Навчальна програма « Юні підприємці та банкіри » Програма розрахована для 6-7-х класів

Про матеріал

Розробка програми «Юні підприємці та банкіри» для учнів 6-7-х класів, є одним із кроків на шляху зміни навчального процесу убік підвищення його практичної застосовності. Вона входить до варіативної частини навчального процесу. Одна із цілей навчального курсу - реалізація системи розвиваючих задач, що навчають застосовувати математичні й економічні знання в реальних життєвих ситуаціях.

Назва курсу пов'язане з тим, що учні даної вікової категорії із задоволенням беруть активну участь у рольових іграх, що імітують різні сфери побутової й професійної діяльності: “Домашнє господарство”, “Торгівля”, “Виробництво”, “Статистика”, “Підприємництво”, “Банки”, “Бізнес”.

Перегляд файлу

 

 Програма  «Юні підприємці та банкіри»

 

Пояснювальна записка

Сучасна людина повинна вміти аналізувати життєві фінансові проблеми і ситуації, встановлювати системні зв’язки, виявляти проблеми, знаходити способи їх розв’язування, прогнозувати події. Сьогодні учень і доросла людина постійно чують розмови про інвестиції, позики, кредити, фонди. Сучасне життя є своєрідною економічною школою. І людині слід бути обізнаною з названими вище поняттями, розуміти, як вигідніше дати чи взяти гроші під відсоток, на який термін треба вкласти гроші, щоб їх сума значно збільшилася, у який банк вигідніше вкласти гроші. Оскільки обчислення простих відсотків є базовим і використовується у фінансових операціях найчастіше, то саме простим відсоткам приділено основну увагу в роботі.

Традиційною метою освіти багато років було оволодіння системою знань, що становлять “основи наук”. Пам'ять учнів завантажувалася численними фактами, поняттями, іменами, алгоритмами і т.д. У результаті ми маємо в Україні школу, випускники якої за рівнем фактичних знань помітно перевершують своїх однолітків у більшості інших країн . Однак результати часто проводяться в останні два десятиліття міжнародних порівняльних досліджень змушують насторожитися.

Українські учні краще учнів багатьох країн  виконують завдання репродуктивного характеру, що відображають оволодіння предметними знаннями та вміннями, але їхні результати набагато нижче при виконанні завдань, зміст яких представлено в незвичайній, нестандартній формі. Якщо потрібно провести аналіз даних та їх інтерпретацію, сформулювати висновок або назвати наслідки тих чи інших змін, тобто застосувати знання в практичних, життєвих ситуаціях, наші учні погано справляються з поставленими завданнями.

Вже давно назріло питання перебудови процесу навчання, головною метою якої є розробка шляхів переходу від “школи пам'яті” до “школи мислення” і далі до “школи розвитку”. На перше місце виступають не самі знання, а способи їх отримання, аналізу, інтерпретації й інтеграції.

Дослідження психологів і вчених-методистів свідчать, що розв’язування лише математичних задач з абстрактними даними не забезпечує формуванню в учнів умінь застосовувати їх у реальних практичних ситуаціях, тобто ефективно використовувати різні математичні методи до дослідження проблем в різних науках і сферах діяльності людини. Необхідно спеціально навчати учнів поєднувати теоретичні знання, вміння розв’язувати абстрактні математичні моделі різних видів із розв’я зуванням реальних практичних проблем. Практика використання економічних задач показує, що в учнів підвищується зацікавленість у вивченні математичних методів і понять, сприяє вихованню економічної культури підростаючого покоління.

Розробка  програми «Юні підприємці та банкіри»  для учнів 6-7-х класів, є одним із кроків на шляху зміни навчального процесу убік підвищення його практичної застосовності. Вона входить до варіативної частини навчального процесу. Одна із цілей навчального курсу - реалізація системи розвиваючих задач, що навчають застосовувати математичні й економічні знання в реальних життєвих ситуаціях. Назва курсу пов'язане з тим, що учні даної вікової категорії із задоволенням беруть активну участь у рольових іграх, що імітують різні сфери побутової й професійної діяльності: “Домашнє господарство”, “Торгівля”, “Виробництво”, “Статистика”, “Підприємництво”, “Банки”, “Бізнес”.

Вирішуючи ту або іншу задачу, учні грають різні ролі, від члена родини, що планує доходи й витрати сімейного бюджету, до підприємця й економіста, що вирішує питання доцільності, популярності й економічних наслідків прийнятих рішень для покупця, продавця й держави в цілому.

Математичні прикладні задачі фінансового змісту виконують:

 • ·освітню функцію, оскільки їх використання спрямоване на формування у школярів системи знань, вмінь та навичок на різних етапах навчання;
 •  розвиваючу функцію, бо робота з ними розвиває вміння осмислювати зміст понять, застосувати здобуті знання на практиці, аналізувати результати, робити відповідні узагальнення, порівняння та висновки;
 • ·виховну функцію, бо економічне та фінансове виховання на уроках математики може здійснюватися насамперед завдяки цим задачам;
 • ·контролюючу функцію як навчальні задачі.

Учні перестають бути пасивними слухачами й одержувачами інформації, стаючи активними учасниками освітньої діяльності.

 

Мета навчальної програми:

 • Розширення й поглиблення знань математики в процесі розв’язування прикладних задач.
 • Знайомство з початковими економічними поняттями.
 • Інтелектуальний розвиток учнів, формування творчих і прикладних якостей мислення.
 • Розвиток інтересу не тільки до математики й економіки, але й до навчання в цілому.
 • Навчання пошуку й відбору інформації, її інтерпретації та застосування.
 • Розвиток логічного мислення, умінь узагальнення й конкретизації, аналізу й синтезу.
 • Виховання вміння трудитися, самостійності, відповідальності, творчого відношення до навчання.
 • Здійснення до профільної підготовки. 

 

Організація навчально-виховного процесу.

Курс передбачає показати практичну спрямованість математики й розширити економічні знання учнів у процесі рішення математичних задач із економічним змістом. Задачі є й метою й засобом навчання. Аналізуючи умову й розв’язування задачі, учні обговорюють ту або іншу економічну ситуацію, оцінюють отриманий результат з погляду практичності й доцільності, вигоди як для виробника й продавця, так і для покупця. Складаються математичні моделі процесів, що розглядаються.

Сучасна економіка базується на статистичних діаграмах, таблицях, графіках, що наочно ілюструє зібрані відомості й отримані закономірності. Тому на заняттях курсу приділяється велика увага складанню діаграм, графічної інтерпретації заданих умов, відбору й упорядкуванню відомостей, отриманих з економічних статей, аналізу даних, що містяться  в таблицях, діаграмах і графіках.

Без знання понять і методів теорії ймовірностей неможлива організація ефективного й конкурентноздатного виробництва, забезпечення страхового захисту громадян, проведення обґрунтованої соціальної політики і т.д. Знайомство з найпростішими задачами з теорії ймовірностей у програмі відведено кілька занять.

При рішенні стародавніх задач розбираються історичні аспекти описуваних подій й явищ. Розглядаються аналогічні приклади з народного фольклору й художньої літератури.

Організація пошукової й міні-дослідницької діяльності учнів дозволяє направити процес навчання в сторону діяльності одержання знань самими учнями.

Активне застосування різних форм організації пізнавальної діяльності, рольових ігор, конкурсів, екскурсів в історію, екскурсій - підвищує мотивацію й інтерес дітей до вивчення математики. Прикладна спрямованість математики, незвичайні фабули завдань, обговорення економічних ситуацій, аналогічних або альтернативних описуваним у розглянутих задачах, економічний прогноз, пошук інформації - все це дає можливість домогтися результативності освітнього процесу, мобільності й дієвості знань, отриманих учнями. Навчальний процес виходить за рамки уроку, учитель більше не виступає в ролі передавача інформації, будучи керівником самостійної діяльності учнів по одержанню інтегрованих знань та їх активному застосуванню.

 

Методичні рекомендації щодо реалізації даної програми.

З метою підвищення ефективності викладання курсу та переорієнтації процесу навчання на розвиток творчих здібностей  на заняттях потрібно:

 • планувати цілі заняття, які відображають творчий підхід до навчання, тобто планувати розвиток та удосконалення окремих складових творчої компетентності;
 • впроваджувати в практику роботи проблемне навчання ;
 • при оцінюванні окремо коментувати рівень розвитку практичних умінь учня;
 • підвищувати педагогічну освіту батьків, допомагати їм методичними матеріалами;
 • працювати над вдосконаленням інструментарію та критеріїв оцінювання творчих компетентностей учнів;
 • застосовувати психолого-педагогічний моніторинг рівня сформованості творчих здібностей як засіб прогнозування та планування корекційної роботи в процесі формування творчих здібностей учнів;
 • при доборі методів корекційної роботи розробляти та застосовувати для учнів програми саморозвитку;
 • організовувати домашню роботу учнів під дистанційним керуванням учителя;
 • застосовувати педагогічні та інформаційні технології, які навчають дитину здобувати та користуватися знаннями, розвивають здібності, підвищують навчальну мотивацію.

Система перевірки результативності вивчення курсу учнями.

Для визначення максимально можливого рівня навченості школярів можна використати наступні методи:

 1. Досягнення прогнозу вчителем (як одним з експертів) у зоні найближчого розвитку школярів.
 2. Аналіз навчальної роботи з підсумків діагностичних тестових робіт.
 3. Самооцінка (у ролі експерта виступає сам учень).
 4. Оцінки іншими експертами: психологом, класним керівником, вчителями – предметниками, керівниками школи, батьками, ін.
 5. Критеріями оцінювання рівня розвитку творчої особистості можна взяти модель творчої особистості та показники творчої активності учнів .

Контроль виконання самостійної роботи учня:

 • - вивчення теоретичних питань підкріплюється або складеними учнями блок-схемами, або  стислим опорним конспектом за темами, або складеними  тестовими завданнями (по кожній темі);
 • - проведення проміжного та підсумкового тестового контролю під час  занять.

 

 

 

 

 

 

 

 


Зміст курсу  (35 год)

 

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учнів

Тема.1 Поняття дробу й відсотка. Три типи задач на дроби й відсотки. Банківський відсоток, депозитний банківський відсоток, відсоток банківської позики. Прості й складні відсотки. (6 год)

Наводить приклади звичайних дробів і десяткових дробів; відсотків

Формулює:

означення понять: Банківський відсоток, депозитний банківський відсоток, відсоток банківської позики.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження відсотків від числа;

знаходження числа за його відсотками;

знаходження відсоткового відношення;

знаходження складних відсотків.

Тема 2. Ціна й вартість. Прибуток. Торгова знижка. Торгові витрати. Попит та пропозиція. ( 4 год)

Наводить приклади ціна й вартості; прибутку; торговельної знижки; торговельних витрат; попиту та пропозиції.

Формулює:

означення понять: ціна й вартість; прибуток; торговельна знижка; торговельні витрати; попит та пропозиція.

Розв’язує вправи, передбачають:

знаходження прибутку; торговельної знижки; торговельних витрат.

Тема 3. Гроші. Коротка історія грошей.(1 год)

Описує коротку історію грошей.

Формулює поняття грошей.

 

Тема 4. Виробництво. Продуктивність. План. Процентне порівняння. Перевиконання плану у відсотках. Рентабельність. (4 год)

Формулює:

поняття виробництво; продуктивність; план; процентне порівняння; рентабельність.

Розв’язує вправи, що передбачають:

перевиконання плану у відсотках;

процентне порівняння.

Тема 5. Дохід. Витрата. Бюджет.

(2 год.)

Формулює:

Поняття дохід; витрата; бюджет.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження доходу; витрат.

Тема 6. Заробітна плата, комісійний відсоток. Податки. (2 год.)

Наводить приклади заробітної плати, комісійного відсотку; податку.

Формулює:

поняття заробітної плати, комісійного відсотку; податку.

Тема 7. Розв’язування  стародавніх задач. Екскурси в історію. (2 год.)

 

Розв’язує економічні стародавні задачі.

Описує історію економіки.

Тема 8. Таблиці й діаграми. (2 год.)

Формулює: поняття таблиць і діаграм

Розв’язує побудовою таблиць і діаграм економічні задачі.

Тема 9. Побудова й читання графіків.

(2 год.)

Використовує побудову графіків до задач на відсотки.

Описує графіки економічних задач.

Тема 10. Елементи комбінаторики. Дерево можливих варіантів. Правило множення.  (3 год.)

Наводить приклади комбінаторики.

Формулює поняття комбінаторики.

Описує: поняття елементів комбінаторики; правила множення.

Розв’язує задачі на комбінаторику.

Тема 11. Поняття ймовірності. Випадкові, достовірні й неможливі події і їхні ймовірності. (4 год.)

Формулює: поняття ймовірності; Випадкові, достовірні й неможливі події і їхні ймовірності.

Розв’язує задачі на випадкові, достовірні й неможливі події.

Екскурсії на виробництво, в банк, завод. ( 3 год)

 

 

 

Прогнозований результат і методи його діагностики по закінченню реалізації програми:

По закінченню реалізації даної програми відбудеться досягнення таких основних цілей програми:

Навчальна: учні ознайомляться з початковими економічними поняттями, розширять й поглиблять знання математики в процесі розв’язування економічних задач,   навчаться самостійно робити пошук й відбір інформації, її інтерпретації та застосування.

Розвивальна: розвиток навичок наукового спостереження, логічного мислення, витримки, самостійності.

Виховна: формування критичного самоаналізу і світогляду, впевненості у виборі власного майбутнього.

Перевірка та оцінювання знань, умінь учнів в кінці реалізації програми здійснюється за допомогою участі вихованців у дискусіях, диспутах, конференціях; написання науково-дослідних робіт, розробки індивідуальних проектів тощо.

 

 

Теми міні-дослідницьких робіт учнів.

 • Як  влаштоване господарське життя людства.
 • Виникнення економіки.
 • Торгівля - союзник виробництва.
 • Виникнення грошей. Чому паперові гроші стали головними.
 • Як люди домагаються збільшення своїх доходів.
 • Історичні мініатюри, що ілюструють фабули стародавніх задач із економічним змістом.
 • Застосування знань комбінаторики й теорії ймовірностей при розв’язуванні олімпіадних задач.
 • Наочне подання економічної інформації.
 • Складання словника економічних термінів.
 • Складання довідника математичного забезпечення для розвязування економічних задач.

 Орієнтовне тематичне поурочне планування

 

Тема уроку

Кількість годин

1-2

Поняття дробу й відсотка. Три типи задач на дроби й відсотки.

2 год.

3-4

Банківський відсоток. Прості й складні відсотки.

2 год.

5-6

Розв’язування задач на дроби й відсотки.

2 год.

7-9

Ціна й вартість. Прибуток. Розв’язування задач.

3 год.

10

Попит та пропозиція.

1 год.

11

Гроші. Коротка історія грошей.

1 год.

12-13

Процентне порівняння. План. Перевиконання плану у відсотках.

2 год.

14-15

Продуктивність. Розв’язування задач.

2 год.

16

Дохід. Видатки. Бюджет.

1 год.

17-18

Заробітна плата. Податки.

2 год.

19-20

Розв’язування стародавніх задач.

2 год.

21-22

Таблиці й діаграми.

2 год.

23-24

Побудова й читання графіків.

2 год.

25-27

Елементи комбінаторики. Правило множення.

3 год.

28-31

Поняття ймовірності. Випадкові, достовірні й неможливі події і їхні ймовірності.

4 год.

32

Узагальнююче заняття

1 год.

33-35

 Екскурсії на виробництво, в банк, завод.

3 год.

 

Список рекомендованої літератури

1. Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 7-9 кл. серед. шк. - К.: Освіта, 2003. - 303 с.

2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. - К.: Вища школа, 1989. - 376 с.

4. Бевз Г.П. Методика розв'язування алгебраїчних задач у 6-8 класах. Посібник для вчителя. - К.: Рад. шк., 1975. - 204 с.

5. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. // Харків. – 2005

6. Винокуров Е.Ф. Школьное экономическое образование и учитель математики // Математика в школе. – 2001.- №2. – С.23- 27.

7. Гнеденко Б.В. Математика и математическо образование в современном мире. - М.: Просвещение, 1985. - 190 с.

8. Дубинчук Е.С. Активизация познавательной деятельности учащихся средних професионально-технических училищ в процесе обучения математике. - К.: Вища школа, 1987. - 101 с.

9. Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів. - Л.: 1998. – 362 с.

10. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2001. – 384 с.

11. Ігнатенко М.Я., Соколенко Л.О. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 76 с.

12. Киричук О. В., «Економічні задачі на уроках математики»  http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1747&Itemid=33

13. Корсакова О.К. Методи навчання, що формують в учнів досвід перетворювальної

14. “Шкільна економічна освіта“ . Завуч .- 2006. – №№ 20-21.
15. Штейн Г. А. Школа і ринок. – Донецьк., 1995. – 12с.
16. Томащук О. П. Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики (автореферат). – К., 1999.
17. Ткач Ю.М. Теоретичні основи економічної орієнтації процесу навчання математики в школі // Математика в школі. – 2004. – № 5.

18. Янченко Г. М., Кравчук В. Р. Математика: Підручник для 6 кл.— Тернопіль: Підручник і посібник.

 

 

 

 

docx
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку