпрацьовує і складає навчальний матеріал пропущеного уроку у визначений викладачем час і спосіб.

 

Стаття 3. Спізнення – це поява учня школи в класі після того, як викладач почав урок, без попередження і відкритого пояснення причин або без такого пояснення після закінчення уроку.

 

Стаття 4. Прогул і спізнення – це вчинки, що ображають гідність і марнують час викладача і учнів, тому за це винуватці повинні вибачатись.

 

У разі систематичних прогулів, спізнень викладач звертається до Ради школи, повідомляє батькам та дирекції школи.

 

ЗАКОН ПРО ЧЕРГУВАННЯ

В  ШКІЛЬНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

Стаття 1.  Черговий по школі – учень, що сприяє дотриманню законів школи, норм високої побутової культури учнями, викладачами, працівниками школи.

Черговий – відповідальна особа, вимоги чергового визначаються законами школи та є обов’язковими для учнів, викладачів, працівників школи.

 

Стаття 2. Обов’язки чергових по школі.

 1. Для підтримки дисципліни і порядку в школі на кожний день тижня призначається черговий клас.
 2. Черговий клас приходить на чергування до школи о 7 год 30 хв до початку нульового уроку. Кожного разу староста разом с класним керівником призначає чергових (у рекреаціях на кожному поверсі, на дзвониках та у їдальні). Двоє чергових постійно на перерві знаходяться  біля входу до школи і запрошують вчителів, учнів  уразі необхідності. Якщо до школи приходять гості, черговий допомагає їм вирішити їх питання. Черговий поводиться ввічливо і тактовно.
 3. Чергові учні обов’язково повинні мати бейджики і чергувати на визначених постах.
 4. Чергові стежать за порядком і дисципліною учнів школи, вимагають дотримання правил поведінки та правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки.
 5. У разі необхідності у випадку порушення законів школи черговий робить зауваження і домагається виконання порушниками його вимог. У випадку серйозного порушення або невиконання учнем, викладачем, працівником школи його вимог, черговий до журналу чергового вносить ім’я порушника і повідомляє комісії «Дисципліни та правопорядку» його ім’я.
 6. Після закінчення чергування черговий клас випускає газету «Голос чергового класу»

 

Стаття 3. Обов’язки чергових по класу

Чергові повинні приходити до школи за 20 хвилин до початку уроку. Чергові зобов’язані:

 • доповідати класному керівнику про стан справ у класі, відмічати відсутніх у класі;
 • стежити за збереженням шкільного майна;
 • оберігати квіти, поливати їх;
 • допомагати вчителю на уроці.

 

Додаток 4

 

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ КАНДИДАТА

НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА

СШ № 66

 

від _________ класу

 

 

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Прізвище, ім’я

Підпис

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

 

ВИБОРЧИЙ

БЮЛЕТЕНЬ № ____

 

1. Пчельнікова Ольга,9-А                           

2. Болотова Анастасія, 9-Б                          

3. Пугач Владислав, 10-А           

4. Не підтримую жодного кандидата 

 

    Поставте тільки одну позначку «+» або іншу напроти прізвища того кандидата  на посаду президента школи, за якого Ви віддаєте свій голос, чи напроти слів «Не підтримую жодного кандидата».

   Якщо Ви поставите позначку «+» за декількох кандидатів, бюлетень вважається недійсним.

   Якщо бюлетень буде розмальованим, розкресленим, він вважається зіпсованим.

 

Дякуємо за участь!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання учнівської виборчої комісії по підведенню підсумків голосування на виборах

Президента школи

201__-201__н.р.

 

№ ____                                                                  від ________________

 

 

1. Всього виборців                                                            ____________

2. Взяли участь                                                                  ____________

3. Всього бюлетенів                                                          ____________

4. Одержали бюлетені                                                      ____________

5. Визнано недійсними                                                     ____________

6. Визнано зіпсованими                                                    ____________

 

В результаті підрахунку голоси розподілились таким чином:

 

 1. ________________________                         «за» _____ голосів
 2. ________________________                         «за» _____ голосів
 3. ________________________                         «за» _____ голосів
 4. Не підтримую жодного кандидата               «за» _____ голосів

 

На підставі Положення про вибори Президента школи УВК визнає, що найбільшу кількість голосів набрав(ла) __________________________________________________________ і вважається обраним(ною) на посаду Президента школи.

 

 

Члени комісії: __________________________________________

        __________________________________________

        __________________________________________

       

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Оксана Кравчук
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
4945
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку