28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Опис інноваційного проекту з фізики

Про матеріал

Тема проекту: «Проектно-дослідницька діяльність на уроках математики як засіб розвитку пізнавальної активності учнів».

Актуальність проекту. В даний час велике значення приділяється підвищенню якості навчально-виховного процесу. Напрошується питання «Як досягти цього, які вибрати форми і методи?». Одним із способів реалізації даного принципу може виступити організація творчої, дослідницької і проектної діяльності учнів, в основі яких лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно здобувати інформацію, орієнтуватися в інформаційному просторі та конструювати свої знання, вміння бачити, сформулювати і вирішити проблему, вміння приймати суб'єктивне рішення.

Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Бердичівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Розробив

                                                                                                  викладач фізики

                                                                                            Осипчук О.В.

2015 р.

Тема проекту: Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів при вивченні фізики

Актуальність проекту: У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність учня по пошуку, усвідомленню і переробці нових знань. Викладач виступає як організатор процесу навчання, керівник самодіяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку. Як стверджували відомі філософи «Поганий вчитель підносить істину, хороший вчить її знаходити» (А. Дістервег), завдання вчителя – «навчити вчитися», «не наповнити посудину», а «запалити факел» (Сократ).

У цій постіндустріальної цивілізації перед освітою стоїть проблема підготувки сучасної людини до життя у швидко мінливому інформаційному суспільстві. В умовах інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій результатом навчання є нова якість особистості - інформаційно-комунікативна компетентність (ІКК), яка повинна стати потребою, природним стереотипом поведінки сучасної людини.

Виникає необхідність використання освітніх, розвиваючих можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх інтеграції з основним освітнім процесом. Інформаційно-методичні вміння педагога повинні відображати нерозривну єдність ефективної методичної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) . Освітній процес, інтегруючі комп'ютерні та педагогічні технології, що забезпечує формування ІКК учнів, сприяє розкриттю можливостей мультимедійних технологій для викладання навчальних предметів, забезпечує не тільки навчання, але самостійну діяльність по оволодінню знаннями; формування усвідомлених мотивів вчення.

Слід зазначити, що використання мультимедійних технологій на уроках фізики дозволяє зробити процес навчання цікавим, наочним, розвиває творчу діяльність учнів, їх абстрактне і аналітичне мислення; дозволяє здійснювати пошук інформації на електронних носіях та в мережі Інтернет, проходити on-line тестування, що є ефективним засобом формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів.

Сьогодні основою організації самостійної роботи учнів є не тільки традиційна навчальна література, але і всі можливі види електронних баз знань: навчальні і тестуючі програмні комплекси на CD-RAM і DVD-RAM, розроблені вченими-фахівцями, викладачами-предметниками.

ІКТ виступають тут як інструмент дослідження, як джерело додаткової інформації, як спосіб самоосвіти.

Все це, а також аналіз стану даного питання в педагогічній теорії та освітній практиці дозволяє виділити об'єктивно існуючі суперечності:

 • між сучасними вимогами до підготовки учнів - з одного боку, і відсутністю підходів до цілеспрямованого процесу становлення (керованого розвитку) інформаційної компетентності — з іншого;
 • між прогресом в області нових інформаційних і комунікаційних технологій, зростаючим спектром їх дидактичних можливостей – з одного боку, і реальною ситуацією системного їх використання в процесі навчання – з іншого.

Вирішення даних протирічь дає можливість говорити про проблему дослідження мого проекту: знайти і апробувати підходи та методи для керованого розвитку ІКК учнів при вивченні фізики (як на уроках, так і у позаурочній діяльності).

Гіпотеза проекту: реалізація на уроках фізики таких засобів, як електронні опорні конспекти, готові цифрові освітні ресурси, засоби МС Office, інтернет та інших джерел інформації призведе до формування і подальшого розвитку ІКК учнів з фізики, тобто здійснювати самостійний пошук інформації природничо-наукового змісту з використанням різних джерел (навчальних текстів, довідкових та наукових видань, комп'ютерних баз даних, ресурсів Інтернет), її опрацювання та подання в різних формах (словесно, з допомогою графіків, математичних символів, малюнків і структурних схем).

Мета проекту:

1. Виявити і проаналізувати спектр компонентів інформаційно-комунікативної компетенції учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ»,  рівнь їх загальноосвітньої підготовки.

2. Зорієнтувати навчальний процес вивчення фізики на становлення в учнів повного спектру ІКК.

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження визначені наступні завдання:

1. Провести аналіз існуючих підходів до становлення або розвитку ІКК.

2. Провести оцінку необхідного рівня сформованості компонентів ІКК учнів на різних етапах вивчення предмета.

3. Розробити прийоми і методи викладання фізики, орієнтовані на становлення ІКК учнів.

4. Виявити ефективність розроблених прийомів та методів як засобу становлення інформаційної компетентності учнів.

Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувати наступні методи: аналіз науково-педагогічної, навчальної літератури, програм модернізації освіти, дослідно-педагогічних робіт по становленню інформаційної компетентності учнів.

У процесі експериментального дослідження використовувати статистичні методи обробки даних педагогічного експерименту.

Новизна дослідження полягає в тому, що в кінці проекту буде:

- розроблено діагностика рівнів сформованості ІКК учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ»;

- розроблено нові форми роботи учнів при вивченні фізики, спрямовані на формування ІКК учнів ;

- показано, що проведення навчального курсу, розробленого з урахуванням структури ІКК учнів сприяє формуванню позитивного ставлення учнів до інформаційної діяльності та формуванню в учнів знань, умінь і навичок виконання інформаційної діяльності.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що:

 • з позицій системного підходу до аналізу навчально-виховного процесу в подальшому буде розроблена і апробована організація процесу навчання фізики в ДНЗ «Бердичівське ВПУ», що забезпечує становлення ІКК учнів;
 • в майбутньому будуть  розроблені прийоми і методи, спрямовані на становлення інформаційної компетентності учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» в процесі вивчення фізики;
 • будуть  розроблено та апробовано навчально-дидактичні матеріали та рекомендації, призначені для викладачів і учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів забезпечується:

 • опорою на методологічні принципи науково-педагогічного дослідження, сучасні психолого-педагогічні концепції;
 • комплексним використанням різноманітних методів, що відповідають завданням дослідження;
 • поєднанням кількісного і якісного аналізу результатів дослідно - експериментальної роботи.

Етапи реалізації проекту

Етап

Сроки реалізації

проекту

Опис діяльності

І

2015-2016 н.р.

(теоретичний)

 1. Попередній аналіз і осмислення проблеми, розроблення вихідних позицій для проведення дослідження проекту.
 2. Розробити критерії оцінки рівня сформованості ІКК учнів на початковому етапі вивчення фізики (І курс)  та при подальшому вивченні фізики (ІІ-ІІІ курс) .
 3.  Розробити прийоми і методи, спрямовані на формування ІКК з урахуванням специфіки вивчення фізики.
 4. Провести порівняльний аналіз програми з фізики та інформатики для формування ІКТ.

ІІ

2016-2017 н.р.

(впровадження проекту)

 1. Провести діагностику рівнів сформованості ІКК учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» на початку та наприкінці навчального року.
 2. Проводити систематичну роботу щодо розвитку ІКК учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» на основі розроблених прийомів і методів, відстежувати види діяльності учнів з розвитку ІКК при вивченні фізики.
 3. Провести попередній аналіз результатів та здійснити коригування згідно з результатами аналізу.

ІІІ

2017-2018 н.р.

(завершальний)

 1. Продовжити роботу з розвитку ІКК в учнів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».
 2. Провести моніторинг результатів дослідження.
 3. Провести аналіз, систематизацію, математичну обробку та теоретичне осмислення отриманих результатів роботи. Даний етап пов'язаний із завершенням формуючого експерименту і оформленням результатів виконання проекту.
 4. Презентація проекту ( в училищі, районі, області)

Очікувані результати.

У результаті учень повинен набути:

1. Інформаційні вміння, пов'язані з пошуком, аналізом, оцінкою, структуруванням і обробкою природно-наукової інформації;

2. Комунікативні уміння (працювати в команді, взаємодіяти з іншими людьми, вести дискусію, захищати свою точку зору тощо)

3. Організаційні та проекційні вміння (визначати цілі діяльності, планувати її етапи, прогнозувати результати).

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку