5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Навчально-тематичний плани курсів педагогів-організаторів

Про матеріал

Навчально-тематичний плани курсів педагогів-організаторів

Спецкурс. Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

16.01 – 03.02.2018 р.

№ з/п

Назви навчальних та змістових модулів, тем

Кількість годин

Самостійна робота

І. Соціально-гуманітарний

11

Інваріантна складова

Змістовий модуль 1

Філософські основи сучасної освіти

1

1

Мета освіти та виклики ХХІ століття

1

Змістовий модуль 2

Нормативно правове забезпечення освіти та охорона дитинства

4

1

Законодавство України про освіту

1

2

Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

2

3

Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

1

Варіативна складова

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

2

1

Мовна та мовленнєва компетентність педагога

1

2

Ділова документація

1

Змістовий модуль В 6

Сучасні підходи до історії та розвитку Української державності

2

1

Історія української державності

2

Змістовий модуль В 7

Молодіжний рух: історія та сьогодення

2

1

Молодіжний рух ХХ століття

2

ІІ. Загальнопрофесійний

36

Інваріантна складова

Змістовий модуль 3

Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

8

1

Мультимедійні технології у навчально-виховному процесі

4

2

Комп'ютерні телекомунікації в освітній діяльності

4

Перегляд файлу

Навчально-тематичний плани курсів педагогів-організаторів

 

Спецкурс. Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

16.01 – 03.02.2018 р.

№ з/п 

Назви навчальних та змістових модулів, тем

Кількість годин

Самостійна робота

І. Соціально-гуманітарний

11

Інваріантна складова

Змістовий модуль 1

Філософські основи сучасної освіти

1

1

Мета освіти та виклики ХХІ століття

1

Змістовий модуль 2

Нормативно правове забезпечення освіти та охорона дитинства

4

1

Законодавство України про освіту

1

2

Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

2

3

Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

1

Варіативна складова

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

2

1

Мовна та мовленнєва компетентність педагога

1

2

Ділова документація

1

Змістовий модуль В 6

Сучасні підходи до історії та розвитку Української державності

2

1

Історія української державності

2

Змістовий модуль В 7

Молодіжний  рух: історія та сьогодення

2

1

Молодіжний рух ХХ століття

2

ІІ. Загальнопрофесійний

36

Інваріантна складова

Змістовий модуль 3

Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

8

1

Мультимедійні технології у навчально-виховному процесі

4

2

Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

4

Змістовий модуль 4

Сучасна педагогічна психологія

16

1

Реалізація аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі

4

2

Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання і виховання

4

3

Психологічні ознаки особистісно орієнтованої освіти

4

4

Акмеологічні засади професійно-педагогічної діяльності вчителя

4

Змістовий модуль 5

Педагогічна інноватика

12

1

Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

6

2

Інноваційні технології як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі

 

6

ІІІ. Фахово-функціональний

39

Інваріантна складова

Змістовий модуль 6

Освітній менеджмент

8

1

Зміст та особливості шкільного менеджменту

2

2

Стратегічне та тактичне планування виховної роботи в школі

2

3

Система планування роботи педагога-організатора

2

4

Компетентнісний підхід до формування професійної майстерності педагога-організатора

2

Змістовий модуль 7

Концептуальні засади національного виховання

4

1

Розвиток шкільництва на сучасному етапі

2

2

Основні орієнтири виховання учнів: концептуальні засади

2

Змістовий модуль 8

Теорія та практика організації виховного процесу

7

1

Організаційно-педагогічні засади діяльності педагога-організатора

2

2

Сучасні виховні системи та технології

3

3

Учнівське самоврядування як засіб формування соціально активної особистості

2

Змістовий модуль 9

Методика сучасного виховання

13

1

Сутність передового педагогічного досвіду та його місце в освітній інноваційній діяльності

2

2

Використання методу проектів у роботі педагога-організатора

2

4

Інноваційні підходи до організації дозвілля школярів (тематична дискусія з елементами моделювання)

2

5

Упровадження технології колективних творчих справ у виховний процес загальноосвітнього навчального закладу (майстер-клас)

1

6

Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

2

7

 

Використання музичних творів у роботі педагога-організатора

1

8

Профілактика вживання неповнолітніми психотропних речовин

3

Варіативна складова

Змістовий модуль В 9

Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

7

 1.  

Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи

2

 1.  

Особистісно орієнтовані технології виховання як засіб реалізації особистіно орієнтованого підходу у виховній роботі

2

 1.  

Лідерство (тренінг)

3

ІV. Діагностично-аналітичний

22

4

Захист проектів

6

5

Конференція з обміну досвідом

6

 

Підсумковий контроль:

 

1

за змістом ІІ навчального модуля

6

2

за змістом ІІІ навчального модуля

4

 

Усього:

108

 

 


Рекомендовані теми для самостійного опрацювання

та перелік  рекомендованої літератури для слухачів курсів

педагогів-організаторів

загальноосвітніх навчальних закладів

Спецкурс. Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Теми для самостійного  опрацювання:

Тема. Мета освіти та виклики XXI століття

Рекомендована література:

 1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.
 2. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.
 3. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освітаі управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.
 4. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. –  Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf
 5. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.
 6. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення

Тема. Законодавство України про освіту

Рекомендована література:

 1. Державна програма «Вчитель» // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – №10. – С. З–32.
 2. Закон України «Про освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 11–38.
 3. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 103–126.
 4. Закони України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про вищу освіту» (2002 р.). [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.kmu.gov.ua/default.htm
 5. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 р. № 1296–1V // Офіційний вісник України. – 2003. – № 55. – С. 69–79.
 6. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 25 січня 1995 р. II Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – С. 35–37.
 7. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402–Ш // Директор школи. – 2002. – № 8. – С. 7–10.
 8. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 р. № 2789–Ш // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 16. – С. 3–4.
 9. Збірник нормативно–правових актів у сфері захисту прав дітей. – Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ».– 2002. – 198 с.
 10. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2007. – 944 с.
 11. Конвенція про права дитини: 36. документів. – К.: Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – 2001. – С. 5–22.
 12. Кодекс законів про працю України // Право України. – 1996. – №23.
 13. Конституція України // Науково–освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. / Авт. кол. : В.Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К.: Навч. книга. – Кн. 3.: Модернізація в освіті. – 2003. – С. 333–369.
 14. Концепція подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006–2010 р.р. //' Вісник України. – 2005. – № 49.
 15. Концепція інформатизації загально-освітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл // Освіта України. – 2001. – № 44 (272).
 16. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5–2. htt://mon.gov.ua
 17. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09.2003Р, № 10X12–2. . htt://mon.gov.ua
 18. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001–2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396–р. htt://mon.gov.ua
 19. Національна доктрина розвитку освіти / /Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – №16.
 20. Нормативно–правове забезпечення освіти: В 4–х частинах. – Харків: Основа. – 2004.

Тема.Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

 1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл//Освіта України.-2001.- №44 (272).
 2. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua
 3. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua
 4. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua
 5. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.
 6. Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.
 7. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко - Харків: Бурун Книга, 2006. - 384с.
 8. Охорона праці в навчальних закладах//Практика управління закладом освіти.-2007.- № 7.-112 с.
 9. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" №964 від 14 червня 2000 р. , "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" №1305 від 20 липня 1999 р., "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти" №348 від 11 березня 2000р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.edu-ua.net
 10. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. - 2001. - №15. - С. 12-24
 11. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua
 12. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. - С. 35.
 13. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. - 2002. - №8. - С.7-10.
 14. Праця дітей: Проблема та дія у відповідь. - К.: Міленіум, 2002 - 166с.
 15. Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. В.С Журавського. - К.: Форум, 2004.-1084 с.
 16. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.
 17. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.

Тема . Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

Рекомендована література:

 1. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко. – Харків: Бурун Книга, 2006. – 384 с.
 2. Охорона праці в навчальних закладах // Практика управління закладом освіти. – 2007. – № 7. – 112 с.
 3. Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» №964 від 14 червня 2000 р., «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» №1305 від 20 липня 1999 р., «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти» № 348 від 11 березня 2000 р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.eduua.net
 4. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. – 2001. – № 15. – С. 12–24.
 5. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244 . htt://mon.gov.ua
 6. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – С. 35.
 7. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. – 2002. – № 8. – С.7–10.
 8. Середня освіта в Україні. Нормативно–правове регулювання / За заг. ред. В.С.Журавського. – К.: Форум, 2004. – 1084 с.
 9. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. –2–ге вид. – К.: Махаон, 2003. – С. 596.

Тема:  Мовна та мовленнєва компетентність педагога

Рекомендована література:

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.
 2. Антонєнко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.
 3. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. – Львів, 1993. – 342 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
 5. Вихованець І. Таїна слова. – К.: Освіта, 1990. – 265 с.
 6. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.
 7. Горбачук В. Барви української мови. – К.: Освіта, 1997. – 187 с.
 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1987. – 352 с.
 9. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. – К.:Генеза, 2000. – 320 с.
 10. Культура української мови: Довідник / С Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
 11. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№33).
 12. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. – К.: Довіра, 1999. – 992 с.
 13. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1983. – 629 с.
 14. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1986. – 118 с.
 15. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – К.: Либідь, 1996. – 208 с.
 16. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

Тема . Ділова документація

Рекомендована література:

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.
 2. Антонєнко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.
 3. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. – Львів, 1993. – 342 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
 5. Вихованець І. Таїна слова. – К.: Освіта, 1990. – 265 с.
 6. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.
 7. Горбачук В. Барви української мови. – К.: Освіта, 1997. – 187 с.
 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1987. – 352 с.
 9. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. – К.:Генеза, 2000. – 320 с.
 10. Культура української мови: Довідник / С Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
 11. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№33).
 12. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. – К.: Довіра, 1999. – 992 с.
 13. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1983. – 629 с.
 14. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1986. – 118 с.
 15. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – К.: Либідь, 1996. – 208 с.
 16. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

Тема:  Мультимедійні технології у навчальному процесі

Рекомендована література:

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.
 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.
 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.
 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. Посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.
 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. Посібн. 2-е доп. Вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.
 6. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.
 7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.
 8. Стоцкий  Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.
 9. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.
 10. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.

Тема: Історія української державності

Рекомендована література:

 1. Полянська-Василенко Н. Історія України. – Т. 1–2. – К., 1992.
 2. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. – К., 1992.
 3. Треф’як Я. Історія і розвиток української державності. – Ів.-Франківськ, 1993.
 4. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К.? 1994.
 5. Бойко О. Історія України. Навчальний посібник для вузів. – К.? 2007.
 6. Мітягін В. Історія України. – К., 2007.

Тема: Молодіжний рух у ХХ ст.

Рекомендована література:

 1. Мангейм Карл. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1995.
 2. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз основних періодів.– К.: А.Л.Д., 1997. – 160 с.
 3. Тоффлер Е. Третя хвиля / Перекл з англ. А. Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 430с.
 4. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. – М.: Голос, 2001. – 696 с.
 5. Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические вопросы.– М.: Социум, 1999.– 351 с.
 6. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: інформаційно-аналітичні матеріали / Кол. авторів: В. А. Головенько та О. О. Яременко (керівники) та ін.– К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 191 с.
 7. Нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій /Редкол.: В. П. Банах, С. В. Зелінський, А. Г. Зінченко та ін.– К.: Четверта хвиля, 2001.– 388 с.
 8. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений.– М.:Логос, 2002.

Тема: Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

Рекомендована література:

 1. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. Світу»).
 2. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок»,  2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).
 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. Посіб.: У 3 ч. / За ред. Акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.
 4. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. Загальнопед. Газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).
 5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.
 6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. WINDOWS: лаборатоия мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы с компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000. – 656 с.
 7. www.ostriv.in.ua

Тема: Реалізація аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі

Рекомендована література:

 1. Малихіна О. Особистісно зорієнтована модель навчання та її аксіологічна сутність // Рідна школа. - № 10. – 2002. – С. 13-17.
 2. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / Пер. с англ., предисл. Г. А. Балла. – К.–Донецк, 1994. – 52 с.
 3. Митина Л. М. Личностное и профессиональное развитие человека в соціально-економических условиях // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 28–39.
 4. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. – М. : Академия, 2004. – 320 с.
 5. Мулліс Іна В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Переклад з англійської. – Х.: Факт, 2006. – 672 с.
 6. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).
 7. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 608 с.
 8. Норов О. Гуманістичні ціннісні орієнтації // Рідна школа. – 1997. – № 11. – С. 25–27.
 9. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер,  2001. – 512с.

Тема: Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання та виховання

Рекомендована література:

 1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987
 2. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.
 3. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по физической культуре и спорту // Теория и практика физической культуры/Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.
 4. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.
 5. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.
 6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. − К.: Академвидав, 2004. − С. 237 − 296.

Тема: Психологічні ознаки особистісно-орієнтованої освіти

Рекомендована література:

 1. Книга для вчителя /За ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука. – К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.
 2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997
 3. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. - №5. – 2002. – С. 28-30.
 4. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок»,  № 3-4, 2004
 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf
 6. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.

Тема: Акмеологічні засади професійно-педагогічної діяльності вчителя

Рекомендована література:

 1. Акмеология: Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с.
 3. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості. – Рідна школа. – 1995. – С.3-25.
 4. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.
 5. Братусь Б. С. Аномалии личности. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.
 6. Братусь Б. С. Психология личности: хрестоматия / ред.-состав. Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАМ, 1999. – Т. 2. – С. 385–456.
 7. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.
 8. Варфоломєєва О. Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c=1683

Тема: Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

Рекомендована література:

 1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.
 2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.
 3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
 4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.
 5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.
 6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.
 7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.
 8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи: [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х.: Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).
 9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

Тема:Інноваційні педагогічні технології

Рекомендована література:

 1. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.
 2. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.
 3. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.
 4. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.
 5. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.
 6. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. –К.: НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”; вип. 5).
 7. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.

Тема: Зміст та особливості шкільного менеджменту

Рекомендована література:

 1. Актуальні проблеми управління освітніми закладами: Навчальний посібник / Упор. Л.Келембет, О. Нижник, Г. Пониполяк. – Івано-Франківськ. – ІОППО, 2002. – 390 с.
 2. Городова Н. М. Планування роботи закладу освіти. – Х.: Вид. гр. “Основа”, 2004. – 208 с.
 3. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400с.
 4. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посібник. — К.: МАУП, 1999.
 5. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу // Освіта і управління. – 2000–2001. т. 4. – № 1–2. – С. 89–94.
 6. Гриньова М., Штепа О. Педагогічні засади менеджменту в освіті // Підручник для директора. – К.: Плеяди. – 2003. – № 5. – С. 3–21.
 7. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті: соціально-психологічний аспект: Монографія. – К, 2000. – 286 с.
 8. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. Для вузів. – К., 1996. – 176 с.
 9. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.
 10. Сасова И.А. Через проблему – к практическому результату // Учитель. – 2001. – № 5. – С. 35 – 38.
 11. Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
 12. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.
 13. Жерносек І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Основа, 2006.
 14. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004.
 15. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи. – Х.: Основа, 2005.
 16. План виховної роботи / Під заг. ред.. В. Григораша. – Х.: Основа, 2008. – 20 с.
 17. Технології методичної роботи / Упоряд: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. – № 2.
 18. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи під ред..О. В.  Овчарук. – К.: «К, І, С,», 2004.

Тема: Стратегічне та тактичне планування виховної роботи в школі

Рекомендована література:

 1. Сасова И.А. Через проблему – к практическому результату // Учитель. – 2001. – № 5. – С. 35 – 38.
 2. Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
 3. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.
 4. Жерносек І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Основа, 2006.
 5. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004.
 6. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи. – Х.: Основа, 2005.
 7. План виховної роботи / Під заг. ред.. В. Григораша. – Х.: Основа, 2008. – 20 с.
 8. Технології методичної роботи / Упоряд: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. – № 2.
 9. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи під ред..О. В.  Овчарук. – К.: «К, І, С,», 2004.

Тема 4. Система планування роботи педагога-організатора

Рекомендована література:

 1. Бебик В. М. Менеджмент освіти глобального суспільства // Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. — К.: МАУП, 2005.
 2. Головатий М. Ф. Освіта України: зупинитися і оглянутися // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За ред. В. М. Бебика. — К.: МАУП, 2004.
 3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
 4. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.
 5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля.
 6.   http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm .
 7. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром. / Упор.: Андрєєва В. М., Григора В.В. – Х.: Основа, 2006. – 352 с.

Тема 5. Компетентнісний підхід до формування професійної майстерності педагога-організатора

Рекомендована література:

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
 2. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.
 3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля.
 4.   http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm .
 5. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром. / Упор.: Андрєєва В. М., Григора В.В. – Х.: Основа, 2006. – 352 с.

Тема: Розвиток шкільництва  на сучасному етапі

Рекомендована література:

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посіб. – 3-тє вид. , доопрац . і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
 2. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм, методів управлінської діяльності директора школи. – К.: Логос, 1998. – 140 с.
 3. Дорошенко В. Короткий бібліографічний огляд // Українська душа. – К., 1992.
 4. Духовна велич України: Наук-публіці. зб. Упоряд.: І.Новиченко (кер.) та ін. – К.: Просвіта, 2004. – 226 с.
 5. Єльникова Г.В. Новий погляд на уп­равління загальною середньою освітою // Імідж сучасного педагога. – 2001. – №3. – 4 (14–15). – С. 28–29.
 6. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково-методичний посібник.  У 2-х ч. – К., – 1997. – Ч.1: Теорія і технологія життєтворчості. – С. 47-49.
 7. Мовчун А. І. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А. І. Мовчун, Л. В. Мовчун. – К.: МКПФ «Злата», 2008. – 304 с.
 8. Помиткін Е. Духовний розвиток учнів у системі шкільноі освіти: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 162 с.
 9. Пономарьова-Семенова Р. О., Корольов Д. К. Духовність як складова обдарованості // Обдарована дитина. – 2007. – № 10.
 10. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. – К.: Школяр., 1996. – 304 с.
 11. Островерхова Н. М. Парадигми управління авторськими закладами освіти. – К.: Глобус, 1998. – 276 с.
 12. Пікельна В. С., Удод О. А. Управління школою. – К.: Науково-методичне об'єднання педагогічних інновацій «Альфа»,  1998. – 284 с.
 13. Конституція України (прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР)
 14. Кодекс законів про працю України (№322-VІІІ від 10.12.1971 з наступними змінами і доповненнями)
 15. Закон України «Про освіту» (№100/96-ВР від 23.03.1996 р.)
 16. Закон України «Про загальну середню  освіту» (№651-ХІV від 13.05.1999 р.)
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 695 «Про гарантії та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»
 19. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. №102)
 20. Окремі питання порядку проведення атестації педагогічних кадрів. Лист Міністерства освіти України від 19.06.1986 р. № 1/1-31-352.
 21. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.1992 р. (з наступними змінами)
 22. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р.
 23. Програма розвитку освіти Івано-Франківщини: Вісник Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації. –  2008.

Тема: Основні орієнтири виховання учнів: концептуальні засади

Рекомендована література:

 1. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (№1243 від 31. 10. 2011р.)
 2. Конституція України (прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР)
 3. Кодекс законів про працю України (№322-VІІІ від 10.12.1971 з наступними змінами і доповненнями)
 4. Закон України «Про освіту» (№100/96-ВР від 23.03.1996 р.)
 5. Закон України «Про загальну середню  освіту» (№651-ХІV від 13.05.1999 р.)
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 695 «Про гарантії та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»
 8. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. №102)
 9. Окремі питання порядку проведення атестації педагогічних кадрів. Лист Міністерства освіти України від 19.06.1986 р. № 1/1-31-352.
 10. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.1992 р. (з наступними змінами)
 11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р.
 12. Програма розвитку освіти Івано-Франківщини: Вісник Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації. –  2008.

Тема: Організаційно-педагогічні засади діяльності педагога-організатора

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 260 с.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.
 4. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К.І.Чорна, та ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана,  2005. – 288 с.
 5. Виховні бесіди: 9-11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 112 с.
 6. Виховні бесіди: 5-8 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.
 7. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с.
 8. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.
 9. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: КОЛО, 2003 - 528 с.
 10. Ворожейкіна О.М., Дербеньова А.Г. Вас призначено заступником директора з виховної роботи. – Х.: Основа. – 2007. – 224с.
 11. Врублевська М.О., Григораш В.В.  Настільна книга заступника директора. – Х.: Основа. – 2008. – 320 с.
 12. Галузинський В. М. Індивідуальний підхід до виховання учнів. – К., 1982 (рос. мовою).
 13. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: Антей, 2006. – 384 с.
 14. Дем’янюк Т.Д., Кацинська Л.Л. Класний керівник: досвід, проблеми, пошуки. – Рівне, 2000
 15. Домбровський С ., Скульський Р., Стельмахович М., Ступарик Б., Хрущ В. Українознавство в національній школі. – Івано-Франківськ, 1995.

Тема: Сучасні виховні системи та технології

Рекомендована література:

 1. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Основа., 2006. – 224  с.
 2. Журба К.О. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. – К.: Інфодрук, 2004. – 114  с.
 3. Закон України “Про освіту”.// Освіта, 1991. 25. 06.
 4. Закон України “Про загальну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – № 15. – С. 6–31.
 5. Закон України “Про позашкільну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – № 15. – С. 6–31.
 6. Законодавство про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159 с.
 7. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.
 8. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 9. Книга класного керівника: Довідково-методичне видання / Упор. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.
 10. Кононенко П. П. Українознавство - наука любові, етики, життєтворчості Збірник наукових праць. - Львів: Сполом, 2006.
 11. КононенкоП. П., Кононенко Т. П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання. - К.: НДІУ, 2007.
 12. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.
 13. Основи національного виховання / За заг. ред. Кузя В. Г., Руденка Ю. Д., Сергійчик З. О. – К., 1993. – 151 с.
 14. Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.
 15. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.
 16. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 22. – С.3–7.
 17. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Х., 2002. – 140 с.
 18. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення: Навчальний посібник. -  Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.
 19. 34. Тимощук Н. С. Особистісно орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи: Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2004. – 281 с.

Тема: Учнівське самоврядування як засіб формування соціально активної особистості

Рекомендована література:

 1. Учнівське самоврядування в школі: сьогодні і завтра / за ред. Гордіна Л. – К., 1989.
 2. Янцур Г. І., Стринадюк Л. П. З історії виникнення та розвитку народної освіти. Педагогічні діячі минулого та їх вклад у розвиток національної школи в Галичині. – Івано-Франківськ, 1990. – 16 с.
 3. Основи національного виховання / За заг. ред. Кузя В. Г., Руденка Ю. Д., Сергійчик З. О. – К., 1993. – 151 с.
 4. Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.
 5. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.
 6. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 22. – С.3–7.
 7. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Х., 2002. – 140 с.
 8. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення: Навчальний посібник. -  Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.

Тема:Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності

Рекомендована література:

 1. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот.– К., 1990.- 141 с.
 2. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.
 3. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8 -19.
 4. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.
 5. Слободян Г. Методичні рекомендації керівникам освітніх закладів і працівникам РМК з виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду//Освітянське слово.- 2000.- 18 серпня.
 6. Слободян Г.Запозичуємо досвід // Освітянське слово. – 2000. – № 39. – С. 2.
 7. Слободян Г. Інноваційний пошук в освітньому просторі Івано-Франківщини // Обрії. – 2001. – № 1.
 8. Слободян Г. Інноваційний простір Івано-Франківщини // Джерела. – 2001. – № 3-4.
 9. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2001. – Ч. 1. – 55 с.
 10. Слободян Г. Передовий педагогічний досвід//Освітянське слово. – 2002. – № 15. – С. 3.
 11. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано – Франківщини. – Івано – Франківськ: ОІППО, 2003. – Ч. 2. – 72 с.
 12. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІІІ. – 40 с.
 13. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІV. – 62 с.
 14. Талановитий розумом і серцем...Григорій Силович Костюк (1899-1982) [Текст] // Психолог. - 2006. - №10. - С. 3-4.
 15. Файн Т. «Как выявить полезный для многих учителей педагогический опыт, который есть в каждой школе? // Директор школы. – 2007.- № 3. – С. 37 – 41.
 16. Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге,  випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.
 17. Фридман Л.М. Передовой педагогический  опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987.- 232 с.
  Тема: Використання методу проектів у роботі педагога-організатора

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 260 с.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.
 4. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К.І.Чорна, та ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана,  2005. – 288 с.
 5. Виховні бесіди: 9–11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 112 с.
 6. Виховні бесіди: 5-8 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.
 7. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120с.
 8. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.
 9. 9. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – 528 с.
 10. Вороніна Г.Л., Кочанова Н.В. Довідник заступника директора з виховної роботи в запитаннях та відповідях. – Х.: Веста: Ранок, 2006. – 464 с.
 11. Ворожейкіна О.М., Дербеньова А.Г. Вас призначено заступником директора з виховної роботи. – Х.: Основа. – 2007. – 224 с.
 12. Врублевська М. О., Григораш В. В. Настільна книга заступника директора. – Х.: Основа. – 2008. – 320 с.
 13. Учнівське самоврядування в школі: сьогодні і завтра / За ред. Гордіна Л. – К., 1989.
 14. Янцур Г. І., Стринадюк Л. П. З історії виникнення та розвитку народної освіти. Педагогічні діячі минулого та їх вклад у розвиток національної школи в Галичині. – Івано-Франківськ, 1990. – 16 с.
 15. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково-методичний посібник. – К.2000.
 16. Набока Л. Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику  // Дайджест. – 2003. – № 3.
 17. Погоріла І. Становлення виховних систем у контексті життєтворчості особистості: практико-орієнтований посібник. – К.,  2003. 227с.
 18. Програма обласного науково-методичного дослідження «За­провадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-ви­ховний  процес» // Управління освітою. — 2004. -— № 17. вересень. — Вкладка.
 19. Психологія і педагогіка життєтворчості: навч.-метод. посібник / Ред.. рада: Доній В., Несен Г., Сохань Л., Єрмаков І. та ін. – К., 1996. – 792 с.

Тема: Інноваційні підходи до організації дозвілля школярів

Рекомендована література:

 1. Галузинський В. М. Індивідуальний підхід до виховання учнів. – К., 1982 (рос. мовою).
 2. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: Антей, 2006. – 384 с.
 3. Дем’янюк Т. Д., Кацинська Л. Л. Класний керівник: досвід, проблеми, пошуки. – Рівне, 2000.
 4. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, 2004. – 56  с.
 5. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Основи, 2006. – 224 с.
 6. Журба К. О. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. – К.: Інфодрук, 2004. – 114  с.
 7. Закон України “Про освіту”.// Освіта, 1991. 25 .06.
 8. Закон України “Про загальну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – № 15. – С. 6–31.
 9. Закон України “Про позашкільну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – №15. – С. 6–31.
 10. Законодавство про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159 с.
 11. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.
 12. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 13. Кириченко В. І., Ковганич Г. Г.: Учнівське самоврядування в сучасному навчальному закладі. Практико зорієнтований посібник. – Х: Точка, 2008. – 184 с.
 14. Книга класного керівника: Довідково-методичне видання / Упор. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

Тема: Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Рекомендована література:

 1. Основи національного виховання / За заг. ред. Кузя В. Г., Руденка Ю. Д., Сергійчик З. О. –  К.,1993. – 151 с.
 2. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є. І. Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.
 3. Панова Л. Н. Управление системой внутришкольного повышения квалификации педагогических кадров. [Online]. Доступ НТТР: 
 4. http://mgpi.magnitka.ru/science/publ/sbornik/IS.html
 5. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот. – К., 1990. – 141с.
 6. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры –2-е изд., перераб. и доп.– М.: Физкультура и спорт, 2000.
 7. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 22. – С. 3–7.
 8. Презлята Г. В. Самоосвіта в міжкурсовий період (Учителю фізичної культури). – Івано-Франківськ, 2000
 9. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. – К., 1998.
 10. Скульський Р. П., Скоморовський Б. Г., Вільшук М. І. Професійна діагностика вчителів,як фактор наукової організації підвищення їх кваліфікації. – Івано-Франківськ, 1990.
 11. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології. – Х., 2002. – 140 с.
 12. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.
 13. Теорія та методика фізичного виховання. Науково методичний журнал. – Харків.:  ОВС.
 14. Фізичне виховання в школі. Науково методичний журнал.
 15. Шиян Б. М. методика фізичного виховання школярів (Практикум). – Львів.: Світ, 1996.

Тема: Використання музичних творів у роботі педагога-організатора

Рекомендована література:

 1. Дем’янюк Т. Народознавство в школі: досвід, проблеми, пошуки. – К., 1993.- 80с.
 2. Кацинська Л.Л. Виховний процес в сучасній школі. – Рівне, РДГІ. 1992. – 40с.
 3. Мистецтво життєтворчості особистості: Науково-методичний посібник. – К.2000.
 4. Набока Л. Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику  // Дайджест. – 2003. – № 3.
 5. Погоріла І. Становлення виховних систем у контексті життєтворчості особистості: практико-орієнтований посібник. – К.,  2003. 227с.
 6. Програма обласного науково-методичного дослідження «За­провадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-ви­ховний  процес» // Управління освітою. — 2004. -— № 17. вересень. — Вкладка.
 7. Психологія і педагогіка життєтворчості: навч.-метод. посібник / Ред.. рада: Доній В., Несен Г., Сохань Л., Єрмаков І. та ін. – К., 1996. – 792 с.
 8. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8–19.
 9. Стельмахович М. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
 10. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1996. – 288 с.

Тема: Профілактика вживання неповнолітніми психотропних речовин

Рекомендована література:

 1. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.
 2. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 86 с.
 3. Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.
 4. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.
 5. Соціальні служби – родині. Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.
 6. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.
 7. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

Тема: Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи

Рекомендована література:

 1. Алексеева М. І., Дригус М. Т. Дослідження мотиваційної сфери особистості підлітка // Вивчення особистості підлітка. – К., 1994.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 260 с.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
 4. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.
 5. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. / К.І.Чорна, та ін.; За ред. К.І.Чорної. – К.: Богдана,  2005. – 288 с.
 6. Виховні технології /Упоряд. В. Варава, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120с.
 7. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. – 238 с.
 8. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів .- Дрогобич: КОЛО, 2003. – 528 с.
 9. Ворожейкіна О.М., Дербеньова А.Г. Вас призначено заступником директора з виховної роботи. – Х.: Основа. – 2007. – 224 с.
 10. Врублевська М. О., Григораш В. В.  Настільна книга заступника директора. – Х.: Основа. – 2008. – 320 с.
 11. Галузинський В. М. Індивідуальний підхід до виховання учнів. – К., 1982 (рос. мовою).
 12. Дем’янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: Антей, 2006. – 384 с.
 13. Дем’янюк Т. Д., Кацинська Л. Л. Класний керівник: досвід, проблеми, пошуки. – Рівне, 2000.

Тема: Організаційно-педагогічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у виховній роботі

Рекомендована література:

 1. Єрмаков І. Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Основи, 2006. – 224 с.
 2. Журба К. О. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. – К.: Інфодрук, 2004. – 114 с.
 3. Закон України “Про освіту”.// Освіта, 1991.25.06.
 4. Закон України “Про загальну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – № 15. – С. 6–31.
 5. Закон України “Про позашкільну середню освіту”.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.1999. – № 15. – С. 6–31.
 6. Законодавство про освіту: Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159 с.
 7. Занюк С. С. Мотиваційний тренінг. – Луцьк, 1998.
 8. Занюк С. С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх. – Луцьк, 1998. – 124 с.
 9. Занюк С. С. Мотивація та саморегуляція учня. – К.: Главник, 2004. 96 с.
 10. Занюк С. С. Психологія мотивації та емоцій. – Луцьк, 1997. – 180 с.
 11. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.
 12. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 13. Книга класного керівника: Довідково-методичне видання / Упор. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.
 14. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.
 15. Основи національного виховання / За заг. ред. Кузя В. Г., Руденка Ю. Д., Сергійчик З. О. – К., 1993. – 151 с.
 16. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.
 17. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є. І. Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.
 18. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 22. – С. 3–7.
 19. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології. – Х.: 2002. – 140 с.
 20. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки становлення: Навчальний посібник. –  Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.

Тема: Лідерство

Рекомендована література:

 1. Софій Н. Фасилітативний керівник – новий тип керівника на етапі змін // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2004. Випуск 5. – С. 58–65.
 2. Софій Н. Практики фасилітативного керівника// Управління освітою. – 2001. – № 13, 14, 15.
 3. 36.Ступарик Б.М. Національна школа: витоки становлення: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 1992. – 192 с.
 4. Тимощук Н. С. Особистісно орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи: Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2004. – 281 с.
 5. Учнівське самоврядування в школі: сьогодні і завтра / за ред. Гордіна Л. – К., 1989.
 6. Фасилітативне керівництво. – К.::Крок за кроком. – 2000. – 104 с.
doc
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
812
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку