14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Навчально-методичний комплекс практичного заняття на тему: "Анатомія серця. Велике і мале коло кровообігу"

Про матеріал
Знати:  будову судин, їх види, будову стінки артерій, вен, капілярів;  будову серця, його розміщення, загальну характеристику, а також зовнішню будову;  проекцію меж серця на поверхню грудної клітки;  будову, проекцію на поверхню грудної клітки камер серця, отворів серця, клапанів серця;  будову стінки серця, схему вінцевого кола кровообігу, великого і малого кола кровообігу.
Перегляд файлу

 

LOGOГОТМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
Комунальний заклад вищої освіти
«КАМ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 
Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11

 

 

 

 


Дисципліна:                                                               «Анатомія людини»


 

 

 

 

ТЕМА:

 

 

 

 

 

Викладач:  Бондаренко Л.Г.

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні

ЦМК природничо-наукових дисциплін

протокол  ­­­­ ____ від____________2015 р.

Голова ЦМК __________________Н.В. Могіна


 


Фон голубой для презентации найдем вам формуФон голубой для презентации найдем вам форму 


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

 

Вивчення анатомії людини повинно відбуватися  комплексно. Лише в такому разі  формуються уявлення про організм людини як цілісну систему.

Тема заняття присвячена будові серця.

Хто не знає про ту найважливішу роль, яку відіграє серцево-судинна система у забезпеченні життєдіяльності людського організму? Серце людини починає скорочуватися з перших тижнів внутрішньоутробного розвитку і протягом усього його життя здійснює свою безперебійну роботу. Говорячи про людське серце, ми порівнюємо його з двигуном, насосом, але не тільки. Ми вважаємо його втіленням душевності, людяності через його здатність чуйно відгукуватися на зміни нашого настрою і стану всього організму.

Вивчення анатомічних особливостей серця людини має не лише теоретичне, але й велике практичне значення, бо саме знання його морфологічних особливостей дозволяє правильно трактувати дані клінічного обстеження.

Важко переоцінити значення серцево-судинної системи в організмі. Нормальне функціонування усіх органів і тканин пов’язане, передусім, з цією системою. Пусковим механізмом патогенезу багатьох захворювань є порушення в роботі серця або периферичних судин. Знання будови серця у здорової людини є відправною точкою для вивчення вроджених і набутих вад серця, розуміння причин і механізмів розвитку порушення кровообігу при тих або інших захворюваннях серця.

Вади серця – одина з найбільш тяжких патологій, що є причиною смерті немовлят і дітей раннього віку.

Тому медичним працівникам, а саме акушеркам, потрібні ці знання для правильного догляду за вагітними і новонародженими та мати можливість надання невідкладної допомоги.


 

Навчальна мета:

 

Знати:

 •      будову судин, їх види, будову стінки артерій, вен, капілярів;
 •      будову серця, його розміщення, загальну характеристику, а також зовнішню  будову;
 •      проекцію меж серця на поверхню грудної клітки;
 •      будову, проекцію на поверхню грудної клітки камер серця, отворів серця, клапанів серця;
 •      будову стінки серця, схему вінцевого кола кровообігу, великого і малого кола кровообігу.

 

 Вміти:

 • користуватися анатомічною номенклатурою;
 • давати загальну характеристику зовнішній будові серця;
 • Фон голубой для презентации найдем вам формувизначати проекцію меж серця на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будову, проекцію на поверхню грудної клітки).

 

   Ознайомити, мати уявлення про:

 • анатомічну номенклатуру, її значення для вивчення анатомії та уніфікації вивчення природничих і клінічних дисциплін.

 

 

          Практичні навички:

 • уміти визначати межі серця на скелеті;
 • визначати верхівковий поштовх візуально та пальпаторно;
 • визначати місця вислуховування клапанів серця;
 • визначати проекції клапанів серця на скелеті.
 • застосовувати анатомічну термінологію.

 

РОЗВИВАЮЧА МЕТА:

 

 • розвивати мотиваційну потребу досконалого вивчення матеріалу    для покращення подальшого його сприймання та для формування інтеграційних звязків з клінічними дисциплінами;
 • розвивати клінічне мислення у студентів;
 • розвивати уміння працювати з таблицями, муляжами;
 • розширити кругозір студентів, розвинути пам'ять студентів, вчити логічно мислити, формувати навички узагальнювати, вчити правильно та чітко висловлювати свою думку;
 • розвивати навички самостійного опрацювання наукової інформації за навчальною, методичною, науковою літературою.

 

ВИХОВНА МЕТА:

 

 • виховувати сумлінне ставлення до роботи, зацікавленість до вивчення дисципліни;
 • прищеплювати любов до обраної професії;
 • виховувати почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ: НМК практичного заняття № 12, електронний конструктор заняття з теми: «Анатомія серця. Велике і мале коло кровообігу», журнал групи, таблиці, атласи, підручники, книги, ілюстрації, слайди, презентація, муляжі, комп’ютер, мультимедійний проектор.


 


 

 

 

 

Фон голубой для презентации найдем вам формуЛІТЕРАТУРА:


 

 

 


 • Основна

 

 1.   Федонюк Я.Л. Анатомія та фізіологія з патологією, - Тернопіль:

     Укрмедкнига, 2002.

 1.   Дюбенко К.А. Анатомічна термінологія. - К., 2001.
 2.   Ришард Александрович. Малий атлас з анатомії. - К.:Медицина, 2011.
 3.   І.І Бобрик, В.Г. Ковешніков Міжнародна анатомічна номенклатура, -  К.:

     Здоров’я, 2001.

 1.   Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини, - К.:Вища шк., 1992.

 

 • Додаткова

 

 1.    Сакевич В.І., Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з

     основами патології. - К.: Здоров’я, 2003.

 1.    Сапін М. Р., Білич Г. Л. Анатомія людини, - М.: Вища шк.,1989.
 2.    Сидоренко П.І., Бондаренко Г.О. Анатомія та фізіологія, - К:Медицина,

     2013.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон голубой для презентации найдем вам форму 

Міждисциплінарна інтеграція:

з/п

Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі дисципліни

1.

Загальна біологія

Видову різноманітність серцево-судинної  системи.

 

Розпізнавати топографію органів.

2.

Основи латинської мови з медичною термінологією

Значення основних термінів.

Утворювати терміни, що стосуються органів серцево-судинної  системи.

3.

Основи біологічної фізики та медична апаратура

Механізм електричної активності серця під час його функціонування.

Описувати і пояснювати механізм електричної активності серця під час його функціонування.

Забезпечувані дисципліни

1.

Фізіологія людини

 

Функціональні особливості органів серцево-судинної  системи.

 

Класифікувати органи за їх функцією.

2.

Внутрішня медицина, хірургія,

патологічна морфологія та патологічна фізіологія

Будову серця, велике і мале кола кровообігу.

Використовувати ці знання на практиці при постановці діагнозу, опису локалізації процесу.

3.

Фармакологія та медична рецептура

Будову серця, велике та мале коло кровообігу.

 

Використовувати ці знання для розуміння механізму дії лікарських препаратів.

 

Внутрішньопредметна інтеграція

1.

Анатомія людини

Будова серця та судин, гістологічна будова органів серцево-судинної  системи.

Описувати будову органів, функцію, розпізнавати різні види тканин.

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Фон голубой для презентации найдем вам форму 

з/п

Основні етапи заняття

Рівень засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу

1

Підготовчий етап:

 1.            Організаційні заходи
 • привітання;
 • облік присутніх.

 

 1.            Визначення навчальної мети, створення позитивної пізнавальної  мотивації.

 

 1.            Контроль початкового рівня знань, вмінь, навичок:
 1. Види судин, будова стінки артерій, вен та капілярів.

 

 

 1. Загальна характеристика серця та його  зовнішня будова.

 

 1. Проекція меж серця на поверхню грудної клітки.

 

 

 1. Визначити камери і отвори серця.

 

 1. Розглянути клапани серця; будова стінки серця.

 

 

 1. Порівняльна характеристика  великого і малого кола кровообігу.

 

 1. Вставте пропущені слова у визначення великого та малого кола кровообігу.

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда, перевірка присутніх.

 

Бесіда, повідомлення викладача

 

 

 

Письмове тестування

 

 

Фронтальне усне опитування.

Методика «Анатомічний лабіринт»

 

Робота з муляжами

 

 

 

 

Робота з таблицею

 

Елемент дидактичної гри

 

Журнал групи

 

 

НМК практичного заняття.

Слайди 2, 3

 

 

Таблиці,   муляжі,  скелет людини, тести ІІ рівня.

 

Слайди 4-8

 

Слайди 10-14

 

 

Муляжі

Слайди 15-17

 

 

 

Таблиця

Слайд 18

 

 

Слайд 19

 

2 хв.

 

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

20 хв.

 

 

 

2

2.1. Основний етап:

(формування професійних вмінь і навичок)

 1. Робота з муляжами:
 1. Навчитись визначати межі серця на скелеті.

 

 

 1. Визначати верхівковий поштовх візуально та пальпаторно.

 

 1. Визначати місця вислуховування клапанів серця.
 2. Визначати проекції клапанів серця на скелеті.

 

 1. Розв’язування ситуаційних задач.

    (Звіт груп: ФАП, приймальне відділення, стаціонарне відділення).

 

 

 

 1.  Анатомічна  термінологія. Практичне застосування.

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

Робота в парах

 

 

 

Робота в парах

 

 

Робота в малих групах

Робота з муляжами в групах

 

Елементи рольової гри

Дискусія

 

 

Робота з термінами

 

 

 

 

 

 

НМК заняття,

таблиці, муляжі,  скелет людини,

комп’ютер , слайди 20 - 31

 

 

Муляжі, скелет

 

 

Ситуаційні задачі

Слайди 32-35

 

Глосарій

 

45 хв.

3

Заключний етап:

 1. Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.

(питання в додатку)

 

 

 

 

 

 1. Підведення підсумків заняття.

 

 

 

 1. Рефлексія:
 • Після цього занняття я зможу……
 • Новим для мене було……..
 • Я не знала……., а тепер………
 • Я отримала такі практичні навички……………………..

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

Фронтальне бліц-опитування (бліц-інтервю)

 

 

 

 

Оголошення результатів

 

 

Бесіда

Методика

«Незакінчене речення»

 

НМК практичного заняття

Слайд 36

 

 

 

 

Журнал групи

 

 

НМК практичного заняття

 

 

15 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Домашнє завдання:

 

 1. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 676с. - ст. 322-327
 2. Конспект лекції.

 

 

 

 

НМК практичного заняття

Слайд 37

 

 

 

 

5 хв.

 

 

 1. Тема наступного заняття – «Анатомія артеріальної системи організму»

 

 

 

 

 

Фон голубой для презентации найдем вам форму
 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

відповідей студентів

до теретичної та практичної частин

 

Головні вимоги до якості усних відповідей:

 

 •        точність і конкретність формулювань;
 •        глибина і повнота відповіді;
 •        логічна послідовність і аргументованість;
 •        оволодіння необхідними уміннями і навиками.

 

З урахуванням цього встановлюється максимальний показник якості відповіді – 100%. За допущені помилки і неточності він знижується:

                 - на 10-20% за суттєві фактичні (не більше п’яти) і неточності формулювань;

                 - на 20-30%, якщо відповідь не повна, некоректна, непослідовна, несамостійна;

                 - на 30-40% за значні фактичні помилки.

 

Таблиця відповідності оцінок і якості відповідей

 

Оцінка

«2»

«3»

«4»

«5»

Якість виконання в %

 

0-59

 

60-74

 

89-75

 

90-100

 

«ВІДМІННО» (5) – за повну, глибоку відповідь, правильне розуміння теоретичного матеріалу, вміння робити висновки та узагальнення. Студент демонструє засвоєння програмного матеріалу в максимальному обсязі, вміє застосовувати його для винесення власних суджень, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, чітко тлумачить поняття.

 

«ДОБРЕ» (4) – коли відповідь має незначні помилки і прорахунки. Студент відповідає відповідно зазначеним вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, є окремі неточності.

 

«ЗАДОВІЛЬНО» (3) - коли студент розуміє матеріал, але спостерігається поверховість знань, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки.

 

«НЕЗАДОВІЛЬНО» (2) – коли відповідь неправильна, студент не володіє матеріалом.

 

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

 

ІНСТРУКЦІЯ

(для студентів)

до проведення практичного заняття

 

Дисципліна: «Анатомія людини»

Спеціальність: «Акушерська  справа»

Тема: «АНАТОМІЯ СЕРЦЯ. ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КРОВООБІГУ»

Оснащення: НМК практичного заняття № 12, електронний конструктор заняття з теми: «Анатомія серця. Велике і мале коло кровообігу», журнал групи, таблиці, атласи, підручники, книги, ілюстрації, слайди, презентація, муляжі, комп’ютер, мультимедійний проектор, конспект лекції.

 

1. Конкретні цілі:

 

Знати:

 • анатомічну номенклатуру, її значення для вивчення анатомії та уніфікації вивчення природничих і клінічних дисциплін;
 • судини, види, будова стінки артерій, вен, капілярів;
 • Серце, розміщення, загальна характеристика, зовнішня будова, проекція меж серця на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки), будова стінки серця.
 • Вінцеве коло кровообігу.
 • Велике і мале коло кровообігу.

 

Вміти:

 • Користуватися анатомічною номенклатурою;
 • Давати загальну характеристику, зовнішня будова, проекція меж серця на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки).
 •  

2. Практичні навички:

 • уміти визначати межі серця на скелеті;
 • визначати верхівковий поштовх візуально та пальпаторно;
 • визначати місця вислуховування клапанів серця;
 • визначати проекції клапанів серця на скелеті.
 • застосовувати анатомічну термінологію.

 

 

 

 

 1. Хід роботи:

Завдання № 1.Визначати та демонструвати особливості зовнішньої будови серця: основа, верхівка, поверхні, борозни.             

 

Завдання № 2. Назвати камери серця та розрізняти їх особливості.

 

Завдання № 3. Навчитись розрізняти особливості будови міокарда передсердь та шлуночків.

 

Завдання № 4. Визначіть проекцію меж та клапанів серця на передню стінку грудної порожнини

 

Завдання № 5.  Вивчити схему великого та малого кола кровообігу. 

 

Завдання № 6. Розвязування ситуаційних задач, згідно з проблемою, яка поставлена в групі.

 

Підручники:

 Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 676 с.

стор. 322-326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. (слайди 4-8)

 

1.1. Перевірка вхідного рівня знань. (α II)

       (слайд 4-10)

1. Виберіть із запропонованих малюнків серцеву м'язову тканину?

                          1                           2                        3

2. Судина, по якій  тече кров від серця до органів:

         1 - артерія

         2 - вена

 

3. Серце - це орган:

         1 - порожнистий

         2 - паренхіматозний

 

4. Маса серця:

         1 - 100 – 150 г

         2 - 250 – 300 г

         3 - 350 – 500 г

 

5. На якому з малюнків зображена артерія, а на якому – вена?

                             1                                                    2

6. Права половина серця містить кров:

      1- артеріальну

      2 - венозну

 

7. Порожнина серця, яка приймає кров з вен:

        1 - предсердя

        2 –шлуночок

 

8. Основний серцево - судинний центр розташований в мозку:

     1 - проміжному

     2 - довгастому

     3 - середньому

 

9. Які органи межують із серцем?

 

 

 

 

Еталони відповідей (слайд 9. Письмове тестування)

 

1 – 2

2 – 1

3 – 1

4 – 2

5 – 1- артерія

       2 – вена

6 – 2

7 – 1

8 – 2

9 – легені,

      діафрагма

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Анатомічний лабіринт (α II)

       (слайд 10-14)

    У наступному завданні потрібно відповісти коротко на питання (так чи ні?),  під відповіддю зашифрована буква латинського алфавіту. Відповівши на всі питання, отримуємо слово.

 

1. Серце порожнистий орган? (слайд10)

   Так                              Ні

    (а)              

 

2. Стінка серця побудована з трьох шарів? (слайд11)

   Так                              Ні

    (о)              

 

3. Серце людини чотирикамерне? (слайд12)

  

    Так                              Ні

    (r)              

 

4. Велике коло кровообігу починається від правого шлуночка ? (слайд13)

     Так                              Ні

                                         (t)              

5. Мале коло кровообігу починається від правого шлуночка? (слайд14)

   Так                              Ні

    (а)              

 

 

В результаті отримуємо слово «аоrtа»

 

 

1.3. Робота з муляжами

Питання для усного опитування.  (α II)

 

 1. Назвіть   латинську назву серця.
 2. Де розміщюється серце?                                            
 3. Яка маса серця у дорослої людини.
 4. Опишіть зовнішню будову серця. (слайд 15)

 

ЗОВНІШНЯ БУДОВА СЕРЦЯ

 

Знайдіть на муляжі

 •  верхівку,
 •  основу,
 • вушка,
 • борозни,
 • поверхні,
 • аорту,
 • легеневий стовбур,
 • легеневі вени, порожнисті вени
 • праву і ліву вінцеві артерії

 

 

 1. Назвіть, які є камери в серці? (слайд 16)
 2. Поясніть, чим утворена і куди направлена верхівка серця?
 3. Поясніть, чим утворена і куди направлена основа серця?
 4. Поясніть, яка кров тече в правій половині серця?
 5. Поясніть, яка кров тече в лівій половині серця?
 6.  Опишіть будову стінки серця.

 

ВНУТРІШНЯ БУДОВА СЕРЦЯ

 

Знайдіть на муляжі

 

 • Передсердя (праве і ліве)
 • Шлуночки (правий і лівий)
 • Клапани (двостулковий, тристулковий,

     півмісяцеві аорти та легеневого стовбура)

 • Оболонки (ендокард, міокард, епікард)

 

 1.  Поясніть, які судини несуть кров до серця і куди впадають?
 2.  Поясніть, які судини виносять кров із серця і звідки виходять?
 3.  Опишіть  будову клапанів серця  і їх проекцію на переднюю  черевну стінку.
 4.  Дайте визначення, що таке вінцеве коло кровообігу? (слайди 17, 18)
 5.  Опишіть артеріальні судини вінцевого кола кровообігу.   Користуючись атласами, таблицями, муляжами, позначте артерії та вени серця.

  Описание: http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/5/4422/4422_html_28cf4bf2.png
  Описание: http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/5/4422/4422_html_3ed555d6.png
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/5/4422/4422_html_299a07f6.pngОписание: http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/5/4422/4422_html_m4689a620.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Дайте характеристику великому колу кровообігу.

  17. Дайте характеристику малому   колу  кровообігу

 

 

18. Порівняйте велике і мале коло кровообігу. (слайд 18)

 

Ознаки для порівняння

Мале коло

Велике коло

 

1. Початок кола

 

 

2. Судини, у які

надходить кров із серця

 

 

3. Склад цієї крові

 

 

4. Зміни складу крові та

органи, в яких це

відбувається

 

 

5. Камера серця, в яку

надходить кров

 

 

 

19. Вставте пропущені слова. (слайд 19)

 

1. Шлях крові від ____________ шлуночка через ______, _____ і _______ легень

до ________ передсердя називається ____________ або __________ колом

кровообігу.

2. Шлях крові від ____________ шлуночка через _______, _______ і _______

всіх органів тіла до ___________ передсердя називають _____________ колом

кровообігу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еталон відповідей на питання:

 

 1. Серце cor.

 

 1.                Серце розміщюється в порожнині грудної клітки (cavitas thoracis) у середньому середостінні (mediastinum medium).

 

 1.                Нормальне серце у здорового чоловіка важить близько 300г; у жінки - 250г.

 

 1.                Серце має: верхівку серця, яка направлена вперед, униз і вліво, основу серця, яка направлена в протилежну сторону.

Серце має такі поверхні: груднинно–реберну поверхню - передню поверхню, діафрагмальну поверхню – нижню, праву та ліву легеневі поверхні.

По діафрагмальній поверхні і частково по груднинно–реберній поверхні проходить вінцева борозна, яка є проекцією межі між шлуночками (ventriculi) і передсердями (atria) серця (cor).  Від вінцевої борозни по передній та нижній поверхнях проходять передня міжшлуночкова борозна та задня міжшлуночкова борозна, які є проекцією межі між правим шлуночком (ventriculus dexter) та лівим шлуночком (ventriculus sinister).

 

 1.      Порожнина серця (cavitas cordis) поділяється на: праве і ліве передсердя;

правий і лівий шлуночок серця.

 1.                Верхівка серця, яка направлена вперед, униз і вліво.

 

 1.                Основа серця, яка направлена назад вверх, вправо.

 

 1.                Через праву половину серця протікає венозна кров.

 

 1.                Через ліву половину серця протікає артеріальна кров.

 

 1.            Стінка серця складається із: внутрішнього шару – ендокарда (endocardium), м’язового шару – міокарда (myocardium), зовнішнього шару – епікарда (epicardium).

Ендокард  є внутрішнім шаром, що вкриває зсередини порожнину серця, а саме покриває м’ясисті перекладки, соскоподібні м’язи  та сухожилкові струни  і продовжується у внутрішню оболонку судин, що відходять від серця. 

Дуплікатура ендокарда утворює: клапани аорти, клапани легеневого стовбура, стулки правого передсердно–шлуночкового клапана, стулки лівого передсердно–шлуночкового клапана. Міокард - це середній шар, що утворений серцевою м’язовою тканиною, яка складається з кардіоміоцитів, що з’єднані між собою значною кількістю вставних дисків.

Міокард передсердь складається з двох шарів:

- поверхневого шару з коловими волокнами, який є загальним для обох передсердь;

- глибокого шару з поздовжніми пучками, який є окремим для кожного з передсердь.

Міокард шлуночків складається з таких шарів:

- зовнішній шар ;

- середній шар (коловий шар), який є окремим для кожного шлуночка;

- глибокий шар.

Таким чином зовнішній і внутрішній шари міокарда є спільними для обох шлуночків, а середній є окремим для кожного шлуночка.

Зовнішня оболонка серця (епікард)  Епікард вкриває: серце (cor), початкові відділи аорти (aorta), легеневого стовбура (truncus pulmonalis), кінцеві відділи порожнистих вен (venae cavae) та легеневих вен (venae pulmonales). 

 

 1.            Вени — судини, що несуть кров під незначним тиском до серця.

 

 1.            Артерії — судини, що несуть кров під значним тиском від серця.

 

 1.            Клапани серця є дуплікатурою ендокарда. Правильний напрямок току крові забезпечується завдяки злагодженій роботі клапанного апарату серця, представленого мітральним, трикуспідального, легеневим і аортальним клапанами, які відкриваються і закриваються в потрібний момент, перешкоджаючи регургітації, тобто зворотного кровотоку. Лівий передсердно–шлуночковий клапан (мітральний клапан) вислуховується в ділянці верхівки серця.

Клапан аорти вислуховується в другому міжребер’ї справа від груднини.

Клапан легеневого стовбура вислуховується в ІІ міжребер’ї зліва від груднини.

Правий передсердно–шлуночковий клапан (тристулковий клапан) вислуховується біля основи мечоподібного відростка груднини справа (з’єднання VІ правого ребрового хряща з грудниною) – точка Боткіна.

 

 1.            Серцеве коло кровообігу (circulus sanguineus cordis) починається від висхідної частини аорти (pars ascendens aortae; aorta ascendens) з вінцевих артерій (arteriae coronariae) і закінчується венами серця, що впадають у праве передсердя (atrium dextrum).

 

 1.            Кровопостачання серця забезпечується правою вінцевою артерією та лівою вінцевою артерією, які починаються від цибулини аорти у відповідних пазухах аорти.

Права вінцева артерія проходить вправо під праве вушко, лягає в праву частину вінцевої борозни і прямує по задній міжшлуночковій борозні, де анастомозує з гілкою лівої вінцевої артерії.

Гілки правої вінцевої артерії кровопостачають:

- стінку правого шлуночка;

- стінку правого передсердя;

- задню частину міжшлуночкової перегородки.

Ліва вінцева артерія проходить вліво і під лівим вушком  розгалужується на дві гілки:

- передню міжшлуночкову гілку , яка йде по однойменній борозні серця  до верхівки серця, де анастомозує з кінцевим відділом правої вінцевої артерії, утворюючи поздовжній артеріальний анастомоз серця.;

- огинальну гілку, яка огинає серце зліва, проходить у вінцевій борозні  і на діафрагмовій поверхні анастомозує з правою вінцевою артерією, утворюючи коловий анастомоз артеріальних судин серця.

Ліва вінцева артерія кровопостачає:

- стінку лівого шлуночка;

- передню стінку правого шлуночка;

- стінку лівого передсердя;

- більшу частину міжшлуночкової перегородки.

Крововідтік від серця здійснюється переважно у систему вінцевої пазухи.

 

 1.            Велике коло кровообігу забезпечує артеріальною кров’ю всі системи організму. З лівого шлуночка кров поступає в аорту, яка у подальшому розгалужується на артерії, що йдуть до всіх органів і тканин тіла людини та переходять в їх товщі в артеріоли і далі в капіляри. Капіляри збираються у венули та вени. Через стінки капілярів відбувається обмін речовин і газообмін між кров’ю і тканинами тіла. При цьому, артеріальна кров віддає поживні речовини і кисень, а взамін отримує продукти обміну та оксид вуглецю (тканинне дихання). Внаслідок цього, кров, що надходить у венозне русло бідна на кисень і багата на вуглекислоту. Вени зливаються у два стовбури – верхню та нижню порожнисті вени, що впадають у праве передсердя, де і закінчується велике (тілесне) коло кровообігу.

 

 1.            Мале (легеневе) коло кровообігу  починається з правого шлуночка куди через правий передсердно-шлуночкий отвір поступає венозна кров із правого передсердя. З правого шлуночка кров надходить у легеневий стовбур, який несе кров до легень, де ділиться на праву і ліву легеневі артерії, які, у свою чергу, розгалужуються в легенях на артерії, артеріоли, прекапіляри і капіляри. У капілярних сітках кров віддає вуглекислий газ і насичується киснем (легеневе дихання). Насичена киснем артеріальна кров з капілярів поступає у венули і вени, які зливаються у чотири легеневі вени, що впадають у ліве передсердя, де і закінчується мале коло кровообігу. Далі кров з лівого передсердя через лівий передсердно-шлуночковий отвір проходить у лівий шлуночок, де і починається велике коло кровообігу.

 

 

 

 

 

 1.             

Ознаки для порівняння

Мале коло

Велике коло

 

1. Початок кола

Правий шлуночок

Лівий шлуночок

2. Судини, у які

надходить кров із серця

Легеневий стовбур

Аорта

3. Склад цієї крові

Венозна

Артеріальна

4. Зміни складу крові та

органи, в яких це

відбувається

В легенях  кров віддає вуглекислий газ, насичується киснем і по легеневих венах тече до лівого передсердя.

Через капіляри великого кола артеріальна кров притікає до всіх органів, не виключаючи тканини легенів, і від них відтікає венозна кров.

5. Камера серця, в яку

надходить кров

Ліве передсердя

Праве передсердя

 

19.

1. Шлях крові від правого  шлуночка через артерії, капіляри і вени  легень

до лівого передсердя називається легеневим або малим колом кровообігу.

 

2. Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри і вени  всіх органів тіла до правого передсердя називають великим колом кровообігу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

 

2.1. Алгоритми формування практичних навичок. (слайди 20-24)

 

Уміти   визначати:

 1. Середня ключична лыныя.jpgМежі серця на скелеті;

 

Проводимо умовну ліву середньо ключичну лінію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхівка серця.jpg

 

 

 

 

 

Верхня границя.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліва границя.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права границя.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Верхівковий поштовх візуально (слайд 25)

прям. мяз жив..jpegУ п’ятому міжребровому проміжку зліва до середини від серединно-ключичної лінії у багатьох осіб, які не мають значного ожиріння, можна бачити  обмежену пульсацію, що спричинюється ударом верхівки серця в стінку грудної клітки під час систоли і називається верхівковим поштовхом.

Якщо в ділянці серця під час систоли замість випинання спостерігається втягування грудної клітки, говорять про від’ємний верхівковий поштовх, який може спостерігатися в нормі у худорлявих.

 

 

 

            Верхівковий поштовх пальпаторно (слайд 26)

Орієнтовна пальпація поштовху - копия.jpg

Для визначення верхівкового поштовху долоню правої руки кладуть на ліву половину грудей обстежуваного(у жінок попередньо відводять ліву молочну залозу вгору і праворуч) основою кисті до груднини, а пальцями до пахвової ямки між  IV і VI ребрами (орієнтовна пальпація).

 

 

 

    Орієнтовна пальпація поштовху верхівки серця(слайд 27)

1 -Уточнювальна пальпація поштовху - копия.jpg

Відчувши поштовх верхівки серця, його локалізацію уточнюють пальпацією трьох зігнутих пальців, поставлених перпендикулярно до поверхні грудної клітки                                                                                                                                                                          в місці, де попередньо   був зафіксований поштовх (уточнювальна пальпація).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнювальна пальпація (слайд 28)

2 - - копия - копия.jpg

Якщо верхівковий поштовх займає значну ділянку, тоді визначають  його межу, шукаючи крайню ліву і нижню точку пульсуючої ділянки, яку і вважають місцем знаходження верхівкового поштовху.

 

 1.  

 

 1. Точки вислухов тонів.jpg       Визначати місця вислуховування клапанів серця (слайд 29-30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповніть таблицю «Місця вислуховування клапанів серця на передній стінці грудної клітки» (слайд 31)

 

Українська назва клапану

Місце вислуховування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еталон заповнення таблиці

Українська назва клапану

Місце вислуховування

Лівий передсердно–шлуночковий клапан

 

вислуховується в ділянці верхівки серця.

Клапан аорти 

вислуховується в другому міжребер’ї справа від груднини.

 

Клапан легеневого стовбура 

вислуховується в ІІ міжребер’ї зліва від груднини.

 

Правий передсердно–шлуночковий клапан

вислуховується біля основи мечоподібного відростка груднини справа (з’єднання VІ правого ребрового хряща з грудниною) – точка Боткіна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах

 

 Студенти діляться на три групи:

І   група медичні працівники ФАПу;

ІІ  група медичні працівники приймального відділення;

ІІІ група медичні працівники стаціонарного відділення.

 

Кожна з груп отримує ситуаційні задачі.

 

І Група (слайд 32)

 

1. Акушерка ФАПу проводить диспансерний огляд вагітної, що страждає на хронічний ревматизм зі сформованою набутою вадою серця – недостатність мітрального клапану.

 

 • В якій точці потрібно проводити аускультацію мітрального клапану?

 

Відповідь: у 5-му міжреберному просторі досередини від лівої середньоключичної лінії.

 

2.  Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз.

 

 • М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення? 

 

Відповідь: лівий шлуночок.  

 

 

ІІ група (слайд 33)

 

1. Жінка 62 років доставлена до  приймального відділення кардіологічної клініки. Електрокардіографічне дослідження показало наявність великої ділянці участка некрозу на задній поверхні серця. Поставлений діагноз: трансмуральний інфаркт міокарду задньої стінки серця.

 

 • З гострою закупоркою якої судини пов'язаний розвиток захворювання?

 

Відповідь: правої вінцевої артерії.

 

2. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз.

 

 •           М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення? 

 

 Відповідь: правого шлуночка. 

 

ІІІ група (слайд 34)

 

1. У пацієнта 40 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні діагностований запальний процес  ендокарду (ендокардит).

  

 • Яка структура серця переважно уражається при цій патології? 

 

Відповідь: клапани серця.

 

2. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка.

 

 • Яка судина зазнала патологічних змін? 

 

Відповідь: аорта.  

 

 

 

 

Результати оцінюємо методом взаємоперевірки:

 • звіт від кожної групи - дискусія;
 • відповіді на запитання - завдання;
 • демонстрація рольової гри;
 • рекомендації від кожної групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глосарій (слайд 36)

 

 • Cor – серце;
 • Endocardium – ендокард;
 • Myocardium – міокард;
 • Epicardium – епікард;
 • Pericardium – перикард;
 • Аrteria coronaria dextra et sinistra – вінцева артерія права та ліва;
 • Atrium – передсердя;
 • Ventriculus – шлуночки;
 • Valva – клапан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття


Питання для усного бліц-опитування. (слайд 37)

 

1. Скільки камер має серце людини?

2. Скільки отворів має праве передсердя?

3. Скільки отворів має ліве передсердя?

4. Скільки шарів має міокард лівого шлуночка?

5. Скільки шарів має міокард передсердь?

6. Яким клапаном закритий лівий передсердно-шлуночковий отвір?

7. Яким клапаном закритий праий передсердно-шлуночковий отвір?

8. Верхівка серця проектується на передню грудну стінку.

 

 

Еталони відповідей:

 

 1. Чотири.
 2. Чотири.
 3. П’ять.
 4. Три.
 5. Два
 6. Двостулковим (мітральним)
 7. Тристулковим
 8. У лівому V міжребровому проміжку

 

 1. Рефлексія

 

 • Після цього занняття я зможу……
 • Новим для мене було……..
 • Я не знала……., а тепер………
 • Я отримала такі практичні навички……………………..

 

5. Підсумки і узагальнення

 

Висновок:

 

        Серце людини, як і інших живих істот, що населяють нашу планету – це насос, створений Природою для того, щоб перекачувати  по судинах організму кров.

           При усій своїй геніальній будові (абсолютного аналога йому створити поки не вдалося), серце - це всього лише м'язовий насос. Але це той орган, що  виконує колосальну роботу, забезпечуючи весь організм кров’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1576
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку