7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Олімпіада з екології для 10-11 класів на тему: "Екологія як наука про довкілля"

Про матеріал
Розроблено тестові та творчі завдання, які можуть бути використанні для Олімпіади з дисципліни "Екологія" серед учнів 10-11 класів.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Камянський державний енергетичний технікум

Олімпіада з екології для 10-11 класів на тему: "Екологія як наука про довкілля"

 

Розробив викладач екологічних дисциплін:

Понайда Світлана Сергіївна

 

І рівень (1 бал)

1. Хто запропонував термін «екологія»:

А) Аристотель;

Б) Е. Геккель;

В) Ч. Дарвін;

Г) В.І. Вернадський.

2. Всі фактори живої і неживої природи , що впливають на особини, популяції, види, називають:

А) біотичними;

Б) абіотичними;

В) екологічними;

В) антропогенними.

3. Поняття «біогеоценоз» ввів:

А) В. Сукачов;

Б) В. Вернадський;

В) Аристотель;

В) В. Докучаєв.

4. Сонячна енергія, вітер, приливи, рухлива вода, тепло земних надр - це який вид природних ресурсів:

А) вичерпні;

Б) невичерпні

В) відновлювальні;

В) невідновлювальні.

5. Поняття «екосистема» вів в екологію:

А) А. Тенсли;

Б) Е. Зюсс;

В) В. Сукачов;

Г) В. Вернадський.

6. Природні ресурси – це:

А) потенційно придатні для використання людиною природні компоненти та властивості середовища;

Б) сукупність усіх форм експлуатації природоресурсного потенціалу і заходів з його збереження;

В) це сукупність методів контролю екообмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону чи людства в цілому.

7. Природно-заповідний фонд - це

А) це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

Б) заходи збереження біорізноманіття;

В) єдина територіальна система, створена з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля.

 

8. Природокористування – це:

А) потенційно придатні для використання людиною природні компоненти та властивості середовища;

Б) сукупність усіх форм експлуатації природоресурсного потенціалу і заходів з його збереження;

В) це сукупність методів контролю екообмежень при соціально-економічному

9.Абіотичним фактором середовища не є:

А) сезонне зміна забарвлення зайця - біляка;

Б) поширення плодів калини, горобини, дуба;

В) осіннє зміна забарвлення листя у листопадних дерев;

Г) осінній листопад.

10. Із середовищ життя найтонша (у вертикальному розподілі):

А) повітряна;

Б) грунтова;

В) водна;

Г) водна і повітряна.

11. Фактори неживої природи називають:

А) абіотичними              

Б) антропогенними

В) біотичними                 

Г) домінуючими

12. Фактори живої природи називають:

А) абіотичними

Б) антропогенними

В) біотичними               

Г) домінуючими

13. Фактори діяльності людини називають:

А) абіотичними            

Б) антропогенними

В) біотичними              

Г) домінуючими

14. Екологія – це наука, яка вивчає:

А) рослин та тварин минулих геологічних епох та шляхи розвитку органічного світу в минулому;

Б) спадковість та мінливість живих організмів, основні закони та шляхи управління даними явищами;

В) взаємодію живих організмів, їх угруповань між собою та з середовищем існування, особливості функціонування природних та антропогенних екосистем, вплив людини на природні комплекси різного рангу;

Г) процеси життєдіяльності (функції) організмів тварин та рослин, їхніх окремих клітин, тканин, органів та систем органів;

Д) зародковий та постнатальний періоди індивідуального розвитку живих організмів.

15. Рельєф, ґрунт,  повітря належать до факторів:

А) біотичних;

Б) антропогенних;

В) абіотичних;

Г) техногенних.

 

 

16. Верхня тверда оболонка Землі:

A) літосфера;

Б) гідросфера;

B) тропосфера;

Г) стратосфера.

17. Найлегша оболонка Землі:

A) літосфера;

Б) гідросфера;

B) біосфера;

Г) атмосфера.

18. Головними завданнями екології є:

А) створення наукової основи раціональної експлуатації природних ресурсів

Б) збереження середовища існування людини

В) цілеспрямоване управління процесами взаємодії людини з навколишнім середовищем

Г) перехід на міжнародні екологічні стандарти якості навколишнього середовища, технологічних процесів та продукції

19. Предметом дослідження екології як науки є:

А) сукупність  або структура зв’язків  між організмами й середовищем.

Б) детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем;

В) дослідження особливостей організації життя, в тому числі в зв’язку з антропогенним впливом на природні системи;

Г) біологічне різноманіття та зв’язки, що виникають між живими істотами та навколишнім середовищем.

20. Основним об’єктом антропогенного забруднення є:

А) Літосфера               

Б) Гідросфера 

В) Атмосфера 

Д) Ноосфера         

Г) Біосфера

21. Максимальна кількість шкідливих речовин в одиниці об’єму або маси середовища, яка при достатньо тривалій дії практично не впливає на стан здоров’я людини та не викликає залишкових ефектів – це:

А) ГДК                      

Б) ГДВ                        

В) ГДС

22. Гранично допустимий рівень надходження шкідливої речовини від певного джерела забруднення в атмосферу протягом  встановленого проміжку часу – це:

А) ГДК                      

Б) ГДВ                        

В) ГДС

23. Гранично допустимий обсяг надходження забруднювальних речовин від певного джерела забруднення у водні об’єкти – це:

А) ГДК                     

Б) ГДВ                         

В) ГДС

 

 

24. Назвіть сферу, де зосереджена основна частина азоту:

А) гідросфера;

Б) літосфера;

В) техносфера;

Г) атмосфера

25 Функцію захисту від ультрафіолетового випромінювання Сонця здійснює:

А) Азот          

Б) Озон         

В) Інертні гази                

Г) Вуглекислий газ        

Д) Кисень

Є) Водяна пара

26. Оболонка Землі, що являє собою сукупність океанів, морів, поверхневих вод суші, а також підземних вод і льодів, називається:

А) Літосфера                        

Б) Гідросфера                       

В) Атмосфера                   

Г) Біосфера

27. Сфера гармонійної взаємодії природи і суспільства, у межах якої розумна діяльність стає головним, вирішальним фактором розвитку біосферних процесів – це:

А) Літосфера                       

Б) Гідросфера                       

В) Атмосфера                   

Д) Ноосфера

Г) Біосфера

28 Єдиний природний або природно-антропогенний комплекс, утворений живими організмами та середовищем їх існування, в якому живі й неживі компоненти поєднані між собою причинно-наслідковими зв’язками, обміном речовин та розподілом потоку енергії – це:

А) Біосфера                        

Б) Ноосфера                       

В) Навколишнє середовище                   

Г) Екосистема

29. Екологічний чинник – це…

А) усі умови живої і неживої природи, у який існують організми;

Б) окремі властивості або елементи природного середовища, які впливають на стан і властивості організму;

В) пристосування організмів до навколишнього середовища;

Г) чинник, який безпосередньо впливає на живий організм.

30. До штучного забруднення відносять:

А) сажа, пил;

Б) вулканічна діяльність;

В) оксиди  азоту;

31. Побудова водосховища належить до…

А) абіотичних чинників;

Б) біотичних чинників;

В) антропогенний чинник.

 

32. Взаємозумовлений комплекс живих і неживих компонентів однорідної ділянки земної поверхні, що пов’язані між собою обміном речовин та енергії:

А) біоценоз

Б) біогеоценоз

В) біосфера

33. офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних видів тваринного і рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення в межах території України, та заходи щодо їх збереження і відтворення –це

А) Зелена крига України;

Б) Червона книга України;

В) Закон України «Про охорону навколишнього середовища»

34. За типом походження забруднення поділяють на (поєднати визначення):

А) Фізичне забруднення

1) це зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі, шуми, вібрації, гравітаційні сили, спричинені людиною

Б) Хімічне забруднення

2) це різні тверді частки та предмети (викинуті як непридатні, спрацьовані, вилучені з вжитку)

В) Біологічне забруднення

3) тверді, газоподібні й рідкі речовини, хімічні елементи й сполуки штучного походження, які надходять - у біосферу, порушуючи встановлені природою процеси кругообігу речовин і енергії

Г) Механічне забруднення

4) різні організми, що з'явилися завдяки життєдіяльності людства - бактеріологічна зброя, нові віруси

 

35. Вкажіть наслідки хімічного забруднення атмосфери:

А) кислотні дощі;

Б) підвищення радіаційного фону;

В) сміттєзвалища.

 

ІІ рівень (5 балів)

1. Вкажіть складові атмосфери у порядку зростання, починаючи з 0 м від літосфери.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перелічити природні території та об’єкти Природно-заповідного фонду України __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Перелічити штучні території та об’єкти Природно-заповідного фонду України __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелічити екологічні стандарти і екологічне нормування

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Описати будову біосфери

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ рівень (10 балів)

1. Розв’яжіть задачу:

Біомаса сухого сіна з 1 м2 становить 200г. Використавши правило екологічної піраміди, визначте скільки гектарів лугу потрібно, щоб прогодувати протягом року школяра масою 62 кг ( 75 % становить вода) при ланцюзі живлення трава-корова-людина.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Творче завдання:

За допомогою інтернет-ресурсів або екологічних паспортів регіонів України визначте обсяги і структуру забруднення міст України із складною екологічною ситуацією та порівняйте її з містом або районом вашого проживання

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
908
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку