Олімпіада з правознавства 10 клас (2018 р.)

Про матеріал

У посібнику запропоновано завдання для проведення оцінювання досягнень учнів шляхом їх участі у шкільних олімпіадах. Збірник олімпіадних завдань з правознавства містить різнорівневі завдання, які можуть використовуватися вчителями для проведення І (шкільного) етапу всеукраїнської олімпіади з правознавства, а також під час закріплення вивченого матеріалу на уроках, для підсумкових самостійних робіт з курсу, для індивідуальних занять з учнями, які готуються до змагань з правознавства. Завдання складено відповідно до програм з урахуванням змін у законодавстві. Збірник дозволяє вчителям складати диференційовані завдання залежно від здібностей та можливостей кожного учня.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, методистів.

Сподіваємося, що даний збірник стане в нагоді педагогам в їхній нелегкій роботі. Успіхів!

Перегляд файлу

                                              Олімпіада                10 клас

   1. Тести (10 балів)

Виконайте тестові завдання.

1.Укажіть автора теологічної теорії вининкнення держави:

А) Ф.Аквінський;

Б) К. Каутський;

В) Аристотель;

Г) Л. Петражицький.

 

2.Визначте, що не є ознакою держави:

А) Механізм держави;   

Б) Правові норми;

В) Державна релігія;

Г) Система податків.   

 

3. Укажіть, як називається сукупність органів, за допомогою яких здійснюється державна влада:     

А) Демократія;

Б) Апарат держави;

В) Самоврядування;

Г) Бюрократичний апарат.

 

4.Визначте, що не входить до переліку державних органів:

А) Виборні;

Б) Судові;

В) Виконавчі;

Г) Законодавчі.

 

5. Укажіть найбільш ранню форму об`єднання людей:

А) Первісний рід;

Б) Первісна родина;

В) Первісне стадо;

Г) Первісна держава.

 

6. Визначте правила поведінки загальносоціального, релігійного і правового характеру, що регулювали життя людей у додержавний період:

А) Моральні;

Б) Монорми;

В) Релігійні;

Г) Звичаї.

 

7.Сила, що за допомогою авторитету, переконання, примусу має можливість підкорити своїй волі, це - ...

А) Держава;

Б) Правила;

В) Влада;

Г) Мораль.

 

8.Структура механізму держави включає:

А) Державний гімн;

Б) Державний апарат;

В) Державний суверенітет;

Г) Державну власність.

 

9.Назвіть критерій класифікації функцій держави, відповідно до якого видами функцій є: гуманітарні, політичні, економічні

А) За соціальною значущістю;

Б) За часом здійснення;

В) За територіальною спрямованістю;

Г) За формами суспільного життя.

 

10. Яка особливість державної влади характеризується юридичним обгрунтуванням, визнанням країни народом, а також світовою спільнотою?

А) Верховенство;

Б) Легітимність;

В) Публічність;

Г) Суверенність.

    1

    2

     3

    4

    5

     6

    7

    8

    9

    10

    А

    В

    Б

    А

    В

     Г

    А

     Б

    А

     Б

 

2. Дайте відповіді на запитання  (10 балів)

 

1. Устрій країни, що виражається у характері політичних взаємин між людьми і державою в процесі управління – це ...

Відповідь: Державний лад

2. Спосіб організації верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв`язок органів, а також взаємовідносини з населенням держави – це ...

Відповідь: Форма правління 

3. Форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, які обираються населенням на відповідний термін – це ...

Відповідь: Республіка

4. Добровільне об`єднання суверенних держав, яке створюється для досягнення конкретної мети – це ...

Відповідь: Конфедерація

5. Примусово утворена складна держава, що складається з головної держави (метрополії) та колоній, які повністю залежні від верховної влади – це ...

Відповідь: Імперія

6. Сукупність таких способів і засобів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства й кожної окремої людини абсолютно регламентована – це ...

Відповідь: Тоталітарний режим

7. Сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві – це ...

Відповідь: Політичний режим

8. Людина, що має стійкий правовий зв`язок із конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов`язках – це ...

Відповідь: Громадянин

 

9. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином – це ...

Відповідь: Особа без громадянства

10. Особи, які на підставі міждержавного договору визнані одночасно громадянами тих держав, які підписали цей договір – це ...

Відповідь: Біпатриди

 

 

 

 

 

3. Заповніть пропущене у наведених реченнях (10 балів)

 

1. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

2. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років.

3. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

4. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого процесу шляхом таємного голосування.

5. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

6. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом України.

7.Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою.

8. Підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

9. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

10. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

 

 

4. Визначте помилки та/або недоречності, допущені в тексті (10 балів)

 

1. При вступі на роботу працівник укладає з працедавцем колективний договір.

2. Договір укладається обов`язково у письмовій формі.

3. Згідно зі чинним законодавством, не допускається прийняття на роботу осіб молодше  14 років.

4.Робочий час працівника складає на більше 41 години на тиждень.

5. Право на основну чи додаткову відпустку в перший рік роботи працівник має після трьох місяців безперервної праці.

6. Якщо щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 36 календарних днів за відпрацьований робочий час, то особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарних дні.

7. Працівник має право звільнитися з роботи, повідомивши працедавця про це за 14 днів до звільнення, вказавши причини звільнення.

8. Умови праці неповнолітніх на виробництві не повинні відрізнятися від умов праці дорослої людини.

9. Звільнення неповнолітнього працівника за ініціативою підприємства допускається лише за відома батьків.

Помилка

Виправлення

1

 колективний

 трудовий

2

 обов`язково

як правило

3

 14

16

4

 41

40

5

 три місяці

шість місяців

 36

24

42

31

7

вкзавши

Не обов`язково вказуючи

8

не повинні

повинні

9

батьків

районної або міської служби у справах дітей

 

 

 

 

 

 

5. Порівняйте поняття (15 балів)

 

Порівняйте поняття: «право» та «мораль» (15б.: визначення понять – 2б., спільне -3б., відмінне -10б.)

Відповідь:

Право – система загальнобов`язкових, формально визначених, загальних правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою та регулюють суспільні відносини між людьми.

Мораль – норми поведінки людини, прийняті в суспільстві.

Спільне: - є соціальними нормами;

                  - мають загальну рису нормативності;

                  - існують у реальній поведінці людей;

                  - є основними регуляторами поведінки

                  - виступають мірилом свободи індивіда;

                  - базуються на справедливості як найвищій моральній цінності.

Відмінне:

Критерій для порівняння

Право

Мораль

Як базуються норми

Встановлюються державою

Складаються в суспільстві на основі уявлень про добро і зло

Що регулюють

Найважливіші суспільні відносини

Відносини, що не регулюються правом

Як втілюються

В офіційних державних актах, законах, указах та інших нормативних документах

Існує лише в свідомості людей

Характер

Письмовий

Як правило усний

Механізм реалізації

За допомогою спеціальних органів держави

Відсутній

 

 

 

6. Заповніть пропуски в таблиці (10 балів)

1.

Єдина система централізованої державної влади

5.

Включає автономні утворення

Федерація

4.

Федеральні закони мають приоритет  над законами суб`єктів федерації

8.

2.

Відсутність централізованих органів влади

6.

9.

3.

Примусово утворена складна держава

7.

10.

 

 

Відповідь:

1.Унітарна держава

Єдина система централізованої державної влади

5.Єдине громадянство

Включає автономні утворення

Федерація

4.Територія складається з суб`єктів

Федеральні закони мають приоритет  над законами суб`єктів федерації

8.Має право приймати власну конституцію

2.Конфедерація

Відсутність централізованих органів влади

6.Взаємини грунтуються між суб`єктами на добровільності

9. Нестійка форма об`єднання

3.Імперія

Примусово утворена складна держава

7. Створена в результаті завоювань

10. Тримається на насильстві та державному примусі

 

 

 

7. Згрупуйте поняття в логічні групи. Дайте назви групам, що утворилися. Знайдіть в переліку зайве поняття, що випадає з логічних рядів, та дайте йому визначення (15 балів) (за об’єднання понять в логічні ряди – по 1 б. за кожний елемент; за назву логічного ряду – по 1 б., за поняття, що випадає з логічних рядів – 1 б., за його визначення – 2 б.)

Правовий звичай, нормативний договір, декрет, нормативно-правовий акт.

Постанови парламенту, укази, накази,інструкції міністрів, інкорпорація.

Фінансове, адміністративне, сімейне, конституційне.

Назва логічного ряду

 

 

 

Логічний ряд

 

 

 

 

 Відповідь:

Назва логічного ряду

Форми права

Підзаконні нормативно-правові акти

Галузі публічного права

Логічний ряд

Правовий звичай, нормативний договір, нормативно-правовий акт

Постанови парламенту, укази, накази,інструкції міністрів

Фінансове, адміністративне, конституційне

 

Зайві поняття:

Декрет це виявлення надзвичайних повноважень установчого органу або уряду.

Інкорпорація – вид систематизації нормативних актів.

Сімейне право – галузь приватного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Проаналізуйте правові ситуації. Дайте відповідь на запитання (20 балів)

 

А) Прочитайте ситуацію. Дайте правовий аналіз ситуації. Охарактеризуйте склад правопорушення.

Тринадцятирічний Семенов скоїв дрібне хуліганство. Щодо його батька був складений протокол про адміністративні правопорушення, відповідно до якого він підлягав відповідальності за невиконання батьками обов`язків щодо виховання дитини. При розгляді справи в суді батько Семенова пояснив, що він не позбавлений батьківських прав, проте його син проживає окремо від нього та дружини – у своєї бабусі, тому він не може відповідати за виховання сина. Незважаючи на пояснення батька, суд виніс рішення про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Відповідь:

Це правопорушення регулюється нормами адміністративного права, і основноим НПА у цій галузі є Кодекс законів про адміністративні правопорушення. Адміністративний проступок – це винне діяння, що посягає на цінності, які охороняються адміністративними законами, і зумовлює адміністративну відповідальність. У цьому випадку юридичним фактом є неправомірна дія- проступок. Отже, спираючись на КзпАП: «Вчинення неповнолітнім (віком від 14 до 16 років) правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян». Таким чином, якщо батько не позбавлений батьківскьих прав, то він підлягає накладенню штрафу, незалежно від того, з  ким проживала дитина. Тож, батько Семенова підлягає адміністративній відповідальності за «невиконання батьками обов`язків щодо виховання дитини».

 

 

Б) За поданою нижче інформацією визначте складники державного ладу. Свою відповідь обгрунтуйте.

Держава утворена з десяти провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган і свій уряд. Державу очолює президент, якого обирає парламент. Уряд формується за підсумками виборів до вищого представницього органу держави, тобто парламентською більшістю. Вибори в державі відбуваються на альтернативній основі, існує багатопартійна система, є належне забезпечення реалізації прав людини, політична влада здійснюється способами і методами, які зумовлені традиційними інститутами, законами, звичаями, що закріпилися у свідомості суспільства,держави та особи.

Відповідь: Держава є парламентською республікою, про що свідчать дві ознаки. Перша – уряд формується парламентською більшістю; друга- голову держави обирають не всенародно, а парламентом. Держава є федерацією. Про це свідчать дві ознаки. Перша – наявність самостійного уряду у кожній провінції, друга – наявність законодавчої гілки влади не тільки на загальнодержавному рівні, а й на рівні суб`єкта адміністративно-територіального устрою держави. Режим у державі є демократичним, оскільки наявні альтернативні вибори, а також багатопартійна система. Ще одна ознака демократичного режиму – належне забезпечення реалізації прав людини. Здійснення політичної влади способами і методами, зумовленими традиційними інститутами, законами, звичаями засвідчують консерватизм демократичного режиму.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Тихонова Екатерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 листопада 2018
Переглядів
4162
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку