20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Опис досвіду "Орфографічні 10-ти хвилинки у початкових класах"

Про матеріал

Одним із важливих завдань початкового навчання української мови є формування елементарних умінь правильно писати слова, вживати пунктуаційні знаки.

Ефективність засвоєння молодшими школярами правописних норм істотно зросте, якщо методика роботи передбачатиме послідовне становлення орфографічних дій шляхом формування операцій спільних для груп правил та застосування засобів керованого навчання шляхом упровадження алгоритмічної моделі з метою оптимізації процесу опанування правопису у комплексній роботі над словом.Перегляд файлу

Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Формування

орфографічної грамотності

в учнів початкових класів.

Орфографічні 10-хвилинки на уроках української мови

 

 

Підготувала вчитель початкових класів

                                                         Левицька Марія Іванівна

   Одним із  важливих завдань початкового навчання української мови є формування елементарних умінь правильно писати слова, вживати пунктуаційні знаки.

   Основою орфографічної грамотності є уміння співвідносити фонетичний і графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними буквами. Учні початкових класів мають оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова, які утворюються за фонетичним принципом. Крім того вони мають засвоїти і самостійно користуватись правилами правопису, алгоритм застосування яких є простим (1-2 кроки в міркуванні (наприклад написання не з дієсловами, вживання правописної літери  у власних назвах). Решта правил правопису, які передбачають складний алгоритм застосування засвоюються на пропедевтичному рівні: ознайомлення з ними та їх застосування здійснюються під керівництвом вчителя (наприклад , написання слів з ненаголошеними е, и).

   Плануючи свою роботу на уроках української мови, учитель повинен пам’ятати про формування у молодших школярів навичок грамотного письма: орфографічної пильності. Під цим терміном я розумію уміння бачити в тексті особливості графічної форми слова, помічати «помилконебезпечні» місця в записуваних словах, а також уміння самостійно виправляти допущені помилки.

      Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння списку слів, вимову і правопис яких учні мають запам’ятати. Написання таких слів переважно не можна пояснити правилами сучасного правопису, тому що воно склалося історично (написання «и» в слові «криниця» або «е» в слові «пшениця»).

     До словникових у початкових класах віднесено і ряд слів на правила, які вивчають і в старших класах (деякі прислівники, числівники), слова  іншомовного походження ( аеродром, метро, телефон, тощо).

Списки слів за класами складають:

1 клас - 39 слів

2 клас – 34 слова

3 клас – 49 слів

4 клас – 60 слів

Перевірка засвоєння цих слів є обов’язковою частиною контролю за сформованістю правописних умінь.

    Ефективність засвоєння молодшими школярами правописних норм істотно зросте, якщо методика роботи передбачатиме послідовне становлення орфографічних дій шляхом формування операцій спільних для груп правил та застосування засобів керованого навчання шляхом упровадження алгоритмічної моделі з метою оптимізації процесу опанування правопису у комплексній роботі над словом.

    Про повний автоматизм навички письма учнів 1-4 класів говорити неможливо, оскільки навчання орфографії в початковій школі засноване на постійному самоконтролі, умінні знаходити орфограми і перевіряти їх, що відбувається завдяки системі орфографічних вправ.

Формуючи правописні уміння, учитель повинен знати ті труднощі, які доводиться переборювати учням у процесі навчання, і організувати навчальний процес так, щоб допомогти учням. Як показує досвід і спостереження, орфографічні помилки допускаються з кількох причин:

  • недостатній словниковий запас;
  • низька вимовна культура;
  • інтерференція навичок;
  • низька якість орфографічних умінь.

Крім того, кожен учитель повинен знати таку закономірність: між українським усним мовленням і письмом існує тісний взаємозв’язок: чим вищий рівень усного мовлення, зокрема, умінь правильно вимовляти українські слова, тим швидше формуються орфографічні навички. Тому проблемі удосконалення літературної вимови потрібно приділяти повсякчасну увагу.

Оскільки графічні навички формуються повільно, роботу над їх удоскона-ленням потрібно проводити постійно. Найкраще це робити на початку уроку, відвівши на графічні вправи 5-10 хвилин.

Важливими умовами, що сприяють виробленню стійких орфографічних навичок є:

  • знання орфографічних правил  і схеми застосування їх;
  • уміння виконувати орфографічний розбір;
  • застосування різноманітних вправ, спрямованих на відпрацювання вміння використовувати правила на практиці (зорово-слухові диктанти, словникові диктанти, списування з приговорюванням, зорові диктанти)

Кожен із наведених видів роботи корисний при формуванні як графічних, так і орфографічних умінь.

Оскільки орфографічна навичка формується в діяльності і є результатом багаторазових дій вчителю важливо застосовувати певні моделі і алгоритми,  які містять системний підхід, що допомагає учневі через репродуктивні методи опанувати прийоми моделювання, аналізу.

   Однією з моделей, яка сприяє виробленню орфографічної пильності та грамотності є модель «Орфографічної 10-хвилинки».

    Дана модель містить 5 елементів.

І етап – мотиваційний. Пропонується життєва навчальна ситуація, що створює необхідність перевірити орфограму. Учень усвідомлює мотиви завдання, яке потрібно виконати, ставить мету, усвідомлює завдання.

ІІ етап – організаційно - технологічний (де? як?):

- пошук способу виконання дії: опора на знання, правило, досвід;

- складання алгоритму (результативність алгоритму полягає в тому, що обов’язково сприяє правильному написанню). Кожний алгоритм – це органічне поєднання конкретної мовної ситуації та правила. Починати роботу з алгоритмом потрібно тільки після уважного ознайомлення з правилом;

 

- складання алгоритму виконання дії за правилом. «кроками»;

- виконання дії за алгоритмом, правилом, планування дії за наміченим планом – поетапно, по «кроках»;

- повторне багаторазове виконання дії за планом, алгоритмом – за умов, що змінюються і варіантах з поступовим згортанням алгоритму, короченням дії;

- поява елементів автоматизму, його посилення в результаті багаторазового виконання однотипних дій;

- досягнення повного автоматизму, безпомилкового письма;

поступова відмова від застосування правила: їх роль вичерпана, на їх основі формується орфографічна навичка.

ІІІ етап – змістовно-технологічний.

Особливість: для формування набору слів використовують тексти певної тематичної спрямованості (наприклад, такі тематичні блоки: здоров’язберігаючого спрямування; виховного, інформаційного,що дають змогу успішно використовувати інтеграцію навчальних предметів).

ІV етап – діагностичний.

Виявлення і аналіз рівня сформованості орфографічних знань та умінь учнів (орфографічні зрізи; словникові диктанти, творчі роботи).

V етап – корекційний.

На основі аналізу рівня сформованості орфографічних знань та вмінь учнів за конкретним блоком розробляють відповідні корекційні методи: якщо в результаті проведеної роботи показники не змінюються, то слід шукати відповідні закономірності (поясненя, розуміння, складності слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Правило вживання апострофа (3 клас)

Мовний матеріал для проведення «10-хвилинки»

М’ята

Об’їхав я багато країв. Гарних, дивних, цікавих. Тепер у місті живу.

Та враз я згадав хлоп’ячі забави на батьківському подвір’ї. Почув трав’яний дух. Дух, де в’ється моя Рось. Задзвеніли мені солов’ї, кропив’яночки, очеретянки, заворкотіли голуб’ята. Запахли в рідному селі ряст, рум’янок,  п’ятиперстень.  І  м’ята.  Холодна,  кучерява.  Ледве  заходжу,  було, хлоп’ям до саду, відчуваю, як вільно дихати. Як пахучий холодок наповнює  груди. А  там  ластів’я  озветься,  защебече, ніби щось  промовляє. А із сусіднього саду вітається дід Лук’ян. Скинув бриля — махає. А поруч он клен вишневий, мов півник полив’яний. Мені все дужче пахне м’ята. Я хочу додому. У батьків сад… (Д. Чередниченко).

1 урок

1. Прочитайте текст, визначте тему і основну думку. Назвіть рослини про які згадується в тексті. Підкресліть слова з апострофом.

2. Повторення правила вживання апострофа у словах.

3. Запишіть слова з апострофом в зошит, підкресліть букви між якими ставиться апостроф.

М’ята, об’їхав, хлоп’ячі, подвір’ї, трав’яний, в’ється, солов’ї, кропив’яночки, голуб’ята, рум’янок, п’ятиперстень, хлоп’ям, ластів’я. Лук’ян, полив’яний.

 

2 урок

1. Сьогодні ми запишемо словниковий диктант з тими словами з апострофом, з якими ми працювали на минулому уроці.

 

  Словниковий диктант

М’ята, об’їхав, хлоп’ячі, подвір’ї, трав’яний, в’ється, солов’ї, кропив’яночки, голуб’ята, рум’янок, п’ятиперстень, хлоп’ям, ластів’я. Лук’ян, полив’яний.

2. Підкресліть орфограми.

3. Поділіть слова для переносу

 

  3 урок

Завдання для слабших учнів

Спишіть словосполучення:  кучерява м’ята, маленьке ластів’я, хлоп’ячі ігри, пахучий рум’янок, батьківське подвір’я, в’ється річка, дзвінкоголосі солов’ї та кропив’яночки,  допитливе хлоп’я, привітний Лук’ян, полив’яний горщик, багато об’їхав, заворкотіли голуб’ята, трав’яний чай.

З трьома словосполученнями на вибір складіть і запишіть речення.

 

Завдання для сильніших учнів.

1.Складіть і запишіть словосполучення з поданими словами :

м’ята, об’їхав, хлоп’ячі, подвір’ї, трав’яний, в’ється, солов’ї, кропив’яночки, голуб’ята, рум’янок, п’ятиперстень, хлоп’ям, ластів’я, полив’яний.

 

2. Складіть твір-розповідь з 4-5 речень на тему «Рідне село» використовуйте подані словосполучення.

 

  4 урок

1. Прочитайте слова.

М_ята, св_ято, подвір_я, зор_я,  трав_яний, хлоп_я, рум_янок, кучер_явий, об_їхав, р_яст, бур_як, солов_ї, голуб_ята, духм_яна, полив_яний, сер_йозний, п_ятиперстень, моркв_яний, в_ється, об_їхав, пор_ядок, цв_ях, ластів_я.

За якою ознакою ми могли б розділити їх на ІІ групи? (слова з апострофом та слова без апострофа)

2. Повторення правила вживання апострофа.

3. Випиши слова, у яких потрібно вставити апостроф в 1-й стовпчик.

 Слова без апострофа випишіть в 2-й стовпчик.

М’ята                            свято

подвіря                        зоря

трав’яний                     кучерявий

хлоп’я                           ряст

рум’янок                      буряк

солов’ї                          духмяна

голуб’ята                     серйозний

поливяний                  морквяний

кропивяночки            порядок

п’ятиперстень             цвях

в’ється

об’їхав

4.Зробіть звукобуквений аналіз слів рум’янок, духмяна.

 

5 урок

1. Диктант-завдання.

Учитель диктує речення. Учні записують речення і виконують завдання за такою схемою.

        Текст диктанту

   Слово з апострофом

Буква перед

апострофом

Буква після

апострофа

На батьківському подвірї гуляють діти.

подвірї

р

ї

 

  На батьківському подвірї гуляють діти. Хлоп’ята з галасом біжать до річки.          Чудово пахне в рідному селі ряст, рум’янок, п’ятиперстень. Дух кучерявої м’яти розійшовся  у свіжому повітрі. 

  Задзвеніли біля річки солов’ї, кропив’яночки, заворкотіли голуб’ята. У гніздечку защебетало маленьке ластів’ятко. Жайворонок над нами в’ється у промінні сонця.

 

 

 6 урок

1. Додавання картки до картотеки.( набір опрацьованих протягом 5-ти уроків слів учні записують на картку і зберігають у файлах, вклеюють до зошита або вкладають до фотоальбома)

2. Складання алгоритму для перевірки орфограми «Вживання апострофа після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї»

 

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї

 

після б ,п, в, м, ф, р

 

голуб’ята, м’ята, подвір’я, хлоп’ята, рум’янок, солов’ї, рум’янок

 

після префіксів на приголосний

 

об’їхати, під’їзд, роз’яснення

 

 

 

ІІ. Правила вживання апострофа після букв б, п, в, м, ф, р та після апострофа перед я, ю, є, ї.

(4 клас)

Мовний матеріал для проведення «10-хвилинки»

Пам’ятний день

Сьогодні неділя. Малий Мар’янко з матір’ю поїдуть до діда Дем’яна в сусіднє село Валер’янівку. Це для нього свято. Вони будуть їхати в’юнкою польовою стежкою на велосипедах, об’їжджаючи широкі лани буряків, пшениці, соняшника, кукурудзи. Потім…

Потім вони об’їдуть підгір’я з невеликим підйомом прямо до дідового подвір’я. Мар’янко уявляє, як вони під’їдуть до широких дерев’яних воріт, як дзвякне клямка хвіртки. А тоді…

А тоді викотиться м’ячиком по трав’янистому м’якому подвір’ю маленький Рябко. А в нього хвостик  десь назбирав по бур’янах досить реп’яшків. Буде Мар’янку робота. Аж ось…

Аж ось на ганок з’явиться дід Дем’ян у солом’яному брилі та лагідною усмішкою під вусами. Мар’янко пам’ятає, що дідусь обов’язково скаже словами прислів’я:

 Свято в тій сім’ї, яку пам’ятають добрі люди! А потім…

А потім дід Дем’янко поведе Мар’янка на пасіку в сад. Там рясно яблук, вишень, груш, слив. Там повітря напоєне духмяним запахом меду.

– Ой, мрійнику, сідай уже та поїдемо в гості до діда, – покликала мати Мар’янка.

 

Це диктант безперервної   дії.

Методика диктанту безперервної дії така. Учитель попереджує, що диктуватиме текст без повторення речень, дещо швидше, ніж під час звичайних диктантів, що учням самим треба буде здогадатися, на які правила дається текст.

Я  проводжу цей диктант на початку уроку, обмежуючи його часом та з невеличким обсягом слів. Від інших видів навчальних диктантів він різниться тим, що будується на основі зв’язного тексту, який продовжується з уроку в урок. Такий диктант може тривати протягом трьох – п’яти занять. Бажано, щоб текст був цікавий і насичений відповідними орфограмами.

Розділові знаки, за допомогою яких оформляється пряма мова, треба учням продиктувати.

Отже, текст я пропоную на п’яти послідовних уроках.

  1 урок

1. Диктант.

 Сьогодні неділя. Малий Мар’янко з матір’ю поїдуть до діда Дем’яна в сусіднє село Валер’янівку. Це для нього свято. Вони будуть їхати в’юнкою польовою стежкою на велосипедах, об’їжджаючи широкі лани буряків, пшениці, соняшника, кукурудзи. Потім…

- Диктант закінчено.

- Як звали хлопчика?

- Куди і з ким він поїде в неділю?

Звичайно, дітям цікаво, що ж далі було з Мар’янком. Я запевняю їх, що на наступному уроці розповідь про хлопчика буде продовжено.

2. Підкресліть слова з апострофом.

3. Поясніть правило написання слів з апострофом.

4. Поясніть правопис слів свято  та буряків.

5. Поясніть правило вживання великої букви у словах Мар’янко, Дем’ян, Валер’янівку.

5. Випишіть слова з апострофом  на картку.

Мар’янко, Дем’ян, матір’ю, Валер’янівку, об’їжджаючи.

 

2 урок

1. Диктант.

Потім вони об’їдуть підгір’я з невеликим підйомом прямо до дідового подвір’я. Мар’янко уявляє, як вони під’їдуть до широких дерев’яних воріт, як дзвякне клямка хвіртки. А тоді…

- Диктант закінчено.

2. Візьміть картки із словами з минулого уроку. Які слова з апострофом ви виписали ?

3. Повторення правила вживання апострофа.

- Чи є в тексті нові слова на дане правило? Підкресліть їх

Допишіть їх  на картку.

Мар’янко, Дем’ян, матір’ю, Валер’янівку, об’їжджаючи, об’їдуть, подвір’я, під’їдуть, дерев’яних, підгір’я.

 4. Склади і запиши 4 словосполучення з даними словами.

 

3 урок

1. Диктант

А тоді викотиться м’ячиком по трав’янистому м’якому подвір’ю маленький Рябко. А в нього хвостик  десь назбирав по бур’янах досить реп’яшків. Буде Мар’янку робота. Аж ось…

2. Про що розповідалося в попередніх частинах тексту.

- Хто головний герой цієї розповіді? З ким він зустрівся на подвірї?

- Який був песик? Що було в нього на хвостику?

3. Назвіть слова з апострофом,  допишіть їх на картку:

Мар’янко, Дем’ян, матір’ю, Валер’янівку, об’їжджаючи, об’їдуть, подвір’я, під’їдуть, дерев’яних, підгір’я, м’ячиком, трав’янистому, м’якому, бур’янах, реп’яшків.

4. Зробіть звуко-буквений аналіз слів

І варіант - м’ячиком, трав’янистому, Рябко;

ІІ варіант - м’якому, бур’янах, дзвякне.

 

4 урок

1. Диктант

Аж ось на ганок з’явиться дід Дем’ян у солом’яному брилі та лагідною усмішкою під вусами. Мар’янко пам’ятає, що дідусь обов’язково скаже словами прислів’я:

 Свято в тій сім’ї, яку пам’ятають добрі люди! А потім…

2. Поясніть як ви розумієте зміст прислів’я.

3. Підкресліть слова з апострофом, поясніть їх правопис.

4. Допишіть дані слова на картку.

Мар’янко, Дем’ян, матір’ю, Валер’янівку, об’їжджаючи, об’їдуть, подвір’я, під’їдуть, дерев’яних, підгір’я, м’ячиком, трав’янистому, м’якому, бур’янах, реп’яшків, з’явиться, солом’яному, пам’ятає, обов’язково, прислів’я, сім’ї.

 

5 урок

1. Диктант

А потім дід Дем’янко поведе Мар’янка на пасіку в сад. Там рясно яблук, вишень, груш, слив. Там повітря напоєне духмяним запахом меду.

– Ой, мрійнику, сідай уже та поїдемо в гості до діда, – покликала мати Мар’янка.

2.  На цьому розповідь про Мар’янка завершилася.

-  Що ви запам’ятали з попередніх уроків?

3.  Підкресліть слова з апострофом. Чи є серед них нові.

- Поясніть правопис слів рясно, духмяним.

4. Візьміть свої картки та уважно прочитайте слова.

Мар’янко, Дем’ян, матір’ю, Валер’янівку, об’їжджаючи, об’їдуть, подвір’я, під’їдуть, дерев’яних, підгір’я, м’ячиком, трав’янистому, м’якому, бур’янах, реп’яшків, з’явиться, солом’яному, пам’ятає, обов’язково, прислів’я, сім’ї.

- Які правилами про вживання апострофа ви користувалися при їх написанні.

5. Випишіть слова з апострофом після префіксів, підберіть до них спільнокореневі, визначте корінь.

 

Диктант закінчено. Школярі повідомляють, що найбільше правописних моментів стосуються правила вживання апострофа, великої букви, сполучення ьо, ненаголошених е та и, однорідних членів речення. Далі я пропоную обґрунтувати поширеність цих орфограм та пунктограм (без уживання термінів). Після цього перевіряю правильність написання.

Подальша технологія проведення диктанту може ускладнюватися окремими вимогами до учнів, скажімо: при читання тексту та його запису учні одночасно підкреслюють орфограми у словах, можуть радитися при цьому пошепки з сусідами по парті, користуватися орфографічним словником під час перевірки. Усе це тільки сприятиме усвідомленню правильних написань слів, пізнавальній самостійності школярів, удосконаленню їхньої грамотності.

 

 

6 урок

1.Словниковий диктант

Мар’янко, Дем’ян, буряки, матір’ю, прямо,  Валер’янівку, об’їжджаючи, об’їдуть, подвір’я, під’їдуть, дерев’яних, поїдуть,  підгір’я, дзвякне, м’ячиком, трав’янистому, Рябко, м’якому, бур’янах, реп’яшків, духмяним, з’явиться, солом’яному, рясно,  пам’ятає, обов’язково, прислів’я, сім’ї.

2. Взаємоперевірка.

3. Складання алгоритму для перевірки орфограми «Вживання апострофа після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї»

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:

1. Після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними нема іншого приголосного (крім р), що належить до кореня: п’ю, б’ється, в’яз, м’язи, солов’їний, ім’я, В’ячеслав, Стеф’юк; верб’я, верф’ю, торф’яний, черв’як. Але: свято, морквяний, мавпячий, цвях.

Якщо приголосний, що стоїть перед губним, належить до префікса, то апостроф теж ставиться: зв’язок, підв’яли­ти, обм’яклий, розв’ючувати.

2. Після твердого р: подвір’я, на узгір’ї, з матір’ю, кур’єр. Якщо ря, рю, рє позначають сполучення м’якого [р'] із голосними а, у, е ([р'а], [р'у], [р'е]), то апостроф не пи­шеться: рясний, Рябко, буря, рюмсати, Рєпін.

3. Після будь-якого твердого приголосного, яким закін­чується префікс або перша частина складних слів: без’язи­кий, від’єднати, з’ясувати, над’їдений, над’ярусний, роз’ят­рити, роз’юшений; дит’ясла, пан’європейський, пів’юрти, пів’ящика, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи.

4.  Після к в імені Лук’ян і похідних від нього: Лук’яненко, Лук’янчук, Лук’янчик тощо.

Апостроф не ставиться перед я, ю, є:

1. Після б, п, в, м, ф, якщо перед ним стоїть приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, морквяний, святкувати, тьмяний, цвях, свято, духмяний, але черв’як, верб’я, торф’яний.

2. Після р на початку складу (я, ю, є позначають м’якість звука [р]): буря, буряк, борються, гарячий, дрючок, крюк, моряк, рябий,

 


 

 

 

 

 

 

Робота зі словниковими словами

 

 

Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запамятати у 1 класі:

1 клас

Бджола, бабуся, виразно, влітку, ворота, гумка, ґанок, ґроно, ґрунт,  ґудзик,  джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка і загадка, зозуля, ім’я, їжак, кватирка, Київ, лелека, лінійка, лялька, новий, олень, олівець, папір, парасолька, подруга, посередині, Україна, українська, фартух, цукерка,  цукор, якір. (36 слів)

 

2 клас

Список слів, значення, вимову і написання яких учні мають засвоїти у 2 класі:

Алфавіт, батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диктант, диван, дитина, духмяний, дятел, жайворонок, завдання, заєць, календар, килим, медаль, метро, неділя, ознака, помилка і помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання, червоний, черговий, черевики, четвер, шофер, ясен.  (34 слова)

 

3 клас

Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запамятати у 3 класі:

Абрикос, адреса, айстра, автомобіль, агроном, акваріум, апельсин, апетит, асфальт, банкір, бензин, бетон, бібліотека, велосипед, верблюд, вогнище, вокзал, горизонт, гриміти, грім, депутат, дециметр, директор, електрика, кипіти, кишеня, колектив, комбайнер, комбайн, комп’ютер, коридор, космонавт, криниця, кукурудза, метал, минулий, очерет, пиріг, президент, пшениця, радіо, сантиметр, секунда, спасибі, тривога, фермер, хвилина, черемха, черешня. (49 слів)

                                                4 клас

Список  слів, вимову і правопис яких учні повинні запамятати у 4 класі:

Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення,  держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан, попереду, посередині, портрет, праворуч, п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція, республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина. (60 слів)

 

 

Матеріал для проведення орфографічної 10-хвилинки (4 клас)

 

1 урок

Зоровий диктант із попереднім промовлянням.

   - Розгляньте малюнки. Прочитайте слова під ними, виділяючи наголошений склад. Намагайтесь запам’ятати їх вимову і правопис. (Учні читають відповідно до правил орфографії, промовляють написане на картці слово з виділеною орфограмою та записують його у робочий зошит). 

   Восени, влітку,  взимку, портрет, телефон, трамвай, тролейбус, держава, фартух, цемент, футбол, футболіст, температура, гардероб, сигнал.

 

  2  урок

Диктант із використанням загадок.

1. Жовте листячко летить, під ногами шелестить.

Сонце вже не припікає. Коли це буває? (Восени)

2. Сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває, коли це буває.(Влітку)

3. Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває?(Взимку)

4. Фото батька чи матері, оформлене в рамочку (Портрет)

5. Через поле і лісок, подається голосок, він біжить по проводах. скажеш тут , а чути там (Телефон)

6. Маленькі будиночки по місту біжать,

Хлопчики і дівчатка в будиночках сидять.(Трамвай)

7. Зачепився він за дріт: «Їду, їду в далеч світ! Їду, їду, не трясу, гей, сідайте, підвезу!» (Тролейбус)

8. Політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами.(Держава)

9. Частина одягу, що захищає плаття, костюм від забруднення під час виконання різних робіт.(Фартух)

10. Щоб скріпилось за один момент, будівельник додав ще у розчин …(Цемент)

11. На стадіоні нині шум і гам –

Уболівальники зібрались там.

Усі очікують із нетерпінням гол,

Захоплююча гра …(Футбол)

12. Міра нагрівання тіла або середовища.(Температура)

13. Приміщення у театрі, де зберігається верхній одяг відвідувачів, роздягальня. (Гардероб)

14. Умовний знак, що повідомляє про щось, передає різні команди.(Сигнал)

 

- Підкресліть орфограми, поставте наголос у словах-відгадках.

 

3  урок

Введення слів в словосполучення.

1. Складіть і запишіть словосполучення із словом телефон:

- працювати без _______________, покликати до ________________,

користуватися _______________, відключити __________________.

 

2. Доберіть прикметники до слів гардероб, портрет, футболіст, футбол, фартух, трамвай, тролейбус, температура, сигнал, держава.

 

3. З двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

 

4 урок

Творча робота

1. Замініть розгорнутий вислів одним словом і запишіть це слово:

- Порошок сірого кольору, який використовують у будівництві.(Цемент)

- Вид рейкового автотранспорту.(Трамвай)

- Одяг, що захищає передню частину плаття від забруднення.(Фартух)

- Безрейковий наземний електричний транспорт.(Тролейбус)

- Майстер шкіряного м’яча. (Футболіст)

- Шафа для зберігання одягу . (Гардероб)

 

2. Віднови загадку, вставляючи подані слова.

_______________________ біле,

_______________________чорне,

_______________________зелене,

_______________________жовте.

Слова для довідок: навесні, влітку, взимку, восени.

 

3. З літер слова портет утвори і запиши нові слова.

 

                  5 урок

           Робота зі словами

1.Вставте, де потрібно, пропущені букви, розкрийте дужки,  запишіть слова за алфавітом:

Вос_ни, ц_мент, т_л_фон, фу_бол, гард_роб, с_гнал, фу_боліст, т_мп_ратура, (в)літку, тра_вай, (в)зимку, д_ржава, портрет, фартух.

 

2. Доберіть спільнокореневі слова до слів

  І варіант                                  ІІ варіант

Фартух, сигнал, влітку.                     Держава, телефон, взимку.

 

                    6 урок

             Контрольний диктант

1. Учні пишуть диктант і підкреслюють словникові слова, правопис яких слід запам’ятати.

  Що влітку вродить, те взимку пригодиться. Восени великі синиці з’являються поблизу житла.  Живи та міцній, українська державо! Портрети Т.Г.Шевченка прикрашають кожну класну кімнату нашої школи. Трамвай і тролейбус – наземні види транспорту. Мама пошила новий фартух. На будівництво привезли дві тонни цементу. У хлопчика піднялася температура. Андрійко підійшов до гардероба. Загорівся зелений сигнал світлофора. Галинко довго розмовляла по телефону із своєю мамою.

Футбол – найпопулярніша командна гра на планеті.

 

2. Взаємоперевірка.

 

    - Можна запропонувати учням інші види вправ із словниковими словами:

 Ребусовий диктант.

   Учитель демонструє картку-ребус, діти вгадують його, пояснюють, як «прочитали» ребус, називають слово і записують слово-відгадку у зошит.         Диктант спільнокореневих слів.

   Учитель називає словникове слово, а учні добирають і записують декілька спільнокореневих слів, виділяють орфограми.

  Диктант «Слова-синоніми».

   Учитель називає слова-синоніми до «важких» слів. Учні добирають синоніми і записують слова парами.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Правописні вправи на уроці мають бути різноманітними і не повторювати один і той самий мовний матеріал (слова, словосполучення, речення). Цікаві, різноманітні за змістом тексти й речення зміцнюють орфографічні навички і разом з тим підвищують рівень знань і загальний розвиток учнів/

   З орфографією пов’язані і заняття з розвитку мовлення. Адже в процесі довільного, творчого письма, яким є вправи з розвитку мовлення, активізується і збагачується словник учнів, удосконалюється їх мовлення в цілому, в тому числі з боку орфографічної грамотності. Учні повинні навчитися розпізнавати орфограми та правильно писати їх не тільки у виконуваних вправах, а й у довільному письмі.

 Система роботи по формуванню в учнів початкових класів орфографічних навичок передбачає поетапну навчальну діяльність школярів, що спрямована на розгорнуте виконання розумових операцій у початкових періодах навчання й наступну автоматизацію вироблених умінь, які забезпечують формування в учнів орфографічної грамотності. Враховуючи те, що 80 % знань людина засвоює в молодшому шкільному віці, ми маємо можливість на уроках української мови сформувати навички правопису, а від цього залежить подальше навчання дитини в школі, її орфографічна і мовленнєва грамотність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
396
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку