18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Навчально-методичний посібник "Знай! Люби! Бережи!"

Про матеріал
У запропонованому навчально-методичному посібнику представлено результати освітньої діяльності гуртка науково-технічного напряму «Цікава інформатика», а також надано приклади матеріалів і методика їх застосування в освітньому процесі закладів освіти. Матеріал проілюстрований фотографіями інтерфейсу завдань, вміщує QR-посилання на інтерактивні вправи. Посібник рекомендований для керівників гуртків закладів позашкільної освіти, їхніх вихованців; учасників освітнього процесу закладів дошкільної і загальної середньої освіти; для всіх, хто цікавиться природою, дбає про довкілля.
Перегляд файлу

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Л.В. ЧАЙДАК

 

 

 

ЗБІРНИК ОН-ЛАЙН ВПРАВ НА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ

«ЗНАЙ! ЛЮБИ! БЕРЕЖИ!»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА, 2021

   

 

Чайдак Людмила Вікторівна, керівник гуртка «Цікава інформатика» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (КЕНЦУМ). Збірник он-лайн вправ на екологічну тематику «Знай! Люби! Бережи!». Навчально-методичний посібник, 2021, 46 с.

 

Рецензенти: 

Галата Наталія Василівна, завідувач методичного відділу Кременчуцького екологонатуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Грицик Дар’я Олегівна, сертифікований учитель початкових класів Кременчуцької гімназії № 28 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, магістр.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради Кременчуцького екологонатуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (протокол № 3 від 15.01.2021).  

 

Збірник он-лайн вправ на екологічну тематику «Знай! Люби! Бережи!» дозволяє пізнати світ природи, навчитися любити і краще розуміти її закони та вміло використовувати знання в справі охорони довкілля. У запропонованому навчальнометодичному посібнику представлено результати освітньої діяльності гуртка науково-технічного напряму «Цікава інформатика», а також надано приклади матеріалів і методика їх застосування в освітньому процесі закладів освіти. Матеріал проілюстрований фотографіями інтерфейсу завдань, вміщує QRпосилання на інтерактивні вправи. Посібник рекомендований для керівників гуртків закладів позашкільної освіти, їхніх вихованців; учасників освітнього процесу закладів дошкільної і загальної середньої освіти; для всіх, хто цікавиться природою, дбає про довкілля.   

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ……………………………………………………………………………….…...4

Розділ 1. Методичні рекомендації щодо роботи гуртка «Цікава інформатика».….9

1.1. Робота гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ……………………...10

1.2. Підготовка відповідних вправ………………………………………….13

1.3. Створення збірника з вправами………………………………………...13 Розділ 2. Фотозона інтерактивних вправ ……………………………………….…..17

Висновки ……………………………………………………………………………...35

Список інформаційних джерел……………………………………………………....37

Додатки…………………………………………………………….………………….38

Додаток А. QR-коди на онлайн-вправи ………………………….…………………38

Додаток Б-М. Ребуси ………………………………………………….….………….39

Додаток Н-Ф. Кросворди ..…………………………………………………….…….46 ВСТУП

 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасності є взаємодія людей з природою. Серед усіх сьогоднішніх переживань все виразніше проглядається тривога за екологію. Екологія – це об’єкти та умови довкола нас, те, що нас оточує, довкілля. Екологічна проблема належить до числа глобальних, що охоплюють за своїми масштабами і значимістю всю планету. Екологічні негаразди, які впливають на погіршення стану здоров’я людей внаслідок антропогенних змін довкілля, стали атрибутом сучасності. Саме еко центрична екологічна свідомість забезпечує: розуміння особистістю суті екологічних проблем, їх природи і джерел розвитку; потребу особистості брати участь у природоохоронних заходах, моральну відповідальність у стосунках з природою; розуміння ролі й можливостей екологічної освіти у розв’язанні екологічних проблем; вміння проводити просвітницьку роботу. У зв’язку з настанням інформаційного суспільства, нові знання в контексті глобалізації набувають особливої значимості. Значно зросли роль і місце медіа у сучасному суспільстві. З інтернету люди можуть навчитися чому завгодно, якщо тільки це їх зацікавить. Щоб краще адаптуватися до соціальних і професійних змін, сьогодні все більше громадян потребують набуття умінь критичного аналізу інформації будь-яких символічних систем (образної, звукової, текстової), створення особистих медіа текстів. Наша задача – використовуючи можливості, які відкриває цифрова епоха, підпорядкувати їх вимогам освіти. Медіа освіта нині стала предметом уваги не тільки педагогів, а й фахівців сфери філософії освіти, журналістики, оскільки розглядається в сучасному світі як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінювання медіа текстів, навчання різних форм самовираження за допомогою медіа техніки і надає можливість людям зрозуміти, як масова комунікація використовується у їх соціумах, оволодіти здібностями використовувати медіа і комунікації з іншими людьми.

Найважливішою частиною медіа грамотності є вміння критично мислити, декодувати медіа тексти. Медіа компетентність включає в себе медіа грамотність, медіа культуру, медіа творчість, медіа імунітет тощо. Сьогодні діти значно більше довіряють тій інформації, яку отримують із цифрових джерел, ніж із книги чи усного слова дорослих, не підкріпленого медійною наочністю. Розглядати просто таблицю або плакат на звичайній дошці в класі й розглядати ту ж наочність на моніторі, інтерактивній дошці або в смартфоні – це різні речі, які по-різному впливають на сучасних дітей. Активізація уваги та рівень довіри до електронної інформації стають з кожним роком все вищими, хоча за змістом вона може нічим і не відрізнятися. 

Проблема, яка лягла в основу даної роботи – якою ціною дістається людству науково-технічний прогрес. В економіці природи, як і в економіці людини, не існує безкоштовних ресурсів; усе, що було взято людиною з природи, мусить бути їй повернуто, компенсовано. Невиконання цього закону неминуче призводить до екологічної кризи. Науково-технічний прогрес, швидкість якого на кілька порядків перевищує швидкість створення біосферою нових організмів, які були б адаптовані до змінених людиною умов існування, породжує дедалі нові джерела збурення природних ресурсів, катастрофічне зменшення біорозмаїття. А економіка, що керується силами і законами ринку, активно втілює в життя все потужніші технології, які дедалі більше руйнують довкілля. 

Отже об’єктом дослідження є: стосунки людини з природою; вплив людини на навколишнє середовище; світові екологічні проблеми, їх природа і джерела розвитку; природоохоронні заходи, роль й можливості екологічної освіти у розв’язанні екологічних проблем; просвітницька робота. 

Предмет дослідження: інтернет-медіа, створення особистого медіа збірника. Медіа грамотність – найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних людині в сучасному інформаційному суспільстві. Люди, що володіють навичками медійної та інформаційної грамотності, можуть: розуміти вплив медіа та форми подання інформації в них; ухвалювати поінформовані та незалежні рішення; отримувати нову інформацію про навколишній світ; формувати почуття спільності; підтримувати публічний дискурс; продовжувати навчання протягом усього життя; створювати інформацію; використовувати медіа для самовираження і творчості; брати участь у житті демократичного суспільства та глобальної інформаційної мережі. 

Метою дослідження є: поглибити знання людства про природне довкілля, як цілісний живий організм; розвивати вміння спостерігати за змінами в природі, робити елементарні зіставлення та висновки зі спостережень, проводити аналіз; сприяти усвідомленню єдності живої та неживої природи, різноманітності й краси рослинного та тваринного світу; розвивати самостійність та ініціативу, творчі здібності, комунікативно-мовленнєву компетентність, інтерес до виконання спільного завдання; створити умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності; виховувати ціннісне ставлення до природи, екологічну свідомість та екологічно доцільну поведінку, почуття любові до рідного краю.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

1)       розкрити наслідки негативного ставлення людини до природи, щоб інші змогли ширше подивилися навколо себе; дати зрозуміти людству, що може очікувати нашу планету в найближчому майбутньому; 

2)       спробувати самостійно створити медіа продукт; 

3)       дібрати та підготувати відповідні матеріали; 

4) провести заходи, спрямовані на навчання, поширення світогляду; 

5) привернути увагу суспільства до можливостей збереження природи, відповідальності на кожному життєвому кроці перед нею. 

Методи дослідження, що застосовувались: спостереження, порівняння, розрахунок, метод проб і помилок; аналіз і синтез, узагальнення, систематизація. За допомогою цих методів здійснювалося накопичення фактів, їх перехресна перевірка. Завдання виявлення істини вимагало не тільки збору фактів, але й правильної їх теоретичної обробки. Первинна систематизація фактів та їхній аналіз здійснювалися вже в процесі спостереження, експериментів, бо ці методи включають їх відбір й осмислення сприйнятого матеріалу, його фіксацію. 

Після досліджень інтернет-медіа та спроби створення медіа збірника, ми зрозуміли, що на відміну від людського виробництва, в природі не буває сміття. В біосфері завжди спостерігається кількісний баланс швидкостей синтезу живої речовини та її розкладання, що свідчить про високий ступінь замкненості колообігу речовини у біосфері. Діяльність же людини породила нагромадження в природі дедалі більшої кількості чужорідних хімічному обігу живих істот синтетичних сполук. Ці сполуки стійкі, є сильними токсикантами і нагромаджуються у величезних кількостях, становлячи дедалі більшу загрозу для людства. Саме тоді і було вирішено продемонструвати те, що відбувається в природі, і як людський чинник впливає на подальше існування всього живого на Землі, на прикладах своїх вправ навчити людство дивитися на життя по-іншому.

Екологічна компетентність виступає визнаним у світі критерієм та інтегрованим показником якості екологічної освіти і вбирає результати навчання, систему ціннісних орієнтацій; формується також під впливом друзів, політики, релігії, культури та ін. Призупинення екологічної кризи можливе насамперед із зміною у свідомості і діяльності кожного громадянина нашої країни, активнішої участі громадян у прийнятті рішень щодо довкілля. Найвідчутніший вплив на довкілля кожна людина здійснює, насамперед, через повсякденно-побутову діяльність і звички. Тому й вирішення багатьох екологічних проблем лежить у площині зміни побутових звичок і стилю повсякденної діяльності кожної людини. Цей процес тісно пов'язаний з умінням кожної особистості, оцінюючи рівень безпечності, щодня свідомо обирати ті допоміжні побутові засоби, що здійснюють мінімальний вплив на довкілля і на здоров’я. 

Екологічне виховання матиме більше шансів на успіх в аудиторії, якщо його розкрити відповідно до принципів мультимедійної комунікації, враховуючи особливості сучасних текстів для он-лайну, адаптуючи її до різних платформ. Мультимедійна комунікація нині є цифровою. У нашому випадку вона відбувається через скан-додаток смартфону за qr-кодами, які представлені у збірнику. Всі люди різні, і якщо до кожного адресувати одну й ту ж саму інформацію, сприйняття буде різне. У нашому випадку вся суть саме у засобах, інструментарії. 

Інтерактивні завдання, QR-коди з посиланнями на які представлені у додатках, створені вихованцями під час занять у гуртку «Цікава інформатика» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Метою створення вправ за даною тематикою є: підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві; наздогнати такий мінливий медіа світ, з яким їм буде легко рухатися вперед, обираючи напрямок відповідно до свого виду діяльності.

Практичне значення. Збірник «Знай! Люби! Бережи!» насичений цікавою інформацією та практичними прикладами. Він буде корисним для всіх, хто хоче перевірити свою екологічну культуру, підвищити свій рівень знань про медіа та рівень критичного мислення. Батьки, а також бабусі й дідусі, які не байдужі до виховання своїх дітей та онуків, можуть теж знайти для себе щось нове, щоб не відставати від молодого покоління, зануреного в медіа світ. Достатньо встановити на мобільний телефон додаток для сканування QR-кодів і відсканувати зі збірника вправ саме той, яку вправу ви хотіли б виконати. QR код (QR – Quick Response – Швидкий відгук), тобто штрих код з інформацією для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному телефоні. 

Матеріали, подані у вигляді навчально-методичного посібника, орієнтовані на надання практичної допомоги керівникам гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти і розкривають якість та ефективність роботи гуртка «Цікава інформатика» (керівник гуртка: Людмила Вікторівна Чайдак) Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Збірник «Знай! Люби! Бережи!» – це звіт роботи команди «Екологічний експрес», яка намагалася сказати людям вже давно відоме, але по-іншому, так, як раніше ще ніхто ніколи не казав, дати можливість замислитися, що треба всім нам починати змінюватися. 

РОЗДІЛ 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ ГУРТКА  «ЦІКАВА ІНФОРМАТИКА»

 

Невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», є позашкільна освіта, спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності [https://mon.gov.ua/ua /tag/pozashkilna-osvita].

Основні завдання позашкільної освіти: виховання громадянина України; вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; здобуття вихованцями первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації; формування свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки; задоволення потреб вихованців у творчій самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців; організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; формування здорового способу життя; здійснення інформаційно-методичної та організаційномасової роботи [https://mon.gov.ua/ua/tag/pozashkilna-osvita].

             

1.1. Робота гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ

Науково-технічний напрям позашкільної освіти забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями [Інститут модернізації змісту освіти].

Освітній процес в гуртках науково-технічного напряму у Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КЕНЦУМ) здійснюється за Типовими освітніми програмами. 

Освітня програма гуртка «Цікава інформатика» – програма (автор: Л. В. Шугаєвська, вчитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, «вчительметодист», керівник гуртка «Основи програмування» Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва.), схвалена науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) [Лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12Г-403]. Серед найактуальніших завдань програми – спонукання вихованців до творчості; виховання життєво й соціально компетентних особистостей. Керівник гуртка має навчити дітей сприймати інформаційно-комунікаційні технології та допомогти у створенні нових власних дидактичних матеріалів, які спонукають до підвищення якості навчальних і розвивальних навичок у дітей, розширюють їх кругозір, допомагають отримати і засвоїти більше інформації, ніж просто перегляд готової інформації [Навчальна програма «Цікава інформатика»].  Спочатку відбувається початкове ознайомлення з різними видами нестандартних цікавих задач та створення простих задачі з використанням різних прикладних програм. Пізніше – більш глибоке засвоєння можливостей сучасних програмних засобів для створення нестандартних задач підвищеної складності (інтерактивних кросвордів, вікторин, тестів). Завдання, які вирішують вихованці під час роботи, пов’язані з іншими предметами, питаннями, актуальними на сьогодні, глобальними світовими проблемами. Розроблені вихованцями проєкти знаходять своє застосування на уроках з відповідних предметів або під час проведення інших позакласних заходів. Практичні роботи вихованці виконують індивідуально, в парах, групами, колективно, працюючи над спільним проєктом або спільною роботою. 

Головною формою контролю ефективності навчання є створення вихованцями збірок із власними вправами відповідно тем, що вивчалися («Головоломки», «Загадки», «Криптограми», «Пазли», «Ребуси», «Кросворди») і захист власних проєктів.

Теоретичні заняття з тем «Проєкти і проєктні технології», «Етапи роботи над проєктом», «Презентація проєкту», «Електронна збірка «Цікаві задачі»» є найважливішими для вихованців після роботи зі створення вправ у різних програмних середовищах і перед проєктуванням електронної збірки власних цікавих задач за вибором. Презентація, тестування виконаних проєктів захоплюють дітей, надихають на роботу з іншими проєктами, презентацію і захист їх під час конкурсних змагань (рис. 1.1.1). 

image 

Рис.1.1.1. Вихованці гуртка – учасники Всеукраїнського чемпіонату  з інформаційних технологій «Екософт-2020»

                 

Підбиття підсумків роботи вихованців гуртка саме під час їхньої участі у конкурсах-захисті власних проєктів на міському, регіональному і Всеукраїнському рівнях (рис. 1.1.2) ще раз надає дітям можливість зовсім у іншому просторі поглянути на все, що вивчалося протягом року: по-іншому побачити різні види задач та елементи, з яких вони складаються; пригадати правила складання криптограм, анаграм, філвордів, простих кросвордів, ребусів та інших головоломок і загадок. 

image 

Рис. 1.1.2. Презентація і захист власних проєктів

Вихованці мають вміти створювати і оформлювати завдання з використанням різних прикладних програмних засобів комп’ютера; спілкуючись із членами журі, мають надати інформацію щодо порядку створення й оформлення цікавих задач в різних програмних середовищах, демонструвати результати застосування типових та спеціалізованих програмних засобів для створення і оформлення нестандартних завдань. 

У наступному розділі представлено електронну збірку цікавих задач екологічного спрямування «Знай! Люби! Бережи!», куди увійшли цікаві завдання: головоломки, вікторини, загадки, криптограми, пазли, кросворди, ребуси, що розкриває якість та ефективність роботи гуртка з науково-технічного напряму позашкільної освіти «Цікава інформатика» КЕНЦУМ.

1.2. Підготовка відповідних вправ

Саме науково-технічний напрям позашкільної освіти забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями.

У період навчання в початкових класах дитина вчиться вчитися, у цьому віці вже треба починати формувати критичне мислення, розвивати екологічні знання, виховувати уміння любити навколишній світ, берегти його. Тому й було обрано тематику для створення завдань, пов’язану з «Я у світі», предметами «Природознавство», «Біологія» й «Екологія».

Обладнання, яке було використане під час підготовки вправ і електронного посібника: комп’ютери, підключені до Інтернет; принтер; сканер; ксерокс; програмне забезпечення: операційна система Windows, інтегрований пакет MS Office 2010 (для створення кросвордів, ребусів, вікторин), генератор кросвордів та програми Eclipse Crossword, Cross; генератор ребусів http://rebus1.com/ua/; засіб для створення вікторин QuizCreator; програми для створення тестів https://www.classtime.com/code/RVQ7M, MyTest, AD Tester, онлайновий сервіс

LearningApps.org для створення різноманітних інтерактивних вправ (вибір, розподіл, послідовність, заповнення, онлайн-ігри, інструменти); генератори та сканер QR-кодів (play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma .scan&hl=uk; barcode.tec-it.com; downloadastro.com). 

1.3. Створення збірника з вправами

Відшукуючи оптимальні шляхи зацікавлення вихованців навчанням, спонукання їх до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання, керівники гуртків надають допомогу вихованцям у оформленні проєктних робіт і готують їх до представлення на конкурс. Під час організації та проведення масових заходів, конкурсів і змагань серед здібної учнівської молоді обираються вихованці, які представляють у подальшому проєктні роботи на Всеукраїнському рівні (рис. 1.3.1-

1.3.4).

image 

Рис. 1.3.1. Участь вихованців у конкурсі-захисті  науково-дослідницьких робіт МАН

image 

Рис. 1.3.2. Наші вихованці – учасники Всеукраїнської науково-практичної

конференції молодих учених і студентів

 

image 

Рис.1.3.3. Участь у Національному етапі  Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2020»

image 

Рис.1.3.4. Презентація власного проєкту на Національному етапі 

Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX-2020»

З цією метою і була підготовлена брошура (від французького – броше, що в перекладі – сколоти, швидко) – це публікація з 10-50 сторінок, сколота скобами з тонкою палітуркою. 

Брошура створюється в Microsoft Word, 10 Оficce. Посилання на онлайнвправи перетворені в QR-коди за допомогою програмного середовища Генератор кодів. Зміст: Вставка – Зміст. Сторінки: Вставка – Вставити сторінку – Внизу по центру. Заголовки. Шрифт Time New Roman, розмір шрифту 16. Щоб на одній

сторінці розмістити декілька об'єктів, зображень: Обтікання текстом – Наскрізне. Розташування – На перелній план, На задній план – це надало можливість створити колажі із зображень на сторінках. Друк двосторонній (папір А4, брошура) на кольоровому принтері, тонка палітурка – титульний аркуш, перегнули і з'єднали металевими скобами за допомогою степлера.

Обладнання, яке було використане під час підготовки посібника:

комп’ютери, підключені до Інтернет; принтер; сканер; ксерокс; програмне забезпечення: операційна система Windows, інтегрований пакет MS Office 2010

(для створення кросвордів, ребусів, вікторин), генератор кросвордів та програми Eclipse Crossword, Cross; генератор ребусів http://rebus1.com/ua/; засіб для створення вікторин QuizCreator; програми для створення тестів (classtime, MyTest, AD Tester), онлайновий сервіс LearningApps.org для створення різноманітних інтерактивних вправ (вибір, розподіл, послідовність, заповнення, онлайн-ігри, інструменти); генератори та сканер QR-кодів (play.google.com; barcode.tec-it.com; downloadastro.com).  

Брошура «Знай! Люби! Бережи!» є тим середовищем, яке обов’язково зацікавить дитину, стане для неї предметом аналізу, міркувань, роздумів; дозволить виявити екологічні проблеми, сформувати погляд на їх вирішення; виховає емоційне й цілісне ставлення до природи; сприятиме виробленню соціальної активності і навичок надання допомоги природі; створить умови для активного залучення до природоохоронної освіти однолітків і дорослих; дасть можливість не тільки помітити неблагополуччя, але й знайти спосіб усунення причини, змінити норми моральної поведінки в природі.   

РОЗДІЛ 2 ФОТОЗОНА ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ

 

У даному розділі представлені тестові завдання, екологічні задачі, ребуси, кросворди, екологічні загадки, вікторини, які сприяють формуванню екологічної та природничої компетентностей підростаючого покоління, розширюють їхнє уявлення про цінність та багатогранність природи, формують відповідальне ставлення до довкілля і бажання брати участь в природоохоронній діяльності. Розв’язуючи ту чи іншу вправу, діти набувають різноманітного досвіду взаємодії з навколишнім світом, виконують цілком конкретну природоохоронну роботу, засвоюють правила поведінки в навколишньому середовищі; стають добрими, чуйними до чужої біди. 

Збірник «Знай! Люби! Бережи!» (рис. 2.1) насичений цікавою інформацією та практичними прикладами, які можуть бути використані під час уроків учителями. Батьки, а також бабусі й дідусі, які не байдужі до виховання своїх дітей та онуків, можуть теж знайти для себе щось нове, щоб не відставати від молодого покоління, зануреного в медіа світ. Також цей посібник буде корисним усім, хто хоче перевірити свою екологічну культуру, підвищити свій рівень знань про медіа та рівень критичного мислення. Достатньо встановити на мобільний телефон додаток для сканування QR-кодів і відсканувати зі збірника вправ саме той, яку вправу ви хотіли б виконати. QR код (QR – Quick Response –Швидкий відгук), тобто штрих код з інформацією для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному телефоні. 

Для більш повної уяви роботи гуртка «Цікава інформатика» КЕНЦУМ на рис. 2.2-2.20 представлені фото з он-лайн вправами, посилання у вигляді QR-кодів на які можна знайти у брошурі (рис. 2.1, с. 18; рис. 2.21) [4], – це фрагменти зібраних у збірник вправ [5-22], створених вихованцями гуртка під час занять.

 

image 

Рис. 2.1. Знайомтеся – «Знай! Люби! Бережи!»

Глобальні екологічні проблеми: демографічна проблема; забруднення навколишнього природного середовища; проблема сучасних змін клімату; проблема ставлення та поводження з відходами виробництва; проблеми радіаційного забруднення довкілля, – питання, що хвилюють нас усіх, і які більш детально дослідили вихованці гуртка для створення збірника вправ «Знай! Люби! Бережи!»; саме ці питання намагалися розкрити у своїх вправах, привернути увагу до проблем екології ширше коло громадськості (вправи подано різними мовами:

українською, англійською, німецькою, російською). 

image 

Рис. 2.2. Вправа «Основні екологічні проблеми України»

 

image

Рис. 2.3. Вправа «Вплив на екологію» 

Виконуючі вправу «Вимерлі тварини» (рис. 2.4) можна проаналізувати наслідки змін і перетворень природних процесів і компонентів природи антропогенною діяльністю; познайомитися з ноосферою, історичними етапами взаємодії суспільства і природи та їх екологічними особливостями; дослідити еволюцію і місце людини у природі; поміркувати над масштабами і наслідками антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

image 

Рис. 2.4. Вправа «Вимерлі тварини»

З життєво важливими для людства прогнозованими модельними властивостями вчення В. І. Вернадського про ноосферу можна зустрітися під час виконання екологічної вікторини (рис. 2.5). Неврахування його попереджень великого вченого про необхідність гармонійного впливу людських розумів на біосферу привели до соціально-екологічної катастрофи на Чорнобильській атомної електростанції (АЕС). Десятки мільйонів українців та їх сусідів переживають глобальні негативні наслідки цієї трагедії. Цей та багато інших прикладів переконливо показують необхідність недопущення негативного впливу людини, її необережності в діях, необдуманих дій на біосферу й геосферу. 

           

 

image

Рис. 2.5. Вправа «Еко вікторина»

 

image

                                                                          Рис. 2.6. Вправа «Еко пазл»                                       

image 

imageРис.

2.7. Вправа «Протилежності в природі»

image 

Рис. 2.8. Вправа «Еко простір»

image 

Рис. 2.9. Вправа «Досягнення країн в екології»

 

image 

Рис. 2.10. Вправа «Дари природи»

image 

 

image

Рис. 2.11. Вправа «Людина – друг природи»

image 

Рис. 2.12. Вправа «Екологічний порядок дій»

 

image 

                                                            Рис. 2.13. Вправа «Екологія в словах»                                       

image 

Рис. 2.14. Вправа «ЦІКАВА ГАЛАКТИКА»

 

image

Рис. 2.15. Вправа «Знайди рішення»

Вправа «Знайди рішення» (рис. 2.15) і подібні їй дають можливість засвоїти систему інтегрованих знань про неживу та живу природу, основи екологічних знань, опанувати способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формувати ціннісне ставлення до природи та людини. Їх доречно використовувати під час вивчення навчального предмета «Природознавство» в початковій школі з метою формування природознавчої компетентності школярів. 

Під час виконання інтерактивних вправ в учнів формується наукова картина світу; уявлення про об’єкти і явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина». Відшукуючи відповіді, школярі оволодівають елементарними дослідницькими вміннями, набувають досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у життєвих ситуаціях; засвоюють норми етичного ставлення до природи. 

За допомогою таких вправ виховується любов до природи рідного краю; діти ознайомлюються з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи. Інтерактивні вправи позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку її уяви, фантазії, мислення, концентрують увагу.

Берегти землю – це означає, що людина повинна бути справжнім господарем, розумно використовувати всі дари природи, щоб служила вона довго, багатьом прийдешнім поколінням. Тому вихованці підійшли відповідально до створення збірника, ними були створені найрізноманітніші вправи декількома мовами (рис. 2.7, рис. 2.12-2.13, рис. 2.17, рис. 2.20) і для людей будь-якого віку. 

Під час апробації і тестувань вправ іншими вихованцями, звісно, не всі з них могли виконати ті чи інші завдання, тому завжди була можливість зазирнути до електронних бібліотек і енциклопедій, підручників та знайти відповіді на питання, які турбували. Також без додаткових джерел не обійшлися вихованці під час роботи над створенням кросвордів. Кросворд – одна із найпоширеніших у світі ігор зі словами; переплетення рядів клітинок, що заповнюються словами із запропонованим значенням [Cловотвір]. Останнім часом через поширення комп'ютерів та Інтернету все більш зручним стає розгадування кросвордів не на сторінках друкованих видань, а в мережі. 

image

Рис. 2.16. Вправа «Екологічна рулетка»

image 

Рис. 2.17. Вправа «Ecological roulette»

           

image 

 

Рис. 2.18. Вправа «ЕКО ТЕСТ»

image 

Рис. 2.19. Вправа «ПОБУДУЙ ЗЕМЛЮ»

image

Рис. 2.20. Вправа «Guess the EcoTerms»

           

 

Онлайн-вправи, які увійшли до брошури «Знай! Люби! Бережи!» (рис. 2.21) можна використати при підготовці до відповідних виховних заходів, під час проведення уроків за темами, що стосуються екологічних питань. Середовища, що були використані під час наших досліджень, і подібні їм, допомагають учням, вихованцям гуртків навчитися мислити, працювати самостійно і творчо, використовувати комп’ютер та пов’язані з ним комунікації, мобільні технології без обмежень для досягнення будь-яких цілей.

image 

Рис. 2.21. QR-посилання на брошуру «Знай! Люби! Бережи!»

           

ВИСНОВКИ

 

У навчально-методичному посібнику розглянуто приклади вправ, пристрої та програмні середовища для їхнього створення. Матеріал проілюстрований фотографіями інтерфейсу вправ і розглянута методика застосування їх під час освітнього процесу.

Довідково-інформаційний матеріал містить кольорові ілюстрації та QRкоди з завданнями. Наведені QR-коди – посилання на вправи для швидшого переходу до вправ і зручності їх використання з комп’ютерного пристрою.

Збірник інтерактивних вправ на екологічну тематику «Знай! Люби! Бережи!» – це модель життєвих ситуацій, проекція на природний процес життєдіяльності людини. Онлайн-вправи, які увійшли до збірника, можна використати при підготовці до відповідних виховних заходів, під час проведення уроків за темами, що стосуються екологічних питань. Середовища, які були використані під час наших досліджень, і подібні їм, допомагають учням, вихованцям гуртків не тільки закріпити здобуті знання і навички роботи у відповідних середовищах на практиці, але й удосконалити вміння й навички стосовно екологічного виховання, здобути громадянські компетентності. Погляд на природу і те, що відбувається з нею запропонованим у представленій вихованцями гуртка роботі способом, дає високе позитивне, емоційне задоволення, розвиває екологічну компетентність, логічне й образне мислення. 

Навчально-методичний посібник рекомендований для: керівників гуртків закладів позашкільної освіти, їхніх вихованців; учасників освітнього процесу закладів дошкільної і загальної середньої освіти; усіх, хто цікавиться природою, дбає про її довкілля. Наведені приклади, завдання, вправи, опис технологій сприяють розвитку мислення вихованців, формуванню в них практичних умінь та навичок, розвитку громадянських компетентностей. 

Бібліографія       подає          перелік       літератури, яка    рекомендується для використання педагогами закладів позашкільної освіти та їх вихованцями.

 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.             ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2.             Навчальні програми : Позашкільна освіта [Електронний ресурс] : Інститут           модернізації         змісту         освіти.        –        Режим         доступу      : https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/

3.             «ЦІКАВА   ІНФОРМАТИКА»         :         Науково-технічний       напрям           :

Позашкільна освіта [Електронний ресурс] : Інститут модернізації змісту освіти. – Режим доступу      :         http://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovnarobota/navchalni-programi/naukovo-tehnichniy-napryam/

4.             «ЗНАЙ, ЛЮБИ, БЕРЕЖИ!» : Збірник онлайн-вправ на екологічну тематику // авт. проекту Карина Бубнова, Ніколь Манаєнкова. Кременчук : Типографія на Шевченка, 2020. – 22 с. : кольорові іл.

5.             Людина друг Природи [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : [https://learningapps.org/display?v=pm2iwpzyt20

6.             Дари Природи [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим

доступу : https://learningapps.org/display?v=pm0rskigj20  

7.             Основні екологічні проблеми України [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9218096

8.             Ековікторина [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим

доступу : https://learningapps.org/9217607

9.             Вимерлі тварин [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9217336  

10.        Вплив на екологію [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9217071  

11.        Екопазл [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9218001

12.        Guess the EcoTerms [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/display?v=p6j1coi7520

13.        Протилежності Природи [Електронний ресурс] : LearningApps.org. –

Режим доступу : https://learningapps.org/9163950

14.        The opposities of Nature [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9118415

15.        Знайди Рішення [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/8992851

16.        Find a Solution [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9118899

17.        Екологічна Рулетка [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/8861867

18.        Екологія в Словах [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9034905

19.        Екологічний порядок дій [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9118507

20.        Еnvironmental order of action [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9118112

21.        Ecological Roulette [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org/9164737

22.        Засіб для створення вікторин [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://uk.wondershare.com/pro/quizcreator.html

23.        Безкоштовний багатофункціональний сервіс для проведення тестування та навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://onlinetestpad.com/ua  

24.        Програма для створення тестів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.classtime.com/code/RVQ7M

25.        Онлайновий сервіс LearningApps.org для створення різноманітних інтерактивних вправ [Електронний ресурс] : LearningApps.org. – Режим доступу : https://learningapps.org

26.        Генератор QR-кодів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

barcode.tec-it.com

27.        Сканер QR-кодів  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=uk

28.        «Ребуси українською» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

rebus1.com http://rebus1.com/ua/  

29.        Кросворди онлайн в Online Test Pad [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://onlinetestpad.com/ua/crosswords   ДОДАТКИ

У розділі представлені матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст.  Додаток А 

QR-КОДИ НА ОНЛАЙН-ВПРАВИ QR-код на вправу

image 

QR-код на вправу

image 

Додаток Б

РЕБУСИ

Генератор ребусів

image 

Додаток В РЕБУСИ  Людина і природа

image 

image

image

image

image

image

Біосфера

image

           


Д

 

image

image 

image

image

 

image

Ноосфера

image

image 

image

                                                                                                 Суспільство                                       

З

 

image 

image

Клімат

image

image 

image

Потепління

image

image 

image

Метеорологія

image

           

К

 

image 

image

image

image

Рослини

image

image 

image

Дитина

image

 

           

Л

 

image 

image

Сміття

image

image 

image

Пластик

image

image 

image

Пляшки

image


 

Додаток М

РЕБУСИ

image 

image

Макулатура

image

image 

image

image

image

Н

Генератор кросвордів

image

Додаток О

КРОСВОРДИ

«Словник інтернет-

Автор: Кривулькіна Софія

image 


П

«Словник інтернетАвтор: Матвіюк Ольга

image

Р

«Словник інтернет-

Автор: Дубовик Ольга

 

image 

С

Створення кросворду «2020-2021 - Рік математики»

Автор: Вакуленко Анастасія

image 

           


Т

Кросворд «Для скелелазів» Автори: Пічка Ігор і Демід (команда «Скелелази»)

 

image

X X

X

X

X

X         X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

X

X

X

X

1 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X         X

X

X

X

X         X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

3 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

X

X

X

X

 

X

X

4 

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

X         X

X

X

X

5 

 

 

 

 

X

X

6 

X

X

X         X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X         X

7 

X

X

X         X

X

X

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X         X

 

X

X

X         X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X         X

 

X

X

X         X

X

X

X

X

9 

X

X

10 

X

X

 

X

X

X         X

 

X

X

X         X

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X         X

 

X

X

13 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

14 

 

 

 

 

 

X

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X         X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

16 

 

 

 

 

X

X

17 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X         X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X         X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

19 

 

 

 

X

X

X

X

X

По горизонталі:

2. Це самостійний вид спорту, який вийшов з альпінізму й нерозривно пов'язаний з ним.  3. Нахилені ділянки земної поверхні.  5. Гірська система у Центральній Азії, на території Таджикистану.  8. Штучна споруда з зачіпками для рук та ніг.  11. Найвища вершина земної кулі.  14. Історичний, культурний та політичний регіон, розташований між Чорним та Каспійським морями на кордоні між Європою та Азією.  15. Вільне сходження у важких умовах і може бути вкрай небезпечним.  16. Важливий кліматорозділ Європи.  17. Гори, які утворюють природний кордон між Францією та Іспанією.  18. Гора на кордоні Італії та Швейцарії.  19. Форма рельєфу.  

По вертикалі:

1. Найвища точка висоти.  4. Лазіння зі страхуванням за допомогою власних точок, які розташовуються під час лазіння, які прибираються після пролазу.  6. Найвищі гори на Землі.  7. Віддаль від земної поверхні по вертикалі вгору.  9. Скелелазіння по валунах.  10. Найдовша і одна з найвищих гірських систем земної кулі.  12. Найвище гірське пасмо грецьких Балкан.  13. Один із головних вододілів Європи між Балтійським і Чорним морем.  

 

У

Створення кросворду «Космос»

Автор: Трибрат Микола

image 

 

Ф

Кросворд «Космос» Автор: Трибрат Микола

 

image 

 

 

image 

 

 

pdf
Додано
11 березня
Переглядів
50
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку